Požeminio vandens ištekli? ?vertinimas

Krekenavos seni?nijoje esan?io kiauli? kompelkso UAB „Pasod?l?“ vandenviet?s požeminio vandens 2
ištekli? ir kokyb?s rodikli? ?vertinimas
TURINYS
psl.
1. ?VADAS……………………………………………………………………………………….. 3
2. DUOMENYS AP

hidrologijos kursinis 2 dalis

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………1
Teorija ir skaičiavimai………………………………………………………………………………………………….3

Gamtos istekliu klasifikacija

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………………….2
Gamtos ištekliai……………………………………………………….2
Gamtos išteklių klasifikacija……………………………………..3
Lietuvos gamtos ištekliai…………..

Žolinės dangos tyrimų metodika

Žolinės dangos tyrimų metodika

Pievų žolyno rūšinė sudėtis ir kiekybinis arskirų rūšių santikis nustatomas įvairiais metodais. Juos galima suskirstyti į subjektyvius ir objektyvius. Subjektyviu metodu augalų kiekybiniai rodikliai vertinami vizualiai, “iš akies”. Objektyviu metodu atskirų rūšių sa

Kraštovaizdis

Iki 1940 m.

1918m. ilgos okupacijos padarinys – skurdas tiek mieste, tiek kaime. Pradėta žemės reforma. Vyriausybė paėmė į globą visus miškus ir sustabdė jų naikinimą. Bežemiai ir mažažemiai buvo aprūpinami žeme, buvo nusavinti stambesnieji ir labiausiai apleisti dvarai. Didžioji reforma iš p

Prancūzija

GEOGRAFINĖ PADĖTIS.
Prancūzijos respublika (Republique Francaise) yra valstybė Vakarų Europoje.
Vakarinius Prancūzijos krantus skalauja Atlanto vandenynas – Biskajos
įlanka; šiau-
rėje – Lamanšo, Pa de Kalio sąsiauriai; Šiaurės jūra. Pietinius krantus
skalauja Vi –
duržiemio jūra. Pran

Kompleksinė arheozojaus charakteristika

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………..2
1. Žemės formavimasis ir vystymasis prekambryje……………………………………………………………………….3
1.1 Archėjaus uolienos…………………………………………………………………………………………………….3
1.

Georafijos “mažyliai”

[pic]

[pic]

Apie mažąsias Europos valstybes skaitome ir girdime išties nedaug.
Dažnai pamiršta jas net pavaizduoti kontinento žemėlapyje, neretai juokia
ir pažemina. O jos egzistuoja. Andora, Lichtenšteinas, Malta, Monakas, San
Ma

Geochemija

Kurso tikslas ir uždaviniai
Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus.
Kurso uždaviniai: įsisavinti: Cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose (atmosferoje, hidrosferoje, litosferoje, biosferoje);
Cheminių ele