Lietuvos istorijos datos

LIETUVOS ISTORIJA
Lietuvos priešistorė
XI – IX tūkst. iki Kr. – pirmieji žmonės Lietuvoje.
X – II tūkst. iki Kr. – akmens amžius.
II – I tūkst. iki Kr. – žalvario amžius.
I tūkst. iki Kr. – atsiranda pirmieji piliakalniai.
V – VI a. iki Kr. – pradėti naudoti geležies dirbiniai.
98 m. – Tacitas pirmą kartą pamini aisčiai (baltai).
V – VI – baigia formuotis

baltų gentys.
854 m. – Apuolės apgultis.
1009 m. – rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.
Lietuvos valstybės kūrimasis
1202 m. įsteigtas Kalavijuočių ordinas.
1230 m. į Prūsiją atsikėlė kryžiuočių ordinas.
1236 m. – Saulės mūšyje Žemaičių kunigaikščio Vykinto kariuomenė sumušė
kalavijuočius.
1253 07 06 – Mindaugas

vainikuojamas Lietuvos karaliumi.
1260 m. – Durbės mūšis sutriuškinta Kryžiuočių kariuomenė.
Lietuvos didžioji kunigaikštystė
1323 m. – Gedimino laiškuose pirmą kartą paminėtas Vilnius – Lietuvos
sostinė.
1336 m. didvyriškas Pilėnų pilies gynimas.
1345 – 1377 m. – didž. Lietuvos kunigaikščių

Algirdo ir Kęstučio valdymas
.1363 m. mūšis prie Mėlynųjų vandenų LDK kariuomenė, vadovaujama Algirdo
sutriuškino totorius.
1381 – 1382 m. didž. Lietuvos kunigaikščio Kęstučio valdymas.
1385 m. – Krėvos sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos.
1387 m. – Lietuvos krikšto pradžia.
1397 m. – pirmoji mokykla Lietuvoje, įsteigta prie Vilniaus katedros.

1392 – 1430 m. – didž
Lietuvos kunigaikščio Vytauto valdymas.
1410 07 15 – Žalgirio mūšis.
1529 m. – pirmasis Lietuvos statutas.
1547 m. – išleistas M. Mažvydo „Katekizmas“ – pirmoji lietuviška knyga.
1548 – 1572 m.- didž. Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto valdymas (
gediminaičių dinastijos pabaiga).
Abejų tautų respublika

1569 m. – Liublino unija
Jungtinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė – Abiejų tautų Respublika.
1576 – 1586 m. Stepono Batoro valdymas.
1579 m. – įsteigtas Vilniaus universitetas – pirmoji Lietuvos aukštoji
mokykla.
XV – XIX a. – Baudžiava Lietuvoje.
1605 m. – Salaspilio mūšyje LDK kariuomenė sumušė švedus.
1654 – 1667 m. – karas su

Rusija dėl Ukrainos ir
Gudijos žemių.
1655 – 1660 m. karas su Švedija.
1772 m. – pirmasis Lietuvos ir Lenkijos padalinimas.
1791 m. – pirma Gegužės 3-osios Lietuvos ir Lenkijos konstitucija.
1793 m. – antrasis Lietuvos ir Lenkijos padalinimas.
1794 m. – Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1795 m. – trečiasis Lenkijos

ir Lietuvos padalinimas.
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje
1812 m. – Napoleono I karas su Rusija. Napoleono žygis per Lietuvą.
1830 – 1831 m. – sukylimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1861 m. – baudžiavos panaikinimas.
1863 – 1864 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1864 – 1904 m. – uždraustos spausdinti ir įvežti lietuviškos knygos
lotynišku raidynu.

1883 – 1886 m. – pirmasis
lietuviškas laikraštis „Aušra“ (red. J. Basanavičius).
1889 – 1905 m. – leidžiamas mėnesinis laikraštis „Varpas“ (red. V.
Kudirka).
1905 m. – sušauktas Didysis Vilniaus Seimas.
1914 – 1918 m. – I pasaulinis karas.
Lietuvos Respublika (1918 – 1940 m.)
1918 02 16 – Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

1918 m. – Raud. armija
įsiveržė į Lietuvą.
1919 – 1940 m. – Kaunas- laikinoji Lietuvos sostinė.
1919 m. – pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.
1919 m. – ties Radviliškiu sutriuškinti bermontininkai.
1920 m. – pasirašyta Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis.
1920 m. – lenkai, vadovaujami L. Želigovskio, užėmė Vilnių.

1920 m. – Suvalkų taikos
sutartis tarp Lenkijos ir Lietuvos.
1922 m. – priimtas žemės reformos įstatymas.
1922 08 01 – priimta Lietuvos Konstitucija. Prezidentas Aleksandras
Stulginskis.
1922 m. – įvestas lietuviškas pinigas Litas.
1923 m. – Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai.
1926 m. – LR prezidentas Kazys Grinius.

1926 m. – valstybės
perversmas. Prezidentu išrinktas Antanas Smetona.
1933 07 15 – 17 – S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą.
1939 08 23 – pasirašytas Ribentropo – Molotovo paktas.
1939 m. – Klaipėdos kraštas atiteko Vokietijai.
1939 – 1945 m. – II pasaulinis karas.
1939 10 10 – Vilniaus kraštas grąžintas Lietuvai.

Lietuva okupacijos metais
1940 06 15 – SSRS okupavo Lietuvą.
1940 08 03 – Lietuva įjunta į SSRS.
1941 – 1945 m. – Hitlerinė okupacija. Žydų genocidas Lietuvoje.
1941, 1944 – 1951 m. – didžiausi lietuvių trėmimai į Sibirą – tautos
genocidą.
1944 – 1954 m. – ginkluotas lietuvių pasipriešinimas sovietų valdžiai.
1947 – 1950 m. – valstiečių

ūkių kolektyvizacija
.1972 05 14 – Kaune protestuodamas prieš sovietų valdžią, susidegino Romas
Kalanta.
1988 m. – įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS).
1988 10 22 – 24 – pirmasis LPS suvažiavimas: sugrąžinta tautinė simbolika,
Vilniaus arkikatedra – tikintiesiems.
1989 08 23 – „Baltijos kelias“.
Lietuvos Respublika
1990 03 11 – Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimas.
1991 01 13 – SSRS kariuomenė užėmė TV bokštą, Radijo ir televizijos
komiteto pastatą.
1991 07 31 – Medininkų žudynės.
1991 m. – Lietuvos Respublika priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją.
1993 02 14 – LR prezidentas Algirdas Brazauskas (atkurta prezidento
institucija).
1993 m. – įvesti lietuviški pinigai – litai.

1998 m. – LR prezidentas
Valdas Adamkus.
1998 m. – Lietuva tapo asocijuota Europos Sąjungos nare.
PASAULIO ISTORIJA
3000 m. pr. Kr. – Ecio gyvenimo metai.
2700 – 2200 m. pr. Kr. – Senoji Egipto karalystė. Piramidžių statyba.
1570 – 1100 m. pr. Kr. – Naujoje Egipto karalystė.
1400 m. pr. Kr. – gyvena Nefertitė ir Echnatonas.

Echnatono religinė reforma.
754 – 509 m. pr. Kr. – karalių laikotarpis Romoje
753 m. pr. Kr. – Romulas ir Remas įkūrė Romos miestą.
550 – 449 m. pr. Kr. – Graikų ir persų karai.
509 – 30 m. pr. Kr. – Romos respublika.
484 – 425 m.pr.Kr – Herodoto gyvenimo metai.
163 – 133 m. pr.kr. – Tiberijaus Grakcho gyvenimo metai.
162 – 121 m. pr.Kr. –

Gajamo Grakcho gyvenimo
metai.
100 – 44 m.pr.Kr. – Julijaus Gajaus Cezario gyvenimo metai.
63 m. pr.Kr. – 14 m. po. Kr- Kornelijaus Tacito gyvenimo metai.
570 – 632 m. – Mahomedo gyvenimo metai.
622 m. – Hidžra Musulmonų eros pradžia.
VIII – XII a. Vikingų epocha.
IX a. – pagal legendą vikingų vadas Riurikas Įkūrė

Navgorodo Kunigaikštystę.
X a. – danai Prancūzijoje
įkūrė Normandijos hercogystę.
1000m. – vikingai išsilaipina Š. Amerikoje.
XI a. – danų karalius Knutas Dydysis valdė Daniją, Norvegiją ir Angliją.
1096 – 1270 m. – Kryžiaus žygiai.
1096 – 1099 m. – pirmasis kryžiaus žygis.
1212 m. – vaikų kryžiaus žygis.

1240 – 1480 m. – mongolų ir totorių viešpatavimas R
Europoje.
1265 m. – Įkurtas Anglijos parlamentas.
1337 – 1453 m. – šimtametis karas.
1348 – 1350 m. – „ Juodoji mirtis“ Europoje.
1361 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pabėgimas iš Marienburgo
pilies.
1363 m – mūšis prie Mėlynųjų ežerų. Algirdas

nugalėjo mongolus.
1380 m. – Kulikovos mūšis
Rusai nugalėjo mongolus.
1399 m. – Vorkslos mūšis. Vytautas pralaimėjo mongolams.
XIV – XVII a. – Renesansas.
1410 07 15 – Žalgirio mūšis.
1431 m. – Žanos d‘Ark sudeginimas.
1455 m. – Johanas Gutenbergas išrado knygų spausdinimo mašiną.
1452 – 1519 m. – Leonardas da Vinčis.
1454 m. – Marienburgo pilį užėmė didysis Lietuvos
kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis.
1483 – 1546 m. Martyno Liuterio gyvenimo metai .
1487 – 1488 m. – B. Diasas pasiekė Gerosios Vilties iškyšulį – piečiausią
Afrikos tašką.
1492 m. K. Kolumbas atrado Ameriką.
1497 – 1499 m. Vaska De Gama jūros keliu pasiekė Indiją.

1494 m. – Tordesijo sutartis tarp Ispanijos ir Portugalijos
dėl atrastų žemių padalijimo.
1517 m. – reformacijos pradžia Vokietijoje. Martynas Liuteris paskelbė „ 95
tezes“.
1519 – 1522 m. – Fernando Magelano ekspedicija aplink pasaulį.
1520 m. – Popiežius atskyrė M. Liuterį nuo bažnyčios.
1522 – 1525 m. – Pranciškaus Skorinos leidybinė veikla Vilniuje.
1540 m. – įkurtas Jėzuitų

ordinas.
1547 m. – išleista pirma
lietuviška knyga M. Mažvydo „Katekizmas“.
1579 m.- jėzuitai įkūrė Vilniaus universitetą.
1599 – 1658 m. – Gyveno Oliveris Kromvelis.
1640 – 1649 m. – pilietinis karas Anglijoje.
1649 01 30 – nukirsdintas Anglijos karalius Karolis I.
1624 – 1642 m. – Rišelje laikotarpis Prancūzijoje.
1638 – 1715 m. – Liudviko

XIV valdymas Prancūzijoje.
1672 – 1725 m. – Petro I
reformos Rusijoje.
1700 – 1721 m. – Šiaurės karas.
1709 m. – Poltavos mūšis.
1746 – 1817 m . – Gyveno Tadas Kosciuška.
1758 – 1794 m. – Rodespjero gyvenimo metai.
1769 – 1821 m. – Napaleono gyvenimo metai.
1775 – 1783 m. – JAV Nepriklausomybės karas.
1789 – 1794 m. – Didžioji

Prancūzijos revoliucija.
1789 07 14 – Paryžiaus
sukilėliai užėmė Bastilijos tvirtovę.
1789 m. – priimta „Žmogaus teisių deklaracija“.
1792 m. – sukurta „Marselietė“, tapusi Prancūzijos nacionaliniu himnu.
1793 m. – giljotinuotas Prancūzijos karalius Liudvika XVI.
1794 m. – Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas

Lietuvos-Lenkijos Respublikoje.
XVIII a. vid. – XIX a. 1 p. –
pramonės perversmas.
1804 m. – priimtas Napoleono kodeksas (civilinis kodeksas). Napoleonas
Bonapartas karūnuotas imperatoriumi.
1807 – 1882 m. – Dž. Garibaldžio gyvenimo metai.
1812 m. – Napoleono žygis į Rusiją.
1815 m. – Vaterlo mūšis.
1822 m. – Ž. F. Šampolionas

perskaitė hieroglifus.
1861 02 19 – baudžiavos panaikinimas Rusijoje.
1861 – 1865 m. – JAV pilietinis karas.
1870 m. – Italijos susivienijimas.
1877 m. – H. M. Stenlio ekspedicija į Afriką.
1870 – 1924 m. – Vladimiro Uljanovo (Lenino) gyvenimo metai.
1914 – 1918 m. – I pasaulinis karas.
1917 m. – Vasario revoliucija
ir Spalio perversmas Rusijoje.
1922 m. – atrastas
Tutanchamono kapas.
1933 07 15 – 17 – S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą.
1933 m. – Adolfas Hitleris tapo Vokietijos kancleriu.
1935 m. – priimti Niurnbergo įstatymai, apribojantys žydų teises
Vokietijoje.
1936 m. – Berlyno olimpiada.
1939 m. – pasirašytas Ribentropo Molotovo paktas.

1939 – 1945 m. – II pasaulinis karas.
1939 – 1945 m. – žydų
genocidas II pasaulinio karo metu.
1940 06 15 – SSRS okupavo Lietuvą.
1945 – 1946 m. – karo nusikaltėlių teismas Niurnberge.
1944 – 1954 m. – lietuvių karinis pasipriešinimas sovietų valdžiai.
1956 m. – sukilimas prieš sovietų valdžią Vengrijoje.

1968 m. – „Prahos pavasaris“ Čekoslovakijoje.
1961 m. – pastatyta Berlyno
siena.
1980 – 1981 m. – streikai ir neramumai Lenkijoje, įvesta karinė padėtis.
1985 m. – Michailas Gorbačiovas tapo SSRS komunistų partijos vadovu.
1988 m. – įkurtas Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis (LPS).
1989 08 23 – „Baltijos kelias“. Lietuva, Latvija, Estija priminė grobikiško

Ribentropo Molotovo pakto 50-metį.
1989 – 1991 m. –
komunizmo sistemos žlugimas Vidurio ir Ritų Europoje.
1990 03 11 – Lietuvos valstybės atkūrimas.
SENOVĖS ISTORIJA
Priešistorė
3 mln. M. pr. Kr. – Afrikoje atsiado sumanusis žmogus.
3 mln. M. pr. Kr. – 40000 iki Kr. – paleolitas (matriarchatinė gimininė

santvarka, akmeniniai darbo įrankiai).
1,5 mln. M. pr. Kr. –
susiformavo stačiasis žmogus.
300000 pr. Kr. – homo sapiens (gyveno Afrikoje, Europoje, Azijoje) –
protingasis žmogus.
150000 – 40000 m. pr. Kr. – neandertalietis gyveno Europoje.
40000 iki Kr. – 6000 m. pr. Kr. – mezolitas ( išrastas lankas, verslai:
medžioklė,

rinkimas uogų, vaisių, atsiranda pirmykštis menas).
35000 m. pr. Kr. – homo
sapiens sapiens – šiuolaikinis žmogus.
IX tūkst. pr. Kr. – seniausia gyvenvietė.
Artimiausia rytuose – Jerichonas.
VI tūkst. pr. Kr. – seniausias miestas Turkijoje – Katal Hiūjūkas.
5000 pr. Kr. – 3000 m. pr. Kr. – neolitas (žemdirbystės ir gyvulininkystės

užuomazgos, sėslios gyvenvietės, gręžiamas vanduo).
3000-2000 m. pr. Kr. – bronzos amžius. (susikūrė pirmoji civilizacija).
2000 m. pr. Kr. – Geležies amžius, kuris truko įvairiose šalyse nevienodą
laiką, pradėtas naudoti pirmasis metalas – geležis. Formavosi valstybės.
Mesopotamijos civilizacija
4000 m. pr. Kr. – šumerai Mesopotamijoje.

3500 m. pr. Kr. – Mesopotamijoje išrastas
ratas, žiedžiamasis ratas,
dantiraštis, atsirado miestų-valstybių, statomi zikuratai.
2800-2600 m. pr. Kr. – Uruko valstybė įsigalėjo Mesopotamijoje.
2600-2300 m. pr. Kr. – Lagašo klestėjimas.
2500 m. pr. Kr. – Ūro valstybės iškilimas.
2300-2200 m. pr. Kr. – Akado karalystė. Sargono imperija.

2200-2100 m. pr. Kr. – Šumerą valdo klajokliai.
2100 m. pr. Kr. – Ūro
atgimimas ir įsigalėjimas Akade ir Šumere.
1894-1518 m. pr. Kr. – senoji Babilonijos karalystė.
175 m. pr. Kr. – Hamurabio įstatymų rinkinys.
1500 m. pr. Kr. – hetitai įsiveržia į Babiloną.
1400-605 m. pr. Kr. – Asirijos valstybė.
626-539 m. pr. Kr. – Naujoji Babilonijos karalystė.

604-562 m. pr. Kr. – Nabuchodonosoro II valdymas.
Egipto civilizacija
6000 m. pr. Kr. – egiptiečiai apsigyveno Nilo slėnyje. Tapo žemdirbiais ir
gyvulių augintojais.
3300-3200 m. pr. Kr. – egiptiečiai sukūrė hieroglifų raštą.
3100 m. pr. Kr. – karalius Menas suvienijo Egiptą.
2050-1800 m. pr. Kr. – Viduriniojo Egipto karalystė.

Išplėsta valstybė iki Nilo slenksčio.
1800-1600 m. pr. Kr. – hiksų
viešpatavimas Egipte.
1570-1100 m. pr. Kr. – Naujoji karalystė. Egipto sienas siekė Eufrato upę,
o pietuose IV Nilo slenkstį.
XV a. pr. Kr. Echnatono reforma.
Indijos civilizacija
2500-1500 m. pr. Kr. – Harapos amžius. Indo slėnyje atsirado Mahadžo, Daro
ir Harapos miestai.

1700 m. pr. Kr. – Indo slėnio miestai pradėjo nykti.
1500 m. pr. Kr. – Indo slėnį
užplūdo arijų gentys.
1500-900 m. pr. Kr. – Vedų laikotarpis. Indijos visuomenėje susiformavo
kastos.
900-500 m. pr. Kr. – epų (epinis) amžius. Sukuriami epai „Machabarata“ ir
„Ramanjana“. Susiformuoja pagrindinės induizmo idėjos.
563-483 m. pr. Kr. – Budos gyvenimas. Indijoje paplito

budizmas.
512 m. pr. Kr. – Persijos karalius Darijus I Indijoje.
327-325 m. pr. Kr. – Aleksandro Makedoniečio (Didžiojo) įsiveržimas į
Indiją.
321-184 m. pr. Kr. – Maurjos imperija. Suvienyta Indija, tarpusavio karų
pabaiga.
Kinijos civilizacijos
IV – III tūkst. pr. Kr. – žmonės apsigyveno Geltonosios upės slėnyje
Kinijoje.

3000-1500 m. pr. Kr. – Sia legendinė dinastija.
1500-1027 m. pr. Kr. – Šango
dinastija. Žalvario kultūra. Sukurtas kiniečių raštas, kovos vežimai.
1027-256 m. pr. Kr. – Džou dinastija. Geležies naudojimas, miestų augimas,
monetų atsiradimas.
221-206 m. pr. Kr. – Cinų dinastija. Didžiosios kinų sienos statyba.
206 m. pr. Kr.- 220 m. – Chanų dinastija. Prekyba su
Indija ir Roma. Raudonųjų antakių sukilimas. Geltonųjų raiščių sukilimas.
Hetita, Žydai, Persai senovės pasaulyje
2000 m. pr. Kr. – hetitai pradėjo lydyti geležį. Semitų gentys apsigyveno
Artim. Rytuose.
1800 m. pr. Kr. – susikūrė Hetitų valstybė.
1700-1680 m. pr. Kr. – žydai persikėlė į Egiptą.
XVII a.-XIII a. pr. Kr. – hetitų galybės laikai.

XIII a. pr. Kr. – Mozė išveda žydus iš Egipto.
1230 m. pr. Kr. – žydai įžengė į Pažadėtąją žemę.
1020-922 m. pr. Kr. – pirmieji Izraelio karaliai: Saulius, Dovydas,
Saliamonas.
1000 m. pr. Kr. – finikiečiai išrado abėcėlę.
922 m. pr. Kr. – Izraelis suskilo į dvi karalystes: Izraelį ir Judėją.
721 m. pr. Kr. – Izraelio valstybę užėmė asirai.

586 – Judėją užėmė babiloniečiai.
XII a. pr. Kr.-II a. – rašoma Biblija.
VI a.-330m. – Persijos karalystės gyvavimo laikotarpis.
Graikijos civilizacija
3000-2000 m. pr. Kr. – Mino civilizacija Kretoje.
1600 m. pr. Kr. – Graikijoje įsitvirtino achajų gentys. Mikėnų
civilizacija.
1240-1230 m. pr. Kr. – Trojos karas.

1200 m. pr. Kr. – dorėnų
įsiveržimas į Graikiją.
VIII a. pr. Kr. – Graikijoje atsirado miestai-valstybės.
Homeras sukūrė „Iliadą“ ir „Odisėją“.
776 m. pr. Kr. – Olimpinių žaidynių pradžia.
VII-VI a. pr. Kr. – Didžioji Graikų kolonizacija.
508-507 m. pr. Kr. – Klistenio reformos.
500-449 m. pr. Kr. – graikų ir persų karai.
490 m. pr. Kr. – Maratono

mūšis.
480 m. pr. Kr. – Termopilų ir Salamino mūšiai.
479 m. pr. Kr. – Platijos
mūšis.
457-445 m. pr. Kr. – Atėnų ir Spartos karas.
443-429 m. pr. Kr. – Atėnų demokratijos klestėjimas Periklio laikais.
431-355 m. pr. Kr. – Peloponeso karai.
336-323 m. pr. Kr. – Aleksandro Makedoniečio (Didžiojo) valdymas.

Romos civilizacija
800-400 m. pr. Kr. – Etrūrijos Klestėjimas.
754-509 m. pr. Kr. – karalių
laikotarpis.
753 m. pr. Kr. – Romos įkūrimo data.
509-530 m. pr. Kr. – Romos respublikos laikotarpis.
264-241,218-201,149-146 m. pr. Kr. – Pūnų karai. Romos kovos su Kartagina.
133-45 m. pr. Kr. – Pilietiniai karai Romoje.
74-71 m. pr. Kr. – Spartako

sukilimas.
133-121 m. pr. Kr. – brolių Grakchų reformos.
30 m. pr. Kr.-193 m. –
principatas.
284-476 m. – dominatas.
313m.- Milano ediktas. Romos imperijoje leista išpažinti krikščionybę.
325m. – Nikėjos visuotinis bažnyčios susirinkimas.
395m. – Romos imperija padalinta į dvi dalis.
476m. – nušalintas nuo valdžios paskutinis Romos

imperatorius.
Lietuvos priešistorė
XII tūkst. pr. Kr. Pasitraukė ledynai iš Lietuvos teritorijos.
XI-IX tūkst. pr. Kr. – Lietuvoje apsigyveno pirmieji gyventojai (elnių
medžiotojai). Pradėtas naudoti lankas.
IV-II tūkst. pr. Kr. – Susiformavo gimininė bendruomenė. Atsirado pastovios
gyvenvietės.
III-II tūkst. pr. Kr. – atsikėlė nauji gyventojai –

indoeuropiečiai. Gyvulininkystės ir žemdirbystės pradžia.
1700-1600 m. pr. Kr. –
pirmieji žalvariniai dirbiniai.
II tūkst. pr. Kr. – baltų atsiradimas.
I tūkst. pr. Kr. – Lietuvoje atsirado piliakalniai.
I a. pr. Kr.-IV a. – prekyba gintaru su Romos imperija.
98 m. – Kornelijus Tacitas veikale „Germanija“ paminėti aisčiai.
V a. – baltų genčių

formavimasis.
PASAULIO IR LIETUVOS ISTORIJA
Bizantija
395 m. – Romos imperija padalinta į Rytų Romą (Bizantiją) ir Vakarų Romą.
527-565 m. – imperatoriaus Justiniano valdymas. Bizantijos klestėjimo
laikai.
529 m. – parengtas ir išleistas Justiniano kodeksas.
717-718 m. – Konstantinopolį apsiautė arabai. Apsiginti

miestiečiams padėjo „graikų ugnis“.
975-1025 m. – Vasilijaus II – „Bulgarų žudiko“ valdymas.
Po vieno mūšio jis įsakė apakinti 15000 bulgarų.
1202-1204 m. – ketvirtojo kryžiaus žygio dalyviai nusiaubė Konstantinopolį.
1453 m. – osmanai užėmė Konstantinopolį. Žlugo Bizantijos imperija.
Islamas
570-632 m. – pranašo Mahometo gyvenimo metai.

622 m. – Hidžra. Mahometas persikėlė iš Mekos į Mediną. Islamo eros
pradžia.
632 m. – Kalifas Abu Bakras sudarė Koraną.
632-661 m. – ankstyvasis arabų kalifatas.
661-750 m. – omejadų (Damasko) kalifatas.
732 m. – Puatjė mūšis prancūzai sutriuškino arabus.
750-1258 m. – Abasidų
(Bagdado) kalifatas.
825 m. – arabai parašė pirmąjį algebros vadovėlį.

Europa viduramžiais
476 m. – žlugo Vakarų Romos imperija.
481-511 m. – frankų karalius Chlodvigo valdymas. Sudarė frankų įstatymų
rinkinį –
„Salijų teisynas“.
496 m. – Chlodvigo krikštas.
768-814 m. – Karolio Didžiojo valdymas.
800 m. – Karolis Didysis vainikuotas imperatoriumi.
843 m. – Verdeno sutartis.Karolio Didžiojo imperijos padalijimas.

VIII-XII a. – vikingų epocha.
854 m. – vikingai užpuola Apuolės pilį.
IX a. – susikūrė Kijevo Rusia.
X a. – susikūrė Čekijos, Lenkijos, Vengrijos
valstybės.
966 m. – Lenkijos krikštas.
962 m. – Įkurta Šventosios Romos imperija. Otonas I vainikuotas karaliumi.
988 m. – Kijevo Rusios krikštas.
1066 m. – Hastingso mūšis.
Normandijos hercogas Vilhelmas nukariavo Angliją ir tapo jos karaliumi.
1086 m. – paskelbta Anglijos žemės nuosavybės knyga – „Paskutinio teismo
knyga“.
1215 m. – Anglijos karalius
Jonas Bežemis pasirašė „Didžiąją Laisvių chartiją“.
1265 m. – sušauktas Anglijos parlamentas.
1302 m. – sušaukti generaliniai luomai Prancūzijoje.
1337-1453 m. – Šimtametis

karas.
1348-1350 m. – „Juodoji mirtis“ Vakarų Europoje.
1356 m. – Žakerijos sukilimas Prancūzijoje.
1415 m. – sudegintas Janas Husas.
1419-1434 m. – husitų karai Čekijoje.
XII-XIV a. Anglija tapo centralizuota valstybė.
XV a. pab. – Prancūzija tapo centralizuota valstybė.
XV a. pab.-XVI a. pr. – Rusijos valstybė tapo

centralizuota.
Krikščionių bažnyčia viduramžiais
IV-XIV a. – Europoje įsigalėjo krikščionybė.
756 m. – susikūrė popiežiaus sritis.
1054 m. – krikščionių bažnyčia suskilo i Ritų (stačiatikių) ir Vakarų
(katalikų).
1059 m. – Kliuni reforma.
1076 m. – „Ėjimas į Kanosą“.
1122 m. – popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus

Vorsmo konkordatas – sutartis: vyskupas skirs dvasinę valdžią.
1215 m. – Liuteronų bažnyčios susirinkimas patvirtino Inkvizicijos teismą.
1096-1270 m. – Kryžiaus
žygiai.
Geografiniai atradimai
1487-1488 m. – Bartolomėjus Diasas pasiekė gerosios vilties kyšulį –
piečiausią Afrikos tašką.
1492-1504 m.- Kristupo Kolumbo kelionės.

1492 m. – Kristupas Kolumbas atrado Ameriką.
1494 m. – Tordesijaus sutartis tarp Ispanijos ir Portugalijos dėl naujai
atrastų žemių pasidalinimo.
1498 m. – Vasko de Gama
jūros keliu pasiekia Indiją.
1519-1522 m. – Fernando Magelano ekspedicija aplink pasaulį.
1519-1521 m. – Hernanas Kortesas užkariavo Meksiką.
1532-1534 m. – Franciskas Pisaras užkariavo Peru.

Pasaulis absoliutizmo ir
švietimo epochoje
1566 m. – Nyderlandų išsivadavimo iš karo su Ispanija pradžia.
1579 m. – Utrechto unija. Paskelbta Olandijos
nepriklausomybė nuo Ispanijos.
1588 m. – Anglija sutriuškino Ispanijos laivyną – „Didžiąją armadą.
1558-1583 m. – Livonijos karas.
1618-1648 m. –

Trisdešimtmetis karas.
1624-1642 m. – kardinolo Rišeljė epocha Prancūzijoje (įtvirtinta
centralizuota valdžia).
1640-1688 m. – Anglijos revoliucija.
1679 m. – Anglijoje priimtas Habeas corpus act. (asmens neliečiamybės
įstatymas).
1700-1721 m. – Šiaurės karas dėl Baltijos jūros.
1682-1725 m. – Petro I valdymas. Reformos Rusijoje.

1756-1763 m. – Septynerių
metų karas.
1762-1796 m. – Jekaterinos II valdymas. Rusijos įsitvirtinimas prie
Juodosios jūros.
1775-1783 m. – JAV
nepriklausomybės karas.
1776 07 04 – JAV kongresas priėmė „Nepriklausomybės deklaraciją“.
1787 m. – priimta JAV konstitucija.
1791 m. – JAV įsigalioja „Teisių bilis“.

Reformacija ir
kontrreformacija
1517 10 31 – Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė „95
tezes“.
1519 m. – Martynas Liuteris
paskelbė pagrindinius savo mokymo teiginius.
1520 m. – M. Liuteris atskirtas nuo bažnyčios.
1521 m. – reichstago susirinkimas Vormse, kuriame dalyvavo M. Liuteris.

1530 m. – Augsburgo
išpažintis. Vokietijos imperatoriui išdėstyti liuteronybės pagrindai.
1530-1555 m. – religiniai karai Vokietijoje.
1555 m. – Augsburgo
religinė taika.
1542 m. – popiežius įsteigė Vyriausiąjį inkvizicijos tribunolą kovai su
erezijomis.
1545-1563 m. – Tribendo bažnyčios susirinkimas paskelbė protestantus
eretikais.

1540 m. – įkurtas Jėzuitų
ordinas.
Rytų šalys XII-XVII a.
1192 m. – Japonijoje įsitvirtino siogūnatas.
1206-1227 m. – Čingis-chano valdymas. Sukurta didelė
Mongolų valstybė.
1336-1405 m. – chano Timuro valdymas. (1399 m. prie Vorkslos sutriuškinta
Vytauto kariuomenė.).
1351 m. – Raudonųjų raiščių sukilimas Kinijoje.
1526 m. – Baburo

Įsiveržimas į Indiją. Sukurta
Didžioji Mongolų imperija.
1639 m. – japonai uždraudė europiečiams atvykti į Japoniją.
1644 m. – mandžiūrai įsiveržė į Kiniją. Cingų
dinastijos pradžia.
1683 m. – Lenkijos ir Lietuvos karaliaus Jono III Subieskio vadovaujama
karalystė sutriuškino turkus prie Vienos.
NAUJŲJŲ LAIKŲ ISTORIJA

Didžioji Prancūzijos
revoliucija
1789 07 09 – Nacionalinis susirinkimas pasiskelbė Nacional. Steigiamuoju
susirinkimu.
1789 17 14 – Sukilimas
Paryžiuje. Bastilijos paėmimas. Revoliucijos pradžia.
1789 08 04 – II Steigiamasis susirinkimas priėmė luomų privilegijų,
dekretais panaikino kai kurias feodalines prievoles.

1789 08 26 – Steigiamasis
seimas priėmė „Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją“.
1791 06 – Vareno krizė. Liudvikas XVI bandė bėgti iš Prancūzijos.
1791 09 – Steigiamasis
susirinkimas priėmė konstituciją. Prancūzija – konstitucinė monarchija.
1792 04 – prasidėjo Prancūzijos karai su Austrija ir Prūsija.
1792 08 10 – Liudvikas XVI neteko posto.

1792 09 20 – Prancūzijos
pergalė prie Valmi.
1792 09 22 – Prancūzija paskelbta respublika.
1793 01 21 – Liudvikas XVI giljotinuojamas.
1793 05 31 – 06 02 –
sukilimas Paryžiuje. Valdžia atiteko jakobinams.
1793 06 10, 06 17 – priimti įstatymai suteikė valstiečiams nuosavybės teisę
į Žemę ir panaikino feodalines prievoles.
1793 06 24 – priimta

Prancūzijos konstitucija.
1792-1794 m. – Prancūzijos
karai su Austrija, Anglija, Prūsija, kitomis Europos valstybėmis.
1794 m. – Termidoro perversmas. Žlugo jakobinų
diktatūra.
1795-1799 m. – direktorijos režimas Prancūzijoje.
Napoleono epocha Europoje
1799 11 09 – Valstybės perversmas Prancūzijoje. Į valdžią atėjo Napoleonas
Bonapartas.

1799-1804 m. – Konsulato
režimas Prancūzijoje.
1804 m. – Napoleonas išleido civilinį kodeksą. Paskelbta Prancūzijos
imperija.
1805 m. – Trafalgaro mūšis. Anglai sutriuškino prancūzų
ir ispanų laivyną.
1805 m. – Austerlico mūšis. Prancūzai sutriuškino austrų ir rusų jungtinę
kariuomenę.
1806 11 21 – Prancūzija paskelbė kontinentinę blokadą Anglijai.
1807 07 07 – Tilžės taika

(Rusija-Prancūzija).
1812 m. – Napoleono žygis į
Rusiją.
1813 m. – Leipcigo mūšyje („Tautų mūšyje“) nugalėta Napoleono kariuomenė.
1815 06 18 – Vaterlo mūšis.
1814-1815 m. – Vienos kongresas.
1815 m. – Rusija, Austrija, Prūsija pasirašė „Monarchų ir tautų Šventosios
sąjungos aktą“.
Pramonės perversmas
XVIII a. pab. – XIX a. vid. –

pramonės perversmas Anglijoje.
1769 m. – Džeimsas Vatas išrado garo mašiną.
1807 m. – Robertas Fultonas sukūrė garlaivį.
1814 m. – Džoržas
Stefensonas sukūrė garvežį.
1825 m. – Anglijoje nutiestas pirmasis geležinkelis tarp Stoktono ir
Darlingtono.
1845 m. – pirmą kartą F. Engelso knygoje „Darbininkų klasės padėtis
Anglijoje“ paminėta pramoninio

perversmo sąvoka.
Politinių doktrinų
formavimasis XIX a.
XIX a. 1-oji pusė – susiformavo keturios pagrindinės socialinės politikos
teorijos:
liberalizmas, konservatizmas, socializmas, anarchizmas.
Liberalizmas – pradininkai: Dž. Lokas, Dž. Milis – visi žmonės iš
prigimties lygūs ir laisvi.
Konservatizmas – pradininkas: E. Berkas –

nusistovėjusios tvarkos išsaugojimas ir puoselėjimas.
Socializmas – pradininkai: A. Sen Simonas, Š. Furje, K. Marksas ir kt. –
sociali lygybė ir teisingumas. 1848 m. K. Marksas, F. Engelsas
paskelbė „Komunistų partijos manifestą“.
Anarchizmas – pradininkai: V. Godvinas, M. Bakuninas, P. Ž. Prudonas –
sunaikinus valstybę, išnyks visos blogybės.
Darbininkų judėjimas.Revoliuciniai sąjūdžiai
XVIII a. pab. – 1825 m. – luditų judėjimas.
1824 m. – Anglijos parlamentas įteisino profsąjungos.
1830 m. – revoliucija Prancūzijoje, Belgijoje. Sukilimai Italijoje,
Vokietijoje.
1836-1854 m. – čartistų judėjimas Anglijoje.
1839 m., 1842 m., 1848 m. –

čartistai įteikė peticijas Anglijos parlamentui.
1848-1849 m. – tautų pavasaris. Revoliucijos Prancūzijoje, Italijoje,
Vokietijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Čekijoje.
1864-1876 m. – įkurtas I Internacionalas.
JAV ir Lotynų Amerikos šalys
XIX a. 1-oji pusė – išsivadavimo judėjimai Ispanijos valdose. Valstybės
Lotynų Amerikoje.

1861-1865 m. – JAV pilietinis karas.
1865-1877 m. – JAV Pietinių valstijų rekonstrukcija.
1898 m. – JAV – Ispanijos karas. – JAV atiteko Puerto Rikas, Guamas,
Filipinai, Havajai.
Nacijų Europa
1815 06 08 – sukurta Vokietijos sąjunga.
1848 05 18 – išrinktas Vokietijos Nacionalinis susirinkimas.
1870-1871 – Prancūzijos ir

Prūsijos karas.
1871 01 18 – Vokietija paskelbta imperija.
1871 m. – Roma prijungta prie Italijos karalystės. Italija galutinai
suvienyta.
1867 m. – įkurta dvilypė Austrijos-Vengrijos monarchija.
Imperializmo epocha
XIX a. 2-oji pusė – Afriką pasidalijo Prancūzija, Did. Britanija,
Vokietija, Italija, Belgija.
XIX a. – Didž. Britanija,

Rusija, Vokietija, Japonija pasidalijo Kiniją į įtakos sferas.
1882 m. – Vokietija, Austrija-Vengrija, Italija sudarė Trilypę sąjungą.
1899-1902 m. – Anglų – Būrų karas.
1904-1905 m. – Rusijos ir
Japonijos karas.
1907 m. – Did. Britanija, Rusija, Prancūzija sudarė Antantės bloką.
Pirmasis pasaulinis karas
1914 06 28 – Sarajeve nužudytas Austrijos-

Vengrijos sosto įpėdinis Ferdinandas.
1914 08 01 – 1918 11 11 – I pasaulinis karas.
1914 09 05 – 09 – mūšis prie Marnos. Sustabdytas vokiečių kariuomenės
veržimasis.
1914 08 09 – R. Prūsijoje sutriuškinta Rusijos kariuomenė.
1916 02 06 – Verdeno mūšis . Žuvo apie 700 tūkst. karių.
1916 05 – Jutlandijos jūrų kautynės. Vokiečių laivynas

nepralaužė jūros blokados.
1916 07 – 11 – Somos mūšis. Anglai ir prancūzai pirmą kartą panaudojo
tankus.
1917 02 – Vasario revoliucija Rusijoje. Nikolajus II atsisakė sosto.
1917 11 07 – Spalio
perversmas Rusijoje. Bolševikai užgrobė valdžią.]
1918 m. – Araso ir Marno mūšiai. Galutinai nusilpo Vokietija.
1918 11 11 – Kompjeno paliaubos: Vokietijos ir
Antantės paliaubos
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje
1791-priimta Gegužės 3-osios Lietuvos ir Lenkijos konstitucija.
1793 – II Lietuvos ir Lenkijos valstybės
padalijimas.
1794 m. – Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1795 m. – III Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas.

1817-1823 m. – slaptų studentų organizacijų – filomatų, filaretų veikla.
1830-1831 m. – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1832 m. – caro Nikolajaus I įsakymu uždarytas Vilniaus universitetas.
1858-1864 m. – blaivybės brolijų veikla Lietuvoje.
1861 m. – baudžiavos panaikinimas Rusijoje.
1863-1864 m. – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1864-1865 m. – uždraustos

spausdinti ir įvežti lietuviškos knygos lotynišku raidynu.
1883-1886 m. – leidžiamas laikraštis „Aušra“.
1889-1905 m. – leidžiamas laikraštis „Varpas“.
1896 m. – įkurta pirmoji partija – Lietuvos
socialdemokratų partija.
1904 05 07 – lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas.
1905 m. – sušauktas Didysis Vilniaus Seimas.
1917 09 18 – 22 – Lietuvių

konfederacija. Įkurta Lietuvos Taryba.
1918 02 16 – Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.