Antrasis Pasaulinis karas

Antrojo pasaulinio karo išvakarės

TESTAS

1. Kuriose valstybėse iki 1938m. išliko demokratinės santvarkos ? (***)

a) Lietuvoje

b) Prancūzijoje

c) Danijoje

d) Bulgarijoje

e) Olandijoje

f) Rumunijoje

2. Kurioje eilutėje surašyti reiškiniai būdingi ir nacistinei Vokietijai ir komunistinei SSRS ?

a) žemės ūkio kolektyvizavimas ir vado kultas

b) pramonės suvalstybinimas ir agresyvi užsienio politika

c) religijos persekiojimas, niekinimas ir pramonės nacionalizavimas

d) jaunimo ideologizavimas ir koncentracijos stovyklų steigimas

e) žemės ūkio kolektyvizavimas ir religijos persekiojimas, niekinimas

f) pramonės suvalstybinimas ir žemės ūkio kolektyvizavimas

3. Prievartinis Austrijos prijungimas prie Vokietijos vadinamas:

a) anšliusu

b) anšlagu

c) anatensija

d) anatema

e) aneksija

f) gulagu

4. Didžioji ekonominė krizė truko:

a) 1919-1925m.

b) 19925-1929m.

c) 1927-1933m.

d) 1929-1939m.

e) 1925-1932m.

f) teisingo atsakymo nėra

5. Molotovo-Ribentropo pakto padariniais yra laikoma:

a) Didžioji ekonominė krizė ir Ispanijos pilietinis karas

b) Lietuvos, Latvijos, Estijos okupacija ir Austrijos prijungimas prie Vokietijos

c) Antrojo fronto atidarymas ir JAV intervencija į Vietnamą

d) Antrasis pasaulinis karas ir Žiemos karas

e) Italijos įvykdytas Albanijos užgrobimas ir Lenkijos pasidalijimas

f) Klaipėdos ir Sudetų kraštų užgrobimas

6. Kuris iš šių įvykių nebuvo Antrojo pasaulinio karo priežastis ?

a) Vokietijos siekimas atstatyti savo galią ir statusą

b) Europos valstybių noras iš naujo pasidalyti kolonijas

c) Versalio taikos konferencijos nutarimų sukeltos vookiečių revanšistinės nuotaikos

d) Anglijos ir Prancūzijos nuolaidžiavimas Hitleriui

e) SSRS siekimas išplėsti savo įtakos sferas ir atkurti Rusijos imperijos sienas

f) visi pateikti įvykiai buvo Antrojo pasaulinio karo priežastys

7. Molotovo-Ribentropo paktas pasirašytas:

a) 1938m. kovo 11d.

b) 1938m. balandžio 22d.

c) 1938m. birželio 29d.

d) 1939m. liepos 15

5d.

e) 1939m. rugpjūčio 23d.

f) 1939m. spalio 10 d.

8. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad :

a) nutarė prijungi Austriją

b) nutarė užgrobti Čekoslovakiją

c) užimsiąs demilitarizuotą Reino zoną

d) Vokietija išstoja iš Tautų Sąjungos

e) Vokietija atplėšė Klaipėdos kraštą

f) paskelbia karą Rusijai

9. Iki 1938m. (nuo 1920m.) Lietuva su trimis iš čia paminėtų valstybių neturėjo bendros sienos. Su kuriomis ? (***)

a) Vokietija

b) Lenkija

c) Latvija

d) Prancūzija

e) SSRS

f) Vengrija

10. Lietuvos Vyriausybė neutraliteto įstatymą priėmė:

a) 1939m. sausio 10d.

b) 1940m. liepos 13d.

c) 1938m. lapkričio 28d.

d) 1939m. rugsėjo 1d.

e) 1938m. sausio 11d.

f) 1940m. birželio 6d.

11. SSRS ir Vokietijos 1939m. rugpjūčio 23d. susitarimu Lietuva:

a) pateko į SSRS įtakos sferą

b) pateko į Vokietijos įtakos sferą

c) tapo nepriklausoma valstybe

d) neteko Klaipėdos krašto

e) atgavo Klaipėdos kraštą

f) atgavo Vilnių

12. 1938m. rugsėjo 14d. prezidentu išrinkto Smetonos kadencija truko:

a) 7m.

b) 8m.

c) 9m.

d) 6m.

e) 5m.

f) 4m.

13. Lietuvos Respublikos ir Vookietijos sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo pasirašyta:

a) 1939m. kovo 11d.

b) 1938m. kovo 17d.

c) 1939m. kovo 22d.

d) 1939m. sausio 10d.

e) 1939m. gruodžio 15d.

f) 1939m. rugsėjo 28d.

14. Pažymėkite neteisingą teiginį:

a) Vokiečiai užgrobė Klaipėdos kraštą

b) J.Ribentropas pareikalavo atiduoti Klaipėdos kraštą

c) Lietuva atidavė Klaipėdos kraštą

d) Lietuva atiduoda Klaipėdos kraštą ir rizikuoja prarasti nepriklausomybę

e) Ribentropas buvo Vokietijos užsienio reikalų ministras

f) Klaipėda atiteko Hitleriui

15. 1938m. kovo 17d. :

a) SSRS nota Lietuvai

b) Sudaryta gen. Jono Černiaus koalicinė vyriausybė

c) Klaipėdos kraštas perduotas Vokietijai

d) Priimtas Lietuvos neutralumo įstatymas

e) Suformuota kun. Vlado Mi

irono vyriausybė

f) Lenkijos ultimatumas Lietuvai

Leave a Comment