Antrasis Pasaulinis karas

Pirmasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo pirmasis etapas truko:

a) 1935-1937m.

b) 1937-1939m.

c) 1939-1941m.

d) 1941-1943m.

e) 1943-1945m.

f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Kurioje ?

a) 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) 6; 5; 4; 3; 2; 1.

c) 2; 3; 6; 5; 1; 4.

d) 3; 1; 5; 2; 6; 4.

e) 4; 3; 2; 5; 1; 6.

f) 6; 1; 5; 2; 3; 4.

Įvykiai: 1.Vokiečiai pradėjo oro atakas prieš Angliją
2.Vokiečiai įžengė į Paryžių
3.SSRS-Vokietijos sienų ir draugystės sutartis
4.Vokietija užpuolė Lenkiją
5.Prancūzijos kapituliacija
6.SSRS-Japonijos neutraliteto sutartis

3. Žiemos karas Suomijoje vyko:

a) 1938-1939m.

b) 1940-1941m.

c) 1939-1941m.

d) 1938-1940m.

e) 1938-1941m.

f) 1939-1940m.

4. 1939-1940m. Vokietija okupavo: (****)

a) Prancūziją

b) Čekoslovakiją

c) Daniją

d) Belgiją

e) Šveicariją

f) Švediją

5. Kas vadinama Keistuoju karu ?

a) Rusijos ir Vokietijos pasirašyta nepuolimo sutartis

b) teismo procesas, kurio metu buvo teeisiami buvę fašistinės Vokietijos vadovai

c) teorija, numatanti karo reikalams pajungti visas materialinio ir dvasinio gyvenimo sritis

d) Anglijos ir Prancūzijos paskelbtas karas Vokietijai

e) SSRS karas su Suomija

f) valstybės ir jos piliečių savos teritorijos ir laisvės gynimas nuo agresorių kėslų

6. Kurie teiginiai yra teisingi ? (***)

a) 1939m. rugsėjo 1d. Vokietija užpuolė Lenkiją

b) Vinstonas Leonardas Čerčilis – Prancūzijos politinis veikėjas, generolas

c) Žiemos karas – tai SSRS karas su Suomija

d) Viačeslavas Molotovas – SSRS valstybės ir Komunistų partijos veikėjas

e) 1939m. rugsėjo 28d. kapituliavo Prancūziją

f) 1940m. birželio 14d. SSRS-Japonijos neutraliteto suutartis

7. 1939-1941m. hitlerinė Vokietija:

a) su SSRS palaikė gerus ekonominius santykius

b) dalyvavo Staliningrado mūšyje

c) dalyvavo Kursko mūšyje

d) buvo demilitarizuota, denacifikuota, demokratizuota

e) puolė Europos šalis

f) teisingo atsakymo nėra

8. Kaip vadinamas SSRS karas su Suomija ?

a) Totalinis karas

b) Žaibo karas

c) Keistas karas

d) Žiemos karas

e) Ginybinis ka

aras

f) Denacifikacija

9. 1940m. Antanui Smetonai pasitraukus iš Lietuvos, Lietuvos prezidento pareigas laikinai ėjo:

a) Justas Paleckis

b) Aleksandras Voldemaras

c) Jonas Basanavičius

d) Antanas Merkys

e) Stasys Raštikis

f) Juozas Urbšys

10. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Kurioje ?
a) 4; 3; 2; 6; 5; 1.
b) 2; 3; 5; 6; 1; 4

c) 1; 2; 3; 4; 5; 6.

d) 6; 5; 4; 3; 2; 1.

e) 3; 4; 1; 5; 6; 2.

f) 1; 5; 6; 2; 3; 4.
Įvykiai: 1.Vokietijoje įsteigtas LAF’as

2.Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių

3.Sudaryta nauja A.Merkio vadovaujama vyriausybė

4.Masinių trėmimų pradžia

5.SSRS ultimatumas Lietuvai

6.Lietuvos aneksija

11. 1940m. birželio 14d. buvo:

a) SSRS ultimatumas Lietuvai

b) SSRS nota Lietuvai

c) Įsteigtas LAF’as

d) Uždraustas LAF’as

e) Vokiečiai užėmė Kauną

f) Paleista laikinoji vyriausybė

12. LAF’as tai:

a) Liaudies Aviatorių Federacija

b) Vokietijos karo su SSRS planas

c) Lietuvos Aktyvistų Frontas

d) Liaudies Arkivyskupijos Federacija

e) Čekoslovakijos piniginis vienetas

f) Rytų Prūsijos neoficialus pavadinimas

13. Sovietinės valdžios kūrimasis Lietuvoje:

a) 1940-1945m.

b) 1939-1942m.

c) 1938-1939m.

d) 1941-1942m.

e) 1938-1943m.

f) 1940-1941m.

14. Kurie teiginiai yra teisingi ? (***)

a) 1940m. birželio 14d. – SSRS ultimatumas Lietuvai

b) LAF’o vadas buvo Kazys Škirpa

c) LAF’o vadas buuvo Justas Paleckis

d) 1940m. rugpjūčio 3d. – Lietuvos aneksija

e) 1939m. spalio 10d. – SSRS nota Lietuvai

f) Pirmajame etape Sovietinė kariuomenė užėmė Klaipėdą

15. SSRS-Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties tiesioginiai padariniai:

a) Lietuva pateko į SSRS įtakos zoną

b) Lietuva buvo okupuota ir aneksuota

c) Į Lietuvą įvestos sovietų įgulos

d) Lietuva atgavo Vilnių ir dalį Vilniaus krašto

e) Lietuva neteko Klaipėdos krašto

f) Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą

Leave a Comment