Kraštovaizdis

Iki 1940 m.

1918m. ilgos okupacijos padarinys – skurdas tiek mieste, tiek kaime. Pradėta žemės reforma. Vyriausybė paėmė į globą visus miškus ir sustabdė jų naikinimą. Bežemiai ir mažažemiai buvo aprūpinami žeme, buvo nusavinti stambesnieji ir labiausiai apleisti dvarai. Didžioji reforma iš p

Prancūzija

GEOGRAFINĖ PADĖTIS.
Prancūzijos respublika (Republique Francaise) yra valstybė Vakarų Europoje.
Vakarinius Prancūzijos krantus skalauja Atlanto vandenynas – Biskajos
įlanka; šiau-
rėje – Lamanšo, Pa de Kalio sąsiauriai; Šiaurės jūra. Pietinius krantus
skalauja Vi –
duržiemio jūra. Pran

Kompleksinė arheozojaus charakteristika

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………..2
1. Žemės formavimasis ir vystymasis prekambryje……………………………………………………………………….3
1.1 Archėjaus uolienos…………………………………………………………………………………………………….3
1.

Geochemija

Kurso tikslas ir uždaviniai
Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus.
Kurso uždaviniai: įsisavinti: Cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose (atmosferoje, hidrosferoje, litosferoje, biosferoje);
Cheminių ele