Trumpalaikio turto valdymas X įmonėje

972 0

ĮVADAS

Kursinio darbo objektas –išnagrinėti trumpalaikio turto valdymą UAB”Sanistal”.

Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu (kaip ir ilgalaikiu) laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Turto priskyrimą trumpalaikiam ar ilgalaikiam lemia ne tiek šio turto pobūdis, kiek įmonės veiklos aplinkybės. Taigi turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį pagal jo sunaudojimo per vieną pajamų uždirbimo laikotarpį požymį.

Per vieną ataskaitinį laikotarpį visiškai sunaudojamas turtas laikomas trumpalaikiu visiškai neatsižvelgiant į šio turto kainą. Trumpalaikiu turtu gali būti net pastatai, jeigu jie naaudojami ne pačios įmonės gamybinei (prekybinei) veiklai vykdyti, o skirti perparduoti, pavyzdžiui, ilgalaikiu turtu prekiaujančioje įmonėje , kuri pastatų neįsigyja naudoti ilgą laiką, bet nuperka tikėdamasi perparduoti šiuos pastatus už didesnę kainą. Taigi įmonėje trumpalaikis turtas ( pavyzdžiui, atsargos sandėlyje) fiziškai gali būti ir labai ilgą laiką – net keletą ar keliolika metų. Tačiau pradėtas naudoti pajamoms uždirbti šis turtas bus sunaudotas visas iš karto, o ne palaipsniui jo vertė bus perkelta į naujai gaminamą produkciją .

Kiekvienai įmonei labai svarbu ilgalaikis turtas, kaip jos sttabilumo garantas. Tačiau labai svarbus ir trumpalaikis turtas. Pavyzdžiui, parduoti įmonės pastatą net ir labai norint būna nelengva. Pirmiausia visada atima nemažai laiko. Antra vertus, praradus patalpas vargu ar būtų įmanoma ateityje uždirbti bent kiek daugiau pelno, nes dėl nuomos są

ąnaudų įmonės finansinė būklė dar labiau pablogėtų. Tuo tarpu atsargas, kaip ir visą trumpalaikį turtą, palyginti greitai galima paversti pinigais jas pardavus. Todėl dėl šios priežasties trumpalaikis turtas ilgalaikio turto atžvilgiu ir laikomas likvidesniu. Taigi trumpalaikis turtas turi būti vertingas: sugedusių ar tiesiog niekam nereikalingų atsargų ir parduoti niekada nepavyktų. Dėl to šitoks nieko nevertas turtas kartais dar vadinamas nelikvidžiu.

Darbo tikslas-atskleisti ir išanalizuoti trumpalaikio turto valdymą UAB”Sanistal”.

Darbo uždaviniai :

*Susipažinti su pagrindiniais trumpalaikio turto valdymo principais.

*Išnagrinėti trumpalaikio turto valdymo ypatumus UAB„Sanistal“.

Šiems uždaviniams įgyvendinti bus pasitelkta visa informacija gauta iš UAB „Sanistal“.Taip pat bus panaudota teorinė literatūra, remiamasi internetinias šaltiniais.

1. TRUMPALAIKIS TURTAS

1.1. Turtas apskaitoje

Kiekvienos įmonės ūkinė veikla pirmiausia pasireiškia per produkcijos gamybos arba paslaugų teikimo ir jų pardavimo procesus. Kiekvienos įmonės veiklai visuomet reikalingi taam tikri ištekliai.

Ekonominiai ištekliai yra viskas, kas naudojama įmonės ūkinėje veikloje. Tai ne tik žaliavos, įrengimai ir pastatai, bet ir žemė, ant kurios pastatyti šie pastatai, ir darbuotojai, sugebantys dirbti tą ar kitą darbą.

Daugelis tokių ekonominių išteklių turi savininką ar savininkus, kitaip tariant, yra kažkieno nuosavybė. Pavyzdžiui, įmonė gali nusipirkti pastatus, juose esančius įrengimus ir žaliavas, iš kurių gaminama produkcija. Visa tai bus jos nuosavybė, tačiau tiek pastatus, tiek įrengimus ji gali ir išnuomoti, tuomet jie bus nuomotojo nuosavybė, o įm

monė tik laikinai disponuos jais.

Finansinėje apskaitoje turtu gali laikomai tik tie ištekliai, kurie turi konkretų savininką.

Kiekvienos verslo įmonės vienas iš pagrindinių tikslų – pelno siekimas.Turtas- ta gėrybių dalis, kuri padeda įmonei siekti pelno. Šiandieniniame versle privataus savininko turtas pagal įmonės principą apskaitoje atskiriamas nuo įmonės turto. Esant dabartiniam ekonominiam sunkmečiui,įmonių savininkai nesėkmės atveju rizikuoja prarasti ne tik įmonės turtą , bet ir atskirtąją turto dalį. Neatskyrus apskaitoje šių savininko turto dalių, neįmanoma išsiaiškinti, kokią naudą jis duoda.

Turtu apskaitoje laikomi ekonominiai ištekliai, kurie turi savininką, ir kuriais disponuodama įmonė tikisi gauti tam tikrą naudą ateityje.

1.2. Turto klasifikavimas

Įmonės turtas , kaip ir pati įmonės veikla, yra labai įvairus: žemė, pastatai, įrengimai, žaliavos ir kt. Kiekviena tokia grupė skirtingai naudojama įmonės ūkinėje veikloje. Pavyzdžiui, žaliavos naudojamos iš karto, tuo tarpu pastatai ar įrengimai paprastai naudojami netgi ne vienerius metus. Be abejo, įmonės vadovams svarbu žinoti, kokiu turtu jie disponuoja, ir kaip gali jį panaudoti įmonės veikloje.

Turtą galima grupuoti ir pagal daugelį kitų valdymui svarbių požymių:

1. Pagal paskirtį -pastatai, mašinos, rengimai, transporto priemonės, įrankiai ir pan.

2.Pagal naudojimą-naudojami veikloje, atsarginiai, nenaudojami.

3. Pagal užbaigtumo laipsnį-nebaigta gamyba, gatavi gaminiai ir t.t.

Už skirtingo turto naudojimą atsako konkretūs darbuotojai. Pavyzdžiui, už savalaikį atsargų atvežimą bei jų likučius įmonėje atsako vieni specialistai, o už įrengimų naudojimą ir

r jų techninę būklę – kiti. Kiekvienam iš šių specialistų apskaita turi pateikti informaciją, kuria remdamiesi, jie galėtų priimti racionalius sprendimus. Todėl apskaitos darbuotojai visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė, turi suskirstyti į tam tikras grupes, kitaip tariant, jį suklasifikuoti.

Turtas taip pat skirstomas į piniginį ir nepiniginį. Toks grupavimas yra būtinas, nes, dažniausiai, tik už pinigus įmonė gali įsigyti jos veiklai reikalingų gėrybių, pinigais apmoka darbuotojams už darbą, bankui – palūkanas už paskolas ir pan.

Be to, turtas gali būti skirstomas į materialų ir nematerialų. Šalia materialaus turto, kurį galima palytėti, įmonė disponuoja ir neapčiuopiamu turtu. Tokie dalykai, kaip antai firmos prestižas, patentai, licenzijos tekia įmonei realią naudą. Jiems įsigyti ji sunaudoja ir tam tikras lėšas. Todėl toks turtas turi būti apskaitomas, o todėl ir neišskiriamas iš turto visumos. Pagaliau ir pačiai įmonei svarbu turėti visapusišką informaciją apie turto, kuriuo ji disponuoja, naudojimą.

Reikšmingiausią turto klasifikavimo būdas – turto skirstymas pagal naudojimo laiką įmonės ūkinėje veikloje. Šiuo požiūriu visas turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

1.3. Trumpalaikio turto samprata

Trumpalaikis turtas – tai turtas, kurį numatoma sunaudoti ar panaudoti per vienerius metus, arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už vertę, Vyriausybės nustatyta ilgalaikiam materialiajam turtui.

Trumpalaikis turtas gali būti grupuojamas pagal saugojimo vietą:

1.Daiktai esantys sandėlyje;

2. Naudojami daiktai.

Sandėlyje esantis ar kitur naudojamas trumpalaikis materialus turtas apskaitomas vienodai. Materialiai at

tsakingi asmenys turtą apskaitos pagal pavadinimus, vertę ir kiekį sandėlio apskaitos knygoje arba kortelėse. Gautas turtas į apskaitos į apskaitos knygą įrašomas iš tiekėjų sąskaitų, o išduotas turtas nurašomas važtaraščiais.Po kiekvieno įrašo apskaičiuojamas kiekio likutis. Materialiai atsakingų asmenų tvarkomus analitinius įrašus tikrina materialinių vertybių apskaitos darbuotojai ir inventorizacijos komisijos.

Trumpalaikį turtą buhalterinėje apskaitoje sudaro:

  1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Į šią sąvoką įeina įmonės atsargos, žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija, pirktos prekės kurios yra skirtos perparduoti, išankstiniai apmokėjimai bei nebaigtos vykdyti sutartys.

2. Per vienerius įmonės finansinius metus gautinos sumos-tai įmonės pirkėjų įsiskolinimai, dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos bei kitos gautinos sumos.

3. Kitas trumpalaikis turtas. Jį gali sudaryti trumpalaikės investicijos, trumpalaikiai indėliai bei kitas trumpalaikis turtas.

4.Pinigai ir jų ekvivalentai.

Įmonės trumpalaikio turto poreikis yra nustatomas pagal atskirus trumpalaikio turto straipsnius. Kiekviena įmonė, norėdama dirbti normaliai, turi turėti gamybinių atsargų. Į jas investuoti pinigai, todėl svarbu gamybinės atsargas naudoti efektyviai. Dėl netolygaus aprūpinimo jomis vienose įmonėse susidaro gamybinių atsargų trūkumas, kitose – perteklius.

Nepatenkinama gamybinių atsargų kontrolė įmonėje rodo galimas problemas įmonėje:

*gamybinis procesas nėra pakankamai veiksmingas;

*nepakankamai išnaudojami įrengimai;

*gamybos atsargų apimtis nuolat svyruoja ir kt. problemos.

To pasekoje labai dažnai blogėja finansinė padėtis.

1.4. Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos p. . .

Šiame darbe išnagrinėtas finansinės trumpalaikio turto valdymas UAB”Sanistal”.

Išnagrinėti pagrindiniai trumalaikio turto valdymo principai, esmė, tikslai, uždaviniai.

Susipažinta su apskaitos elementais.

Išnagrinėjus šiuos įpatumus UAB”Sanistal” , galima teigti, kad trumpalaikio turto valdymas šioje įmonėje spręndžia šiuos uždavinius:

• Laiku ir tiksliai apskaičiuoja, susistemina ir apibendrina įmonės turimą trumpalaikį turtą.

• Kontroliuoja įmonės trumpalaikio turto saugumą, padeda tinkamai naudoti turtą ir garantuoja jo gausinimą;

• Tinkamai apskaičiuoja UAB “Aldaresta“ veiklą apibūdinančius ekonominius rodiklius;

• Teikia patikimą informaciją, reikalingą ekonominiai analizei atlikti.

• Teikia informaciją apie įmonės trumpalaikį turtą visiems tuo suinteresuotiems asmenims.

UAB”Sanistal” reikėtų ir toliau sėkmingai vystyti trumpalaikio turto valdymą , domėtis apskaitos naujovėmis, nepamiršti, kad apskaita atspindi tikrąjį bendrovės veidą.

informacijos šaltiniai

1. G. Kalčinskas Buhalterinės apskaitos pagrindai, Penktoji laida – Vilnius: UAB „Pačiolis“, 2003

2. Stačiokas R., Jefimovas B. Turto apskaita įmonėje. Mokomoji knyga.- Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2005.

3. Buckiūnienė O. Įmonių finansai. Mokomoji knyga. – Vilnius.

4. www.apskaitosinstitutas.lt

5. www.sanistal.lt

Join the Conversation