Antrasis Pasaulinis karas

ANTRASIS PASAULINIS KARAS

1.Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis? a) Austrijos ir Vokietijos; b) Austrijos ir Japonijos; c) Japonijos ir Vokietijos.

2. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad : a) nutarė prijungti Austriją; b) nutarė užgrobti Čekoslovakiją; c) užimsiąs demilitarizuotą Reino zoną.

3. Ką darė naciai Austrijoje? a) rengė žydų pogromus; b) persekiojo nepriklausomybės šalininkus; c) steigė koncentracijos stovyklas; d) visi atsakymai teisingi.

4. Kurių šalių vadovai manė, kad atidavę Čekoslovakijos dalį Vokietijai jie išvengs karo? a) Anglijos ir Vokietijos; b) Anglijos ir Prancūzijos; c) Italijos ir Prancūzijos.

5. 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė: a) Vilnių; b) Kauną; c) Klaipėdą.

6. Kurios valstybės palaikė Lenkiją, kai jai pretenzijas pradėjo reikšti Hitleris? a) D.Britanija ir Prancūzija; b) Belgija ir Turkija; c) Rumunija ir Graikija.

7. Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija? a) 1934m.; b) 1939m.; c) 1935m.

8. Tarp ko 1939m. vasarą Maskvoje vyko derybos? a) tarp SSRS, Lenkijos ir Suomijos; b) tarp D.Britanijos, Rumunijos ir Prancūzijos; c) tarp SSRS, D.Britanijos ir Prancūzijos;

9. Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos? a) Lietuva; b) Estija; c) Latvija.

10. Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją? a) 1,5 karto; b) 2,8 karto; c) 5 kartus.

11. 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo : a) „Mūšis dėl Lenkijos“; b) „Mūšis dėl Vokietijos“; c) „Mūšis dėl Britanijos“.

12. Slaptu rugpjūčio 23 d. Stalino ir Hitlerio susitarimu SSRS atiteko: a) Lenkijos dalis; b) Estijos dalis; c) Suomijos dalis

13. Kurių valstybių užsienio reikalų ministrai 1939m. rugsėjo 28d.pasirašė draugystės ir sienų sutartis? a) Lietuvos ir Vokietijos; b) Lietuvos ir SSRS; c) Vokietijos ir SSRS

14. Kokią sutartį Stalinas privertė pasirašyti Latviją, Estiją ir Lietuvą?

a) savitarpio pagalbos; b) nepuolimo; c) draugystės

15. Kokio ilgio pasienyje su SSRS buvo pastatyta įtvirtinimų linija pavadinta maršalo K.Manerheimo vardu? a) 150 km; b) 125 km; c) 100 km

16. 1939m. lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė: a) Lietuvą; b) Suomiją; c) Švediją

17. Kovoje su Suomija SSRS aviacija viešpatavo: a) žemėje; b) vandenyje; c) ore

18. Latvija ir Estija SSRS kariuomenės buvo apsupta iš: a) rytų ir vakarų; b) rytų ir pietų; c) vakarų ir šiaurės

19. Į SSRS gilumą prievarta išvežta: a) 1,2 – 1,5 mln. žmonių; b) 1,5 – 1,9 mln. žmonių; c) 2,1 – 2,3 mln. žmonių

20. Kiek Raudonosios armijos bazėse Lietuvoje buvo tankų? a) apie 150; b) apie 200; c) apie 250

21. Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? a) 1940m. birželio 15d.; b) 1940m. liepos 9d.; c) 1940m. rugsėjo 16d.

22. Per kiek laiko Maskvos nurodymu buvo parengtas žymesnių politikų, karinių, jaunimo organizacijų veikėjų arešto planas? a) per mėnesi; b) per savaitę; c) per dvi savaites

23. Kas buvo Sovietų Lietuvos vadovas? a) J.Paleckis; b) E.Galvanauskas; c) V.Vitkauskas24. Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? a) 1941m. birželio 14d.; b) 1941m. birželio 28d.; c) 1941m. liepos 1d.

25. Kiek žmonių prasidėjus Lietuvos gyventojų trėmimui i Sibirą buvo ištremta? a) apie 12 400; b) apie 15 600; c) apie 18 500

26. Kuri iš šių šalių nedalyvavo kartu su Vokietija kare prieš SSRS? a) Rumunija; b) Italija; c) Lenkija

27. Kuriuo metų laiku Italija pradėjo puolimą Afrikoje? a) rudenį; b) pavasarį; c) vasarą

28. Jauniausias Vokietijos feldmaršalas E.Rėmelis britų buvo vadintas: a) „dykumų lapinu“; b) „dykumų vilku“; c) „dykumų liūtu“

29. Kiek Vermachto divizijų sutriuškino amerikiečių ir anglų pajėgos iki 1943m. gegužės mėn.? a) 9; b) 11; c) 12

30. Kiek gyventojų atgavo Vengrija? a) 2,6 mln.; b) 2,8 mln.; c) 3 mln.

31. Masinis žydų naikinimas okupuotose Europos šalyse prasidėjo:

a) 1941m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.; b) 1941m. rugsėjo – spalio mėn.; c) 1941m. spalio – lapkričio mėn.

32. Kiek išviso buvo išžudyta žydų tautos žmonių? a) apie 6mln.; b) apie 6,5mln.; c) apie 7 mln.;

33. Koks buvo komunistų partijos generalinio sekretoriaus J.Brozos slapyvardis? a) Tanas; b) Titis; c) Tinas

34. Didžiausią mastą Vokietijos prieš SSRS sukilimas įgavo: a) Vilniuje; b) Kaune; c) Klaipėdoje

35. Kas tapo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovu? a) J.Ambrazevičius; b) K.Škirpa; c) M.Krygeris

36. Kelintais metais Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga slapta transliavo radijo laidas? a) 1942m.; b) 1943m.; c) 1944m.;

37. Kokią dalį Lietuvos gyventojų nepriklausomoje dalyje sudarė žydai? a) 7 %; b) 9 %; c) 11 %;

38. Kokią paramą gavo Didžioji Britanija iki karo pabaigos? a) 20mlrd. dolerių vertės; b) 30mlrd. dolerių vertės; c) 40mlrd. dolerių vertės

39. Kada buvo baigtas koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? a) 1941m. gruodžio 1d.; b) 1942m. sausio 1d.; c) 1942m. vasario 1d.

40. Kada baigėsi Antrasis pasaulinis karas? a) amerikiečiams okupavus Japonijos salas; b) amerikiečiams okupavus Australiją; c) amerikiečiams okupavus Indoneziją