Vaiko teises

Supažindinimas su vaiko teisėmis ir jų įgyvendinimas – svarbi demokratinės valstybės piliečio ugdymo mokykloje dalis. Kurti ir išlaikyti demokratinę valstybę gali tik piliečiai savo gyvenimo veiklą grindžiantys pagarba žmogaus teisėms, pareiga bei atsakomybe. Vaiko teisės yra paprasčiausios žmogaus teisės, tai ir vaiko kaip individo apsauga, ir aplinkos, kurioje visiems vaikams užtikrinamas pilnavertis vystymasis. Vaiko teisės rodo universalų bei ypatingą vaikystės statusą.
Vaikystė – laikotarpis per kurį vaikai greitai keičiasi ir vystosi, taip pat patiria įvairių nuoskaudų bei neigiamą suaugusių poveikį. Būdami fiziškai si

i
ilpni, nesubrendę bei nepatyrę, šiuo laikotarpiu vaikai yra visiškai arba dalinai priklausomi nuo aplinkinių suaugusių. Jų gyvenimas ir augimas priklauso nuo atsakingų už juos suaugusiųjų rūpesčių ir pastangų.
Vaikams būtina pastogė, maistas, mokslas, gydymas, meilė bei apsauga nuo prievartos ir aplaidumo. Jiems taip pat turi būti suteikta galimybė, atsižvelgiant į amžių ir brandumą, naudotis savo civilinėmis ir politinėmis teisėmis šeimoje, bendruomenėje bei valstybėje.

PAMOKOS TIKSLAI:

Po pamokos mokiniai turėtų:
• Žinoti pagrindines vaiko teises, kuo skiriasi konvencija nuo deklaracijos, dokumentus apibrėžiančius vaiko teises.
• Gebėti pasinaudoti va

a
aiko teisėmis kasdieniniame gyvenime, nagrinėti vaiko teises apibrėžiančius dokumentus.
• Pastebėti problemas ir aktyviai jas spręsti.
• Mokintis išklausyti kitų nuomonę, gerbti kitų teises.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR TERMINAI:
Vaikas, teisė, konvencija, deklaracija, įstatymas, pareiga, atsakomybė.

DALINAMOJI MEDŽIAGA:
1. Dėl ko reikia vaiko teisių?
2. Vaiko teisių dokumentų istorijos dosjė.
3. Sąvokos: konvencija ir de

e
eklaracija.
4. Vaiko teisių deklaracija.
5. Užduotis susijusi su vaiko teisių deklaracijos principais.
6. Situacijos (3).
7. Vertinimas.

PAMOKOS MATMENYS:

• Pamokos pradžioje prašoma moksleivio apibrėžti kas yra vaiko teisės ir dėl ko jos reikalingos.
• Mokinių mintys užrašomos lentoje (jei moksleiviams nesiseka, pirmąją mintį apie vaikų teisių atsiradimo priežastį užrašo mokytojas). (Dalinamoji medžiaga Nr.1)
• Kartu su mokytoju išsakoma moksleivių nuomonė, prieinama bendra išvada kodėl reikia išskirtinio dėmesio vaiko teisėms.
• Mokytojas trumpai supažindina moksleivius su vaiko teisių istorija ir tuo pačiu pristato vaikams pagrindinius dokumentus, kuriuose yra ratifikuotos vaiko teisės. (Dalinamoji medžiaga Nr.2)
• Kartu su moksleiviais aiškinamasi sąvokos: konvencija, deklaracija ir ratifikuotas. Palyginama kuo skiriasi konvencija nuo deklaracijos. (Dalinamoji medžiaga Nr.3)
• Mokiniai suskirstomi i grupeles, kuriose patys savarankiškai išsirenka grupės lyderį.
• Mokytojas pasikviečia kiekvienos grupės išrinktą lyderį ir jam pateikiama užduotis, kurios metu jis stebės ir vertins (Dalinamoji me

e
edžiaga Nr.7) savo grupės mokinius sprendžiant diskusijų metu situacijose pateiktas problemas.
• Pateikiama vaiko teisių deklaracija (Dalinamoji medžiaga Nr.4), pagal kurią mokiniai atlikdami suteiktą užduotį (Dalinamoji medžiaga Nr.5) įtvirtins vaiko teisių deklaracijos principus.
• Susipažinus su vaiko teisių deklaracijos principais mokiniams pateikiamos situacijos susijusios su pažeistomis vaiko teisėmis (Dalinamoji medžiaga Nr.6).
• Mokiniai vaidindami pateiktą situaciją turi kuo aiškiau atskleisti situacijos problemą.
• Suvaidinę situaciją mokiniai turės: pasakyti koks vaiko teisių deklaracijos principas buvo pažeistas, pateikti pasiūlymus kaip ginti vaiko teises.
• Situacijos analizuojamos diskusijos forma, kurios metu mokomasi išklausyti ki
i
ito išsakomos nuomonės.

DALINAMOJI MEDŽIAGA NR.1

Vaiko teisėms reikia išskirtinio dėmesio, norint pabrėžti, kad vaikai yra atskira žmonių grupė, turinti savo teises. Vaikų teisės skiriasi nuo suaugusiųjų teisių. Vaikai taip pat turi turėti dokumentą, kuris užtikrintų tinkamą ir visišką vaikų apsaugą ir globą.

DALINAMOJI MEDŽIAGA NR. 2

Vaiko teisių dokumentų istorijos dosjė.

Vaiko teisių deklaracijos principai radosi ilgai ir sunkiai. Pirmosios apie vaikų teises prabilo moterys. 1923 m. D. Britanijoje E. Džeb įkūrė organizaciją „Gelbėkit vaikus“. Ši organizacija tapo tarptautine sąjunga. E. Džeb manė, jog moterys turi kovoti už vaikų teises, kad jos būtų pripažintos visame pasaulyje, ir suformulavo 5 teisių teiginius. 1924 m. E. Džeb pasiūlyti teiginiai buvo priimti Tautų lygoje. Taip pirmą kartą vaikų teisės buvo paskelbtos pasauliui.

1959 m. lapkričio mėn. Generalinė Asamblėja paskelbė vaiko teisių deklaraciją. Šis dokumentas kvietė visus vyrus ir moteris, valdžios atstovus ir visuomenės organizacijos ginti vaikų teises.

1979 m. buvo paskelbti Vaikų metais visame pasaulyje. Visame pasaulyje žmonės svarstė aktualias vaikų problemas. 30 pasaulio valstybių įsitraukė į diskusijas, ieškojo būdų kaip padėti vaikams. Artėjant tarptautinių vaikų metų metinėms, 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė vaiko teisių konvenciją. Vaikų teisių konvencija įsigaliojo 1990 m., o iki 1995 m. ją ratifikavo daugiau nei 180 šalių. 1992 m. sausio 8 d. prie šios konvencijos prisijungė ir Lietuva. 1995 m. liepos 8 d. LR Seimas ją ratifikavo. Valstybės prisijungusios prie šios konvencijos įsipareigojo saugoti vaikus nuo bet kokios diskriminacijos, žiaurumo, narkotikų, išnaudojimo.

1996 m. kovo 14 d. remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, vaiko teisių deklaracija, vaiko teisių konvencija ir kitais tarptautinės teisės norminiais dokumentais, buvo paskelbtas LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jame nustatomos pagrindinės jūsų teisės ir laisvės bei apsaugos garantijos, o kartu ir jūsų pareigos.

DALINAMOJI MEDŽIAGA NR. 3

Konvencija – tarptautinė sutartis, reguliuojanti tam tikros srities tarpvalstybinius santykius.

Deklaracija – iškilmingas valstybės, politinės partijos, tarptautinės organizacijos pareiškimas svarbiausiais ar programiniais klausimais.

Dokumentų Konvencijos ir Deklaracijos skirtumai:

Konvencija Deklaracija

DALINAMOJI MEDŽIAGA NR. 4

Vaiko teisių deklaracija

1 principas
Tu turi teisę naudotis visomis vaiko teisėmis.
Tu ir kiti vaikai, mergaitės ir berniukai, nepriklausomai nuo savo ir tėvų kilmės, gali naudotis visomis teisėmis išdėstytomis šioje Deklaracijoje.

2 principas
Tu turi teisę visapusiškai ir harmoningai bręsti.
Tu turi augti laisvas ir orus. Tavo fizinis, protinis, dvasinis bei socialinis brendimas turi būti skatinamas. Įstatymai turi paisyti tavo reikmių.

3 principas
Tu turi teisę būti asmenybė.
Nuo pat gimimo tu turi teisę būti asmenybe.

4 principas
Tu turi teisę į socialinį aprūpinimą.
Tu turi teisę į socialinį draudimą. Prieš Tavo gimimą ir po jo Tau ir Tavo mamai turi būti suteikiama reikalinga priežiūra ir pagalba, kad tu galėtum sveikas augti ir bręsti. Tu turi teisę gauti gerą maistą, naudotis gyvenamosiomis patalpomis, pramogauti. Tu turi teisę į medicininį aptarnavimą.

5 principas
Tu turi teisę į specialią priežiūrą.
Jei turi fizinių ar protinių negalių, jei augi blogoje aplinkoje, Tau turi būti suteikta speciali priežiūra ir sudarytos sąlygos mokytis.

6 principas
Tu turi teisę gyventi su savo tėvais.
Kad galėtum gražiai augti, Tau reikia meilės ir supratimo. Tu turi teisę gyventi su savo tėvais, kurie privalo Tave globoti ir Tau padėti. Jei esi atskirtas nuo mamos, neturi šeimos ar skaudžiai gyveni, visuomenė turi Tavimi rūpintis ir Tau padėti. Jei gyveni daugiavaikėje šeimoje, valstybė turi jai padėti.

7 principas
Tu turi teisę mokytis.
Tu turi teisę į nemokamą mokslą. Mokymasis mokykloje turi ugdyti Tavo atsakomybės jausmą. Vėliau Tu galėsi aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, tapsi naudingu jos nariu. Tavo tėvai ir kiti asmenys atsakantys už Tavo auklėjimą, turi rūpintis Tavo gerove. Tau turi būti sudarytos sąlygos žaisti ir žaidžiant augti. Visuomenė neturi Tau trukdyti šia teise pasinaudoti.

8 principas
Tu turi teisę į apsaugą.
Kaip ir visiems vaikams, pirmiausia Tau turi būti suteikta parama ir apsauga.

9 principas
Tu neturi būti išnaudojamas.
Tavęs negalima išnaudoti, prievartauti. Tave reikia prižiūrėti, Tavęs negalima parduoti. Tau negalima dirbti, jei esi per jaunas. Tau negalima įsakyti ar liepti atlikti veiksmus, kurie kenktų tavo sveikatai, mokymuisi, asmenybės brendimui.

10 principas
Tavo auklėjimo tikslai.
Tavęs negalima skatinti neapkęsti kitos rasė ir religijos žmonių. Turi būti ugdomas Tavo supratimas, draugiškumas, taikumas bei paslaugumas kitiems.

DALINAMOJI MEDŽIAGA NR. 5

Dirbdami grupelėmis aptarkite šias vaiko teises. Skritulyje įrašykite tinkamą Vaiko teisių deklaracijos principą.

Vaikui reikia meilės ir supratimo. Jis turi augti globojamas tėvų.

Našlaičiais, vaikais, atskirtais nuo tėvų turėtų pasirūpinti valstybė.

Vaikui turi būti suteikta teisė į paramą ir apsaugą.

Vaikas gali naudotis visomis teisėmis nepriklausomai nuo savo ir tėvų kilmės.

Reikia ugdyti vaiko supratimą, draugiškumą, paslaugumą ir taikumą kitiems.

Turi būti skatinamas vaiko fizinis, protinis, dvasinis bei socialinis brendimas.

Vaikas turi teisę į socialinį draudimą, medicininį aptarnavimą, augti ir bręsti.

Vaiko negalima išnaudoti ir prievartauti.

Vaikams, turintiems psichinę ir fizinę negalią, taip pat augantiems blogoje aplinkoje suteikiama speciali priežiūra ir sudaromos sąlygos mokytis.

Vaikas turi teisę būti asmenybe.

Vaikas turi teisę į nemokamą mokslą, vaikui turi būti sudarytos sąlygos žaisti, linksmintis.