Vytauto Merkio darbai

Vilniaus Universitetas
Komunikacijos fakultetas
Informacijos sistemų katedra

Martyno Adomaičio
I kurso bibliotekininkystės
specialybės studento

Vytauto Merkio darbai
(I namų darbas)

Vadovė prof. O. Voverienė

Vilnius, 1999

1990m.

Istorija su istorikais: [Pokalbis su Lietuvos MA Lietuvos istorijos inst. Dir.V.Merkiu/Užrašė]Antanas Matinkas // Gimtinė. – 1990, p.12.

Istorijos ratui pasisukus: [Pokalbis su Lietuvos Respublikos MA istorijos inst. dir.V.Merkiu/Užrašė] Alytė Andrašiūnienė//Liet. Aidas. – 1990,Rugs.21,p.5.

1991m.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus kvotos klausimai 1871m.//Lituanistica. – 1990, Nr. 3, p. 51-66.

Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos MA, Istorijos institutas, red. kol. Vytautas Merkys (vyr. red.) ir kt., // Mokslas. – 1990, p. 131-132.

Merkys, Vytautas, Biržietytė, Gražina. Problemų daug. Kaip jas spręsime?:[Reportažas iš pirmosios Li ietuvos mokslininkų sąjungos konf., Vilnius] // Mokslo Lietuva. – 1991, Nr. 8.

“Lietuva atgims dvasia”:[Apie 1863 sukilimo dalyvę A. Sierakauskienę, 1841-1915] // Mokslas ir gyvenimas. – 1991, N 6, p. 4-5.

Lietuvos žydų spaustuvės 1795-1915m.// Liet. Jeruzalė. – 1991, rugpjūtis.

Lietuvių nacionalinis judėjimas ir polonizacija bei rusifikacija [XIX-Xxa.pr.]//Kult. Barai. – 1991, N 9, p. 56-60.

1992m.

Yla, Stasys. Žmonės ir žvėrys Dievų miške: Kaceto pergyvenimai/[Baig. str. “Stasys Yla ir jo atsiminimai”, Vytauto Merkio], Šviesa. – 1991, p. 388-398.

Konstantinas Jablonskis:[Istorikas] 1892-1960, K., Šviesa. – 1991, p. 144.

Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos redakcinės kolegijos narių kreipimąsis:[dėl Lietuvos knygų rūmų likimo]/V. Merkys, D. Kaunas ir kt. // Liet. Ai idas. – 1992, vas. 22, p. 9.
Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos MA, Istorijos institutas, red. kol. Vytautas Merkys (vyr. red.) ir kt. //Mokslas. – 1991, p. 207-208.
Nežinomi 1906-1917m. Rygos Lietuvos spaudiniai // Mūsų praeitis. – 1992, N 2, p. 49-54.
Vyskupas Motiejus Valančius:[Apie M. Valančius kovą su caro valdžia dėl liet. kn

nygų spausdinimo] // Mokslas ir gyvenimas. – 1992, N 8, p. 6-7.
Istorija ir tautinė kultūra // Var. naujienos. – 1992, lapkr. 13, p. 4.

1993m.

Knygnešys, 1964-1904 [Atsiminimai] / red. kol. P. Ruseckas; [Įž. str. “Knygnešių atsiminimai”, Vytauto Merkio] // Valst. leidybos centras. – 1992.
Merkys, Vytautas; Tyla, Antanas ir kt.:[Istorika, profesoriaus atsiminimai, 1927 08 26 – 1993 03 08] // Naujas dienovidis. – 1993, bal. 16, p. 16.
Apie visuomenės elitą ir elitinę kultūrą:[Pokalbis redakcijoje]/Parengė Antanas Steponkus // Kult. Barai. – 1993, N 5, p. 2-6.
Kaimų istorija – tautos istorija:[Pokalbis su ist. m. dr. V. Merkiu apie kraštot. medžiagos rinkimą] / užrašė Antanas Gudelis // Liet. Aidas. – 1993, liep. 9, p. 10.
Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos MA, Istorijos institutas, red. kol. Vytautas Merkys (vyr. red.) ir kt. // Mokslas. – 1992, p. 204-206.
Jis kvietė mus stiprybės semtis iš istorijos:[ist. habil. dr. V. Merkio pasakojimas]/ užrašė V. Petrauskaitė // Vilnis. – 1993, spal. 29, p. 3-4.
Lietuvių tauta ir lietuvių liaudis XIXa. [polonizacijos ir ru usifikacijos problema]//Voruta. – 1993, spal. 14-20, p. 1-2.
Sužiedelis, Saulius. Požiūris į liaudį XIX amžiaus Lietuvoje:[Su Vytauto Merkio komentarais] // Akiračiai, Chicago. – 1986, N 10, p. 4-7.

1994m.

Merkys, Vytautas,Zenonas, Ivinskis: tautinis atgimimas ir istorija // Lituanistica, 1993. – N 4, p. 3-8.
Likimo nepintas, atgimimo sulaukęs:[Ist.] J. Jurginiui-85//Tiesa. – 1994, vas. 5, p. 4.
Nevalia pamiršti ne vieno: pokalbis su habil. filol. dr. V. Merkiu [apie knygnešius] / užrašė Jūra Baužytė // Voruta. – 1994, geg. 1-11, p. 9.
Spaudos draudimo panaikinimas – lietuvių kultūros laimėjimas: prof. V. Merkys atsako į žurn. Živilės Kriaučiūnienės klausimus // Tiesa. – 1994, geg. 7, p. 7.
Kovos ir kančios – ar reikia jas tęsti?:[Pokalbis apie “L

Lietuvos kovų ir kančių istorijos” T.1] / Kalbėjosi Juozas Kuckailis // Gimt. Kraštas. – 1994, geg. 12-18, p. 8-9.
Martyno Jankaus 1944 metų keliai: skiriama lietuviškos spaudos atgavimo 90-osioms metinėms / [Su M. Jankaus dukters Elzės atsiminimais iš kn. “Alšėnas Pranas. Martynas Jankus – Mažosios Lietuvos patriarchas”, Torontas, Kanada, 1967]// Mokslas ir gyvenimas. – 1994, N 5, p. 41-42.

1995m.

Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos MA, Istorijos institutas, red. kol. Vytautas Merkys (vyr. red.) ir kt. // Mokslas. – 1993, p. 271-273.
Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos MA, Istorijos institutas, red. kol. Vytautas Merkys (vyr. red.) ir kt. // Mokslo ir enciklopedijų l-kla. -1994, p. 206-210.

1996m.

Lietuvos didieji kunigaikščiai / Ignas Jonynas; sudarė Vytautas Merkys.// Mokslo ir enciklopedijų l-kla. – V., 1996. – P. 402.
Simonas Daukantas’ historic vision of Lithuania/ Vytautas Merkys, Angl. //Vilnius. – 1995, winter, p. 10-15.
Pogrindžio “Aušrai”-20 metų :[straipsniai] , Aut.:Vytautas Merkys ir kt.// Tautos atmintis. – 1996, N 1, p. 49-57, 59.

Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos istorijos inst.; red. komis.: Vytautas Merkys (pirm.).[et al.], 1973. // Alma litera, – V., 1995

1997m.

Strūnaičio bažnyčios istorija: Vilniaus arkyviskupija, Švenčionių dekanatas/ Alfonsas Merkys, Trakai –Vilnius[i.e. Vilnius]: Voruta. – 1997.Virš. aut. nenurodytas, kn. taip pat: Kunigas Alfonsas Merkys / Irena Bražėnaitė, p.37-38 .Kunigas Alfonsas/Vytautas Merkys, p.39-41.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus testamentas [1875m.]/ Vytautas Merkys; [su testamento tekstu] // Mokslas ir gyvenimas. – 1996, N 12, p.16.

Kančios, vilties ir prisikėlimo metai: [pokalbis su istoriku V. Merkiu apie spaudai parengtą 3-iąjį “Knygnešio” tomą bei lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį]/ kalbėjosi Al

lvydas Daubaras // Voruta. – 1997, kovo 15-21, N 11 p.1,9.

Slaptieji vyskupo Motiejaus Valančiaus ryšiai su Apaštaliniu Sostu/ Vytautas Merkys// Mokslas ir gyvenimas. – 1997, N 5/6, p. 30-31.

Simono Daukanto laiškas apie baudžiavos panaikinimą [1861]/ parengė Vytautas Merkys; [su S. Dakanto laiško tekstu lietuvių ir lenkų kalba] // Lituanistica. – 1997, N 3, p. 107-108.

Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos istorijos inst.; red. komis.: Vytautas Merkys (pirm.).[et al.], 1973- . – V.,Pradai. – 1996.

1998m.

Lietuvos totoriai :[recenzija] / Vytautas Merkys. –Rec. kn.: Lietuvos totoriai XIX amžiuje /T. Bairašauskaitė. – V., Mintis. – 1996 // Lituanistica. – 1997, Nr.4, p. 89-92.

Lietuvos istorijos metraštis / Lietuvos istorijos inst.; red. komis.: Vytautas Merkys (pirm.).[et al.], 1973- . // Žara. – 1997-1998.

Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History; editor: Antanas Tyla; editorial committee: Vytautas Merkys.[et al.] . -1996- // Vaga. – 1997

1999m.

Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History; editor: Antanas Tyla; editorial committee: Vytautas Merkys.[et al.] .// Arila. – V., – 1996

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos bendrumo idėja / Vytautas Merkys // Mokslas ir gyvenimas. – 1999, N 4, p.22-23.

Leave a Comment