Įmonės verslo plėtros galimybės

Taikomojo tyrimo tema: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAŠTONŲ BULVARAS“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS

Taikomųjų tyrimų organizavimo projektinis darbas

Vilnius 2015

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4

2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI) 5

3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI 6

2.1 INTERVIU METODAS 9

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 11

LITERATŪRA 12

PRIEDAI 13

ĮVADAS

Metodologija – tai mokslinio pažinimo metodų tyrimas, bendrų tyrimo metodų teorija. Bendroji mokslo metodologija pamatiniu lygmeniu apibrėžia procedūras, kurias būtina taikyti siekiant sukaupti mokslo žinių.[1,p.7] Metodologijos apibrėžimas netinkamai vartojamas kalbant apie tam tikras tyrimo technikas. Tai geriau pavadinti tyrimo meetodika arba tyrimo dizainu. Taip pat Gintalas A. teigia, kad metodologija, tai mokslas apie veiklos organizavimą. Prieš atliekant tyrima svarbu išsiaiškinti organizavimo sąvoką. Tai tvarka atlikta tarp procesų ar veiksmų, kurie turi ryšį tarp sudarymo ir tobulinimo. Tai žmonių dirbančių pagal taisykles prie tam tikros programos susijungimas.[2,p.986]

Atliekant metodologija galima pasirinkti kokybinį arba kiekybinį tyrimo metodą. Kokybinis tyrimas atliekamas norint suprasti objiektą, koks aplinkos poveikis. Tikslas, gauti kokybinį supratimą apie tam tikras įvykio priežastis. Kokybiniam tyrimui renkama informacija, duomenys. Ją atliekant vyyksta stebėjimai, duomenų rinkimai, analizė. Kokybinių duomenų analizė turi būti subjektyvi, plačios informacijos, dizainas laisvas ir nestruktūrizuotas. Duomenų rinkimo medotai gali būti:

Apklausa

Stebėjimas

Eksperimentas

Duomenų analizė

Kiekybinis tyrimas, tai statistiškai atliekamas analizavimas, prognozavimas. Ieškoma išorinių požymių kurie matuojami ir skaičiuojami. Tikslas yra apskaičiuoti duomenis ir

r pateikti gautus rezultatus. Rezultatuose pateikiami rekomenduojami veiksmai. Kiekybinio tyrimo duomenų informacija yra menka. Duomenų rinkimo medotai gali būti:

Interviu

Stebėjimas

Fokusuotų diskusijų grupė

Dokumentų analizė

1.ĮMONĖS PRISTATYMAS

UAB ,,Kaštonų bulvaras”, tai uždaroji akcinė bendrovė. Ši įmonė turi dvi kavines, pirmoji įsikūrusi Nidoje. Tai vasaros sezono kavinė-baras. Kita Klaipėdoje, gyvo garso kavinė-baras. ,,Kaštonas” tiekia dienos pietus, turi pastovų meniu, taip pat vyksta gyvos muzikos vakarai. ,,Kaštonas“ tai unikali vieta, pradedant savo įsikurimo istorija, baigiant kolektyvu, bei renginiais.

Viskas prasidėjo nuo įdėjos Nidoje tiekti naktipiečius.Būsimieji kavinės įkūrėjai pirmiausia išvyko į užsienį užsidirbti ir įgauti patirties, tai buvo neeilinė šalis, Egiptas. Grįžę kibo į darbus, patys restauravo sena kioskelį, šalia padarė pavėsinę su staliukais ir taip ,,gimė” baras ,,Kaštonas”. Veikla sekėsi puikiai,bet jiems norėjosi kažko daugiau, neužteko vien sezoniško vasaros baro. Taada kilo minčių vykti į Vilnių ir ten tęsti veiklą. Bet nuvykus jiems nepasisekė, prarado pinigus ir teko grįšti į pajūrį. Visi kavinės įkūrėjai yra klaipėdiečiai, tad nusprendė pamėginti uostamiestyje. Po ilgų ieškojimų atrado išskirtines patalpas, tai ,,Telekomo” aktų salė. Po metus laiko trunkančių statybų Klaipėdoje buvo atidarytas naujas baras ,,Kaštonas”.

Šioje kavinėje gaminamų patiekalų meniu yra įvairus, bei pastoviai besikeičiantis, kad kiekvienas rastų sau tinkama valgį, pradedant tradiciniais lietuviškais patiekalais, baigiant gurmanišku maistu. Taip pat tiekiami dienos pietūs, vakarais galima paragauti išskirtinių už

žkandžių besimėgaujant gyva muzika.

Šiuo metu įmonė ,,Kaštonų bulvaras” gali pasidžiaugti daugaiu nei 6 metų patirtimi. Palyginant su kitomis Klaipėdos kavinėmis, ji išsiskiria savo paprastumu bei jaukumu. Šio baro savininkai jauni žmonės, dirba jaunatviškas kolektyvas, darbe nejaučiama jokia įtampa, kiekvienas sau lygus. Kai sukuriamos puikios darbo sąlygos, tada ir lankytojai yra priėmami su šypsena. Apsilankius ,,Kaštone“ gausi ne tik puikų maistą, bet ir nepriekaištingą aptarnavimą

2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI)

Darbo problema: Daugelis įmonių , teikiančios maitinimo paslaugas, nepagalvoja apie verslo plėtrą ar pokyčius. Problema yra baimė rizikuoti, kad jų įdėjos nepasiteisins ir prives prie bankroto ribos. Įmonei norinčiai pasiekti aukščiausių rezultatų ir didžiausio pelno reikia teikiamų paslaugų apimčių didinimo.

Hipotezė: Klientų poreikis naujovėms įtakoja verslo plėtros galimybės

Darbo objektas: UAB ,, Kaštonų bulvaras“ veiklos plėtra.

Darbo tikslas: Parengti verslo kūrimo planą, atlikti UAB ,,Kaštonų bulvaras“ plėtros galimybių analizę, bei pritaikyti jas versle.

Darbo uždaviniai:

Pateikti ir išanalizuoti literatūros sąrašus.

Pateikti lankytojų poreikius ir požiūrį į aplinkybes verslo plėtros atžvilgiu.

Įvertinti įmonės atsinaujinimo galimybes ( interviu su personalu)

Atlikti apklausą nustatant klientų poreikius.

3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI

Duomenų rinkimas – socialinio tyrimo procesas, kurio tikslas surinkti socialinę informaciją, leisiančią atsakyti į tyrimo klausimus. Nuo to, kaip ir kokie duomenys surenkami, priklauso tyrimo kokybė ir rezultatų reikšmingumas. Duomenų rinkimas pradedamas nustatant kas bus socialinės in

nformacijos šaltinis, ir kur bus renkama informacija. Duomenų rinkimo yra du būdai : kiekybinis ir kokybinis.

Kiekybiniame tyrime pasirinktas apklausos metodas. Jis skirstomas į anketavimą ir standartizuojama interviu.Anketavimo būdai:

Apklausa raštu – anketavimas.

Apklausa paštu. Šio tipo apklausose siunčiami klausimai ir prašoma į juos atsakyti. Siunčiama su išankstiniu apmokėjimu (vokas su atgaliniu adresu). Gauti atsakymus sudėtinga, kadangi neįmanoma numatyti, kiek anketų bus surinkta.

Telefoninė apklausa. Šio tipo apklausos dažnai naudojamos dėl komunikacijos informacijos. Naudojama atsitiktinių numerių atrinkimo technika. Tokios apklausos atliekamos įdiegus kompiuterizuotas sistemas (CATI). Respondentų atsakymai tiesiogiai fiksuojami kompiuteryje.

Internetinė apklausa. Šios apklausos tipo naudojimas sąlygotas internetinio prieinamumo. Tai patogus socialinės informacijos gavimo būdas. Yra galimybės sudominti respondentus atliekamu tyrimu ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Atliekant anketinę apklausą galima naudotis šiomis rūšymis:

Oficiali anketa – atsakęs į klausimus asmuo parašo savo pavardę ir pateikia kitų duomenų.

Anoniminė (bevardė) anketa – atsakęs asmuo lieka nežinomas (atsakymai žymimi tik pliusu ar minusu, pabraukiamas atsakymas arba kaip nors kitaip žymima).

Anketinė apklausa gali būti grupinė ir individuali. Grupinę apklausą galima vykdyti respondentų darbo, mokymosi, laisvalaikio praleidimo ir kt. vietose. Paprastai vienas apklausėjas dirba su 15 – 20 žmonių grupe. Anketa individualiai kiekvienam respondentui išdalijama darbo, mokymosi arba gyvenamoje vietoje, iš anksto aptarus grąžinimo datą. Vienas iš didžiausių individualios apklausos pranašumų yra galimybė paaiškinti. Tais atvejais, kai respondentas nesupranta pateikto klausimo ar atsakymų, apklausos atlikėjas gali paaiškinti ne

esuprantamą žodį, atvejį ar situaciją.[3,p.10]

Anketinės apklausos privalumai (grupinės)

1.100 – procentinis arba artimas jam anketų grąžinimo lygis.

2.Galimybė respondentams pasikonsultuoti su apklausos organizatoriumi (minimaliai).

3.Galimybė apklausėjui kontroliuoti situaciją: sekti atsakymo į klausimus eigą, gauti papildomą informaciją stebėjimo būdu.

4.Pagal respondentų reakciją, preliminariai spręsti apie problemos reikšmingumą, anketos klausimų sudarymo ir išdėstymo techniką.

5.Anketavimas trumpiau trunka ir yra pigesnis, nei interviu.

Metodo trūkumai

1.Apklausėjo įtaka respondentams (balso, išvaizdos).

2.Skiriama ribotai laiko atsakyti į anketos klausimus. Dėl respon­dentų reakcijos nevienodumo, mąstymo ypatumų jie į anketos klausimus atsako ne vienu metu. Dėl to kai kurie respondentai nepilnai arba skubotai užpildo anketas.

3.Aplinkos įtaka, nes dažnai anketuojama ne įprastinėje, bet rašymui tinkamoje vietoje (pvz., darbininkai nuo staklių pakviečiami į salę, poilsio kambarį, o ta aplinka asocijuojasi su kitais įvykiais).

Buvo atlikta anoniminė apklausa (1 priedas) su 5 klausimais, kurie padėtų išsiaiškinti klientų poreikius UAB,,Kaštonų bulvaras“ įmonės teikiančios maitinimo paslaugas. Apklausos tikslas sužinoti kliento nuomonę apie kavinės terasos atidarymą ir teikiamas paslaugas. Buvo apklausti 40 respondentų. Taip pat buvo prašoma įvertinti atitinkamus kriterijus nuo 1 iki 5. Gautos šios atsakymų pasiskirstymo eilutės ir apskaičiuoti jų rodikliai.

Vertinimas 1 2 3 4 5 Vidurkis Moda Skaidros kofc.
Kaip vertinate aptarnavimą?     12 18 10 4 Nėra 65,6
Kaip vertinate maisto kokybę?     15 16 9 3,9 Nėra 65,2
Kaip manote ar pakanka renginių?   9 11 11 9 3,5 9 37,1
Ar norėtumėte vasaros metu teikiamų paslaugų? 1 19 10 4 6 2,6 Nėra 58,5
Ar norėtumėte vasaros metu atnaujinto meniu? 2 10 8 8 12 3,5 8 31,5

1.Kaip vertinate aptarnavimą?

Vertinimas yra labai geras arit. vidurkis ~4. Dažniausiai pasikartojančio įvertinimo nėra , iš to galime spręsti, jog dauguma klientų yra patenkinti darbuotojų aptarnavimu. Sklaidos koeficientas yra ~65,6 galime teigti, jog nuomonės dažnai sutampa.

2.Kaip vertinate maisto kokybę?

Vertinimas yra geras arit. vidurkis ~3,9. Dažniausiai pasikartojančio įvertinimo nėra. Galime teigti, jog maisto kokybė yra labai neblogai įvertinama (skl.koef. ~65,2). Klientų nuomonė dėl kokybės labai nesiskiria.

3.Kaip manote ar pakanka renginių?

Vertinimas yra vidutinis arit.vidurkis 3,5. Moda ~9, galima teigti jog klientams renginių pakanka.,nuomonės dažnai sutampa . (skl.koef. ~37,1)

4.Ar norėtumėte vasaros metu teikiamų paslaugų?

Vertinimas yra prastas arit. vidurkis ~2,6 , modos nėra. Iš tokių rezultatų galima teigti, kad klientas nesuinteresuotas vasaros pramogoms. Sklaidos koeficientas ~58,5 ,galima teigti, jog nuomonės yra įvairi.

5.Ar norėtumėte vasaros metu atnaujinto meniu?

Vertinimas yra vidutinis arit. vidurkis ~3,5, moda – 8, tai rodo, jog vasaros metu lankytojus domintu atsinaujinęs meniu. Nuomonės šiek tiek skiriasi, jų sklaida vidutinė(skl.koef. 31,5).

2.1 INTERVIU METODAS

Atliekant kokybinį tyrimą, galima rinktis iš kelių pasirinktų metodų. Tai galėtų būti interviu, pagal techniką ir formą interviu skirstomas į:

Neformalizuotą (nestandartizuotą), kai iš anksto prieš interviu nenumatomi nei klausimai (jų formulavimas, eilė, skaičius), nei galimi atsakymai į juos. Marketingo tyrimų literatūroje šio tipo interviu dar vadinamas giluminiu.

Formalizuotą (standartizuotą), kai klausimų formulavimas, jų tvarka, skaičius ir galimų atsakymų skaičius, jų kodavimas ir užrašymo forma iš anksto numatomi ir vienodai tiksliai užfiksuojami.

Neformalizuotas interviu – tai pokalbis, kai interviuotojas, turėdamas prieš akis tik bendrą pokalbio temą ir pateikdamas ją respondentui, paskui, interviu metu, pats gali kurti tolesnes viena kitą veikiančias situacijas. Be to, interviuotojo vaidmuo – sumaniai stimuliuoti respondento atsakymus į nustatytus klausimus, nesilaikant kokios nors griežtai užfiksuotos jų eilės.

Formalizuotas (standartizuotas) interviu yra toks, kai klausimai pateikiami ir atsakymai registruojami griežtai numatyta tvarka. Interviu procedūros standartizavimas (iš anksto sudarytas interviu planas, suformuluoti klausimai, jų išdėstymas tam tikra tvarka, galimų atsakymų variantų sąrašas) padeda tyrėjui kontroliuoti apklausų sąlygas ir eigą, sugretinti ir palyginti jų rezultatus. Šis interviu tipas taikomas masinėms, didelėms apklausoms atlikti, kai anketos pildomos tiesioginio interviu būdu.

Atliekant interviu įmonėje buvo siekiama išanalizuoti darbuotojų nuomonę apie galimas naujoves darbovietėje. Pasirinktos 2 ilgą laiką dirbusios padavėjos, 2 virtuvės darbuotojos ir visi 3 įmonės savininkai. Klausimai buvo iš anksto parinkti. Visas interviu buvo įrašinėjamas diktafono pagalba, paskui surinkti duomenys buvo sisteminami pagal kategorijas.

Interviu procesas:

1 etapas. ,,Apšilimas“ ( trukmė apie 5 min.): Prisistatymas, tyrimo pristatymas, tyrimo ir interviu tikslo pristatymas, etikos sąlygų užtikrinimas.

2 etapas. ,, Bendros informacijos apie įmonę identifikavimas“ (trukmė apie 2 min.): Trumpos informacijos apie informantą surinkimas.

3 etapas. ,,Interviu vedimas (klausimų pateikimas ir atsakymų fiksavimas)“ (numatoma trukmė 60 – 90 min)

4 etapas. ,,Pabaiga. Neformalus pabendravimas“.

Klausimai :

Kaip vertinate darbo kokybę įmonėje?

Ar norėtumėte įmonėje naujovių?

Kaip manote, ar verslo plėtra padidintų pardavimus ir pritrauktų daugiau klientų?

Ar dalyvautumėte plėtros kūrimo procese?

Ar turite pasiūlymų ,,Kaštono“ plėtros galimybėms?

Atlikus interviu labai svarbu tiksliai, cituojant perrašyti visą interviu ir jį išanalizuoti. Pristatant interviu analizę reikia pateikti apklaustųjų informaciją: pareigas darbovietėje, darbo stažą. Tada pateikti duomenis pagal klausimus ir patikrinti jų panašumą. Ar teiginiai atitinką klausimus. Apibendrinant pateikiami darbuotojų atsakymų panašmai ir skirtumai.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Atliekant tirmiamąjį darbą pirmiausia svarbu išsianlizuoti svarbiausias sąvokas. Pateikti tinkama literatūrą, kad atitiktų temą. Taip pat tinkamai suformuluoti darbo problemą, hipotezę, tikslą ir uždavinius. Svarbu, kad visas darbas būtų atliktas pagal keliamus nurodymus.

Atlikus šį darbą galima teigti, kad klientai yra pasiruoše naujomėms ir jas drąsiai priimtu. Juos domina plėtros galimybės, atsinaujinimas, kitoks asortimentas, bei pramogos. Tik svarbu tinkamai pateikti su įvairiomis galimybėmis ir priimtinais pasiūlymais. Kad klientas būtų pasiruošęs naujovėms.

Atlikus anketinę apklausa buvo galima nustatyti tikslia klientų nuomonę. Iš jos galime spręsti, kad klientai yra patenkinti dabartine įmonės veikla, bei teikiamomis paslaugomis. Tap pat norėtų atsinaujinimų, bet tam nesuteikia pirmumo. Šiuo metu juos tenkina esama padėtis, bet visada pasiruošę išbandyti kažką naujo.

Antras tyrimas buvo atliktas interviu. Jo pagalba buvo išanalizuota darbuotojų ir vadovų nuomonė. Interviu padėjo individualiai pagrindžiant nuomonę pasisakyti. Darbuotojų ir vadovų nuomonė buvo panaši ,bet su keliais, neesminiais skirtumais. Taip galima daryti išvadas, kad naujovėms yra pasiruošę visi, tik reikia tinkamo laiko ir pasiruošimo.

LITERATŪRA

1.MASLAUSKAITĖ, A. Mokslo tiriamojo darbo metodologiniai pagrindai; Vilnius, 2008m.

GINTALAS, A. Metodologijos ir metodo samprata; 3(3) Vilnius, 2011m.

DIKČIUS, V. Anketos sudarymo principai; Vilnius, 2011m.

PRIEDAI

1 priedas

Anketa

Gerbiamasis kliente,

Sekdami gerinti jums parduodamu prekių ir aptarnavimo kokybę, atliekame šią anoniminę apklausą. Mums svarbi jūsų nuomonė, todėl tikimės jūsų pagalbos vertinant esamą situaciją. Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus pateiktus klausimus.

Ar lankotes kavinėse? Jeigu lankotės, pereikite prie 2 klausimo, jeigu ne pereikite prie 15 klausimo.

a)Taip

b)Ne

2) Pasirinktą vertinimą apibraukite ( 1 – labai blogai ; 5 – labai gerai ).

Klausimai 1 2 3 4 5
Kaip vertinate aptarnavimą? 1 2 3 4 5
Kaip vertinate maisto kokybę? 1 2 3 4 5
Kaip manote ar pakanka renginių? 1 2 3 4 5
Ar norėtumėte vasaros metu teikiamų paslaugų? 1 2 3 4 5
Ar norėtumėte vasaros metu atnaujinto meniu? 1 2 3 4 5

2priedas

3) Ar teko lankytis kavinėje ,,Kaštonas’’? Jeigu taip,pereikinė prie 5 klausimo, jeigu ne pereikite prie 15 klausimo.

Taip

Ne

4) Ar lankytumėtės jei vasaros metu būtų atidaroma ,,Kaštonas”terasa?

a)Taip;

b)Ne;

c)Nežinau;

5) Ar domintu suteiktos pramokos?

a)Kepsių vakarai;

b)Tinklinio aikštė;

Gyvos muzikos ar kino vakarai po atviru dangumi;

Kita (įrašykite pats);

Leave a Comment