Filosofines busenos

Filosofinės būsenos:
Blyksnis, nuostaba, abejonė, kančia, baimė, tikėjimas. Filosofinėje būsenoje individas išeina anapus savęs, atsiveria pasauliui. Tai kryptinga, intensionali, objektyvi būsena. Tai individualus autentiškas susitikimas su daiktais, pirmaprade transcendencija kaip su meile ar mir

Filosofija ir klausimas

Filosofija ir klausimas. Kasdieninis, gnostinis, egzistencinis, filosofinis klausimai.

Kasdieninis klausimas nukreiptas į esinių paviršių su aiškiu atsakymu. Nukreiptas ne į daiktą, o į kitą žmogų. “Kur plaktukas?” – mąstome apie veiksmą, vinį ir lentą. Atsakymas: kitas gali tiesiog paduoti. Prak

Kas yra laim?

Laim?

Laim?. Dažnai girdime š? žod?… Ta?iau ar dažnai susim?stome apie tikr?j? jo reikšm?? Juk laim? tai ne vien laim?ti loterijoje puod? rinkin?, ar t?kstant? lit?. Laim? yra daug daug daugiau., tai yra daug gilesnis ir brandesnis jausmas, visapusiškas gyvenimas, jo pilnatv?. Geb?jimas d

Sokratas ir jo etika

Sokrato Etika

1. Sokrato asmenybė
Šio asmens gyvenimo tikslas buvo filosofija, todėl Sokratas daugiau niekuo nesirūpino nei šeima, nei turtu tik mąstymu, filosofavimu. Pagrindinė jo veiklos terpė buvo Atėnų gatvės ir aikštės, kilmingų ir žinomų piliečių namai. Jo gyvenimas tai nuolatiniai pokalb

tiesos problema

Tiesos Jėga prieš Prievartą

Dvidešimtas amžius įėjo į istorija ne kaip kruvinų revoliucijų, niokojančių karų, gyvybės naikinimo tobulos industrijos, o kaip neprievartinių pergalių prieš prievartą amžius. Jėgos, slypinčios aktyvioje ne prievartoje, suvokimas, gebėjimas ją apgalvotai, panaudo

Sokrato Gyvenimas

SOKRATO GYVENIMAS.

Sokratas – tai graik? filosofas. Gim? Alopek?je (netoli At?n?) 469 m. pr. Kr. skulptoriaus ir pribuv?jos šeimoje. At?nuose nugyveno vis? savo gyvenim? ir mir? 399 m. pr. Kr. Jaunyst?je Sokratas gavo ger? pradin? išsimokslinim?, o sulauk?s 18 met? tapo At?n? pilie?iu, dav?s prie