Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje

1.Nubrėžkite 4 kreives, vaizduojančias plieno gamybą 4 šalyse.

Milijonai tonų 1840 1860 1880 1900 1913

D.Britanija 0,6 1,5 3,7 6 9JAV – – 1,2 10 31,8Vokietija 0,1 0,3 2 7,3 17Prancūzija 0,2 0,5 1,3 1,9 3,6

2.Išanalizuokite ir palyginkite kreives:2.1.Kuri šalis pirmiausia ėmė lydyti daugiausia plieno?2.2.Suklasifikuokite šalis, pagal jų atsiskyrimą, atsiplėšimą nuo kitų šalių šioje srityje.2.3.Kuri Europos valstybė lydė daugiausia šios produkcijos 1913 metais?2.4. Trumpai aptarkite plieno gamybą Didžiojoje Britanijoje ir JAV.

LiteratūraJ.M.Lambin, J.Martin, P.Desplangues. Histoire/Geographie. – Paris, Hachette, 1988.

Parengė E.Manelis

IŠ MOKYTOJŲ DARBO PATIRTIES

Spausdiname Vilniaus m. Radvilų vid. mokyklos istorijos vyr. mokytojos N.Paškevičiūtės parengtus testus.

Pasaulio sutvarkymas po pirmojo pasaulinio karo *

1.Kokių didžiųjų valstybių vyriausybių vadovai gavo sprendžiamąjį balsą Paryžiuje prasidėjusioje taikos konferencijoje?a) Anglija, Rusija, JAV;b) Anglija, JAV, Prancūzija;c) Prancūzija, Anglija, Rusija.

2.Versalio sutartis Vokietijai draudė:a) Turėti aviacijos, tankų, povandeninių laivų;b) Turėti povandeninių laivų, artilerijos;c) Turėti artilerijos, aviacijos, tankų.

3.Tautų Sąjunga pradėjo veikti:a) 1919 m.;b) 1920 m.;c) 1921 m.

4.Stojančios į Tautų Sąjungą valstybės įsipareigodavo:a) Nepradėti naujo karo;b) Nedalyvauti prasidėjusiame kare;c) Teikti viena kitai pagalbą užpuolimo atveju.

5.Kas tai yra genocidas?a) Masinis gyventojų naikinimas dėl jų rasės, tautybės ar religijos;b) Tautos išvarymas iš jos gyvenamos teritorijos;c) Bandymas priversti tautą priimti kitą religiją.

6.Kas sudaro Versalio sistemą?a) Taikos sutartys pasirašytos 1919-1920 m.m.;b) Taikos sutarčių, teritorinių pokyčių ir mandatų pasidalijimo visuma;c) Taikos sutartys pasirašytos 1919-1920 m. ir Tautų Sąjungos sukūrimas.

SSRS

7.Spalio perversmo dienomis įvyko II Tarybų suvažiavimas. Jis priėmė:a) Dekretus dėl Taikos ir Žemės;b) Dekretus dėl Turto nacionalizavimo ir Žemės;c) Dekretus dėl Taikos ir naujos valdymo sistemos.

8. 1917 12 07 įkurta Rusijos Ypatingoji Komisija – ČK. Ji:

a) prižiūrėjo valstybės vidaus tvarką;b) vykdė terorą, žudynes, persekiojimus;c) ruošė kadrus valdžios aparatui.

9.Tarybų valdžia bažnyčiai:a) suteikė daugiau teisių;b) paliko tas pačias teises;c) atėmė turtą ir juridines teises.

10.Pilietinis karas – tai a) karas tarp dviejų vienos valstybės gyventojų grupių;b) karas tarp dviejų valstybių;c) karas tarp atskirų vienos valstybės tautų.

11.1919-1920 m. pagrindinės baltagvardiečių pajėgos puolė iš rytų, pietų, pietvakarių. Joms vadovavo:a) Kolčakas, Kornilovas, Krasnovas;b) Aleksėjevas, Vrangelis, Denikinas;c) Kolčakas, Denikinas, Vrangelis.

12.Kokie buvo “Karinio Komunizmo” padariniai?a) šalies ūkis pasiekė prieškarinį lygį;b) šalies ūkis nusmuko;c) šalies ūkis pakilo.

13.Kokį SSRS sukūrimo planą siūlė J.Stalinas?a) visos respublikos stoja į SSRS lygiom teisėm;b) respublikų teises turėjo nustatyti Komunistų partijos CK;c) RSFSR išlaiko aukščiausią valdžią, kitos respublikos turi autonomines teises.

14. Kokios respublikos įėjo į SSRS?a) Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Užkaukazės respublikos;b) Rusijos, Baltarusijos, Užkaukazės, Maldovos respublikos;c) Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano, Ukrainos respublikos.

15. 1925 m. įvyko XIV partijos suvažiavimas. Jame buvo numatyta:a) industrializuoti šalį ir plėtoti “pirmaeilių” gamybos priemonių gamybą;b) plėtoti ankstesnę Naujosios Ekonomikos politiką;c) suvalstybinti privatų sektorių.

16. Kodėl 1928-1929 – 1932-1933 m. penkmečio planas nebuvo įgyvendintas?a) trūko darbo jėgos;b) nes penkmečio rodikliai buvo 2-3 kartus padidinti;c) buvo blogas vadovavimas.

17. Kurie valstiečiai kolektyvizacijos metais būdavo “išbuožinami”?a) jokie;b) vargingieji;c) vidutinieji.

18. 1929 m. buvo kuriamos komunos. Jose buvo:a) suvisuomeninama žemė, darbo įrankiai, gyvuliai;b) suvisuomeninami darbo įrankiai, gyvuliai;c) suvisuomeninami gyvuliai.

19. Stalinas užkirto kelią pretendentams į valdžią:a) nešaukdamas partijos suvažiavimo;b) šalindamas iš partijos jos narius;c) ištremdamas į Sibirą arba sušaudyta daug tarybinių ir partinių darbuotojų.

20.Lenininės kultūrinės revoliucijos tikslas – a) išugdyti naujus kultūros darbuotojus;b) sukurti naujo tipo mokyklas;c) likviduoti neraštingumą, išugdyti socialistinę kultūrą.

* Leidėjai netaiso autorinių darbų.

Leidinį išleido E.Laumelienė