Tautinis atgimimas XIXa.

Nusipelnęs Lietuvai NuopelnaiDionizas Poška 1765-1830 m. 1.Rašė žodyną(lenkų – lietuvių- lotynų kalbomis, kurio nespėjo baigti). 2.Grožėjosi antikiniu menu(rašydamas laiškus cituodavo Vergilijų ir kt.)3.Parašė kūrinį – “Mužikas žemaičiu Lietuvos”.Liudvikas Rėza 1776-1840 m. 1.Atgaivino Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminarą.2.1809 – 1825 m. ileido vokiečių kalba du eilėraščių tomelius”Prutena”(Prūsija).3.Donelaičio “Metų”, bei 6 jo pasakėčių leidėjas.4.Rinko dainas.Simonas Stanevičius 1799 – 1848m. 1.Žymiausias XIX a. poetas,dainų rinkėjas, visuomenės veikėjas.2.Rinko liaudies dainas, ir ileido pirmą lietuvių liaudies dainų rinkinį su natomis, kuris buvo pavadintas “Dainos žemaičių”.3.Jis yra geriausias pasakėčių kūrėjas Lietuvoje(yra žinomos 6 jo pasakėčios ir odė”Šlovė žemaičių”.) Antanas Strazdas 1760 – 1833 m. 1.Jis buvo”mirus_ poetas – ir klasicistas ir sentimentalistas.2. Jis raė silabine eilėdara(visos eilutės turėtu vienodą skiemenų skaičių).3.1819 m. dėl eilėraščio “Pagrabas Palio” jį nubaudė Vilniau vyskupijos vadovybė, įsakiusi deginti jo “Giesmes”.4.Eilėraščių rinkinyje “Giesmė svietiškos ir šventos” svietiškomis giesmėmis pavadinti pasaulietinai eilėraščiai ,jų knygoje yra devyni.5.Jo eilėraščiai plaukė iš širdies, kupinos meilės valstiečiui.6.Mokėjo lenkų lotynų – kalbą. Kristijonas Donelaitis 1714 – 1780 m. 1.1750 m. Pradėjo rašyti paskėčias. 2.1760 -1770 m. paraė “Metus”.3.Buvo nusistatęs prieš nuožmius ponus.4.Mėgo gamtą, gerbė paprastus žmones. Motiejus Strijkovskis 1547 – 1593 m. 1.Nors lenkas bet lietuvių kalbą mokėjo.2.Jo veikalas – “Kronika”(1582 m. Karaliaučiuje), jame daug žinių apie Lenkiją ir Rusiją.3.”Kronikoje” nemaža grožinės literatūros pradmenų.4.”Kronikoje” yra vertingų duomenų apie lietuvių liaudies dainas, atspindinčias karų su kryžiuočiais laikus.5.Streikovskio tikslas buvo sudaryti gerą nuomonę apie Lietuvą.Martynas Mažvydas 1510 – 1563 m. 1.1547 m.Karaliaučiuje ileido pirmąją Lietuvišką knygą – “Katekizmas”, jį sudarė: prakalba, dedikacija, katekizmas, elementorius, giesmynas. Katekizme M.Mažvydas supažindina su krikčionikosios dorovės pagrindais, jame paskelbią lietuvišką abėcėlę.3.Postilė parašytą lenkiškai, kad suprastu visi lietuvos didikai. Ji smerkė prasidėjusį bajorijos lenkėjimą, lietuvių kalbos paniekinimą.

Mikalojus Dauka1527, 1538 – 1613 m. 1.1595 m. (Vilniuje) -” Katekizmas”. Jį išvertė iš lenkų kalbos. 1599 m. – “Postilė”(Pamokslų rinkinys), jį irgi išvertė iš lenkų kalbos.2.”Katekizmas”-1-oji ilikusi lietuvika knyga, ileista lietuvoje.3.Postilė Jonas Bretkūnas 1536 – 1602 m. 1.1591 m. (Karaliaučiuje) ileido “Postilę”(tai pirmas Lietuviškas pamokslų rinkinys).a)jame pasakojamas Jėzaus gyvenimas,b)pasakojama paprastu lietuviku stiliumi,c)skirta paprastiems žmonėms,d)atspindi to laikotarpio gyvenimo bruožus.i postilė turėjo didelę reikšmę rašytinei lietuvių kalbai. Ji parašyta paprastu liaudišku stiliumi. Bretkūnas užjautė paprastus žmones, smerkė žiaurų ponų elgesį.Adomas Mickevičius 1798 – 1855 m. 1.Raė poemas: “Gražina” ir “Konrodas Valenrodas”, vienas iš populiariausiu. Jos vaizduojančios lietuvių kovos su kryžiuočiais laikus. 2.”Poezija” (Vilniuje) 1822 – 1823 m., kuri davė pradžią lenkų romantizmui. Konstantinas Sirvydas1579 – 1636 m. 1.1630 m. paraė “Lietuvių kalbos raktą”. Tai lietuvių kalbos gramatika parašyta lotynų kalba.2. 1620 m.(Vilniuje) ileido “Trijų labų žodyną”(lenkų – lotynų – lietuvių) Abraomas Kulvietis 1510 – 1545 m. 1.1539 m. įsteigė Vilniuje pirmąją Lietuvoje vidurinę mokyklą.2. Ivertė į Lietuvių kalbą giesmių, psalmių .Laurynas Ivinskis 1.1846 m. “Metų skaitlius ūkiniškas”2. 1846 – 1852 m. kalendorius leido savo lėšomis.Simonas Daukantas 1793-1864 m. 1.Žodyninkas: lietuvių – lotynų, lenkų – lietuvių.2.Kalbos vadovėlių autorius: “Prasma lotynų kalbos”.3.Vertėjas: pasaka”Fedro”, trumpas lietuvių – lotynų žodinėlis.Danielius Kleinas 1609 – 1666 m. 1.1653 – “Lietuviu kalbos gramatika”, tai pirma spausdinta lietuvių kalbos gramatika, parašyta lotynų kalba.2.1666 m. “Naujos giesmių knygos”(giesmės).