KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE

3182 0

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA

KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE

Vilnius, 2016

Turinys

ĮVADAS 3

1. GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 4

2. GRUPINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE 5

2.2 Grupes nusakantys veiksniai 6

IŠVADOS 12

LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje lyderiai susiduria su naujais iššūkiais. Stipri komanda, gali būti vienas pastovių konkurencinės jėgos šaltinių nuolat besikeičiančioje rinkoje. Gerai dirbantys komandų nariai dažnai kartu siekia verslo rezultatų ir jiems sekasi. Deja, ne visos komandos dirba gerai – tai yra faktas, kuris skatina domėjimąsi komandų veiklos efektyvumo tobulinimo metodais.

Komandų kūrimas remiasi veikla, kuri didina komandos efektyvumą, kurdama geresnius darbo ir bendravimo saantykius, ugdydama komandos narių supratimą, pasitikėjimą ir atsakomybę.

Bendravimas, pasitikėjimas, lyderiavimas, atsakingumas, probleminių situacijų sprendimas, komandinis mąstymas – tai savybės, kurios yra nepakeičiamos šiuolaikinėje kompanijoje. Komandos formavimo programos – efektyvi priemonė šių savybių ugdymui ir puikiai sustyguotos komandos garantas.

Yra vienas galutinis sėkmės faktorius,– stiprus ir atsidavęs lyderis. Komandos progresui gyvybiškai svarbu turėti lyderį, kuris aiškiai stovi už intervencijos ir kuris perduoda tikėjimą, kad komandos kūrimo pamokos turi būti pritaikytos ir išlaikytos. Silpnas lyderis daugiau nei dažnai veda prie prastų ilgalaikių intervencijos rezultatų; stiprus lyyderis padidina šansus, kad intervencija bus sėkminga.

GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA

Pradedant analizuoti komandinį ir grupinį darbą, pirmiausia reikia apibrėžti jų sąvokas. Dažnai komandinis darbas tapatinamas su grupiniu darbu ir jų sąvokos yra maišomos. Tačiau reikia įsidėmėti šių žodžių paaiškinimus ir išmokti ju

uos atskirti.

Grupės sąvoka labai panaši į komandos sampratą. Grupė – tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai) [Šalkauskienė, Žalys, Žalienė, p.48].

Pasak A. Savanavičienės, grupė – tai individų visuma, turinti tiesioginį kontaktą tarp grupės narių, apibrėžtą bendradarbiavimo trukme, pastovumu, autonomija bei identiškumu, siekiant bendrų tikslų.

Komandos sąvoka lietuvių kalboje turi dvi prasmes: žmonių grupė ir įsakymas, liepimas. Pasak A. Sakalo, sąvoka komanda labiausiai paplitusi sporte ir anglų kalba kalbančių šalių literatūroje. Tarptautinių žodžių žodyne yra pateikta, jog komanda – tai laikinai suformuotas, nedidelis (nuo trijų iki keliasdešimties žmonių) karinis dalinys tam tikrai užduočiai atlikti. Šiame komandos apibūdinime netiesiogiai išreiškiamos dvi prielaidos:

Komandos sąvoka yra reikšminga situacijose, kai būtinas žmonių sutelktumas, orientuotas į konkrečios užduoties realizavimą. Žmmonės turi pasirengti tam tikram darbui, pasiruošti darbo sudėtingumui, tikslo ir atsakomybės požiūriui. Komanda yra labai reikšminga dabartinėse situacijose, o išmoktų dalykų pritaikomumas bei naudingumas konkrečiose situacijose yra lemiamas požymis.

Komandos sąvoka yra tarsi autokratinio vadovavimo stiliaus veidrodinis atspindys, nes tokį stilių pasirinkęs vadovas visas problemas sprendžia pats, o paliepimus pateikia pavaldiniams įsakydamas, komanduodamas [Bagdonas, Bagdonienė,2000].

Komanda – tai kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiam patenkinti [B. Vijeikienė, J. Vijeikis, 20

000]. Šį apibrėžimą galima laikyti geriausiai apibūdinančiu komandą.

Taip pat pagal V. Barvydienė ir J. Kasiulį, pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės dažniausiai vadinamos komandomis.

J. Stoner grupės ir komandos sąvokas vartoja pakaitomis, neapsiriboja vienu terminu. Autorius išskiria patrauklumo galią turinčias grupes. Tokias grupes jis vadina referentinėmis

grupėmis ir pabrėžia, jog jos daro dideli poveikį organizacijų gyvenimui, nes žmonės yra linkę keisti savo elgesį pagal tas grupes. Analizuodamas įvairių organizacijų darbą J. Stoner pastebėjo, kad paprastai dauguma darbuotojų organizacijoje jungiasi į pastovias, nedideles grupes, kuriuose atskirų individų pastangos papildo vienos kitas kaip mozaikos detalės. Dažnai darbuotojų pastangos yra tarpusavyje priklausomos, jie veikia kaip speciali komanda, kuri turi atlikti tam tikrą užduotį ir bendrus veiksmus, kuriuos autorius įvardija kaip komandinį darbą.

GRUPINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE

Grupių teorija

Grupių ir jose vykstančių reiškinių pažinimą būtina panaudoti praktiniam darbui grupėse. Individualios žmogaus savybės, tikslai, poreikiai grupėse įgauna naują prasmę. Grupė kaip visuma nėra tapati ir skiriasi nuo ją sudarančių individų. Norint pažinti grupes ir jas panaudoti, reikia:

Suvokti pačias grupės – nustatyti asmenybės vietą grupėje bei apibūdinti jas nusakančius veiksnius.

Atpažinti grupėse vykstančius procesus – grupių dinamiką, grupės narių pasiskirstymą vaidmenimis bei tarpusavio santykius.

Sugebėti šiuos procesus identifikuoti, taikant įvairius tyrimo metodus [A. Savanevičienė, V. Šilingienė, 2005, p.8]

2.2 Grupes nusakantys veiksniai

Grupės yra nevienalytis reiškinys ir nėra paprasta asmenų visuma. Ja

as sudaro skirtingi žmonės – skirtingų asmeninių savybių, poreikių, elgsenos standartų, žinių, požiūrių į aplinkoje vykstančius reiškinius. Tačiau, net ir būdami unikalūs, žmonės grupėse sugeba ne tik išlikti, bet ir efektyviai sąveikauti ilgą laiką.

Pradėdami bendrauti grupėje ir palaikyti vieni su kitais ryšius, žmonės užmezga tarpusavyje dvejopo tipo santykius:

Pirmu atveju tarpusavio sąveika grindžiama betarpiškais žmonių ryšiais: simpatijomis arba antipatijomis, pasidavimu kitų poveikiui arba atsparumui jam, aktyviu bendravimu arba uždarumu, suderinamumu su kitais arba nesuderinamumu. Ši sąveika vyrauja grupėse neturinčiose bendrų, visų grupės narių priimtų tikslų, uždavinių ir vertybių, arba kai jie neapibrėžti.

Antru atveju grupės narių tarpusavio sąveika grindžiama joje priimtomis vertybėmis ir vertinimais, visiems svarbiais bendros veiklos tikslais ir uždaviniais.

Taigi, esama keleto svarbių veiksnių, kurie daro įtaką grupės nariams ir užtikrina efektyvią jų tarpusavio sąveiką. Svarbiausieji jų – tai bendri tikslai, nuostatos, grupės vertybės ir normos [A. Savanevičienė, V. Šilingienė, 2005, p.11].

3. KOMANDOS EFEKTYVUMAS

Požiūris į komandinį darbą yra gana prieštaringas. Nepasitikėjimas komandiniu darbu atsiranda dėl netinkamo komandinio organizavimo, ne pati geriausia idėja netinkamai įgyvendinta gali žlugti.

Norint, kad komandinis darbas būtų sėkmingas, reikia atsižvelgti į kelis svarbius momentus:

• Komanda turi turėti aiškų tikslą. Tai yra būtina sąlyga.

• Turi būti aiškiai apibrėžti komandos įgaliojimai ir veiklos sritys. Kiek laiko komandos nariai gali atsitraukti nuo savo tiesioginio darbo.

• Turi būti parenkamas optimalus komandos dydis. Pa

atirtis tvirtina, kad optimalus komandos dydis turi būti nuo 5 iki 11 žmonių. Laikoma, kad tokio dydžio grupė priima kokybiškus sprendimus, o jos nariai jaučia didesnį pasitenkinimą.

• Turi būti parenkama tinkama grupės sudėtis. Į grupę įtraukti tie darbuotojai, kuriuos tiesiogiai liečia sprendžiama problema. Geriausiai, kai grupė formuojasi savanoriškai, net jei ji formuojama iš viršaus.

• Turi būti parenkamas tinkamas vadovas, nuo jo pozicijos ir elgesio priklauso komandos veiklos efektyvumas. Tačiau, vadovo paskyrimas iškarto formalizuoja grupę, ji praranda dalį efektyvumo, geriausiai kai pati grupė išsirenka vadovą, bet šiuo atveju jam gali nepakakti kvalifikacijos organizuoti komandos darbą, jį reikia mokinti.

• Grupės nariai turi žinoti ir sugebėti pritaikyti įvairius komandinio darbo ir sprendimo metodus. To dažniausiai reikia mokinti atskirai.

Galima teigti, kad priimti sprendimus kolektyviškai yra tikslinga:

1. Kai reikia įvertinti įvairias nuomones, pažiūras, idėjas. Kiekviena sprendžiama idėja yra kompleksinė, reikia atsižvelgti į įvairius problemos aspektus, o tam reikia didelės patirties ir įvairiapusiškų žinių.

2. Kai sprendimai liečia tam tikrą įmonės narių grupę. Tada kiekvieno grupės nario požiūris į sprendžiamą problemą papildo vienas kitą ir leidžia ją išspręsti.

3. Kai darbuotojai patys turi įgyvendinti priimamus sprendimus. Praktika rodo, kad sprendimo priėmimas dažniausiai ne pati sudėtingiausia problema, bet sunkiausia juos įgyvendinti. Svarbu, k. . .

• iškelia paslėptas problemas į paviršių;

• sutelkia grupę, kai ji veikia prieš išorės jėgą;

• skatina kūrybiškumą ir naujoves; pagerina komunikaciją; padaro pokyčius labiau priimtinus.

IŠVADOS

Darni komanda gali efektyviai siekti savo tikslų, laikydamasi šių principų:

1. Darbo pasidalijimas. Specializacijai užtikrinti darbą būtina pasidalinti.

2. Valdžia. Valdžia ir atsakomybė turi būti lygiavertės.

3. Drausmė. Drausmė padeda išugdyti darbuotojų paklusnumą, stropumą, energiją ir pagarbą.

4. Komandų vienovė. Kiekvienas darbuotojas turi atsiskaityti ne daugiau, kaip vienam vadovui.

5. Krypties vienovė. Vieną užduotį turinčioms operacijoms turi vadovauti vienas vadovas.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. „Vadovavimo psichologija“, V.Barvydienė, J.Kasiulis.

2. „Strateginis valdymas“, A.Vasiliauskas.

3. „Šiuolaikinio verslo administravimas“, Robert C Appleby.

4. „Personalo vadyba“, A.Sakalas.

5. „Komandinio darbo pagrindai“, B.Vijeikienė, J.Vijeikis.

Join the Conversation

×
×