Rekvizitų įforminimas

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS
1 variantas.

1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai?

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO
353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210
mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami
ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje, nurodyti formatai netaikomi.

2. Kokio pločio paliekamos paraštės?

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30
mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne
mažesnė kaip 20 mm.

l .3. Kaip numeruojami dokumento lapai?

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir
tolesni lapai.

l .4. Kur ir kaip užrašomas lapo nuumeris.

Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais
skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

1.5. Kas tai yra rekvizitas?

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas
dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią
vietą.

2.1. Kokie yra dokumentų rekvizitų rašymo būdai?

Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga
vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių.

Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai
nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.
Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti
taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir ppo
juo rašomi kiti rekvizitai.

2.2. Kur spausdinamas herbas?

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau – herbas) arba
prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.
Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje
pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2.3. Kur spausdinamas prekių ženklas?

Prekių že

enklas gali būti spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po
viršutine parašte arba lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant
paraštes.

2.4. Kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo
rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo
viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje
pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas
arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas
rašomas po viršutine parašte.

2.5. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje,
kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje
pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.

2.6. Jei herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, kur rašomas dokumento

sudarytojo pavadinimas?

Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo
pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

3.1. Kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis
raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rrekvizitai, ir išdėstomas
išilginiu centruotu būdu.

3.2. Jei dokumento sudarytojas yra neatsiejama įstaiga ar įstaigos
struktūrinis padalinys, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?
Pavyzdys.

Pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę, pvz.:

LIETUVOS KARIUOMENĖS

KARO MEDICINOS TARNYBA

arba

VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS

3.3. Jei dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, arba įstaigos
vadovas, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Kai dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos
vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis
tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę,
pvz.:

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MERAS

arba

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖS

VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

arba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

3.4. Jei dokumento sudarytojas yra įstaigos tarnautojas,

neturintis
juridinių įgaliojimų, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?
Pavyzdys.

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, tarnautojo ataskaitos ir kt.)
sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų,
sudarytojo rekvizite rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos
priklausomybę, pvz.:

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS MONETŲ KALYKLOS

SEKRETORIUS REFERENTAS

3.5. Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų
vadovai, kaip
rašomi jų pavadinimai?

Kai dokumento sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų
atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos
funkciją, pvz.:

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO

KOMISIJA

Kai dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų
vadovai, jų pavadinimai rašomi vienas po kitu ir atskiriami ne mažesniu
kaip vienos eilutės intervalu. Pavadinimų ir su jais susijusių kitų
rekvizitų rašymui plotas neribojamas.

4. l. Kaip ir kur rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais
po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje
paraštėje.
4.2. Jei įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, kaip atskiriamos
sudėtinės informacijos dalys?

Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, tarp atskirų duomenų
paliekamas didesnis intervalas arba dedami atitinkami skyrybos ženklai.
4.3. Kokiomis raidėmis rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir
gali būti atskirti linija.

4.4. Jei informacinio dokumento(rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,
kaip rašomi įstaigos duomenys?

Kai informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,
įstaigos duomenys rašomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu.

4.5. Kas sudaro įstaigos duomenis?

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita
reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto
adresas ir kt.).
4.6. Kur rašoma specialioji žyma?

Specialioji žyma rašoma dokumento pi

irmojo lapo viršutinės paraštės
dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas, pvz.:
Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.
4.7. Kur rašoma priedo žyma?

Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje
pusėje.

4.8. Kas sudaro priedo žymą?

Žymą sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo
eilės numeris ir žodis ,,priedas“.

4.9. Kaip išdėstomos priedo žymos? Pavyzdys._____________________

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“
kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės, pvz.:

5.1. Kaip įforminama dokumento registracijos žyma?

Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas
dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.

5.2. Kas sudaro registracijos žymą?

Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti
sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos
numeris.

5.3. Kur rašomas tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų
pavadinimas?

Tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų pavadinimas
rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimu.

5.4. Jei yra adresato rekvizitas, kur rašomas dokumento pavadinimas?

Informacinių dokumentų, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas
rašomas po šiuo rekvizitu.

5.5. Kur rašomas organizacinių ir tvirtinamųjų informacinių dokumentų
pavadinimas?

Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas
rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.
5.6. Kas sudaro dokumento pavadinimą?

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto
antraštė.

2 variantas.

1. 16 rekvizitas: parašo rašymo tvarka.

1. Jei dokumentą pasirašo komisija ir kviestieji asmenys, kokia parašo

įforminimo tvarka? Pavyzdys.

Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos pasirašančiųjų asmenų
pareigos komisijoje. Komisijos pirmininko vardas ir pavardė rašoma pirmoji,
o jos narių vardai ir pavardės – pavardžių abėcėlės tvarka. Jei teisės aktų
nustatytais atvejais dokumentą pasirašo ir dalyvaujantys (kviestieji)
asmenys, jų parašai rašomi po komisijos narių parašais, pv

vz.:
Komisijos pirmininkas (Parašas)

(Vardas ir pavardė)
Nariai (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
Dalyvaujantys (kviestieji) asmenys (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

1.2.Kas dedama dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite?_____

Dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite, vietoj parašo dedamas

įstaigos raštvedybą atsakingo struktūrinio padalinio antspaudas.

2. 17 rekvizitas: suderinimo žyma.
2.1. Kur rašoma suderinimo žyma?

Dokumento suderinimo žyma įforminamos teisės aktų nustatytos
dokumentų suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žyma rašoma po
parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu.

2.2. Kokia tvarka rašoma suderinimo žyma organizaciniuose dokumentuose?

Suderinimo žyma rašoma po baigiamuoju brūkšniu.

2.3. Kas sudaro suderinimo žymą? Pavyzdys.

Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA,
įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų
pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Rekvizito dalys pradedamos
rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu,
pvz.:
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministras
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

2.4. Kaip išdėstomos rekvizito dalys? Pavyzdys.

Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir
išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministras
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

2.5. Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, pasirašytu jos
vadovo, kas nurodoma suderinimo žymoje? Pavyzdys.
Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, pasirašytu jos
vadovo, suderinimo žymoje nurodomas įstaigos pavadinimas, rašto data ir
registracijos numeris, pvz.:
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
2001-11-14 raštu Nr. 0-00

2.6. Jei dokumente rašomos dvi ar daugiau suderinimo žymos, kaip jos
___rašomos? Pavyzdys.___________________________

Kai dokumente rašomos dvi ar daugiau suderinimo žymos, jos rašomos
greta viena kitos, tarp žymų paliekant tarpus, pvz.:
|SUDERINTA |SUDERINTA |
|Lietuvos Respublikos |Lietuvos Respublikos |
|finansų ministras |aplinkos ministras |
|(Parašas) |(Parašas) |
|(Vardas ir pavardė) |(Vardas ir pavardė) |
|(Data) |(Data) |

3. 18 rekvizitas: vizos.
3.1. Kur ir kada rašomos vizos?

Vizos rašomos po parašo rekvizitu ir gali būti išdėstytos viena šalia
kitos arba viena po kitos.

3.2. Kas sudaro vizos rekvizitą?

Vizą sudaro tarnautojo parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data,
jei reikia – pareigų pavadinimas.

3.3. Kaip viza įforminama? Pavyzdys.

Viza gali būti rašoma ranka, rekvizito dalys dėstomos kampiniu
vėliaviniu būdu arba dedamas spaudas su vizuojančiojo asmens vardu (vardo
raide) ir pavarde, jei reikia – ir su pareigų pavadinimu, pasirašoma ir
parašoma data, pvz.:
(Parašas)

Ekspertų komisijos pirmininkas
(Vardas ir pavardė) arba

(Parašas)
(Data)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

3.4. Kaip rašoma viza dokumentuose, kuriuose yra rengėjo nuoroda? Pavyzdys.

Dokumentuose, kuriuose yra rengėjo nuoroda, rengėjo vizą sudaro jo
parašas ir data, jie rašomi virš rengėjo nuorodos, pvz.:
(Parašas)
(Data)
(Rengėjo nuoroda)

3.5. Jei vizuojantis darbuotojas dėl dokumento turi atskirą nuomonę, kur
___rašoma jos nuoroda? Pavyzdys.________________________

Kai vizuojantis tarnautojas dėl dokumento turi atskirą nuomonę,
nuoroda apie pridedamas pastabas rašoma virš vizos, pvz.:
Pastabos pridedamos
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

4. 19 rekvizitas: supažindinimo žyma.
4.1. Kur ir kada rašoma supažindinimo žyma?

Supažindinimo žyma rašoma po parašo ir vizų rekvizitais, esančiame
laisvame plote, kampiniu vėliaviniu būdu.
4.2. Kaip rašoma supažindinimo žyma?

Supažindinimo žyma rašoma kampiniu vėliaviniu būdu.
4.3. Jei tarnautojas pasirašytinai turi būti supažindintas su dokumentu,
kas rašoma žymoje. Pavyzdys.

Teisės aktų nustatytais atvejais, kai tarnautojas pasirašytinai turi
būti supažindintas su dokumentu, žymoje rašomi susipažinimą reiškiantys
žodžiai, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, pvz.:
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

arba

Sutinku (Nesutinku)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

4,4. Jei įstaigos vadovui paveda supažindinti su dokumentu tarnautojus, kur
rašoma supažindinimo žyma? Pavyzdys.

Įstaigos vadovui pavedus supažindinti su dokumentu tarnautojus,
supažindinimo žyma rašoma dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pvz.:
Susipažinome
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

5. 20 rekvizitas: rengėjo nuoroda.
5.1. Kur rašoma rengėjo nuoroda?

Rengėjo nuoroda rašoma dokumento paskutinio lapo kairėje pusėje virš
apatinės paraštės.
5.2. Kas rašoma rengėjo nuorodoje. Pavyzdys.

Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio
tarnautojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, galimi ryšio duomenys
(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), pvz.:
Jonė Jonaitytė, 66 22 32, faks. 66 22 58, el.p. akademija@vadis.lt.
4 variantas
1. 9 rekvizitas – Dokumento registracijos numerio rašymo tvarka:
1. Kur ir kada rašomas šis rekvizitas?

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos
rekvizito dešinėje pusėje. Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju
dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis PATVIRTINTA, tvarkomojo dokumento
sudarytojo pavadinimas, dokumento data, dokumento rūšies pavadinimas ir
dokumento registracijos numeris.

2. Kas sudaro dokumento registracijos numerį?

Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos
žurnalo identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo eilės numeris.

3. Jei dokumento registracijos numeris papildomas paieškos duomenimis, tai

kaip jie rašomi? Pavyzdys.

Dokumento registracijos numeris gali būti papildomas paieškos
duomenimis (bylos indeksu pagal bylų nomenklatūrą), kurie rašomi
skliausteliuose, pvz.: Nr. (00)-1-159 arba Nr. 1-159-(00).

4. Kaip rašomas dokumento registracijos numeris, jei sudarytojai yra kelios

įstaigos ar kelių įstaigų vadovai? Pavyzdys.

Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų
vadovai, registracijos numeris susideda iš dokumento registracijos numerių,
atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu, pvz.: Nr. 1-159/1-254.

2. 10 rekvizitas – Gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose.
2.1. Kaip rašoma gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose?

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento
datos ir registracijos numerio rekvizitais.

2.2. Kaip ji rašoma, jei yra adresato rekvizitas?

Kituose atsakomuosiuose informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra
adresato rekvizitas, gauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po
įstaigos duomenų rekvizitu.

2.3. Kaip ji rašoma, jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje?

Jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje, gauto dokumento
nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

2.4. Kas sudaro gauto dokumento nuorodą? Pavyzdys.

Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma,
data ir jo registracijos numeris, pvz.: Į 2001-10-02 Nr. 2-156

2.5. Jei nėra gauto dokumento registracijos numerio, kaip rašoma? Pavyzdys.

Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento
data ir dokumento rūšies pavadinimas, pvz.: Į 2001-02-23 prašymą

2.6. Kaip rašoma, jei nėra gauto dokumento datos ir registracijos numerio?
Pavyzdys.

Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma
dokumento gavimo data, pvz.: Į 2001-03-16 gautą prašymą

3. 11 rekvizitas – Dokumento sudarymo vieta.
3.1. Kaip rašoma dokumento sudarymo vieta?

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento
datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu
būdu.

3.2. Kur rašoma dokumento sudarymo vieta? Pavyzdys._________________

Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir
informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose, pvz.:

2005-04-05

Vilnius

4.Kaip ir kur rašoma teksto antraštė raštuose?

Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis
neparyškintomis raidėmis. Antraštė pradedama rašyti nuo kairiosios
paraštės, plotas horizontalia kryptimi neribojamas. Antraštė atskiriama nuo
aukščiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip trijų eilučių
intervalu. Siunčiamų dokumentų lydraščiuose antraštė nerašoma, tekstas
atskiriamas nuo auksčiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip
dviejų eilučių intervalu.

4.1. Kaip rašoma teksto antraštė, jei ji labai ilga?

5. 8 rekvizitas – Dokumento data
5.1. Kur rašoma data raštuose?

Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų
rekvizitu. Data nuo aukščiau parašyto rekvizito atskiriama ne mažesniu kaip
vienos eilutės intervalu.

5.2. Kaip rašoma data, jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo
apatinėje paraštėje?

Jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje
paraštėje, dokumento data rašoma dešinėje lapo pusėje po dokumento
sudarytojo pavadinimu.

5.3. Dokumentų datos rašymo pavyzdžiai. Parašykite teisingai dviem būdais
šią datą: 2001/05/05._________________________________________
2001-05-05, 2001 m. gegužės 5 d.

6. 12 rekvizitas – Adresato rašymas.
6.1. Kur rašomas adresatas?

Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu.

6.2. Kur rašomas adresatas, jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo
lapo apatinėje paraštėje?

Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje
paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo
pavadinimu.

6.3. Kokia tvarka rašomas adresatas?

Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo
kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo aukščiau parašyto rekvizito ne
mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Jei rašomi keli adresatai, jie
vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

6.4. Jei dokumentas adresuojamas įstaigai, kaip rašomas jos pavadinimas?

Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas
naudininko linksniu, pvz.:
Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

6.5. Jei keli adresatai?

Jei adresatų daug, surašomas adresatų sąrašas, o kiekviename
siunčiamame dokumente užrašomas tik vienas konkretus adresatas.

6.6. Jei dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui?

Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui,
įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio
padalinio pavadinimas – naudininko linksniu.

6.7. Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui? Pavyzdys.

Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas
tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė
naudininko linksniu, pvz.:
Sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacijos skyriaus viršininkui
J.Jonaičiui
———————–
Civilinės aviacijos priešgaisrinės

saugos taisyklių

1 priedas

Leave a Comment