Atleidimo is darbo dokumentai

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1. ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA DĖL DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ……………………………………………………………4
2. AT

Įstaigos duomenų įpatumai

Įstaigos duomenų ypatumai

TURINYS (teorija)

1.Kas sudaro įstaigos duomenis
2.Telefonų numerių rašymo būdai
3.Adresų rašymo būdai
4.Elektroninis paštas
5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai
6.Mano įmonės duomenys
7.Literatūros sąrašas

Praktinė dalis:

1.Įsakyma

Rastvedybos naujausi duomenys

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINI

Dokumentu rengimas

UAB “JONSTA”

TVIRTINU
(Parašas)
Jurgis Janaitis
(Data)

2006 METŲ DOKUMENTACIJOS PALAS

200-12-10 Nr. VN-01
Klaipėda

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle”, patvirtinta Lie

DOKUMENTU TEKSTU YPATYBES

TURINYS

1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai.

2.Santraupos dokumentuose.

3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai.

4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai.

5.Literatūros sąrašas.

DOKUMENTŲ DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

TURINYS

ĮVADAS. 3
I. Dokumento rengimo etapai 4
II. Rengėjo žyma 6
III. Dokumentų derinimo esmė 7
IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8
V. Dokumentų tvirtinimo būdai 9
VI. Parašo dokumente esmė 10
IŠVADOS 12
LITERATŪRA 13
PRAKTINĖ DALIS 14

Banko charakteristika

Turinys

Įvadas —————————————————————————————————– 3
Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4
Dokumentų pavyzdžiai ————————————————–

dokumentu klasifikacija

Įvadas
Aplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Aplinkosauginė politika – tai bet kokie vyriausybės prevenciniai veiksmai dėl žmonių neigiam

UAB “KAPRATAS” RAŠTVEDYBOS SISTEMOS ANALIZĖ

Įvadas

Šiais laikais įmonei yra labai svarbu turėti gerą, patikimą ir taisyklingą dokumentų valdymo sistemą, nes nuo jos priklauso įvairūs sprendimai , įmonės pelnas, sėkmė ir panašiai.

Raštvedyba – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų