Antrasis Pasaulinis karas

Antrasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas truko:

a) 1935-1937m.

b) 1937-1939m.

c) 1939-1941m.

d) 1941-1943m.

e) 1943-1945m.

f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Kurioje ?

a) 4; 1; 2; 3; 6; 5.

b) 1; 2; 3; 4; 5; 6.

c) 6; 5; 4; 3; 2; 1.

d) 2; 6; 4; 3; 5; 1.

e) 5; 3; 1; 6; 2; 4.

f) 3; 2; 1; 4; 6; 5.

Įvykiai: 1.Vokiečiai pradėjo Maskvos puolimą
2.Japonija užpuolė JAV karinę bazę Perl Harborą
3.Hitleris paskelbė “totalinę mobilizaciją”
4.Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą
5.Paskelbta Talijos kapituliacija
6.Prasidėjo Kursko mūšis

3. Pagal kokį planą Vokietija ruošėsi pulti SSRS ?

a) Maršalo

b) Trumeno

c) Krištolinės nakties

d) Barbarosos

e) “šokinėjimo per salas”

f) Molotovo-Ribentropo

4. 1943 metais:

a) pasibaigė kautynės dėl Maskvos

b) įvyko Kursko mūšis

c) Normandijoje atidarytas antrasis frontas

d) Japonija paskelbė karą Soovietų Sąjungai

e) įvyko Midvėjaus mūšis

f) buvo pasirašytos paliaubos, reiškiančios Prancūzijos kapituliaciją

5. Kaip vadinamas masinis žydų naikinimas ?

a) Barbarosas

b) Anšliusas

c) Denacifikacija

d) Humanizmas

e) Holokaustas

f) Aneksija

6. 1942m. liepos 14d. – 1943m. vasario 2d. įvyko:

a) Maskvos konferencija

b) Teherano konferencija

c) Žiemos karas

d) Maskvos mūšis

e) Staliningrado mūšis

f) Kursko mūšis

7. Musolinis pašalintas iš valdžios:

a) 1943m.

b) 1944m.

c) 1945m.

d) 1942m.

e) 1941m.

f) 1940m.

8. Vokietija karą su Sovietų Sąjunga pradėjo:

a) 1943m. rugsėjo 8d.

b) 1941m. birželio 22d.

c) 1942m. gegužės 5d.

d) 1943m. kovo 16 d.

e) 1940m. birželio 14 d.

f) 1941m. rugpjūčio 14 d.

9. Antrasis Antrojo pasaulinio karo etapas Lietuvoje prasidėjo su vienu išš šių įvykiu. Kuriuo ?

a) LAF’o suorganizuotas antisovietinis sukilimas

b) Vokiečiai užima Kauną

c) Uždraudžiamas LAF’as

d) Lietuva ir SSRS pasirašo savitarpio pagalbos sutartį

e) SSRS paskelbia ultimatumą Lietuvai

f) Sovietinė kariuomenė užima Vilnių

10. Vokiečiai užima Kauną:

a) 1942m. gegužės 5d.

b) 1942m. lapkričio 14d.

c) 1939m. spalio 10d.

d) 19

939m. gruodžio 21d.

e) 1941m. rugsėjo 22d.

f) 1941m. birželio 25d.

11. LAF’o vadovas buvo:

a) Stasys Raštikis

b) Kazys Škirpa

c) Justas Paleckis

d) Aleksandras Voldemaras

e) Juozas Urbšys

f) Antanas Merkys

12. Lietuva, drauge su trimis valstybėmis įėjo į Otslando sudėtį ir vadinosi generaline sritimi. Su kuriomis ? (***)

a) Čekoslovakija

b) Estija

c) Lenkija

d) Latvija

e) Baltarusija

f) Vengrija

13. LAF’as uždraustas:

a) 1941m. rugsėjo 22d.

b) 1941m. rugpjūčio 5d.

c) 1942m. gegužės 5d.

d) 1942m. lapkričio 14d.

e) 1943m. kovo 16d.

f) 1943m. balandžio 28d.

14. Kas vadovavo 1941m. birželio 23d. sudarytai laikinajai vyriausybei ?

a) Kazys Škirpa

b) Justas Paleckis

c) Antanas Smetona

d) Juozas Urbšys

e) Juozas Ambrazevičius

f) Antanas Merkys

15. 1941m. birželio sukilimo tikslai buvo: (**)

a) pasipriešinti žydų genocidui Lietuvoje

b) nuversti vyriausybę

c) atkurti Lietuvos Nepriklausomybę

d) išstumti Raudonąją Armiją

e) trukdyti Raudonosios Armijos atsitraukimui

f) sustabdyti masinius trėmimus

Leave a Comment