Draudimas nuo nelaimingu atsitikimu

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

REFERATAS

[pic]

DARBĄ ATLIKO – REMIGIJUS MARCINKEVIČIUS

DARBĄ TAISĖ – ALDONA ABLAŠINSKIENĖ

KAUNAS – 2003

[pic]

1) Nelaimingo atsitikimo sąvoka. 2) Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. 3) Nelaimingų atsitikimų skyrstimas. 4) Draudimo nuo nelaimingu atsitikimų teisės normos. 5) Privalomas draudimas nuo nelaimgų atsitikimų. 6) Draudimo įmoka. 7) Atlyginimas darbuotojas už sužalotą sveikatą. 8) Banko „SNORAS“ draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

[pic]

Kiekvienas žmogus individualus. Skiriasi mūsų poreikiai,pomėgiai, veikla, tačiau visiems egzistuoja potenciali nelaimingoatsitikimo galimybė, nepriklausomai nuo to, ar mes pripažįstame jos buvimąar ne. Tikimės, kad nemalonumai ir su jais susijusios išlaidos laukia konors kito, o ne mūsų pačių. Bet nereikėtų pasikliauti likimu. Ekonominiai pastarųjų metų pokyčiai skatina naujų komercinėsveiklos sričių iškilimą ir plėtrą. Viena tokių srišių – Draudimas. Buvęsvalstybės monopoliu, dabar jis vis labiau tampa privačių kompanijų,dirbančių draudimo rinkoje, sėkmingos veiklos sritimi. Nors čia gerokaipasistumėta į priekį, vis dėl to draudimo paslaugos mūsų šalyje darnepasiekė tarptautinių standartų. Yra žinoma, kad gerai organizuotasdraudimas ne tik skatina verslo pletrą, bet ir tvirtina pačią visuomenę,nes, gindamas jos piliečius, stiprina žmogaus teises. O tai savo ruoštureiškia, kad draudimo plėtojimas susijęs ir su visuomenės kultūros lygiu. Draudimas – viena seniausių ekonominių kategorijų, atspindinčiųžmonių tarpusavio santykius. Apskritai draudimas yra būdas, kaip apsaugotižmogų ar įmonę nuo finansinės nesekmės, kuri patiriama praradus arsugadinus turtą, žuvus, sisižalojus ar kitaip netekus darbingumo. Draudimo kompanijoms ypač sunku dirbti konkurencijos sąlygomis,nes jų veikla susijusi su kitų subjektų įvairiausios rizikos prisiėmimu irneapibrėžtumu. Draudimas įmanomas tik esant pakankamai dideliam skaičiuidraudėjų, nes būtina akumuliuoti daugelio draudėjų smulkias įmokas,kadvėliau būtu galima kompensuoti neigiamus bet kurio draudiminio įvikio

padarinius. Tai sunkiai pasiekiama pavienėms nedidelėms ir besikuriančiomskompanijoms.

[pic]

Draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse paprastai yrapateikiamas nelaimingo atsitikimo apibrėžimas, pagal kurį vėliau busnustatoma, ar draudėjui atsitikęs įvikis yra draudiminis ar ne. Nelaimingasatsitikimas gali būti kaip staiga dėl įšorinių draudėjo kūną veikiančiųjėgų poveikio prieš draudėjo valia atsiradęs sveikatos sutrikimas. 1990 m.Gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.396 patvirtintos LR muitiniųpareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų valstybės lėšomis taisyklėspateikia tokį nelaimingo atsitikimo apibrėžimą: „Nelaimingu atsitikimu yra laikomas atsitiktinis, ūminisapsinuodijimas ar staigus įvikis, kurio metu prieš apdraustojo valiąveikianti jo kūną fizinė jėga (smūgis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitasfizinis poveikis) pakenkia apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirtiespriežastimi“. Nelaimingu atsitikimu bus laikomas tik staigus, t.y. per trumpąlaiką draustam asmeniui padarytas sveikatos sutrikimas. Nelaiminguatsitikimu, o tuo pačiu ir draudiminiu įvikiu, dažniausiai nėra laikomasasmens sveikatos sutrikimas, atsiradęs dėl ilgą laikotarpį trukusioišorinių jėgų poveikio. Staigus įvikis gali būti apibūdintas kaipnetikėtas, nenuspėjamas bei neišvengiamas įvikis. Net ir dėl ilgą laikątrukusio išorinių jėgų poveikio (pvz., kvėpavimas nuodingomis dujomis)atsiradęs draudėjo sveikatos sutrikimas bus laikomas staigiu, jei jis busnetikėtas, nenuspėjamas bei neišvengiamas. Draudiminiu įvikiu bus pripažintas tik dėl įšorinių jėgų poveikiometu atsiradęs sveikatos sutrikimu. Išorinės jėgos poveikis gali būti: • Mechaninis (pvz., sunkaus daikto užkritimas) • Cheminis (pvz., apsipylimas rūgštimis ar nuodingų dujų įkvėpimu) • Terminis (pvz., nusiplykimas verdančiu vandeniu) • Elektrinis (pvz., prisilietus prie aukštos įtampos laidų) Draudiminiu įvikiu nebus laikomas dėl vidinių, nuo asmens

nepriklausančių procesų atsiradęs draudėjo sveikatos sutrikimas, kaip antaiinfarktas ar trumparegystė. Draudiminiu įvikiu bus laikomas tik prieš draudėjo valiąatsitikęs sveikatos sutrikimas. Nei draudėjo savižudybė, nei kitoks tyčinissusižalojimas nebus laikomi draudiminiais įvikiais, ir draudimo išmokosnebus mokamos. Tačiau draudiminiais įvikiais dažniausiai yra pripažystamivisi dėl didelio neatsargumo atsiradę sveikatos sutrikimai.

[pic]

Lietuvos respublikos draudimo įstatymas bei Europos Sąjungosdirektyva Nr. 73239EWG išskiria draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kaipatskirą ne gyvybės draudimo šakai priskiriamą draudimo grupę. Neprivalomą(savanorišką) draudimą nuo nelaimingų atsitikimų gali vykdyti tiek gyvybės,tiek ir ne gyvybės draudimo veiklos vykdymo licenzijas turinčios draudimoįmonės. Valstybės draudimo priežiuros tarnybos prie finansų ministerijos1996 m. Gruodžio 11 d. Valdybos nutarimu Nr.12 patvirtintas gyvybėsdraudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupiųaprašymas numato, kad „draudimo nuo nelaimingų atsitikimų grupė apimatokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja dalinai arvisiškai kompensuoti žalą, susijusio su draudėjo (apdraustojo) mirtimi,pakenkimais sveikatai ar nedarbingumo (pastovaus, laikino ar dalinio)netekimu dėl nelaimingo atsitikimo“. Draudžiant gyvybę mišriai, be išgyvenimo iki nustatyto amžiausir apsidraudusiųjų mirties, gali būti atsižvelgiama ir į galimybę dėlnelaimingo atsitikimo iš dalies arba višikai netekti darbingumo. Didelėnelaimingų įvykių dalis tenka transportui. Kelių eismo nelaimėse pasaulyjekasmet žuva apie 150 000 žmonių, o dar maždaug 7,5 milijono patiriaįvairias traumas. Ketvirtadalis šių įvykių tenka neprofesionaliemsvairuotojams, t.y. mėgėjams. Draudimo praktikoje dažnai yra įvertinamas atskirų profesijų, sukuriomis susijęs draudėjas, pavojingunas. Atskirų šalių įstatymainevienodai skyrsto profesijas ar technologijas pagal jų rizikos požymius.Pagal darbo pobūdį draudėjai gali būti skirstomi į kelias tarifines klaese.

Kuo labiau profesinė veikla yra susijusi su didesne rizika, tuo aukštesneitarifinei klasei su didesniu tarifiniu įkainiu jis yra priskiriamas.Draudėjų klasifikavimas leidžia jungti vienodo pobūdžio rizikas irnustatyti nelaimingų atsitikimų dažnumą bei jų sunkumo laipsnį.

[pic]

Nelaimingi atsitikimai gali būti skirstomi pagal įvairiuspožymius. Pagal nelaimingų atsitikimų pasekmes yra išskiriami tokienelaimingi atsitikimai: 1) Lengvi nelaimingi atsitikimai. 2) Sunkūs nelaimingi atsitikimai. 3) Mirtini nelaimingi atsitikimai. Sunkių nelaimingų atsitikimų klasifikacinius požymius tvirtinaLietuvos Respublikos vyriausybė. Pagal nukentėjusių nuo nelaimingo atsitikimo skaičių yraišskyriami tokie nelaimingi atsitikimai: 1) Asmeniniai nelaimingi atsitikimai. 2) Grupiniai nelaimingi atsitikimai. Pagal ryšį su darbu, bei nesusiję su darbu nelaimingi atsitikimai: 1) Dažniausiai apimantys nelaimingi atsitikimai. 2) Pakeliui į darbą ir iš darbo grįžtant namo įvykę nelaimingi atsitikimai.

[pic]

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra skyrstomas į privalomąir savanorišką draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Savanorišką draudimą nuonelaimingų atsitikimų reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimoįstatymas. Privalomąjį nelaimingų atsitikimų draudimą, o būtent nelaimingųatsitikimų darbe bei profesinių ligų draudimą, reglamentuoja keletasįstatymų bei Lietuvos Respublikos teises normų. Pagrindiniai jų yra: 1) Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, priimtas 1991 m. Gegužės 21 dieną. 2) Žmonių saugos darbe įstatymas, priimtas 1993 m. Spalio 7 dieną. 3) Draudimo nuo nelaimingų darbe įstatymas, priimtas 1998 metų pradžioje vis dar buvo nepriimtas. 1991 m. Gruodžio 5 d. Priimtas Lietuvos Respublikos vyriausybėsnutarimas „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimojuos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygos“ reglamentuojaprivalomą įvairių valstybės pareigūnų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

[pic]

Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbo įstatyme yra numatyta,kad nelaimingas atsitikimas – tai ūmus darbuotojo sveikatos pakenkimas dėltrumpalaikio darbo, aplinkos pavojingo, kenksmingo veiksnio poveikio, kaidarbuotojas netenka darbingumo nors vienai dienai. Darbdaviai privalodrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe vadovaudamiesi LRdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymu.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gamyboje, kai draudžiamapašalpoms, suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitomsišmokoms, numatytoms draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme,valstybinio socialinio draudimo įstatymu yra įteisintas kaip atskiravalstybinio socialinio draudimo rūšis.

[pic]

Atsižvelgiant į statistinius duomenis apie nelaimingų atsitikimųdažnį ir sunkumą, darbuotojų darbo sąlygas bei įdiegtas darbo saugospriemones, įmonėms yra nustatomos diferencijuotos draudimo nuo nelaimingųatsitikimų įmokos. Darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokų dydi irmokėjimo tvarka pagal saugos darbe būklę įmonėms nustato LR vyriausybė,vadovaudamasi LR draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymu.

[pic]

Ligos pašalpa. Ligos pašalpą už pirmąsias dvi kalendorinesnedarbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga arkitokio sveikatos pakenkimo, susijusio su darbu, dienas moka darbdavys išsavo lėšų. Ši pašalpa negali būti mažrsnė kaip 100% jos gavėjo vidutiniomėnesinio uždarbio, apskaičiuoto pagal paskutinių trijų mėnesių darboužmokestį. Darbuotojui, kuris dėl nelaimingo atsitikimo darbe netekodarbingumo, žalos dėl darbingumo netekimo, gydimo, slaugimo, protezavimo irkitų išlaidų, atsiradusių pakenkus sveikatai, o nukentėjusiojo mirtiesatveju žalos jo šeimai ir kitiems asmenims atlyginimą reglamentuoja LRdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymas ir kiti įstatymai.

[pic]

Didžiausias mūsų visų turtas – vaikai. Maži vaikai yra labaijudrūs, o su pasauliu susipažįsta liesdami daiktus, dėdami juos į burną,lipdami per įvairias jų vaikiškame kelyje pasitaikančias kliūtis. Vienasneatsargus judesys ir vaikas gali patirti traumą, apsinuodyti, nukristi irsusižeisti. Todėl yra naudinga, net ir būtina įsigyti draudimą nuonelaimingų atsitikimų.

[pic]

1) Stasys Girdzijauskas „Draudimas“ 2) J.Čepinskis, D.Raškinis „Draudimas“ 3) WWW.Draudimas.lt 4) WWW.Lietuvos draudimas.lt

[pic]