Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX a. viduryje

26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX a. viduryje

1. 1830 m. pavergtų tautų judėjimą Rusijoje labiausiai paskatino:
a) revoliucija Prancūzijoje
b) caro kariuomenė sutelkta prie Lenkijos sienų
c) nesantaika tarp valstiečių ir bajorų
2. 1830 m. rudenį prasidėjus sukilimui Lenkijoje netrukus
a) sukilimas buvo numalšintas
b) caras neteko Lenkijos karalystės sosto
c) Lenkija tapo visiškai nepriklausoma nuo Rusijos
3. Lenkija, Vienos kongreso nutarimu
a) buvo visiškai priklausoma nuo Rusijos, neturėjo jokio savarankiškumo
b) jai buvo leista turėti konstituciją ir kariuomenę
c) nuo Rusijos buvo visiškai nepriklausoma
4. Per 1831 m. sukilimą sukilėliams pavyko išvaduoti
a) tik Vilnių
b) beveik visą Lietuvos teritoriją
c) vos kelis kaimus
5. 1831 m. birželio 19 d. Paneriuose įvykęs mūšis tarp suukilėlių ir caro kariuomenės baigėsi
a) caro kariuomenės pasitraukimu
b) sukilėlių pasitraukimu
c) visišku sukilėlių kariuomenės sutriuškinimu
6. 1831 m sukilimo Lietuvoje baigtis
a) caro kariuomenei pavyko jį numalšinti
b) Lietuva tapo nepriklausoma nuo Rusijos

c) sukilėliai išsikovojo nemažai teisių
7. 1831 m sukilimo pasekmės
a) rusų valdžia ėmėsi žiaurių veiksmų prieš Lietuvos gyventojus
b) Lenkijos karalystė faktiškai buvo panaikinta
c) pirmas ir antras atsakymų variantas teisingi
8. Laivas su savanoriais ir ginklais iš vakarų Europos valstybių
a) sėkmingai pasiekė Lietuvą
b) dėl kilusios audros pasuko į Švediją
c) buvo susprogdintas rusų kariuomenės
9. Veikusių slaptųjų studentų organizacijų veikla
a) puoselėti švietimą, saviauklą, moralinį tobulėjimą ir pan.
b) kovoti prieš Lenkijos bajorus
c) rengti mitingus ir protesto akcijas
10. Pati reeikšmingiausia slaptoji organizacija vadinosi:

a) ,,Lietuvos jaunuomenės brolybės sąjunga”

b) ,,Jaunoji Lenkija”

c) ,,Lenkijos-Lietuvos studentų sąjunga”
11. Blaivybės sąjūdžio pradininkas Lietuvoje buvo
a) S.Konarskis
b) P.Savičius
c) M.Valančius
12. 1863-1864 m. sukilimo pagrindinis tikslas buvo:
a) išsikovoti piliečių teises valstiečiams
b) atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybęa paskelbė renkanti rekrutus Lenkijoje
a) buvo suimti sukilėlių vadai
b) atvykęs pastiprinimas atsisakė ilgiau laukti
14. Pagrindinę 1863-1864 m. sukilimo sukilėlių da

alį sudarė
a) valstiečiai
b) savanoriai iš vakarų Europos šalių
c) bajorai
15. A.Mackevičius ir Z.Sierakauskas buvo
a) blaivybės sąjūdžio iniciatoriai
b) vieni 1863-1864 m. sukilimo vadų
c) slaptųjų organizacijų steigėjai
16. Žiaurumu slopinant sukilimą pasižymėjęs ir Koriko pravardę gavęs rusu kariuomenės generolas:
a) S.Daukantas
b) B. Zaleskis
c) M.Muravjovas
17. 1863-1864 m sukilimas baigėsi tik suėmus ir po mėnesio Lukiškių aikštėje pakorus
a) M.Muravjovą
b) K.Kalinauską
c) P.Savičių
18. Iš 1863-1864 m. sukilimo dvarininkai ėmė trauktis, nes
a) nesulaukė kitų Europos valstybių paramos
b) caras pažadėjo amnestiją
c) pirmas ir antras atsakymai yra teisingi
19. 1863-1864 m. sukilimo padariniai
a) padidintos piniginės prievolės valstiečiams ir pakelta žemės kaina
b) uždarytos visos katalikų bažnyčios ir vietoje jų įsteigtos cerkvės
c) uždrausta lietuvių kalba ir visų draugijų veikla
20. Po 1863-1864 m. sukilimo rusų valdžia
a) valstiečiams atidavė jų dirbamas žemes
b) padidino žemės kainą
c) panaikino lažą

Leave a Comment