Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864m.

6.LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOS SUDĖTYJE 1815-1864m.1.Kada buvo įkurta Lenkijos karalystė,kurios sudėtyje buvo Užnemunė? a)1815m. b)1840m. c)1831m.2.Kokia studentų ir inteligentų draugija pradėjo aktyvią veiklą Lietuvoje po 1812m.? a)filomatų b)masonų c)šubravcų3.Kokias vertybes XIX a. pr. akcentavo slaptos draugijos? a)siekė tobulinti techniką; b)siekė kovoti su despotizmu,propaguoti tautinio išsivadavimo idėjas, tarpusavio paramą ; c)reikalavo kilti į ginkluotą kovą.4.Kas paršė pirmąją Lietuvos istoriją „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių‘‘ lietuvių kalba? a)A.Mickevičius; b)S.Stanevičius; c)S.Daukantas.5.Kodėl kilo lituanistinis sąjūdis ? a)todėl,kad buvo aktyvi knygų leidyba ; b)buvo pradėta domėtis savo „istorinėmis šaknimis‘‘,krašto praeitimi; c)dėl skleidžiamo švietimo;6.Kokiais metais buvo paskelbtas Nikolajaus 1 įsakas dėl Vilniaus universiteto uždarymo? a)1832m.; b)1803m.; c)1861m.;7.Kokiais metais panaikinta baudžiava Rusijoje? a)1914m.; b)1862m.; c)1861m.;8.Kaip pasireiškė feodalinės baudžiavinės sistemos ūkio krizė? a)gamyba dvaruose nedidėjo ,net smuko,padėtį sunkino stichinės krizės; b)dėl to,kad valstiečiai tinginiavo; c)buvo mažai darbo;9.Kada panaikintas Lieuvos Statutas ir įsigalioja Rusijos įstatymai? a)1856m.; b)1845m.; c)1840m.;10.Kas buvo Žemaičių vyskupas,švietėjas,rašytojas,lietuviškų mokyklų,blaivybės draugijų steigimo organizatorius? a)J.K.Vilčinskis; b)S.Daukantas; c)M.Valančius.

11.Kokiais metais buvo įkurta Vilniaus archeologijos komisija bei Senienų muziejus? a)1859m.; b)1814m.; c)1855m.12.Kam buvo skirtos spaustuvės,bibliotekos,teatrai,periodinių leidinių redakcijos? a)valstiečiams; b)didoumenei; c)inteligentijai.13.Kokiais metais buvo pirmas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje? a)1830-1831m.; b)1823m.; c)1832-1836m.14.Kada prasidėjo spartesnė Lietuvos ūkio pažanga? a)tik įvykdžius reformas Rusijoje, panaikinus baudžiavą;

b)iš karto po lituanistinio sąjudžio; c)po studentų ir inteligentų draugijų veiklų.15.Kokiais metais organizavosi slaptos studentų draugijos? a)1874-1875m.; b)1817-1823m.; c)1845-1851m.16.Kas suorganizavo“Lieuvos jaunuomenės brolybės sąjungą“,veikusią1846-1849m.? a)A.Gelgaudas; b)broliai P. ir A.Dalevskiai; c)broliai J. Ir A.Sniadeckiai;17.Kokiais metais veikė blaivybės brolijų veikla Lietuvoje? a)1858-1864m.; b)1832-1842m.; c)1853m.18.Kokiais metais buvo antras sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje? a)1863-1864m.; b)1817-1820m.; c)1854-1856m.19.Kaip M.Muravjovas buvo pramintas dėl žiauraus elgesio slopinant sukilimą? a)Žudiku; b)Koriku; c)Nenaudėliu.20.Kokias nuolaidas po sukilimo rusų valdžia padarė valstiečiams? a)panaikono lažą,paliktos palankios sąlygos kapitalizmo raidai,sumažintos piniginės prievolės ir žemės kaina; b)leidžiama spauda lotyniškai ir lietuviškai; c)skleidžiamas tautinis judėjimas ir draugijų veikla.