teises testas su atsakymais

TESTAI

1. Nurodykite gerus atsakymus

Anoniminėms interesų grupėms:
a) pakeistos grupės narių pavardės
b) ryškių lyderių stoka
c) spontaniškas formavimasis
d) visiškas veiklos slaptumas
e) menkas organizuotumas
f) trumpalaikė egzistencija
g) nedalyvavimas protesto akcijose

2. Nurodykite gerą atsakymą

Elektoratas — tai:
a) elekcinio seimo nariai
b) visuomenės viršūnė
c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors partiją
d) renkamieji

3. Nurodykite gerą atsakymą

„Šešėlinių kabinetu“ vadinamas:
a) opozicijos įsteigtas vykdomosios valdžios organas vyriausybės
veiklai imituoti
b) masonų ložės valdymo organas
c) naktį posėdžiaujanti vyriausybė

4. Nurodykite gerą atsakymą

Daugiapartinėje sistemoje ne visada įmanoma suformuoti ministrų
kabinetą, kurį remtų parlamentinė dauguma. Todėl dažnai susiklosto
vadinamasis:
a) opozicijos kabinetas b) mažumos valdymas
c) šešėlinis kabinetas c) apskritasis stalas

5. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės piniginė parama įmonei yra vadinama:
a) subsidija d) devalvacija
b) premija e) steitizmu
c) dotacija

6. Nurodykite gerą atsakymą

Monarcho, atliekančio valstybės vadovo funkciją, kalba, pasakyta
pirmajame po rinkimų parlamento posėdyje, vadinama:
a) karūnos kalba c) sosto kalba
b) spikerio kalba d) status quo kalba
7. Nurodykite gerą atsakymą

Protektoratas — tai:
a) šalis arba jos dalis, valdoma metropolijos
b) federacinė valstybė
c) valstybė, turinti tiek prezidentinio, tiek parlamentinio valdymo
ypatumų
d) valstybė, esanti kitos, stipresnės, šalies priklausomybėje

8. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Konstituciją Vyriausybė privalo atsistatydinti šiais
atvejais:
a) kai pasikeičia trečdalis ministrų
b) kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų
c) kai pasikeičia pusė ministrų
d) kai Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu atleidžia Ministrą
pirmininką
e) kai atsistatydina seimo pirmininkas
f) kai seimas du kartus iš eilės nepritaria sudarytos Vyriausybės
programai
g) kai Ministras pirmininkas atsistatydina ar miršta
h) kai Seimas pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru
pirmininku
i) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė

9. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Konstituciją interpeliaciją Ministrui pirmininkui gali
pateikti:
a) penktadalis Seimo narių Daugiau kaip pusė ministrų
b) trečdalis Seimo narių Seimo pirmininkas
c) Prezidentas

10. Nurodykite gerus atsakymus

Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789m.) skelbė šias žmogaus ir
piliečio teises:
a) laisvas žmogus negali būti paimtas nelaisvėn už jokį
nusikaltimą
b) žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka
c) suverenios valdžios šaltinis yra tauta
d) įstatymai yra visų žmonių valios išraiška; jie turi būti visiems
vienodi, ar saugotų, ar baustų
e) visuomenė turi teisę iš kiekvieno valdininko pareikalauti
atsiskaityti už savo veiklą
f) kiekvienas pilietis turi teisę įteikti peticiją Parlamentui
g) piliečiui laiduojamas korespondencijos ir susižinojimo paštu,
telefonu slaptumas; išimtį sudaro įstatyme nurodyti atvejai
h) nuosavybė yra šventa ir neliečiama, niekas negali jos atimti,
nebent visuomenės poreikiai to aiškiai reikalautų, su sąlyga,
kad bus deramai iš anksto atlyginta

11. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymą (1991m.) Lietuvos
Respublikos piliečiai yra:
a) asmenys, iki 1940m. birželio 15d. turėję Lietuvos Respublikos
pilietybę, ir jų vaikai (jeigu šie asmenys ar jų vaikai
nerepatrijavo iš Lietuvos)
b) asmenys, kurių sutuoktinis Lietuvos pilietybę įgijo iki 1991m.
lapkričio 4d.
c) asmenų, turėjusių Lietuvos pilietybę įgijo iki 1940m. birželio
15d., vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės
d) asmenys, 1919m. sausio 9d. – 1940m. birželio 15d. nuolat gyvenę
dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jų
vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie Pilietybės įstatymo įsigaliojimo
dieną nuolat gyveno ir šiuo metu gyvena Lietuvoje ir nėra kitos
valstybės piliečiai
e) lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys kitose valstybėse, jeigu jie
išvyko iš Lietuvos teritorijos iki 1918m. vasario 16d. ir
neįgijo kitos valstybės pilietybės

12. Nurodykite gerus atsakymus

Jungtinių Tautų Organizacijos pagrindiniai organai yra:
a) Generalinė Asamblėja f) Ekonominė ir Socialinė taryba
b) Nacionalinis Susirinkimas g) Globos Taryba
c) Konventas h) Tarptautinis teismas
d) Saugumo taryba i) Sekretoriatas
e) Saugumo Komitetas

13. Nurodykite gerus atsakymus

Nuolatiniai Saugumo Tarybos nariai yra:
a) Kinija d) JAV g) Japonija
b) Rusija e) Didžioji Britanija h) Prancūzija
c) Belgija f) Kanada

14. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos politinių partijų organizacinė struktūra grindžiama:
a) teritorinių–gamybiniu principu
b) tik gamybiniu principu
c) tik teritoriniu principu
d) proporciniu principu
e) mišriu principu
f) savarankiškumo principu
g) idėjiniu principu

15. Nurodykite gerą atsakymą

Vieno kandidato rinkimų apygarda yra vadinama:
a) autoritarine d) monolitine
b) monotipine e) municipaline
c) uninominaline

16. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Kvota – tam tikras kiekis, dydis, dalis, norma
b) Kvorumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga,
kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais
c) Kvorumas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame
nors aukštesnio lygio forume
d) Votumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga,
kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais
e) Optacija – pilietybės pasirinkimas, laikantis tarptautinės
sutarties arba nacionalinių įstatymų sąlygų

17. Nurodykite gerą atsakymą

Notifikacija vadinamas:
a) vienos valstybės pranešimas kitai apie savo nusistatymą vienu
arba kitu tarptautiniu klausimu
b) normalių tarptautinių santykių nusistovėjimas
c) oficialus diplomatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą,
reiškiant pretenzijas, protestą ar informuojant apie kokius nors
įvykius ar dalykus
d) pasirašytos tarptautinės sutarties patvirtinimas
e) skubus pranešimas

18. Nurodykite gerą atsakymą

Ministro pirmininko ar įgalioto ministro pasirašymas normatyviniame
valstybės vadovo arba parlamento akte, suteikiantis
tam aktui teisinę galią, vadinamas:
a) konfirmacija d) kontrasignacija
b) įgaliojimu e) signatūra
c) mandatu

19. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuva yra prisijungusi prie NATO paskelbtos programos, kuri
vadinama:
a) „Valstybės be sienų“
b) „Nuo vakarų iki Rytų“
c) „Taika žmonijos labui“
d) „Partnerystė taikos labui“
e) „NATO be sienų“

20. Nurodykite gerus atsakymus

Kelios datos iš Europos Sąjungos istorijos:
a) 1951m. – Paryžiaus sutartimi įkurta Europos Anglies ir Pieno
Bendrija – Europos Sąjungos pirmtakė
b) 1957m. – Romos sutartimi įkurta Europos Ekonominė Bendrija; šią
sutartį pasirašė Belgija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas,
Olandija (Nyderlandai), VFR
c) 1973m. – prie EEB prisijungė dar 6 valstybės
d) 1973m. – įvyko pirmieji rinkimai į Europos Parlamentą
e) 1986m. – į EEB įstojo Ispanija ir Portugalija
f) 1995m. – į EEB įstojo Austrija, Suomija, Švedija
g) 1999m. – į EEB įstojo Lenkija, Estija, Čekija

21. Nurodykite gerą atsakymą

Įtakinga valstybių sąjunga pavadinta Europos Sąjunga:
a) nuo įkūrimo dienos
b) paleidus Europos Ekonominę Bendriją
c) išleidus piniginį vienetą eurą
d) 1993m. Mastrichto sutartimi
e) JTO leidimu 1996m.

22. Nurodykite gerą atsakymą

Baltijos Asamblėjos narės yra:
a) Lietuva, Latvija, Estija
b) Lietuva, Latvija, Estija, Rusija
c) Visos valstybės, esančios prie Baltijos jūros
d) Lenkija, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija, Estija
e) Tokios asamblėjos iš viso nėra

23. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybių parlamentai vadinami:
a) Medžlisu – Turkijoje e)Riksdagu– Olandijoje
(Nyderlanduose)
b) Reichstagu – Vokietijoje f) Knesetu – Izraelyje
c) Konventu – Prancūzijoje g) Kortesais – Ispanijoje
d) Seimu – Lenkijoje

24. Nurodykite gerą atsakymą

Rinkimų sistema, pagal kurią pergalei rinkimuose pasiekti užtenka
laimėti paprastą apygardos rinkėjų balsų daugumą, yra vadinama:
a) daugumos sistema
b) mažumos sistema
c) paprastosios daugumos sistema
d) proporcinio atstovavimo sistema
e) disproporcinio atstovavimo sistema

25. Nurodykite gerą atsakymą

Interpeliacija laikomas:
a) ypatingas nusikaltusio aukštųjų valstybės pareigūnų apkaltinimo ir jų
bylų nagrinėjimo būdas, apkalta
b) parlamento deputato ar jų grupės paklausimas vyriausybei ar jos
nariui kuriuo nors jų veiklos klausimu
c) teisių sumažinimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai asmenų dėl
kokių nors požymių
d) kai kurių bendrųjų įstatymų netaikymas ypatingą padėtį valstybėje
užimantiems asmenims

26. Nurodykite gerus atsakymus

Totalitarinių valstybių pavyzdžiai:
a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino
b) Pinočeto valdoma Čilė
c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu
d) Čečėnija
e) Vokietija, valdoma Hitlerio
f) Izraelis
g) Franko valdoma Ispanija
h) Dabartinė Rusija

27. Nurodykite gerus atsakymus

Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai:

a) kraujo e) pažiūrų
b) amžiaus f) sėslumo
c) lyties g) kilmės
d) išsilavinimo h) turto

28. Nurodykite blogą atsakymą

Šie teiginiai atitinka Tarptautinio Teismo |Statusą (1945m.)
a) Teismo narius renka Generalinė Asamblėja ir Saugumo Taryba
b) Teismą sudaro 18 narių
c) Teismo būstinė – Haga
d) Teismas posėdžiauja nuolat, išskyrus atostogas
e) Teismo nariai negali būti atstovais, įgaliotiniais ar advokatais
jokioje teismo byloje
f) Teismo nariai renkami devyneriems metams

29. Nurodykite gerą atsakymą

Nepriklausomų Valstybių Sandraugą sudaro:
a) Rusija, Ukraina, Uzbekistanas, Kazachstanas, Baltarusija,
Azerbaidžanas, Tadžikistanas, Moldova, Kirgizija, Turkmėnija,
Armėnija
b) Rusija, Ukraina, Baltarusija
c) Rusija, Ukraina, Uzbekija, Kazachija, Baltarusija, Azerbaidžanas,
Gruzija, Tadžikija, Moldavija, Kirgizija, Turkmėnija, Armėnija

30. Nurodykite blogą atsakymą

Pliuralizmo – laisvo organizavimosi ir konkuravimo atveju interesų
grupės savo tikslų siekia:
a) revoliucijomis
b) jėga ir terorizmu
c) svarbios informacijos kontrole
d) rinkiminėmis kampanijomis
e) ekonominiu spaudimu
f) žiniasklaidos kampanijomis

31. Nurodykite gerą atsakymą

Būdamas kolegialaus organo nariui neleist įsigalioti daugumos
narių priimtam sprendimui vadinamas:
a) tabu d) idee fixe
b) Liberum veto e) demagogija
d) veto

32. Nurodykite blogą atsakymą

Buvusių ir esamų diplomatinių rankų ar diplomatinių pareigų pavadinimai:
a) dragomanas f) konsulas
b) duajenas g) nuncijus
c) prefektas h) legatas
d) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius i) reikalų
patikėtinis
e) rezidentas k) atašė

33. Nurodykite blogą atsakymą

Neasocijuotų interesų grupių pavyzdžiai:
a) „neliečiamųjų“ kastos Indijoje
b) čigonai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos
c) politinės organizacijos
d) JAV negrai XX a. 6—7-ame dešimtmetyje

34. Nurodykite blogą atsakymą

Dvipartinės sistemos trūkumai:

a) dažnos krizės
b) pernelyg didelė politinių partijų atsakomybė
c) vyriausybės stabilumo priklausomybė nuo rinkėjų siekių
d) maža galimybė iškilti trečiajai politinei partijai.

35. Nurodykite gerus atsakymus

Kalbant apie pilietybės pasirinkimą vartojami šie terminai:
a) Kvorumas d) ipso facto
b) Optacija e) natūralizacija
c) repatriantas f) jus gentium

36. Nurodykite gerą atsakymą

1949m. į NATO įstojo šios valstybės:
a) Belgija, Turkija, Šiaurės Airija, Islandija, JAV, ir dar 6
valstybės
b) Graikija, Turkija, JAV, Kanada, Prancūzija, ir dar 7 valstybės
c) Belgija, Prancūzija, Portugalija, Kanada, JAV, Olandija
(Nyderlandai) ir dar 6 valstybės

37. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Departamentas – kai kurių šalių ministerija, jos padalinys, žinyba
b) Departamentas – Prancūzijos administracinis teritorinis vienetas
c) Asociacija – suderinta kelių įstaigų veikla
d) Geopolitika – doktrina apie žemės turtų įtaką politikai
e) Peticija – kolektyvinis prašymas, įteikiamas aukščiausiems valdžios
organams

38. Nurodykite gerą atsakymą

Oficiali Europos Tarybos kalba yra:
a) anglų ir prancūzų d) esperanto
b) anglų e) vokiečių, prancūzų ir ispanų
c) anglų, arabų ispanų

39. Nurodykite blogą atsakymą

Totalitarizmo Sąlygomis:
a) valdymas remiasi kairine jėga ir yra susiformavęs po karinio
perversmo, po politinės demokratijos krizės, kurios valstybė
neįveikia konstitucinėmis priemonėmis
b) vyriausybė nėra atsakinga ir atsakinga savo piliečiams
c) tauta visada gali nušalinti nuo valdžios netinkamus pareigūnus
d) nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos piliečių politinės
teisės, ribojama arba iš viso draudžiama politinių organizacijų
veikla, cenzūruojama spauda

40. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos ir JAV prezidento institucija yra bendra tai,
kad:

a) kartu su prezidentu renkamas viceprezidentas
b) prezidentas renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose
c) prezidentas renkamas penkeriems metams
d) prezidentu gali būti renkamas asmuo, kuriam iki rinkimų dienos yra
suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų
e) išrinktas prezidentas sustabdo savo veiklą politinėse partijose ir
organizacijose iki naujos prezidento rinkimų kampanijos pradžios
f) prezidentas yra ministrų kabineto vadovas
g) prezidentas naudojasi suspensyvinio veto teise
h) prezidentas Konstitucijoje numatytais atvejais gali skelbti
pirmalaikius parlamento rinkimus
i) prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę

41. Nurodykite gerus atsakymus

Viduramžiais politinės filosofijos idėjas skelbė:
a) Nikolajus Makiavelis d) Tomas Akvinietis
b) Tomas Hadsonas e) Rodžeris Bekonas
c) Džonas Lokas

42. Nurodykite blogą atsakymą

Užsienio reikalų ministerija paprastai pavedami šie reikalai:
a) teikti parlamentui ir ministrų kabinetui informacija, kuria
remdamiesi šie valdymo organai planuoja užsienio politikos
kryptimi ir uždavinius bei priima politinius sprendimus šioje
valstybės politikos sferoje
b) tarpininkauti savo šalies piliečiams įsidarbinant užsienio
šalyse
c) tiesiogiai vadovauti valstybės diplomatinėms ir konsulinėms
tarnyboms, veikiančioms užsienio kraštuose
d) atlikti tiek dvišalių, tiek daugiašalių valstybių ir vyriausybių
susirinkimų ir derybų organizavimo parengiamąjį darbą
e) koordinuoti informacijos apie šalį teikiamą užsienio valstybėms

43. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal paskirtį tarptautinė teisė taip skirstoma:
a) diplomatinė ir konsulinė teisė
b) tarptautiniu organizacijų teisė
c) kosmoso teisė
d) žemės gelmių išteklių teisė
e) oreivystės teisė
f) jūros teisė
g) normos, nustatančios valstybių sambūvio principus
h) normos, reguliuojančios tarpvalstybinių sutarčių sudarymo
procedūrą bei sutarčių galiojimo sąlygas
i) tarptautinė humanitarinė teisė
j) normos, reguliuojančios tarptautinių ginčų sprendimą

44. Nurodykite blogą atsakymą

Socializmo politinė doktrina ilgainiui suskilo į dvi pagrindines
atšakas – komunizmą ir socialdemokratiją, kurios turi daug panašumų:
a) abi stoja už socialinę lygybę
b) abi skelbiasi reiškiančios dirbančiųjų interesus
c) abi ragina siekti valdžios tik demokratiniais rinkimais
d) abi gina socialinį teisingumą
e) abi skelbiasi esančios demokratinės
f) abi pritaria valstybiniam ekonomikos reguliavimui
g) abi skelbiasi palaikančios asmens laisvės idėją
h) abi jas jau buvo bandyta įgyvendinti

45. Nurodykite blogą atsakymą

Negalima įsivaizduoti šeimos, neturinčios darbo įrankių. Esama
dvejopų įrankių: gyvų ir negyvų. Vergas yra gyvas įrankis. Jei
kiekvienas įrankis galėtų gavęs įsakymą pats atlikti darbą, jeigu
šaudyklės austų pačios, tada šeimos galva apsieitų be vergų. Yra
viršesnių žmonių, kaip kad ir siela yra viršesnė už kūną.“
Čia cituojama:
a) T. Moro „Utopija“
b) Plato „Valstybė“
c) Ž.Ž. Ruso „Visuomenės sutartis“
d) L. Blano „Darbo organizavimas“
e) JAV „Nepriklausomybės deklaracija“
f) „Komunistų partijos manifestas“
g) Aristotelio „Politika“
h) T. Peino „sveikas protas“

46. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ypatumai:
a) Konstitucinį Teismą sudaro 9 žmonės
b) Jo teisėjai skiriami devyneriems metams
c) Pirmininkas skiriamas iki gyvos galvos
d) Pirmininką skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu
e) Teisėjai negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių
organizacijų veikloje
f) Nagrinėja bylas ir išvadas priima kolegialiai, dalyvaujant ne mažiau
kaip 2/3 visų teisėjų

47. Nurodykite blogą atsakymą

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus gali būti:
a) tas pats asmuo ne daugiau kaip kartą
b) tas pats asmuo ne daugiau kaip du kartus iš eilės
c) asmuo, turintis ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs
Lietuvoje
d) asmuo, kuris gali būti renkamas Seimo nariu

48. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama:
a) gimus (filiacijos principu)
b) davus priesaiką ar pasižadėjimą
c) optacijos būdu
d) natūralizacijos būdu
e) įgyvendinus teisę į pilietybę

49. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui jo prašymu,
jeigu jis sutinka prisiekti Respublikai ir atitinka šias sąlygas:
a) yra išlaikęs lietuvių kalbos egzaminą (moka lietuviškai kalbėti ir
skaityti)
b) turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje
pastaruosius dešimt metų
c) turi nuolatinę darbo vietą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį
Lietuvos Respublikos teritorijoje
d) gavo politinį prieglobstį ir globotiniu išbuvo trejus metus
e) yra išlaikęs Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą

50. Nurodykite blogą atsakymą

Teisės rūšys:
a) konjunktūrinė e) konstitucinė
b) administracinė f) tarptautinė
c) baudžiamoji g) valstybinė
d) civilinė

51. Nurodykite gerą atsakymą

Visuomenės sutarties teorija, teigianti, kad valstybės ir įstatymų
pagrindas esanti žmonių tarpusavio sutartis, susiformavo ir
išpopuliarėjo:
a) antikos laikais c) vėlyvaisiais viduramžiais
b) ankstyvaisiais viduramžiais d) naujaisiais laikais

52. Nurodykite gerus atsakymus

„Valdžios padalijimo“ principui būdinga:
a) atskiri parlamento ir prezidento rinkimai
b) bendri parlamento ir prezidento rinkimai
c) prezidento vadovavimas vykdomajai valdžiai
d) parlamento ir prezidento institucijų savarankiškumas
e) parlamento ir prezidento tarpusavio priklausomybė

53. Nurodykite gerą atsakymą

Asmuo be pilietybės vadinamas:
a) patriotu d) kosmopolitu
b) repatriantu e) kolonistu
c) apatridu

54. Nurodykite tikslius teiginius

a) Minimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
b) Minimalioje valstybėje leidžiama viskas, išskyrus tai, ką draudžia
įstatymas
c) Maksimalioje valstybėje draudžiama viskas, išskyrus tai, ką leidžia
įstatymas
d) Gynybos dilema reiškia, kad vyriausybės išlaidos gynybai, užuot
stiprinusios valstybės saugumą, jam vis labiau kenkia
e) Maksimali valstybė – totalitarinė valstybė
f) Bendrųjų ekonomikos tyrimų metodas vadinamas mikroekonomika

56. Nurodykite gerus atsakymus

Didžiausios federacinės valstybės yra šios:
a) JAV f) Japonija
b) Kanada g) Australija
c) Brazilija h) Prancūzija
d) Rusija i) Indija
e) Kinija

57. Nurodykite gerus atsakymus

Unitarinės valstybės yra šios:
a) Indija f) Vokietija
b) Prancūzija g) Turkija
c) Japonija h) Lenkija
d) Didžioji Britanija i) Olandija (Nyderlandai)
e) Izraelis j) Tanzanija

58. Nurodykite blogą atsakymą

Civilinei administracijai būdingos šios veiklos sritys:
a) socialinė apsauga f) savivalda
b) vidaus ir užsienio reikalai g) kultūra
c) valstybės saugumas h) ekologija
d) finansai i) sveikatos apsauga
e) švietimas

59. Nurodykite blogą atsakymą

Pusiau prezidentinę valdymo sistemą apibūdina šie pagrindiniai
požymiai:
a) prezidentą renka ne parlamentas, bet tauta
b) prezidentas disponuoja svarbiausias vykdomosios valdžios įgaliojimais
c) prezidentui priklauso visi vykdomosios valdžios įgaliojimai
d) ministrą pirmininką skiria prezidentas, tačiau tik parlamentui
pritarus
e) ministras pirmininkas gali vadovauti vyriausybei, jeigu turi
parlamento daugumos pasitikėjimą

60. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nario įgaliojimai laikomi nutrūkusiais:
a) Seimo nariui mirus
b) Seimo nariui atsistatydinus
c) Seimo narį rinkėjams atstatydinus
d) Seimo narį pripažinus neveiksniu
e) Seimui panaikinus Seimo nario mandatą apkaltos proceso tvarka
f) Seimo nariui ėmusis arba neatsisakius darbo, nesuderinamo su jo
pareigomis

61. Nurodykite blogą atsakymą

Asmuo, ketinantis kelti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimo
narius, turi pateikti:
a) politinės partijos ar organizacijos pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į
Seimo narius konkrečioje rinkimų apygardoje
b) savo pareiškimą dėl iškėlimo kandidatu į Seimo narius
c) paties pasirašyta įsipareigojimą, jei būt. Išrinktas, nutraukti darbo
ar kitokią veiklą, nesuderinamą su Seimo nario statusu
d) pajamų ir turto deklaraciją
e) autobiografiją
f) dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas

62. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidento valdymo sistema veikia šiose valstybėse:
a) JAV c)Meksikoje
b) Didžiojoje Britanijoje d) Kosta Rikoje

63. Nurodykite blogą atsakymą

Parlamentas demokratinėje visuomenėje atlieka šias pagrindines
funkcijas:
a) atstovauja tautai d) tvirtina valstybės biudžetą
b) leidžia įstatymus e) formuoja vykdomąją valdžią
c) kontroliuoja įstatymų vykdymą f) kontroliuoja vykdomąją valdžią

64. Nurodykite gerą atsakymą

Balsavimas Didžiosios Britanijos parlamente vyksta:
a) pakeliant ranką
b) kilnojant spalvotus kamuoliukus
c) spaudant mygtukus
d) kliaujantis spikerio „klausa“

65. Nurodykite gerą atsakymą
Liberalizmą ir socializmą sieja šis teiginys:
a) visuomenės varomoji jėga – asmenybės
b) visuomenės varomoji jėga – klasės
c) žmonijos istorija – nuolatinė klasių kova
d) visi žmonės iš prigimties yra laisvi ir lygūs
e) valstybė turi remti visus gyventojus
f) valstybėje turi viešpatauti socialinė lygybė ir teisingumas

66. Nurodykite blogą atsakymą

Šios nuostatos yra priimtinos liberalams:
a) priešinimasis sustabarėjusiais, nekintamai tvarkai
b) individualizmas
c) vyriausybė atlieka „naktinio sargo“ funkciją
d) žmonės gimsta laisvi ir lygūs
e) vyriausybė – aktyvus konfliktų sprendėjas ir teisėjas

67. Nurodykite gerus atsakymus

Antikos politinės filosofijos kūrėjais laikomi:
a) Dekartas c) Seneka e) Ciceronas
b) Platonas d) Džeimsas Milis f) Aristotelis

68. Nurodykite gerą atsakymą

Atėnų demokratija suklestėjo valdant:
a) Perikliui d) Platonui
b) Aleksandrui Makedoniečiu e) Cezariu
c) Sofokliu

69. Nurodykite gerą atsakymą

Konservatizmą ir socializmą sieja:
a) požiūris į mokesčius
b) įsitikinimas, kad visuomenė susiskaidžiusi į klases ir luomus
c) pastangos vykdyti reformas
d) asmens laisvės principas
e) nuostata, jog visi yra lygūs prieš įstatymus

70. Nurodykite gerą atsakymą

Politinės jėgos, išdėstytos pagal politinį spektrą „kairė – dešinė“:
a) socialliberalai, liberalai, socialdemokratai, komunistai,
konservatoriai
b) socialdemokratai, komunistai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai
c) komunistai, socialdemokratai, socialliberalai, liberalai
konservatoriai
d) komunistai, socialdemokratai, liberalai, socialliberalai,
konservatoriai

71. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos yra labiausiai linkusios į ekstremizmą:
a) radikalai, socialliberalai, konservatoriai, fašistai
b) komunistai, fašistai, nacionalistai, anarchistai
c) anarchistai, krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalai
d) komunistai, fašistai, socialdemokratai, socialliberalai
e) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai

72. Nurodykite gerą atsakymą

Šios politinės jėgos laikomos nuosaikiomis:
a) socialdemokratai, socialliberalai, liberalai, konservatoriai
b) socialdemokratai, anarchistai, liberalai
c) liberalai, konservatoriai, komunistai
d) socialliberalai, demokratai, nacionalistai

73. Nurodykite blogą atsakymą

Diktatūrai būdinga:
a) Autoritarizmas
b) Totalitarizmas
c) Asmens kultūra
d) Vyriausybės neatsakingumas savo piliečiams
e) Ribota vyriausybės valdžia
f) Reguliarių ir laisvų rinkimų stoka

74. Nurodykite gerą atsakymą

Autarkija vadinama:
a) nykstanti autoritarizmo atmaina
b) uždaro, savo poreikius tenkinančio šalies ūkio kūrimas
c) valdžios nebuvimas, bevaldystė
d) vienvaldystė
e) visas valstybės ūkis
f) „atvirų sienų“ politika

75. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „diplomas“ reiškia:
a) toli matantis
b) toli dirbantis
c) dvilinkas dokumentas
d) baltas lapas
e) pasaulio pilietis

76. Nurodykite gerą atsakymą

Kvalifikuota dauguma reiškia, kad reikia surinkti:
a) nustatytą balsų kiekį
b) 50 proc. rinkėjų balsų plius vieną balsą
c) daugiau balsų už beturį kitą kandidatą
d) pusę rinkėjų balsų
e) daugiau balsų už visus kitus kandidatus kartu

77. Nurodykite gerus atsakymus

Šiose valstybėse yra dviejų rūmų parlamentas:
a) Lietuvoje
b) Prancūzijoje
c) Austrijoje
d) Izraelyje
e) Vokietijoje
f) Rusijoje
78. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių kalbų grupių penketukas yra toks:
a) kinų, anglų, hindi, ispanų, arabų
b) kinų, hindi, anglų, arabų portugalų
c) kinų, anglų, hindi, arabų, rusų

79. Nurodykite tikslų apibrėžimą

a) Vakansija – rinkimuose laimėtas rinkėjo balsas
b) Protekcija – ko nors pirmumas
c) Kompetencija – atlyginimas už patirtus nuostolius
d) Mandatas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame
nors aukštesnio lygio forume
e) Koalicija – tarptautinė sutartis, reguliuojantis retų gyvūnų
globą

80. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių religinių penketukas kartu su indiferentais – tikėjimui
abejingais žmonėmis ir ateistais yra toks:
a) musulmonai, katalikai, induistai, protestantai, indiferentai
b) musulmonai, katalikai, indiferentai, induistai, protestantai
c) musulmonai, katalikai, budistai, induistai, stačiatikiai
d) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, protestantai,
ateistai
e) musulmonai, kinų liaudiškos religijos, katalikai, indiferentai,
ateistai

81. Nurodykite gerą atsakymą

Ombudsmeno pareigybė pirmąkart buvo įsteigta:
a) Suomijoje
b) Anglijoje
c) Austrijoje-Vengrijoje
d) Švedijoje
e) Nyderlanduose (Olandijoje)
f) Beniliukso valstybėse

82. Nurodykite gerą atsakymą

Posakio: „Karas yra tik politikos įrankis, tai ta pati politika, tik
vykdoma kitomis priemonėmis“, autorius yra:
a) Otas fon Bistras d) Napoleonas I
b) Kaizeris Vilhelmas II e) Adolfas Hitleris
c) Karlas fon Klaucevicas f) Paulis Hinderburgas

83. Nurodykite gerą atsakymą

Pasyviajai ir aktyviajai rinkimų teisei bendra tai, kad:
a) jomis nesinaudoja asmenys, atliekantys būtinąją karinę tarnybą
b) joms abiem visada yra taikomas amžiaus cenzas
c) tas pats asmuo jomis gali naudotis tik toje pačioje rinkimų
apylinkėje
d) jomis negali naudotis piliečiai, rinkimų dieną esantys užsienyje
e) asmuo, realizuodamas bet kurią iš šių teisių, visada turi tik
vieną balsą
f) asmuo savo valią išreiškia slaptai

84. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausių pagal gyventojų skaičių valstybinių penketukas yra toks:
a) Kinija, Indija, Bangladešas, JAV, Rusija
b) Kinija, Indija, JAV, Rusija, Indonezija
c) Kinija, Indija, JAV, Pakistanas, Brazilija
d) Kinija, Indija, JAV, Indonezija, Brazilija

85. Nurodykite blogą atsakymą

Savarankiškos valstybės skiriamieji požymiai yra šie:
a) įsikūrusi tam tikroje tiksliai nustatytoje teritorijoje
b) jos teritorijos neskaido kitų valstybių teritorija
c) nepriklausoma nuo kitų bendrijų
d) pripažįstama kitų valstybių
e) turi savo vyriausybę

86. Nurodykite gerus atsakymus

Kontinentinėms valstybėmis laikomos:
a) Prancūzija e) Rusija
b) Kipras f) Austrija
c) Didžioji Britanija g) Danija
d) Vokietija

87. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Seimo nariais gali būti renkami Lietuvos
Respublikos piliečiai:
a) kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 25 metų
b) kurie nuolat gyvena Lietuvoje
c) kurie nėra įsipareigoję priesaika ar pasižadėjimu užsienio
valstybei
d) kurie yra atlikę teismo paskirtą bausmę
e) kurie užima mokamas pareigas sukarintose ir saugumo tarnybose

88. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama:
a) Ilgiau kaip dvejus metus be pertraukos gyvenant užsienyje su
negaliojančiu Lietuvos Respublikos piliečio pasu
b) Stojant kitos valstybės karinėn tarnybon ar pareigūnu valstybinėn
tarnybon be Lietuvos Respublikos kompetentingų organų leidimo
c) Atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės
d) Įgijus kitos valstybės pilietybę
e) Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais pagrindais

89. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „respublika“ reiškia:
a) nepriklausomas kraštas d) visuomeninis (viešas) reikalas
b) visa publika e) šalies valdžia
c) žmonių valdžia

90. Nurodykite gerus atsakymus

Neakivaizdžios valdžios pavyzdžiai:
a) eismą reguliuojančio policininko gestai
b) politinis ultimatumas, vienos valstybės pareikštas kitai
c) žurnalisto kritinis straipsnis
d) tėvų santykis su vaikais
e) bažnyčios nurodymai tikintiesiems

91. Nurodykite gerus atsakymus

Šios tautos neturi valstybinės teritorijos:
a) Šiaurės Amerikos indėnai d) čigonai g) albanai
b) palestiniečiai e) karaimai h) berberai
c) serbai f) kurdai i) mongolai

92. Nurodykite gerą atsakymą

Farerų salos priklauso:
a) JTO e) Danijai
b) NATO f) Didžiajai Britanijai
c) Kanadai g) Norvegijai
d) Islandijai

93. Nurodykite blogą atsakymą

Demokratijos skiriamieji požymiai yra šie:
a) valstybės, tautos suverenumas d) tautos atstovų skyrimas
dirbti parlamente
b) plebiscitai e) socialinių grupių
santarvė
c) referendumai

94. Nurodykite blogą atsakymą

Sovietų Sąjungoje tarpininkais tarp komunistų partijos ir eilinių
piliečių buvo:
a) armija e) darbovietė
b) valstybės aparatas f) pirminės partijos organizacijos
c) kitos partijos g) mokyklos ir universitetai
d) KGB h) žiniasklaida

95. Nurodykite gerus atsakymus

Cicerono pilietinės filosofijos dokritą sudarė:

klasių kovos akcentavimas

a) valdžios kildinimas iš tautos
b) bažnyčios menkinimas
c) teiginys, kad žmonės iš prigimties yra lygūs
d) nuo realybės nutolusios idėjos

96. Nurodykite gerą atsakymą

„Dviejų kalavijų“ teritorija buvo populiari:
a) antikos laikais
b) ankstyvosios krikščionybės laikais
c) kryžiaus žygių laikotarpiu
d) didžiųjų geografinių atradimų laikais
e) renesanso epochoje

97. Nurodykite gerą atsakymą

Konciliarinės bažnyčios teritorijos teigimu:

a) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visiems tikintiesiems
b) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso visuotiniam vyskupų
susirinkimui
c) aukščiausiosios bažnyčios valdžios iš viso nėra
d) aukščiausioji bažnyčios valdžia priklauso popiežiui

98. Nurodykite gerus atsakymus

Nikolo Makiavelio politinė filosofija:
a) teigė, kad valstybę gali išgelbėti stiprus vadovas
b) propagavo politeizmą
c) būdu gerovei pasiekti laikė perversmą
d) pateisino amoralias politines priemones
e) teigė, kad žmonės yra netobuli ir linkę į blogį

99. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Lietuvos Seimas:
a) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas
b) leidžia įstatymus
c) priima nutarimus dėl referendumų
d) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus
e) steigia profesines sąjungas
f) skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių
g) leidžia amnestijos aktus
h) tvirtina valstybės biudžetą

100. Nurodykite blogą atsakymą

Žano Bodeno politinės filosofija:
a) stojo už laisvą rinką
b) esminių valstybės simbolių laikė suverenitetą
c) valstybei pripažino nedalomos valdžios monopolį
d) gynė intelektualią absoliutinę monarchiją
e) teigė, kad suverenas teisę valdyti gauna iš Dievo

101. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad:
a) valstybė remia savivaldybes
b) savivaldos institucijų veiklos tvarka nustato savivaldybės
c) savivaldybės turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, šių
rinkliavų lengvatas
d) savivaldybių sprendimus prižiūri Seimo skiriami asmenys
e) įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje
Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą
f) savivaldybių tarybos dėl savo teisių pažeidimo turi teisę kreiptis
į teismą

102. Nurodykite gerą atsakymą

Politiniai veikėjai, kurie dalyvauja ne tiek tarptautinėje, kiek
vidaus politikoje, bet dalis jų veiklos vis dėlto peržengia šalies
ribas, yra vadinami:
a) kosmopolitais
b) diplomatais
c) riboto politinio veikimo atstovais
d) subnacionaliniais tarptautinės politikos veikėjais
e) separatistais
f) reprezentantais

103. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal globalizmo teoriją periferija vadinama:
a) valstybės pakraštys
b) menkiau išsivysčiusios šalys, kuriose nėra išplėtota industrinė
gamyba
c) valstybės, kuriose toli pažengęs žemės ūkis
d) šalys, kuriose vyrauja ekologinės problemos
e) valstybės, kuriose vyksta įnirtinga kova tarp centro ir pakraščių

104. Nurodykite gerą atsakymą

Ginčai, kuriuose ginčo dalys kreipiasi ne į teismą, o į trečiąjį
asmenį, vadinami:
a) debatais d) tribunolu
b) teisminiu ieškiniu e) arbitražu
c) procesu

105. Nurodykite blogą atsakymą

Tomo Hobso politinę dokritą sudarė:
a) siekis visiškai atriboti valdžią nuo religinių motyvų
b) visuomenės sutarties idėja
c) įsitikinimas, kad geriausia valdymo forma – respublika
d) galimybė pašalinti iš valdžios absoliutų vadovą
e) nuomonė, kad žmogus laisva valia paklūsta valdžiai

106. Nurodykite tikslius teiginius

Šie filosofai ir ekonomistai parašė šiuos veikalus:
a) Adamas Smitas „Tautų turtą“
b) Fransua Kenė „ Tautų turtą “
c) Džonas Lokas „Du traktatus apie valdymą“
d) Džonas Lokas „Du traktatus apie valstybę“
e) Tomas Hobsas „Leviataną“
f) Žanas Bodenas „Šešias knygas apie valstybę“

107. Nurodykite blogą atsakymą

Savo veikalais ar politine veikla liberalizmui atstovavo:
a) Margareta Tačer e) Augustas fon Hajekas
b) Edmundas Berkas f) Ronaldas Reiganas
c) Miltonas Fridmanas g) Džonas Stiurtas Milis
d) Liudvigas fon Myzas h) Adamas Smitas

108. Nurodykite gerą atsakymą

Didžiausias (2978 narių) parlamentas posėdžiauja:
a) Kinija e) Prancūzijoje
b) Didžiojoje Britanijoje f) Indijoje
c) Indonezijoje g) Japonijoje
d) Italijoje

109. Nurodykite gerą atsakymą

Belgų profesoriaus D. Hondto pasiūlytas metodas taikomas skaičiuojant
rinkėjų balsus:
a) proporcinio atstovavimo sistemoje
b) paprastosios daugumos sistemoje
c) absoliučios daugumos sistemoje
d) minimalaus atstovavimo sistemoje

110. Nurodykite gerus atsakymus

Politinės partijos veiklai būtini šie elementai:
a) dalyvavimas renkamuose e) programa
valdžios organuose
b) lyderis f) centrinė raštinė
c) statutas g) legalumas
d) įstatai h) iždas

111. Nurodykite gerus atsakymus

Daugiapartinei sistemai būdinga:
a) trijų ar daugiau partijų buvimas
b) koalicijos
c) daugybės smulkių partijų buvimas
d) kelių stambių partijų buvimas
e) dažnos vyriausybės krizės
f) retos vyriausybės krizės
g) ilgas vienos partijos lyderiavimo laikotarpis

112. Nurodykite gerą atsakymą

Politinė dokrita, nepripažįstanti jokių išorinių žmogaus laisvės
suvaržymų, yra:
a) komunizmas d) fašizmas
b) liberalizmas e) nacionalizmas
c) konservatizmas

113. Nurodykite blogą atsakymą

Europos Sąjungai priklauso šios valstybės:
a) Prancūzija, Vokietija, Švedija, Italija
b) Belgija, Danija, Suomija, Ispanija,
c) Olandija (Nyderlandai), Norvegija, Šveicarija, Austrija
d) Olandija (Nyderlandai), Austrija, Portugalija, Vokietija
e) Vokietija, Austrija, Belgija, Danija

114. Nurodykite gerą atsakymą

Parlamento mažumos kovos su dauguma metodas vadinamas:
a) Korupcija d) dedukcija
b) Ochlokratija e) profanacija
c) Obstrukcija f) elekcija

115. Nurodykite gerą atsakymą

Vergvaldžių demokratijos niekinamasis pavadinimas:
a) Ochlokratija d) Plutokratija
b) Biurokratija e) Polis
c) Tironija

116. Nurodykite gerą atsakymą

Šie terminai reiškia tą pat:
a) izoliacionizmas ir autarkija
b) suspensija ir neutralitetas
c) jėgų pusiausvyra ir paktas
d) natūralizacija ir moratoriumas
e) neutralitetas ir protektoratas

117. Nurodykite gerą atsakymą

Giminystės ryšio perimamumo reikšme, ypač kalbant apie pilietybę,
kartais vartojamas tarptautinis terminas:
a) folketingas d) filiacija
b) natūralizmas e) optacija
c) status quo f) delegatūra

118. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją darbo laiko trukmę nustato:
a) darbdavys c) įstatymas
b) profsąjunga d) darbuotojas

119. Nurodykite blogą atsakymą

Prezidentą tiesioginiais visuotiniais rinkimais renka šios šalys:
a) Airija e) Lietuva
b) Korėjos Respublika f) Lenkija
c) Šri Lanka g) Rusija
d) Egiptas h) Mongolija

120. Nurodykite blogą atsakymą

Šių valstybių prezidentą renka parlamentas:
a) VFR e) Bulgarijos
b) Italijos f) Jugoslovakijos
c) Rusijos g) Latvijos
d) Indijos h) Izraelio

121. Nurodykite blogą atsakymą

Šios šalys savo prezidentą renka penkeriems metams:
a) VFR e) Lietuva
b) Lenkija f) Čekija
c) Prancūzija g) Slovakija
d) Portugalija h) Vengrija

122. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsakomybė:
a) yra solidari
b) reguluojama Vyriausybės priimtų vidaus darbo nuostatų
c) prisiimama dokumentą pasirašiusio ministro
d) tenka premjerui
e) prisiima seimo

123. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinis valdymas dar vadinamas:
a) kohabitacija d) prezentacija
b) habitacija e) reprezentacija
c) rezidencija

124. Nurodykite gerą atsakymą

Legislatyvinė funkcija – tai:
a) valdžios nepripažinimas d) įstatymų leidimas
b) valdžios teigimas e) įstatymų vykdymas
c) narystė parlamente

125. Nurodykite gerą atsakymą

Demokratija galima ir be konstitucijos. Nerašytinės konstitucijos
veikimo ir taikymo geriausiu pavyzdžiu laikoma:
a) Vokietija d) Lenkija
b) Sovietų Sąjunga e) Kanada
c) Didžioji Britanija

126. Nurodykite gerą atsakymą

Pusiau prezidentinio valdymo sistema dar vadinama:
a) Pranzūziškąja d) vokiškąja
b) Bonapartine e) šešėline
c) kaizerine f) šviečiamąja

127. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausia ir dabar veikinti konstitucija yra priimta:
a) Islandijoje d) Ispanijoje
b) JAV e) Kinijoje
c) Japonijoje f) Norvegijoje

128. Nurodykite gerą atsakymą

Įstatymų vykdymo funkcija dar yra vadinama:
a) įstatymų „kepiniu“ d) direktyvine
b) „meduolio ir ryklės“ politika e) realizacine
c) egzekutivine

129. Nurodykite blogą atsakymą

Tarpukario laikotarpiu parlamentinė demokratinė santvarka žlugo:
a) Italijoje 1922m. e) Viokietijoje 1933m.
b) Lenkijoje 1926m. f) Prancūzijoje 1935m.
c) Lietuvoje 1926m. g) Graikijoje 1936m.
d) Austrijoje 1933m. h) Ispanijoje 1936m.

130. Nurodykite gerą atsakymą

Pirmoji Europos konstitucija buvo priimta:
a) Karolio Didžiojo imperijoje
b) Genujos Respublikoje
c) Lenkijos-Lietuvos valstybėje
d) Napoleono I imperijoje
e) Anglijoje
f) Prūsijoje

131. Nurodykite gerą atsakymą

Anot žymaus lietuvių teisininko Mykolo Riomelio, kompetencija būna
dvejopa:
a) paprastoji ir sudėtingoji d) atributyvinė ir pagrindinė
b) atskiroji ir sudėtinė e) centrinė ir periferinė
c) sudėtinė ir išskaidytoji

132. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės Prezidentas negali:
a) būti seimo nariu
b) užimti jokių kitų pareigų
c) gauti neprezidentinio atlyginimo (nebent už kurybinę veiklą)
d) būti vyresnis nei 80 metų
e) būti politinių partijų nariu

133. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvoje savivalda realizuojama vadovaujantis šiais principais:
a) savivaldybės ir valstybės interesų derinimo
b) administravimo
c) toje savivaldybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių
tiesioginio dalyvavimo savivaldybės tarybos rinkimuose, apklausose,
gyventojų sueigose
d) savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumo gyventojams
e) viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę
f) teisėtumo ir socialinio teisingumo
g) ekonominio savarankiškumo

134. Nurodykite gerą atsakymą

Separatizmas – tai:
a) valstybės atsiribojimas nuo kitų šalių reikalų
b) reiškinio išskaidymas į sudedamąsias dalis
c) baudžiamųjų priemonių taikymas kuriai nors valstybei
d) taika, kurią valstybė sudaro be sąjungininkų sutikimo
e) siekimas atsiskitri, egzistuoti arba veikti savarankiškai,
nepriklausomai nuo visumos

135. Nurodykite gerą atsakymą

Kolektyvinis saugumas ir galios pusiausvyra – du valstybių sambūvio
tipai. Vienas iš jų yra kito sąlyga. Vadinasi:
a) Galios pusiausvyra galima tik tada, kai tarp valstybių yra
nusistovėjusi ir veikia kolektyvinio saugumo sistema
b) Kolektyvinio saugumo sistema gali veikti tik tada, kai tarp
valstybių viešpatauja taikus sambūvis
c) Kolektyvinio saugumo sistema galima tik tada, kai tarp valstybiu
yra susidariusi daugiapolė galios pusiausvyra
d) Galios pusiausvyra įmanoma tik tada, kai tarp valstybių viešpatauja
taikus sambūvis

136. Nurodykite gerą atsakymą

Toliau pateiktos kai kurių valstybių konstitucijų ištraukos.
Nurodykite , kurios ištraukos yra iš 1992m. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos:
a) Valstybės susirinkimas susideda iš 101 nario, išrinkto laisvuose
rinkimuose pagal proporcinę sistemą
a) Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio
visų Seimo narių siūlymu, o Konstitucijos numatytais atvejais –
Respublikos Prezidentas
b) Valstybė pripažįsta tradicines […] bažnyčias bei religines
organizacijas. […] Nėra valstybinės religijos
c) Jeigu pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo
antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali
būti išrinktas tik likusiam antrosios kadencijos laikui
d) Visus šlėktas pripažįstame esant lygius tarpusavyje
Nurodykite vienintelę tikslią atsakymų kombinaciją:
a) a, b, c
a) b, c
b) b, c, e
c) b, c, d
d) a, b, d

137. Nurodykite gerą atsakymą

Terminas, žymintis neturtingas valstybes, yra susijęs su šiuo žodžiu
ar žodžių junginiu:
a) bananas c) juodoji bomba e) pietūs g) pusryčiai
b) apelsinas d) galva po saule f) krepšys

138. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės – konfederacijos
a) Lenkijos-Lietuvos valstybė d) JAV 1776-1787m.
b) Didžioji Britanija e) Šveicarija XIX a. pradžioje
c) JAV dabar

139. Nurodykite gerą atsakymą

Seniausias veikiantis parlamentas yra:
a) Rusijos Dūma c) Ispanijos kortesai e)
Lenkijos seimas
b) Anglijos lordų rūmai d) Ispanijos altingas
140. Nurodykite gerą atsakymą

Federacinė valdymo struktūra būdinga:
a) didelėms valstybėms d) metropolijoms
b) nykštukinėms valstybėms e) regionams
c) kolonijoms

141. Nurodykite gerus atsakymus

Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę:
a) teikti malonę nuteistiesiems
b) atimti Lietuvos Respublikos pilietybę
c) skirti kariuomenės vadą
d) skirti Saugumo tarnybos vadovą
e) sudaryti tarpvalstybinę sutartį
f) šaukti neeilinę Seimo sesiją
g) suteikti aukščiausius karinius laipsnius
h) skirti apygardos teismų teisėjus

142. Nurodykite gerą atsakymą

Sovietų Sąjungos pagal valdymo struktūrą buvo:
a) federacinė valstybinė
b) konfederacinė valstybinė
c) unitarinė valstybinė
d) federacinė, konfederacinė ir unitarinė valstybinė

143. Nurodykite blogą atsakymus

Daugumos atstovavimo rinkimų sistema turi šiuos trūkumus:
a) nėra paranki mažoms partijoms
b) net ir rinkimus laimėjusioji politinė partija ne visuomet gauna
daugumą
vietų parlamente
c) daugelio rinkėjų balsai „pražūva“
d) pernelyg ilgai užtrunka rinkimai

144. Nurodykite blogą atsakymus

Politinių partijų finansavimo šaltinis būna:
a) socialinės apsaugos fondas
b) partijai priklausančių bankų veikla
c) partijos narių mokestis
d) suinteresuotų grupių subsidijos
e) subsidijos iš užsienio
f) lėšos iš valstybės biudžeto

145. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „sinekūra“ reiškia:
a) posėdis, pasitarimas d) bendras veikimas
b) be vietos e) be poilsio
c) be rūpesčio

146. Nurodykite blogą atsakymus

Lietuvos Respublikoje renkami šie mokesčiai:
a) pridėtinės vertės mokestis
b) akcizas
c) fizinių asmenų mokestis
d) aukštojo mokslo mokestis
e) žemės mokestis
f) konsulinis mokestis
g) žyminis mokestis
h) mokestis už aplinkos teršimą

147. Nurodykite gerą atsakymą

Valstybės biudžeto deficitu vadinama:
a) žemės išteklių trūkumas
b) pinigų ir kitų vertybinių ženklų trūkumas
c) skolos užsieniui
d) nurašytos fizikinių asmenų skolos valstybei
e) išlaidos, viršijančios pajamas

148. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „deputatas“ reiškia:
a) paskirtas c) pagerbtas e) atstovas
b) išrinktas d) aukštesnis f) viešpats

149. Nurodykite gerus atsakymus

Transnacionaliniais politikos ir visuomenės veikėjais galima laikyti:
a) popiežių
b) Angolos prezidentą
c) JTO Generalinį Sekretorių
d) Bolivijos premjerą
e) Tarptautinio Olimpinio Komiteto Prezidentą

150. Nurodykite gerą atsakymą

Kolonijų tautų vadavimosi iš metropolijų valdžios ir nepriklausomų
valstybių kūrimo procesas vadinamas:
a) demetropolizacija
b) dekolonizacija
c) desegregacija
d) nacionaliniu judėjimu
e) charizma

151. Nurodykite blogą atsakymus
Šios organizacijos yra tarptautinės:
a) Pasaulinė pašto sąjunga
b) Tarptautinis Olimpinis Komitetas
c) Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas
d) Lietuvos lenkų sąjunga
e) Europos Sąjunga

152. Nurodykite blogą atsakymą

Šios valstybės yra buvusios Ispanijos kolonijos:
a) Nikaragva d) Čilė g) Salvadoras
b) Gvatemala e) Brazilija h) Haitis
c) Filipinai f) Argentina

153. Nurodykite gerus atsakymus

Šios valstybės yra buvusios Portugalijos kolonijos:
a) Meksika f) Angola
b) Bisau g) Mozambikas
c) Ceilonas h) San Tomė Prinsipė
d) Brazilija i) Panama
e) Etiopija

154. Nurodykite blogą atsakymą

Europos diplomatikos istorijoje minėtini šie tarptautiniai kongresai:
a) Vienos kongresas
b) Paryžiaus taikos konferencija
c) Gdansko forumas
d) Jaltos konferencija
e) Potsdamo konferencija

155. Nurodykite klaidingą teiginį

a) Tarptautinio Teismo nuolatinė būstinė yra Hagoje
b) UNESCO būstinė yra Paryžiuje
c) Pasaulio banko būstinė yra Vašingtone
d) Pasaulinės pašto sąjungos būstinė yra Berne
e) NATO būstinė yra Briuselyje
f) Europos parlamento būstinė yra Liuksemburge

156. Nurodykite gerus atsakymus

XX a. paskutiniame dešimtmetyje Jugoslavija suskilo į šias
savarankiškas valstybes:
a) Bosnija d) Bosniją ir Hercegoviną g) Slovakiją
b) Makedonija e) Kroatiją i) Kosovą
c) Juodkalniją f) Slovėniją

157. Nurodykite gerą atsakymą

Kokio nors sprendimo, akto galiojimo sustabdymas, vykdymo atidėjimas
yra vadinamas:
a) Demaršu d) Moratoriumu
b) Defaktu e) Obstrukcija
c) Anuliavimu

158. Nurodykite gerą atsakymą

Tarptautinis žodis „meras“ reiškia
a) tarnas d) Vietininkas
b) miestietis e) Galva
c) išrinktasis

159. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuva į JTO įstojo:
a) iki 1990m. d) 1993m. vasarą
b) 1990m. pavasarį e) Lietuva nėra JTO narė
c) 1991m. rudenį

160. Nurodykite blogą atsakymą

Šie taiginiai, apibūdinantys Jungtinių Tautų Organizaciją, yra geri:
a) Į JTO narius gali būti priimtos visos taikios valstybės, kurios
sutinka su JTO įstatais ir gali jų laikytis
b) Bet kuri valstybė priimama į JTO narius Generalinei Asamblėjai
rekomendavus
c) JTO narys, sistemingai pažeidžiantis Įstatų principus, gali būti
pašalintas iš organizacijos
d) JTO narys negali turėti daugiau kaip penkių atstovų Generalinėje
Taryboje
e) Kiekvienas Generalinės Asamblėjos narys turi vieną balsą

161. Nurodykite gerą atsakymą

Baltijos Asamblėjos oficiali kalba yra:
a) švedų ir vokiečių d) lietuvių, latvių ir estų
b) švedų, lenkų, estų e) anglų
c) anglų ir rusų

162. Nurodykite gerą atsakymą

Nuosekliausi pastarųjų dešimtmečių politinio realizmo adeptu yra laikomas
(-a):
a) Vinstonas Čerčilis
b) Bilas Klintonas
c) Henris Morgentau
d) Otas fon Bismarkas
e) Margareta Tačer

163. Nurodykite blogą atsakymą

Vyriausybei savo piliečių palankumą ir pasitikėjimą padeda įgyti šių
veiksmų visuma (priemonių grupės):
a) rezultatyvi politika, labiausiai atitinkanti piliečių lūkesčius ir
poreikius
b) išsamios nuveiktų darbų ataskaitos
c) piliečių palankumas ir pasitikėjimas, turimas tradiciškai, pagal
paprotį
d) pasirinkimas lyderiais žmonių, turinčių didelių nuopelnų valstybei,
be to, tos pačios tautybės, to paties tikėjimo kaip ir dauguma
šalies piliečių
e) iš anksto numatytų ir suderintų procedūrų laikymasis ją sudarant ir
jai dirbant

164. Nurodykite gerus atsakymus

Sovietų Sąjungos satelitais 1949–1989m. laikytos šios valstybės:
a) Albanija e) Vengrija
b) Austrija f) Lenkija
c) Vokietijos Demokratinė Respublika g) Bulgarija
d) Čekija h) Mongolija

165. Nurodykite blogą atsakymą

Tauta yra žmonių bendrija, kurios narius sieja:
a) bendra politika
b) bendrinė kalba
c) bendra istorinė praeitis
d) daugmaž aiškus gyvenamosios teritorijos centras
e) juos sutelkusi savimonė

166. Nurodykite gerą atsakymą

Diaspora — tai:
a) mokslas, tiriantis bendruomenės tautinės kultūros raidos dėsnius
b) svetur gyvenanti tautos grupė
c) pilietybės įgijimas pagal tautinį principą
d) tėvynėje gyvenanti tautos dalis
e) tauta, asimiliuota kitos tautos

167. Nurodykite gerą atsakymą

Judėjimas, smerkiantis bet kokius karus, pasyviomis priemonėmis
remiantis taika, vadinamas:
a) žaliųjų judėjimu
b) paidokratija
c) pacifizmu
d) satjagrahu
e) ostrakizmu

168. Nurodykite gerą atsakymą

Šie terminai politologijoje vartojami kalbant apie tautą, reses.
Vienas iš šių variantų yra geras:
a) stabmeldys, ovacija, genezė, autokratija
b) autonomija, segregacija, diaspora, etnologija
c) humanizacija, integracija, kasta, minimalizmas
d) paritetas, patriotas, regionas, siuzerenas

169. Nurodykite blogą atsakymą

Šie terminai yra vartojami kalbant apie vyriausybės ir interesų grupių
tarpusavio santykius. Vienas terminas čia netinka:
a) koporatyvizmas – vyriausybės bendradarbiavinas su interesų grupėmis
įstatų nustatyta tvarka
b) makiavelizmas – politinė praktika, tikslo siekimui pasirenkanti bet
kurias, net amoraliausias priemones
c) lobizmas – interesų grupių veikla siekiant paveikti politikus, kad
šie priimtų joms palankius politinius sprendimus
d) pliuralizmas – galimybė įvairiausių interesų piliečiams laisvai
organizuoti ir konkuruoti tarpusavyje dėl įtakos vyriausybei

170. Nurodykite blogą atsakymą

Naujaisiais ir ir naujausiaisiais laikais įvyko šios revoliucijos:
a) Anglijos XVII a.
b) Didžioji Prancūzijos 1789–1795m.
c) Rusijos 1905–1907m.
d) Rusijos 1917m. vasario mėn.
e) Rusijos 1917m. spalio mėn.

171. Nurodykite gerą atsakymą

Šaltojo karo metais konfliktuojančios galios centras buvo:
a) Japonija ir JAV d) JAV
b) Vokietija ir Lenkija e) JAV Sovietų Sąjunga
c) Sovietų Sąjunga

172. Nurodykite blogą atsakymą

Revizionistinėmis valstybėmis laikomos:
a) Sovietų Sąjunga d) Austrijos-Vengrijos imperija
b) Šveicarija e) Vokietija, valdoma kaizerio
c) Prūsija

173. Nurodykite gerą atsakymą

Amerikiečių politologas Rėjus Klainas yra pateikęs:
a) valstybės galios formulė
b) valstybės karinio pajėgumo formulę
c) pridėtinės vertės apskaičiavimo formulę
d) valstybės vertės formulę
e) valstybės biudžeto formavimo mechanizmą

174. Nurodykite gerą atsakymą

Valstybė, kurios parlamentas – kongresas susideda iš dviejų rūmų –
Atstovų rūmų ir senato rūmų, yra:
a) Didžioji Britanija d) Ispanija
b) Vokietija e) Prancūzija
c) JAV

175. Nurodykite blogą atsakymą

Ministrų kabinetui vadovauja:
a) Premjeras d) Spikeris
b) Prezidentas e) Kancleris
c) Karalius

176. Nurodykite gerą atsakymą

1922–1944m. korporatyvizmas klestėjo:
a) Graikijoje
b) Italijoje
c) Austrijoje
d) Didžiojoje Britanijoje
e) Japonijoje

177. Nurodykite gerus atsakymus

Šios organizacijos yra teroristinės:
a) Italijoje „Raudonosios brigados“
b) Arabų musulmonų organizacija „Hamas“
c) Indijos nacionalinio kongreso partija
d) Baskų nacionalistų organizacija „Eta“
e) „Greenpeace“

178. Nurodykite blogą atsakymą

„Tarpiniai“ politinių doktrinų variantai yra šie:
a) komunizmas
b) neokonservatizmas
c) socialliberalizmas
d) neoliberalizmas

179. Nurodykite gerą atsakymą

Silpniausia liberalizmo vieta, kritikuojama jo oponentų, yra:
a) korporatyvizmas
b) nihilizmas
c) individualizmas
d) kolektyvizmas
e) steitizmas

180. Nurodykite gerą atsakymą

a) Platonas buvo Aristotelio mokinys
b) Aristotelis buvo Platono mokinys
c) Seneka buvo Platono mokinys
d) Ciceronas buvo Senekos mokinys

TESTŲ ATSAKYMAI

1 – b, c, e, f; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – a; 6 – c; 7 – d; 8 – b, d, f, g,
h, i; 9 – a; 10 – b, c, e, h; 11 – a, c, d, e; 12 – a, d, f, g, h, i; 13 –
a, b, d, e, h; 14 – c; 15 – c; 16 – a, b, e; 17 – a; 18 – d; 19 – d; 20 –
a, b, e, f; 21 – d; 22 – a; 23 – a, b, d, f, g; 24 – c; 25 – b; 26 – a, b,
e, g; 27 – b, c, d, f, h; 28 – b; 29 – c; 30 – a; 31 – c; 32 – c; 33 – c;
34 – a; 35 – b, c, e, f; 36 – c; 37 – a, b, e; 38 – a; 39 – c; 40 – g; 41
– a, d, e; 42 – b, 43 – d; 44 – c; 45 – g; 46 – c; 47 – a; 48 – b; 49 – d;
50 – a; 51 – d; 52 – a, c, d; 53 – c; 54 – a; 55 – b, c, d, e; 56 – a, b,
c, d, g, i; 57 – b, c, d, e, g, h, i; 58 – c; 59 – c; 60 – c; 61 – a; 62 –
b; 63 – c; 64 – d; 65 – d; 66 – e; 67 – b, c, e, f; 68 – a; 69 – e; 70 – c;
71 – b; 72 – a; 73 – e; 74 – b; 75 – c; 76 – a; 77 – b, c, e, f; 78 – a; 79
– d; 80 – b; 81 – d; 82 – c; 83 – b; 84 – d; 85 – b; 86 – a, d, e, f, g;
87 – e; 88 – a; 89 – d; 90 – c, d, e; 91 – a, b, d, e, f, h; 92 – e; 93 –
d; 94 – c; 95 – b, d, e; 96 – b; 97 – b; 98 – a, d, e; 99 – e; 100 – a; 101
– a, c, e, f; 102 – d; 103 – b; 104 – e; 105 – c; 106 – a, c, e, f; 107 –
b; 108 – a; 109 – a; 110 – b, c, d, e, f, h; 111 – a, b, c, e; 112 – b;
113 – c; 114 – c; 115 – a; 116 – a; 117 – d; 118 – c; 119 – d; 120 – c;
121 – c; 122 – a; 123 – a; 124 – d; 125 – c; 126 – a; 127 – b; 128 – c; 129
– f; 130 – c; 131 – d; 132 – d; 133 – b; 134 – e; 135 – c; 136 – d; 137 –
e; 138 – d, e; 139 – d; 140 –a; 141 – a, c, d, f, g, h; 142 – d; 143 – d;
144 – a; 145 – c; 146 – d; 147 – e; 148 – a; 149 – a, c, e; 150 – b; 151 –
d; 152 – e; 153 – b, c, d, f, h, h; 154 – c; 155 – f; 156 – b, d, e, f; 157
– d; 158 – a; 159 – c; 160 – b; 161 – d; 162 – b; 163 – b; 164 – a, c, e,
f, g, h; 165 – a; 166 – b; 167 – c; 168 – b; 169 – b; 170 – e; 171 – e; 172
– b; 173 – a; 174 – c; 175 – d; 176 – b; 177 – a, b, d; 178 – a; 179 – c;
180 – b.