Įstaigos duomenų įpatumai

Įstaigos duomenų ypatumai

TURINYS (teorija)

1.Kas sudaro įstaigos duomenis
2.Telefonų numerių rašymo būdai
3.Adresų rašymo būdai
4.Elektroninis paštas
5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai
6.Mano įmonės duomenys
7.Literatūros sąrašas

Praktinė dalis:

1.Įsakymas dėl Saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo.
2.Komercinis laiškas.
3.Darbuotojų susirinkimo protokolo išrašas.

Priedas:

1.Darbo Saugos ir sveikatos instrukcija

1.KAS SUDARO ĮSTAIGOS DUOMENIS

Lietuvos archyvo departamento prie Lietuvos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V – 63 šiek tiek pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės (2006). Tie pakeitimai daugiausia susiję su įstaigos duomenų rekvizitu. Pagal šiuos pakeitimus įstaigos duomenis sudaro:

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos ar jos vidaus struktūrinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto numeris adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei teritorinio padalinio adresas irr kontaktinė informacija.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei filialo (a

atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija.

Įstaigos duomenys rašomi eilute ar stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimo arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje. Jie rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskiriami linija.

2.TELEFONO RYŠIO NUMERIO RAŠYMO REKOMENDACIJOS

Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, direktoriaus patvirtintose LR ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV – 1162 nustatytus reikalavimus.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tipografinio nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarką Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimą nacionaliniams ir tarptautiniams telefono ryšio numeriams rašyti.

Pagrindiniai simboliai:
Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prrieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys, kurie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp pa

askirties kodo ir tinklo galinio taško numerio (t. y. tarp miesto kodo ir telefono numerio).

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.: (8 ~ 342) 00 000. Šis simbolis praktiškai jau nevartojamas, nes beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys.

Informacinis simbolis (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Informacinį simbolį „“ galima naudoti vietoj užrašo Telefonas arba Tel.

Žodžiai Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas ar jų santrumpos Tel., Faks., Mob. turi būti nurodyti telefono ryšio numerio kairėje pusėje. Nurodant vieną numerį po žodžių Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas santrumpų dedamas taškas (Tel., Faks., Mob.), nurodant du ar daugiau numerių – taškas ir dvitaškis (Tel.:, Faks.:, Mob.:).
Tarpas naudojamas telefono ryšio numerio skaitmenims grupuoti.

Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip, kad juos būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti, pvz.: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

Nacionaliniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Faksas arba Faks. (8 342) 12 345
Mobilusis telefonas arba Mob. 8 123 45 678

Tarptautiniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345
Fax + 370 342 12 345
Mobile arba Mob. + 370 123 45 678

Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija, tarptautinis telefono ryšio numeris turi būti rašomas po nacionalinio ryšio numerio, o at

titinkami skaitmenys išdėstomi vienas po kito taip:
Telefonas (8 342) 12 345___
arba Tel. + 370 342 12 345

Jei abonentas turi kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), tai šiems telefono ryšio numeriams atskirti vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“ (iš abiejų pusių atskiriamas tarpais), pvz.:
Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347
Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347

Galima užrašą sutrumpinti – rašyti visą tik pirmąjį telefono ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami, pvz.:
Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345/46/47
Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345/46/47

Telefono ryšio numeriai su simboliu rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345

Paslaugų telefono ryšio numeris ir serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X – bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:
Telefonas arba Tel. 8 800 12 345
Telephone arba Tel. + 370 800 12 345

Nurodant papildomą telefono ryšio numerį, kurį galima surinkti paskambinus pagrindiniu telefono ryšio numeriu, jis rašomas taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345, papild. 123
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345, papild. 123

3.ADRESŲ RAŠYMAS

Adreso sudedamosios dalys yra:
1. savivaldybės kodas ir pavadinimas;
2. seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas;
3. gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas;
4. gatvės kodas ir pavadinimas;
5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;
6. korpuso numeris;
7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate;
8. adreso objekto pavadinimas.

. Rašant adresą, jo sudedamosios dalys išdėstomos taip:
1. savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra sa

avivaldybės centre);
2. seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas);
3. gyvenamoji vietovė;
4. gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos);
5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;
6. korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas;
7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);
8. adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas).

Rašant adreso sudedamąsias dalis, vartojami žodžių trumpiniai: rajonas – r., savivaldybė – sav., seniūnija – sen., miestas – m., miestelis – mstl., kaimas – k., gatvė – g., prospektas – pr., bulvaras – bul., alėja – al., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., skveras – skv., aikštė – a., plentas – pl., kelias – kel., takas – tak., sklypas – skl., korpusas – K ir skaičius (-iai) arba K, skaičius (-iai) ir didžioji raidė.

Rašant adresą, miesto trumpinys vartojamas tik savivaldybės pavadinimui parašyti. Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija. Žemės sklypo numeris rašomas skaitmenų arba skaitmenų ir specialaus (-ių) simbolio (-ių) kombinacija. Korpuso numeris gali būti rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide. Buto ar patalpos numeris rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide po objekto (pastato) ir korpuso numerio per brūkšnelį.

Dokumentuose įstaigos adresas rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimo. Pirma rašoma juridinio asmens teisinė forma, po to adresas.

4. ELEKTRONINIS PAŠTAS

Elektroninis paštas (El. paštas) yra būdas kurti, siųsti ir gauti žinutes per elektronines komunikavimo (ryšio) sistemas.

Dokumentuose elektroninis paštas, kaip ir visi kiti įstaigos duomenys, rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimo. Pirma rašoma juridinio asmens teisinė forma, po to adresas, telefono numeris, faksas ir tuomet rašomas elektroninio pašto adresas. Pvz.:

Uždaroji akcinė bendrovė. Šaltinėlio g. 66, LT-52666 Jonava.
Tel. (8 37) 47 339. Faks. (8 37) 47 339. El. p. verija@info.lt

5. LIETUVIŠKŲ KABUČIŲ RAŠYMAS

Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai).

Tokia lietuviškų kabučių grafinė raiška yra apibrėžta norminiame leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius, 1992, p. 11), Privalomosios skyrybos taisyklėse (Žin., 2006, Nr. 107-4084).

Lietuviškos kabutės skiriasi nuo vartojamų kitose kalbose, pavyzdžiui, anglų kalboje vartojamos tokios kabutės – “ABC”, skandinavų – „ABC”, rusų – «ABC», kai kuriose kitose kalbose – „ABC”.

Kabutės naudojamos rašant pavadinimus. Pvz. :

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERIJA“

6. MANO ĮSTAIGOS DUOMENYS BŪTŲ RAŠOMI TOKIA TVARKA:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė. Šaltinėlio g. 66, LT-52666 Jonava.
Tel. (8 37) 47 339. Faks. (8 37) 47 339. El. p. verija@info.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 988112966.
PVM mokėtojo kodas LT4797094199

7. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1.A. Laurinavičienė, G. Rancova. Dokumentų valdymas. Vilnius, 2008.
2.Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos. Valst.žin., 2005, Nr. 152-5628; 2006, nr. 88-3502.
3.VLKK rekomendacijos dėl Lietuviškų kabučių rašymo. Valst.žin., Vilnius, 1992, p. 11. Prieiga per Internetą: <http://www.vlkk.lt>

PRAKTINĖ UŽDUOTIS:

1.ĮSAKYMAS DĖL SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERIJA“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

2008 m. lapkričio 4 d. Nr. J-48
Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170):
1.T v i r t i n u darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas (pridedama).
2.Į p a r e i g o j u sekretorę-referentę organizuoti darbuotojų instruktavimą.

Direktorė (parašas) V. Radionova

2.KOMERCINIS LAIŠKAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė. Šaltinėlio g. 66, LT-52666 Jonava. Tel. (8 37) 47 339. Faks. (8 37) 47 339.

El. p. verija@infol.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 988112966. PVM mokėtojo kodas LT4797094199

UAB „Pas Pona” 2008-11-05 Nr. 3-67
Direktorei Rimantai Pūdymaitytei į 2008-11-03 Nr. 2-43

DĖL SUTARTIES PRATESIMO

Kaip jau kalbėjome telefonu, norint prasitęsti terminuotą sutartį, reikia iš anksto susitarti su generaliniu direktoriumi Robertu Šalnaičiu nuo 2008-11-05 iki 2008-11-11.

Būčiau labai dėkinga, jei kilus kokioms nors problemoms ar klausimams skambintumėte šiuo numeriu: Mob. 8 688 60 114.

Pagarbiai,

Direktorė (parašas) V. Radionova

3. DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERIJA“

DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2008-11-04 Nr. 9-8
Jonava

1. SVARSTYTA. Naujų darbo vietų steigimas.
Pranešėja – direktorės pavaduotoja Rimanta Pūdymaitytė kalba apie tai, kad plečiantis gamybai, bus sukurtos naujos darbo vietos.
Genė Maišiukienė klausia, ar dėl naujų darbo vietų kūrimo, nukentės senieji darbuotojai.
NUTARTA:
1.Įpareigoti raštinės darbuotojus paskelbti apie naujų darbo vietų atsiradimą.
2.Įpareigoti personalo skyrių sudaryti naujas darbo sutartis.

2. SVARSTYTA. Sudaryti ir parengti naują grafiką.
Pranešėja – direktorės pavaduotoja Rimanta Pūdymaitytė kalba apie tai, kad bus sudarytas slenkantis grafikas, taip pat, bus trys pamainos: rytinė, popietinė bei natinė.
Bronislava Gudeliauskienė klausia, ar dėl slenkančio grafiko darbuotojams nesumažės atlyginimai.
NUTARTA:
1.Įpareigoti pamainos viršininką sudaryti naujus grafikus.
2.Nustatyti naktinės pamainos valandinį mokestį.

Susirinkimo pirmininkas A. Šalna

Susirinkimo sekretorė A. Mingailė

PRIEDAS

Priedas

PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės „Verija“ direktoriaus
2008m. lapkričio 4 d.
įsakymu Nr. 9-78

DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

1.Kad užtikrintų saugų darbą, kiekvienas darbuotojas privalo:
išklausyti instruktažą;
laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų;
patikrinti įrengimų techninę būklę;
dėvėti įmonės išduotas apsaugos priemones;
operatyviai reaguoti į ištikusią nelaimę;
pranešti apie bet kokius pažeidimus.
2.Darbuotojas privalo žinoti, kad negalima:
palikti veikiantį įrenginį be priežiūros;
vaikščioti ar stovėti po pakeltu ar judančių kroviniu;
į gamybos cechą neštis kitų maisto gaminių;
vartoti alkoholio darbo metu;
pasišalint iš darbo vietos nepasibaigus darbo laikui;
eiti į gamybos cechą neapsivilkus darbinių rūbų.
3.Paleisti ar išjungti įrengimus turi teisę tik asmuo, kuris yra apmokytas dirbti tais įrengimais.
4.Nepalikti netvarkingos darbo vietos, pasibaigus darbo laikui.
5.Darbuotojams leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones.

Susipažinau ir sutinku _____________________________________________________
(darbuotojo parašas) (data)(vardas,pavardė)

Leave a Comment