Antikinė graikų civilizacija

Graikø c-jà Hëgelis matë kaip jaunatviðkà, verþlià, energingà, dvasingà. Graikø civilizacijos kilmës problema yra sudëtinga, nes stebina gr. fenomenas:
1) jie sukûrë c-jà labai greitai (tik per 300 m.)
2) literatûra, mokslas, vaizduojamasis menas labai skyrësi nuot to kas buvo ankðèiau sukurta.

Tautinis atgimimas XIXa.

Nusipelnęs Lietuvai Nuopelnai
Dionizas Poška 1765-1830 m. 1.Rašė žodyną(lenkų – lietuvių- lotynų kalbomis, kurio nespėjo baigti). 2.Grožėjosi antikiniu menu(rašydamas laiškus cituodavo Vergilijų ir kt.)3.Parašė kūrinį – “Mužikas žemaičiu Lietuvos”.
Liudvikas Rėza 1776-1840 m. 1.Atgaivino K

Gamybos kaštai

Pastovieji kaštai (PK) – tai kaštai, kurie nekinta keičiantis įmonės veiklos mastui. Jie dar vadinami pridėtiniais kaštais. Pvz. pastatų nusidėvėjimas, tarnautojų darbo užmokestis, patalpų apšvietimas, šildymas ir kt.

Kintamieji kaštai (KK) – tai kaštai, kurie didėja didėjant gamybos apimčiai. P

Drugs

Drug Dependence, psychological and sometimes physical state characterized by a compulsion to take a drug in order to experience its psychological effects. Psychological dependence, or habituation, is present when the compulsion to take a drug is strong, even in the absence of physical withdrawal sym