Dokumentu rengimas

UAB “JONSTA”

TVIRTINU

(Parašas)

Jurgis Janaitis
(Data)

2006 METŲ DOKUMENTACIJOS PALAS

200-12-10 Nr. VN-01
Klaipėda

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle”, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Nr.78-2006) (toliau – R).

Bylos indek-sas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūri-nio padalinio pavadini-mas Pastabos

Saugojimo terminas R punkto nuoro-da
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. TVARKOMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1. Lietuvos Respublikos dekretai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, ministrų, valstybės įstaigų vadovų įsakymai Kol reikia 1 Raštinė
1.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymai, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiai Mokomojo pulko veiklos klausimais (kopijos) Nuolat 10 Raštinė
1.3. UAB „JONSTA“ direktoriaus įsakymai Nuolat 10 Raštinė
1.4. UAB „JJONSTA“ nuostatai (kopija) Nuolat 3 Raštinė
1.5. UAB „JONSTA“ pareigybių sąrašas Nuolat 28 Raštinė
1.6. Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais dokumentai Nuolat 37 Raštinė
1.7. Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis organizaciniais klausimais dokumentai 5 m. Raštinė

2. DOKUMENTŲ IR BYLŲ APSKAITA

2.1. Dokumentų apskaita
2.1. Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai Nuolat 14 Raštinė
2.2. Dokumentacijos planas, jo papildymo sąrašas, suvestinė 10 m. 53 Raštinė
2.3. UAB „JONSTA“ direktoriaus įsakymai V Nuolat 60a Raštinė
2.4. UAB „JONSTA“ direktoriaus įsakymų personalo klausimais registras P 75 m. 60b Personalo poskyris
2.5. UAB „JONSTA“ direktoriaus įsakymų atostogų klausimais registras A 10 m. 60c Personalo poskyris
2.6. Gautų dokumentų registras G 10 m. 60 Raštinė
2.7. Informacinių siunčiamųjų dokumentų registras IS 10 m. 60 Raštinė
2.8. Darbuotojų prašymų ir tarnybinių pranešimų registras DP 5 m. 60 Raštinė

3. PERSONALO VALDYMAS

3.1. UAB „JONSTA“ direktoriaus įssakymai personalo klausimais 75 m. 12 Personalo poskyris
3.2. UAB „JONSTA“ direktoriaus įsakymai atostogų klausimais 10 m. 13 Personalo poskyris

4. FINANSŲ VALDYMAS

4.1. UAB „JONSTA“ biudžeto išlaidų projektai 5m. 76 Finansų vyr. specialistas
4.2. Biudžeto išlaidų metų sąmata (kopija) Kol reikia 78 Finansų vyr. Specialistas

Raštinės specialistė (Parašas) Rasa Rasytė

Dokumentų ekspertų komisijos pirmininkas
(Parašas)
Juozas Juozaitis
2006-12-02

UAB „JONSTA“

Kodas 12542144, Klaipėdos 4, Klaipėda, Lt-55025. Tel/Faksas.: 8-446 11211, el.paštas Jonsta@one.lt
________________________________________________________________________________________________

Pačiam pr

rašant

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

2006-11-02 Nr. 00
Klaipėda

Mildos Gailienės gautos pajamas sudaro:
Data Gautos pajamos, LT Atskaičiuoti mokesčiai, LT Alimentai Išmokėta, Lt
2006 m. sausis 1900 320 0,00 1580
2006 m. vasaris 1850 120 0,00 1730
2006 m. kovas 1900 150 0,00 1750
2006 m. balandis 1850 320 0,00 1520
2006 m. gegužis 1860 310 0,00 1510
2006 m. birželis 1750 340 0,00 1410
2006 m. liepa 1900 220 0,00 1680
2006 m. rugpjūtis 1850 210 0,00 1640
2006 m. rugsėjis 1720 120 0,00 1600
Iš viso: 16580 1810 0,00 14420

Direktorius A.V. (Parašas) Vardenis Pavardenis

Asta Astienė, 8-466 11211

Reginos Pocienės
Gyv. Paupio 1a, Klaipėda

UAB „JONSTA“ direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2006-10-01 Nr. 12
Klaipėda

Prašau Jūsų priimti mane į darbą nuo š.m. spalio 3 d.

PRIDEDAMA:
1. Atestatas, 1 lapas.
2. Rekomendacija, 1 lapas.

(Parašas) Rūta Taučaitė

UAB „JONSTA“

Kodas 12542144, Klaipėdos 4, Klaipėda, Lt-55025. Tel/Faksas.: 8-446 11211, el.paštas Jonsta@one.lt
________________________________________________________________________________________________

Klaipėdos autobuso stoties direktoriui 2006-11-08 Nr. IS-11

DĖL AUTOBUSO SKYRIMO

Prašome Jūsų skirti autobusą š.m. lapkričio 23 d. nuvykimui į renginį. Maršrutas Klaipėda-Palanga-Klaipėda.

Iš anksto dėkojame.

Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis

Jūratė Daugilienė, 8-446 11211

UAB „JONSTA“

Kodas 12542144, Klaipėdos 4, Klaipėda, Lt-55025. Tel/Faksas.: 8-446 11211, el.paštas Jonsta@one.lt
________________________________________________________________________________________________

P. Mildai Girgelienei 2006-11-08 Nr. IS-11
Paupio 1a, Klaipėda Į 2006-10-01 Nr. 12

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

Informuojame Jus, kad busite priimta į vyr. buhalterės pareigas nuo š.m. spalio 3 d. ir prašome kuo skubiau atvykti tvarkyti dokumentus.

Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis

Kristina Krristinaitė, 8-446 11211

UAB „JONSTA“ DIREKTORIUS

POTVARKIS
DĖL VARDENIO PAVARDENIO SKYRIMO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGOMS

2002-12-29 Nr. 0-00
Klaipėda

Vadovaudamasis komisijos posėdžio 2002-11-01 protokolu Nr. 0-00 „Dėl direktoriaus pavaduotojo pareigų“,

s k i r i u Vardenį Pavardenį į direktoriaus pavaduotojo pareigas nuo 2007 m.

Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis

(Parašas)
2002-12-29
Agne Agnaitienė

Leave a Comment