Svarbiausios Lietuvos istorijos datos

10 tūkst. m. pr. Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikūrė pirmieji nuolatiniai gyventojai.
Apie 2500 m. pr. Kr. – į senųjų europiečių teritorijas atėjo indoeuropiečiai.
Apie 2000 m. pr. Kr. – susidarė baltai.
Apie 1700 m. pr. Kr. – Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji metalo dirbiniai.
Apie VI – V a. pr. Kr. – formavosi Vakarų baltų gentys – prūsai, jotvingiai, kuršiai.
98 m. – romėnas Kornelijus Tacitas paminėjo Baltijos pajūrio gyventojus aisčius.
854 m. – kuršių karas su švedais. Apuolės pilies apgultis.
1009 m. – pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.
1201 m. – Dauguvos žiotyse vokiečiai įkūrė Rygos miestą.
1203 m. – įsteigtas kalavijuočių (Livonijos) ordinas.
1219 m. – Lietuvos kunigaikščiai pasirašė sutartį su Haličo ir Volynės kunigaikštyste.
1230 m. – prūsų žemėse įsikūrė kryžiuočių (teutonų arba vokiečių) ordinas.
1236 m. – Saulės mūšis.
1236 – 1263 m. – Mindaugo valdymas.
1251 m. – Mindaugo krikštas.
1252 m. – įkurta Klaipėda.
1253 07 06 – Mindaugo karūnavimas.
1260 m. – prie Durbės sutriuškintas kryžiuočių ordinas.
1260 – 1274 m. – Herkaus Manto vadovautas prūsų sukilimas prieš kryžiuočių ordiną.
1263 m. – Mindaugo nužudymas. Lietuva tapo Didžiąja kunigaikštyste (LDK).
1267 m. – galutinai pavergti kuršiai.
1270 –1282 m. –Traidenio valdymas.
1295 – 1316 m. –Vytenio valdymas.
1298 m. – Vytenio sąjunga su Rygos arkivyskupu.
1316 – 1341 m. – Gedimino valdymas.
1323 m. – Vilnius pirmą kartą paminėtas kaip LDK sostinė.
1325 m. – Gedimino sąjunga su Lenkijos karaliumi Vladislovu Lokietka.
1336 m. – kunigaikštis Margiris ir jo kariai gynė Pilėnų tvirtovę.
1345 – 1382 m. – Algirdo ir Kęstučio valdymas.
1348 m. – Strėvos mūšis tarp Algirdo, Kęstučio ir kryžiuočių kariuomenių.
1362 m. – Kauno sugriovimas.
1379 m. – Jogailos ir Kęstučio paliaubos su ordinu.
1382 m. – Kęstučio nužudymas. Vytautas pradėjo žygius tėvonijai atgauti.
1385 m. – Krėvos unija.
1386 02 15 – Jogailos krikštas.
1386 03 04 – Jogaila karūnuotas Lenkijos karaliumi.
1387 m. – Lietuvos krikštas; pirmoji bajorų privilegija; įkurta Vilniaus vyskupystė.
1392 – 1430 m. –Vytauto valdymas.
1399 m. – Vorkslos mūšis, Vytautas nugalėjo totorius.
1401 m. – Vilniaus – Radomo sutartis tarp Vytauto, Jogailos ir lenkų bajorų.
1404 m. – Racionžo taika tarp Vytauto ir ordino.
1409 m. – žemaičių sukilimas prieš ordiną ir galutinis išsivadavimas.
1410 07 15 – Žalgirio mūšis.
1413 m. – žemaičių krikštas.
1415 m. – lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje.
1417 – 1421 m. – įkurta Žemaičių vyskupystė.
1418 m. – žemaičių valstiečių sukilimas.
1422 m. – Melno taika. Karų su ordinu pabaiga.
1430 10 27 – mirė Vytautas.
1430 – 1432 m. – Švitrigailos valdymas.
1432 – 1440 m. – Žygimanto Kęstutaičio valdymas.
1435 m. – Pabaisko mūšis tarp Žygimanto ir Švitrigailos.
1440 – 1492 m. – Kazimiero Jogailaičio valdymas.
1449 m. – pasirašyta „amžinoji taika“ su Maskva.
1492 – 1506 m. – Aleksandro valdymas.
1492 m. – Aleksandro privilegijos bajorams.
1506 – 1548 m. – Žygimanto Senojo valdymas.
1507 – 1508 m. – pirmasis karas su Maskva.
1512 – 1522 m. – antrasis karas su Maskva.
1529 m. – pirmasis Lietuvos statutas.
1534 – 1537 m. – trečiasis karas su Maskva.
1544 m. – įsteigtas Karaliaučiaus universitetas.
1548 – 1572 m. – Žygimanto Augusto valdymas.
1550 m. – Barbora Radvilaitė karūnuota Lenkijos karaliene.
1557 m. – Pasvalio sutartis tarp LDK ir ordino.
1557 m. – LDK pradėta valakų reforma.
1566 m. – Gardino sutartis, pagal kurią Livonija tapo Lietuvos provincija.
1569 m. – Liublino unija.
1570 m. – įsteigta jėzuitų kolegija.
1572 m. – Žygimanto Augusto mirtis. Gediminaičių dinastijos pabaiga.
1573 – 1574 m. – Henriko Valua valdymas.
1576 – 1586 m. – Stepono Batoro valdymas.
1579 m. – Vilniaus universiteto (akademijos) įkūrimas.
1579 m. – Stepono Batoro žygis ir pergalė prieš Maskvos caro kariuomenę.
1587 –1668 m. – Vazų dinastija.
1588 – 1632 m. – Zigmanto Vazos valdymas.
1596 m. – Lietuvos Brastoje paskelbta Vakarų ir Rytų bažnyčių unija.
1605 m. – Salaspilio (Kirchlmo) mūšis su švedais.
1629 m. – Altmarko paliaubos tarp Lietuvos ir Švedijos.
1632 –1648 m. – Vladislovo Vazos valdymas.
1648 – 1668 m. – Jono Kazimiero Vazos valdymas.
1654 – 1655 m. – Rusijos kariuomenė užėmė rytinę LDK dalį.
1655 m. – Švedija užėmė vakarinę Lietuvos dalį.
1655 m. – Kėdainių sutartis, pagal kurią nutraukta unija su Lenkija.
1669 – 1674 m. – Mykolo Kaributo Vyšnioveckio valdymas.
1674 – 1696 m. – Jono Sobieskio valdymas.
1697 – 1763 m. – Saksų dinastijos valdymas.
1697 m. – elekciniame seime priimtas Lietuvos ir Lenkijos teisių sulyginimo įstatymas. Lietuvoje įvesta privaloma lenkų kalba teismų ir kituose raštuose.
1700 – 1721 m. – Šiaurės karas.
1708 – 1711 m. –maro epidemija Lietuvoje.
1733 – 1763 m. – Augusto III–ojo Sakso valdymas.
1764 – 1795 m. – Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymas.
1767 m. – Radomo konfederacija.
1772 m. – pirmasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas.
1788 – 1792 m. – ketverių metų seimas.
1791 05 03 – pirmoji konstitucija.
1793 m. – antrasis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.
1794 m. – Tado Kosciuškos vadovautas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1795 m. – trečiasis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.
1812 m. – prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą.
1831 m. – sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.
1832 m. – Vilniaus universiteto uždarymas.
1861 m. – baudžiavos panaikinimas.
1863 m. – sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.
1864 m. – lietuviškos spaudos draudimo pradžia.
1883 – 1886 m. – „Aušros“ leidimo metai.
1889 –1905 m. – „Varpo“ leidimo metai.
1893 m. – Kražių skerdynės; žemaičių kova prieš caro valdžią.
1896 – 1904 m. – laikraščio „Tėvynės Sargas“ leidimo metai.
1900 m. – Peterburge inž. Macijauskas išspausdino lietuvišką žemėlapį.
1904 05 07 – panaikintas lietuviškos spaudos draudimas.
1905 12 04 – 06 – Didysis Vilniaus seimas.
1906 m. – įkurta šv. Kazimiero draugija knygoms ir laikraščiams leisti.
1907 m. – įkurtos Lietuvių Mokslo draugija, Lietuvių Dailės draugija, Lietuvių švietimo draugijos: Kaune “Saulė”, Vilniuje “Rytas”, Marijampolėje “Žiburys”.
1914 – 1918 m. – Pirmasis pasaulinis karas.
1916 m. – lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje (Šveicarija).
1917 08 01 – Vilniaus konferencija, joje išrinkta 20 asmenų Lietuvos Taryba.
1917 12 11 – Lietuvos Taryba priėmė pareiškimą dėl atsiskyrimo nuo Rusijos ir draugystės su Vokietija.
1918 02 16 – LT priėmė aktą, kuriuo paskelbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės su sostine Vilniumi atkūrimas.
1918 03 13 – 14 – Amerikos lietuvių seimas Niujorke.
1918 11 23 – LR vyriausybė paskelbė įstatymą dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo.
1918 12 16 – paskelbtas V.Kapsuko manifestas dėl LTSR sukūrimo.
1918 m. 12 mėn. – 1919 m. 08 mėn. – Lietuvos savanorių kovos su Raudonąja Armija.
1918 12 31 – LR vyriausybė persikėlė į Kauną.
1919 01 01 – Vilnių okupavo lenkų kareiviai.
1919 01 06 – Vilnių okupavo Raudonoji Armija. V.Kapsukas paskelbė LTSR valdžią.
1919 02 20 – sukurtos Lietuvos ir Baltarusijos TSR (LietBelas).
1919 04 19 – 1920 11 21 – Lietuvos kariuomenės kovos su Lenkijos kariuomene.
1919 04 04 – išrinktas pirmasis Lietuvos respublikos prezidentas A.Smetona.
1919 07 26 – 1919 12 15 – Lietuvos savanorių kovos su bermontininkais.
1920 05 15 – Steigiamasis Seimas pradėjo darbą Kauno muzikos teatro rūmuose.
1920 06 12 – paskelbta LR laikinoji konstitucija.
1920 07 15 – pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis.
1921 09 22 – Lietuva priimta į Tautų Sąjungą.
1922 03 24 – Lenkijos seimas patvirtino Vilniaus ir Vilniaus krašto prijungimą prie Lenkijos.
1922 03 29 – priimtas Žemės reformos įstatymas.
1922 08 01 – priimta LR Konstitucija.
1922 08 16 – įvestas litas.
1922 10 10 – 11 – rinkimai į LR pirmąjį seimą.
1922 12 21 – išrinktas antrasis LR prezidentas A.Stulginskis.
1923 01 15 – Klaipėdos sukilimas dėl prisijungimo prie Lietuvos.
1923 03 15 – ambasadorių konferencija nustatė sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos.
1923 05 12 – 13 – rinkimai į antrąjį LR seimą.
1924 05 08 – Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai.
1926 m. – rinkimai į trečiąjį LR seimą.
1926 06 07 – trečiuoju LR prezidentu išrinktas K.Grinius.
1926 09 28 – pasirašyta nepuolimo sutartis su TSRS.
1926 12 17 – tautininkų perversmas. Prezidentu tapo A.Smetona.
1927 m. – Lenkijos valdžios represijos Vilniaus krašte.
1928 05 15 – priimta LR konstitucija, įteisinusi autoritarinį režimą.
1928 m. – pasirašyta sutartis su Vokietija dėl sienų.
1930 m. – Kaune įkurtas Vytauto Didžiojo universitetas.
1933 m. – Kaune įkurta Muzikos konservatorija.
1933 07 15 – S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą.
1934 02 24 – suimti nacistinio pučo Klaipėdos krašte vadai, Vokietija pradėjo ekonominę blokadą Lietuvai.
1935 m. – Kaune įkurtas Dailės institutas.
1935 m. – Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas.
1937 m. – įsteigtas Tautinis olimpinis komitetas, 1939 m. priimtas į tarptautinį olimpinį komitetą.
1938 m. – lenkų okupantai Vilniaus krašte uždarė visas lietuviškas mokyklas ir organizacijas.
1938 03 17 – Lenkijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 20 – Vokietijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 23 – Hitleris apsilankė aneksuotoje Klaipėdoje.
1939 08 23 – pasirašytas Molotovo – Ribentropo paktas ir slapti protokolai.
1939 09 28 – pasirašyta Vokietijos ir TSRS sienų ir draugystės sutartis, pagal kurią Lietuva atiteko TSRS.
1939 10 10 – pasirašyta Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis.
1939 09 29 – Lietuva atgavo Vilniaus kraštą.
1940 06 14 – TSRS ultimatumas Lietuvai.
1940 06 15 – tarybinė kariuomenė okupavo Lietuvą.
1940 06 17 – pirmasis „Liaudies vyriausybės“ posėdis.
1940 06 19 – uždraustos visos lietuviškos politinės partijos ir organizacijos.
1940 06 25 – oficialiai įregistruota LKP.
1940 07 21 – „liaudies seimas“ pradėjo darbą.
1940 08 03 – Lietuva oficialiai įjungta į TSRS.
1940 08 25 – priimta tarybinė stalininė konstitucija; įteisinta Lietuvos okupacija.
1941 06 14 –22 – ištremti 30485 Lietuvos gyventojai.
1941 06 22 – į Lietuvą įsiveržė hitlerininkai.
1941 06 22 – sukilimas prieš tarybinius okupantus.
1941 06 23 – paskelbtas Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas, sudaryta laikinoji vyriausybė, vadovaujama J.Ambrazevičiaus.
1941 08 05 – Laikinosios vyriausybės darbą nutraukė vokiečių okupacinė valdžia.
1941 – 1944 m. – naciai Lietuvoje sunaikino 45000 lietuvių ir apie 165000 žydų.
1943 11 25 – įkurtas VLIK (Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo komitetas).
1944 07 13 – sovietinė armija išvijo hitlerininkus iš Vilniaus.
1944 11 11 – Maskvoje VKP(b) CK nutarimu sudarytas M.Suslovo vadovaujamas VKP(b) biuras Lietuvai. Antrosios okupacijos įtvirtinimas.
1944 – 1953 m. – sunaikinta ir išvežta į Gulago stovyklas apie 517000 Lietuvos gyventojų.
1944 – 1957 m. – ginkluotos rezistensijos laikotarpis, kurio metu žuvo 36000 žmonių.
1945 01 30 – tarybinė armija išvijo hitlerininkus iš Lietuvos.
1947 12 14 – pinigų reforma.
1950 m. – baigta valstiečių kolektyvizacija.
1960 m. – pastatyta Kauno HE.
1980 09 26 – pradėjo veikti Mažeikių naftos perdirbimo gamykla.
1983 12 31 – pradėjo veikti pirmasis Ignalinos AE blokas.
1988 06 03 – įsteigtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS).
1988 08 23 – mitinge Vilniuje Vingio parke viešai pasmerkta Lietuvos okupacija.
1988 10 22 – 24 – pirmasis LPS suvažiavimas; grąžinta tautinė simbolika valstybei ir Vilniaus katedra bažnyčiai.
1989 08 23 – „Baltijos kelias“ – trijų Baltijos valstybių vienybės kovoje už laisvę demonstracija.
1989 07 19 – 23 – LKP (Lietuvos Komunistų partijos) suvažiavimas, kuriame LKP paskelbė politinę nepriklausomybę nuo TSKP.
1990 02 24 – demokratiški rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, kurioje absoliučią daugumą gavo LPS kandidatai.
1990 03 11 – atkurta Lietuvos respublika.
1990 06 mėn. – prasidėjo Maskvos ekonominė blokada Lietuvai.
1991 01 13 – „Kruvinasis sekmadienis“ – sovietų okupantų ir jų kolaborantų mėginimas įvykdyti valstybinį perversmą; užimant LTV bokštą žuvo 13 žmonių.
1991 02 11 – Islandija pripažino LR.
1991 09 17 – LR priimta į JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją).
1992 10 25 – referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija.
1992 m. – laisvi rinkimai į LR seimą.
1993 02 25 – inauguruotas ketvirtasis LR ir pirmasis atkurtos LR prezidentas A. Brazauskas.
1993 09 06 – 08 – Lietuvą aplankė Romos popiežius Jonas Paulius II.
1998 02 – inauguruotas LR prezidentas V.Adamkus.