Visuotinės Kokybės vadybos kaip strategijos įdiegimas

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………………………………. 2Priežastys apsispręsti geriausios kokybės siekiams …………………………………… 2Praradimų kaina ………………………………………………………………………. 3VKV kaip strategijos įdiegimas ………………………………………………………. 3Tinkamas apmokynas – svarbu, siekiant kokybės ……………………………………. 5Gaminio kokybės matavimas …………………………………………………………. 5Visuotinės kokybės vadybos metodai ………………………………………………… 6Demingo principai ……………………………………………………………………. 8VKV principų įgyvendinimas Lietuvoje ……………………………………………… 9Geriausiems – medaliai, diplomai, titulai ……………………………………………. 10Išvados ……………………………………………………………………………….. 11Naudota literatūra ……………………………………………………………………. 12ĮVADASProdukcijos kokybė – visuma produkcijos savybių, apibūdinančių jos gebėjimą tenkinti tam tikrus poreikius pagal savo paskirtį.Ekonominis kokybės aspektas išryškėja tik vartojant produkciją, nes tai leidžia nustatyti jos naudingumą. Visuotinės kokybės vadyba (VKV) yra plati vadovavimo teorija su grupe svarbių principų, drauge sudarančių tolydžio gerinamo darbo organizavimo pamatą. Ji analizuoja darbo išteklius moksliniu metodu – numato, kaip gerinti medžiagas ir paslaugas, kurios teikiamos organizacijai, kaip tobulinti visus organizavimo procesus ir tinkamai tenkinti vartotojų reikmes dabar ir ateityje. Pagrindiniai vadybos būdai, dabartinės gerinimo pastangos ir techninė įranga suvokiama kaip vientisas disciplinuotas metodas, skirtas tolydžio gerinti visų gamybos procesą. Nuolatinis kokybės gerinimas yra pagrindinis VKV siekis. Jis rodo ir firmos sugebėjimą atlaikyti konkurenciją. Gerinti reiškia keisti, t.y. judėti iš dabartinės būklės į naują. Todėl firmos turi žinoti ir matuoti silpnąsias savo gaminių, procesų ir paslaugų vietas. Po to šie kritiniai komponentai gali būti pastiprinami ar keičiami, taigi ir kokybė gerinama. Todėl verta pasakyti, jog keitimui ir kokybės gerinimui reikia ir darbinių matavimo įgūdžių. VKV suprantama kaip procesas be pabaigos, skirtingai nuo programos, kuri turi aiškiai nustatytą pradžią ir pabaigą.

PRIEŽASTYS APSISPRĘSTI GERIAUSIOS KOKYBĖS SIEKIAMS

Pateiksime keletą priežasčių, dėl kurių aukštoji vadyba siekia geriausios kokybės. Iš tų priežasčių nurodomos: 1) organizacijos išlikimas,2) konkurencija dėl rinkos dalies,3) troškimas būtti tarp geriausiųjų

,,Motorola Inc.” bendrovė yra įsipareigojusi teikti paslaugas vartotojui ir tobulinti kokybę.,,Mes turėjome išsilaikyti”, pasakė masinio informavimo priemonių vadovė Margot Brown. ,,Kokybė technikos bendrovei yra laidas išlikti konkurencinėje pasaulinėje rinkoje”. Metų metais stebėjusi išnykstančius varžovus, Brown tęsia: ,,Mes žinome, kad norėdami atlaikyti konkurenciją, turime gaminti kokybiškus gaminius ir nuolat stengtis teikti vis geresnių paslaugų.” Galėdama konkuruoti ir išsilaikyti pasaulio ekonomikoje, ,,Motorola” drauge išugdė tam tikrą darbuotojų savarankiškumo jausmą toms užduotims, kurias jie atliko.Pagrindinė priežastis, dėl kurios po 1950 metų smuko našumas ir sumažėjo rinkos dalis JAV, yra kokybė. Užsienio varžovai sėkmingai sukūrė aukštesnės kokybės įspūdį, kurios negali pasiekti JAV pramonė. Užsienio konkurencija dabar privertė JAV vadybą akcentuoti kokybę.

PRARADIMŲ KAINA

Kas pirmiausia rūpi įmonių vadovams? Žinoma, pinigai, kuo daugiau jų gauti ir kuo mažiau jų prarasti. Kiek kainuoja prastas gaminys? Daug nuostolių įmonei gali padaryti produktu nepatenkinti vartotojai. Pvz., ,,Fordo” kompanija išvedė ,,42-jų taisyklę”, kurios esmė tokia: vienas nepatenkintas pirkėjas nepasitenkinimą iškart išlieja vidutiniškai šešiems žmonėms, o šie informaciją perduoda dar septyniems. Tad dėl vieno nepatenkinto paprastai netenkama dar 42 pirkėjų. Reikėtų žinoti dar vieną taisyklę: rasti naują pirkėją kainuoja penkis kartus brangiau negu išlaikyti turimą. Dėl nekokybiškų gaminių D. Britanijoje prarandama apie ketvirtadalį pardavimų pramonėje ir 35-40% aptarnavimo srityje. Japonijoje, kuri garsėja gera įmonių veikla, netenkama apie 12% pardavimų. Reikėtų žinoti dar vieną taisyklę, kad rasti naują pirkėją kainuoja penkis kartus brangiau negu išlaikyti turimą. Tai firmos ,,Forum Corporation” tyrimų rezultatas.

VKV KAIP STRATEGIJOS ĮDIEGIMAS

Galima išskirti tokius tris bendrus strateginius pokyčius organizacijose, įgyvendinančiose VKV strategiją. Sėkminga VKV programa gali pakeisti organizacijos struktūrą – joje bus labiau taikomas komandinis darbas, o darbuotojams bus suteikiama daugiau galių. Ji keičia organizacijos struktūrą, nes pasiaukojimas kultūrai įteisinamas ir visi organizacijos nariai visuose lygiuose apie kokybę galvoja naujai. Ji pakeičia patį operacijų atlikimą procesų patobulinimo, išaiškintų in…strukcijų, aukščiausio lygio vadovų suformuotų elgesio modelių dėka bei išmokius darbą atlikti naujai. Šią strategiją įdiegti nelengva. 1992 m. ,,The Wall Street Journal” pateikė apžvalgą, iš kurios matyti, jog du trečdaliai visų kokybės tobulinimo programų galiausiai žlugo, nes organizacijos nepakankamai suvokė šį procesą.

,,Xerox” – organizacijos, kuri sėkmingai tobulina kokybę, pavyzdys. ,,Xerox”, vieną iš ilgai ir sėkmingai gyvavusių šalies mastu korporacinių darinių, kokybės imtis privertė krizė. Metų metais ,,Xerox” iš esmės buvo fotokopijavimo verslo sinonimas. Po to japonai nusitaikė i šią pramonės sritį ir pradėjo ją užkariauti. Vienu metu, 1980 m., ,,Xerox” kompanija buvo netoli bankroto – nuo beveik 100% rinkos dalies nusmuko iki mažiau nei 10%. Kaip tai atsitiko? Viena iš rimtesnių ,,Xerox” bėdų buvo kokybė. Jos įrengimai gedo, o naujesni projektai buvo su klaidomis. Be to, informuoti apie šias problemas kliudė biurokratinė valdymo struktūra su daugybe lygių. Kad pakeistų kompaniją, vadovybė priėmė sprendimą visoje organizacijoje siekti kokybės.,,Xerox” organizavo išsamias mokymo programas visiems 100 000 savo darbuotojų visame pasaulyje – nuo vadovų iki žemiausių grandžių. Apmokyti darbuotojai patys tapo mokytojais. Tai padėjo sutvirtinti ir perduoti kokybės principus bei neleido jiems pasenti instruktorių galvose. Be to, ,,Xerox” kompanija suteikė savo darbuotojams įgaliojimus ir nukreipė jų pastangas į kokybę:,,Xerox” — kokybės kompanija. Kokybė — pagrindinis ,,Xerox” principas. Kokybė reiškia, jog užsienio ir vidaus vartotojams tiekiame naujus produktus bei paslaugas, visiškai tenkinančius jų reikalavimus. Gerinti kokybę – kiekvieno ,,Xerox” darbuotojo pareiga.10-tame dešimtmetyje ,,Xerox” dar vis perprojektuoja valdymą ir organizacinę struktūrą. Kompanijos vadovas Paulas Allaire_as pasamdė naujų vadovų ne iš organizacijos, kadangi pašaliečiai dažnai gali greičiau pastebėti problemas nei tie, kurie yra seniai pasinėrę j tradicinę ,,Xerox” kultūrą. ,Xerox” taip pat kuria bendras įmones su ,,Sun Microsystems” ir ,,Microsoft”. Naujos struktūros, nauja kultūra, nauji veiklos budai nepasiekiami lengvai ir be kovos. Iš tiesų Allaire_as mano, jog ,,Xerox” kompanijai per penkerius ateinančius metus teks pasikeisti dar labiau negu ji pasikeitė per praėjusius dešimt. Tačiau ji jau įdiegė svarbius pakeitimus, kurie turėtų padėti atlaikyti kelerių ateinančių metų vėtras

TINKAMAS APMOKYMAS – SVARBU, SIEKIANT KOKYBĖS

Pasiekti 100% efektyvumą ir kokybę yra viena iš pagrindinių VKV sąlygų. Kad tai pasiektų, darbuotojas privalo puikiai žinoti tai, kas susiję su jo darbu, turėti visą informaciją, kaip ir kodėl viskas turi būti atliekama. Kokybei užtikrinti yra ypatingai svarbus tinkamas apmokymas.Tikrinimo lapas (checksheet) yra būtinas, atliekant eilę veiksmų, kuriuos turi atlikti apmokomas darbuotojas (mokinys), ruošdamas naują gaminį. Tai yra sąrašas operacijų, kurios turi būti atliekamos tam tikra nustatyta tvarka. Prie kiekvienos operacijos mokinys privalo užrašyti savo inicialus, bet tik tada, kai kiekviena jų yra galutinai užbaigta ir patikrinta. Tokiu būdu labiau įsisavinamas gaminio paruošimo procesas. Tokia tikrinimo sistema egzistuoja kompiuterių korporacijoje ,,Dell”, ir daugelyje kitų pramonės gigantų (Compaq, 3M ir t.t.)

GAMINIO KOKYBĖS MATAVIMAS

Matuoti gaminio kokybę apskritai lengva, nes daugumą rodiklių galima reikšti kiekybiškai. Skaitmeninių duomenų variantus galima lengvai gretinti su iš anksto nusistatytu standartu ar nagrinėti įprastiniais statistinės analizės būdais. Matavimo rezultatai gali būti apdoroti ir įvertinti, nustatyta, kokių pataisų gamybos procesui reikia.Apskritai automatine linija gaminamo gaminio kokybę reikėtų matuoti prie pat tos linijos, o duomenys grįžtamuoju ryšiu kaip galima greičiau turi būti perduoti operatoriui, kad procesas būtų paderintas. Juo skubiau informacija pasieks operatorių, juo greičiau bus padaryta pataisų, juo mažiau ydingų gaminių bus i…šleista ir mažiau atliekų susidarys. Skubios apytakos pranašumai akivaizdūs tam, kuris supranta, jog reikės stabdyti visą renkamąją liniją, norint tik vienoje vietoje pataisyti surinkimą. Geriausias efektas būtų tuo atveju, jei pats operatorius gamybos linijoje pamatuotų kokybę, o paskui paaiškėjus trūkumui padarytų pataisų.

VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS METODAI

Jau daugiau nei 20 metų JAV, Japonijoje ir Europoje laikoma vartojimo koncepcija, kuri išreiškė didėjančius vartotojų rūpesčius, kaip apginti savo interesus, kuriant tam tikslui kuo įtakingesnes organizacijas.

Norint patenkinti didėjančius kokybės poreikius, buvo naudojami įvairūs kontrolės metodai, kuriais nustatoma, ar produktas atitinka standartus, ir tuo pagrindu pateikiamos išvados, nenumatant veiklos koregavimo, prevencinių priemonių ir pan. Dabar jie ir toliau naudojami gamybos proceso kontrolei kartu su kitais metodais. Tačiau labai aktualu, kad kontrolės metu atliekami patikrinimai neapsiribotų atranka, nustatant kokybiškus ir brokuotus produktus, o būtų organizuojamas produkcijos kokybės lygio valdymas. To išdava – mažėja savikaina (kontrolės funkcija yra gana brangi), didėja personalo atsakomybė, motyvavimas.

Dabar yra vartojamas terminas kokybės garantija. Kokybės garantija – tai ištirtos, nustatytos ir sistemiškai įgyvendinamos priemonės, kad būtų gaminama kokybiška produkcija. Garantija – tai atsakomybė pirkėjui, klientui už jo įsigytos prekės ar jam atlikto darbo kokybę. Pasirinkti kokybės garantiją – tai būti užtikrintam, kad numatyta kokybė tikrai garantuojama.Aštuntajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje Japonijoje, o vėliau ir Europoje pradėjo veikti ,,kokybės būreliai”. Japonai išugdė humanistinį požiūrį į mašinų gamybą. Jie turi darbo jėgą, išmanančią ir trokštančią dirbti. Kokybės būreliai – tai nedidelė darbininkų grupė, kuri susipažįsta su skirtingais kokybės kontrolės metodais ir būdais. Vieni tai atlieka nuolat, kili – epizodiškai, atsiradus problemų jų darbo vietose. Pavyzdžiui, firmoje ,,Toyota” galutinis kokybės būrelių tikslas – ugdyti darbininko atsakomybės už savo įmonę jausmą, sudaromos galimybės, kad kiekvienas darbininkas būtų išklausytas ir pripažintas, padedama perimti technines žinias, sukuriamas mechanizmas, padedantis spręst gamybinius uždavinius. Kokybės būrelių tikslai skiriasi nuo racionalizacinių pasiūlymų sistemos tikslų. Jų veiklos įvertinimas neapsiriboja ekonominiais rezultatais. Atsižvelgiama į tai, kokį teigiamą efektą turi kokybės būrelių veikla, ar sėkmingai įgyvendinami numatyti tikslai ir kaip aktyviai šioje veikloje dalyvauja jų nariai.

Įsivaizduokime barą, kuriame dirba dvi grupės: gamintojų ir kontrolierių. Pirma grupė nelinkusi rūpintis kokybe, kadangi kita grupė yra už tai oficialiai atsakinga. Toks organizavimo būdas, egzistuojantis dar daugelyje įmonių, nėra labai efektyvus nei kokybės, nei produktyvumo požiūriu. Leidimas laisvai save išreikšti tūkstančiams kokybės gerinimo būrelių – tai iššūkis tradiciniam vieninteliam geriausiam gamybos organizavimo būdui.Kitas naudojamas kokybės užtikrinimo metodas – kokybės auditas. Jau 30 metų, kaip pasirodė pirmieji projektai, skirti standartizuoti kokybės garantijos organizavimą. Pirmi oficialūs standartai išspausdinti 1971 m. JAV. Vėliau ir kitos šalys (Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija) išleido savo panašius standartus. 1980 m. įkuriama Tarptautinė standartų organizacija (ISO – Intemational Standart Association), į kurios sudėtį įeina pasaulyje vcikiančios standartų organizacijos. Tarptaulinė standartų organizacija sudarė ekspertų komisiją, kuri ir parengę tarptautinius produkcijos kokybės garantijos standartus. Keturių rūšių standartai išleisti 1987 m.:ISO-9001: Kokybės sistemos – modelis, kaip užtikrinti kokybės garantiją pagal koncepciją: vystymas, gamyba ir parama po pardavimo.ISO-9002: Kokybės sistemos – modelis, kaip užtikrinti kokybės garantiją pagal gamybą ir įrengimus.ISO-9003: Kokybės sistemos – modelis, kaip užtikrinti kokybė…s garantiją pagal kontrolę.ISO-9004: Kokybės valdymas ir kokybės sistemos elementai.Kiekviena šalis, įeinanti į Tarptautinę standartų organizaciją, turi savo standartų organizaciją. Jose veikia nacionalinės kokybės garantijos asociacijos. Įmonė, norėdama gauti kokybės garantijos sertifikatą (ISO-9001, 9002, 9003 ir 9004), gali kreiptis į asociaciją. Įmonė turi užpildyti reikalingus dokumentus ir jos produkcija atitikti ISO standartų reikalavimus. Įmonė gauna kokybės knygą (vadovą). Dokumentus padeda užpildyti ekspertas iš šalies. Atlikusi visus formalumus, įmonė kreipiasi į nacionalinę kokybės garantijos asociaciją dėl kokybės garantijos audito. Ekspertu paprastai skiriamas patarimų kokybės klausimais kabineto darbuotojas, tačiau griežtai žiūrima, kad jis nebūtų turėjęs jokių profesionalių ryšių šioje įmonėje. Tai yra kelių mėnesių darbas. Išduoti sertifikatai yra pripažįstami visose šalyse, kurios priklauso Tarptautinei Standartų Organizacijai. Taigi sertifikatas (prekės kokybės pažymėjimas) yra dar vienas metodas, naudojamas kokybės garantijai užtikrinti.DEMINGO PRINCIPAI
Produkto kokybei gerinti galima būtų panaudoti vieno iš žymiausių Visuotinės Kokybės Vadybos, kaip mokslo, kūrimo pradininkų ir pagrindinių šio mokslo nuostatų diegimo iniciatoriaus amerikiečio profesoriaus Edwards’o Deming’o principų:1. Laikykis nuolatinio tikslo – nuolat tobulinti produktą ir paslaugą. Organizacijos tikslas – kokybė.2. Perimk naują filosofiją – reikia nuolat gerinti kokybę.3. Liaukis priklausęs nuo masinių patikrinimų. Todėl masinius patikrinimus rasti klaidų po to, kai jos padarytos, reikia pakeisti kokybės gerinimu nuo pradžių.4. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. Reikia baigti konkurencinius santykius su tiekėjais ir vietoje jų užmegzti ilgalaikius.5. Nuolat gerink gamybos ir paslaugų sistemą. Tobulinti galima studijuojant ne trūkumus, bet patį procesą, o tobulinti procesą – vadovų atsakomybė.6. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. Mokymas turi užtikrinti, kad darbininkai gautų pakankamai žinių ir įgūdžių tam darbui, už kurį atsako.7. Įvesk vadovavimą. Aukščiausiojo lygio vadovai privalėtų padėti suformuoti ir įgyvendinti strategiją, kuria grindžiama visuotinės kokybės vadybos kultūra.8. Atsikratyk baimės. Baimė neturi kliudyti darbuotojams klausti, pranešti apie problemas ar reikšti savo mintis, darbuotojai turi jaustis saugūs. 9. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. Tikslai bendri, konkurencija turėtų vykti su kitomis organizacijomis, o ne pačios organizacijos viduje.10. Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams.11. Panaikink kiekybines kvotas. Dėmesys turi būti ne kiekybei, bet kokybei.12. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu.13. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą.14. Veik, kad įgyvendintum pasikeitimus. Kai aukščiausio lygio vadovai suplanuoja ir įgyvendina strategiją, darbininkai gali bendradarbiauti, siekdami visuotinės kokybės vadybos.

VKV PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Bendrovėje ,,Lifosa” (pirmoji Lietuvos chemijos ir mineralinių trąšų gamykla) diegiama kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9000 standartus. Modernizuojant AB “Lifosa” gamybą, siekiama iš anksto nustatyti galimus nesklandumus. Bendrovėje niekada nebus daroma technologijos pakeitimų, dėl kurių galėtų pablogėti produkto kokybė.

Kokybės politikos principai, kuriais vadovaujantis siekiama garantuoti stabilią gaminamų produktų kokybę:· analizuoti vartotojų poreikius ir operatyviai reaguoti į produktų paklausos pokyčius; · nuolat tobulinti kokybės sistemą; · operatyviai šalinti priežastis, neigiamai veikiančias kokybę; · tobulinti gamybos technologiją; · nuolat atnaujinti matavimo kontrolės priemones, modernizuoti laboratorinę įrangą; · nuolat ir sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją; · kiekvienam darbuotojui būti atsakingam už savo darbo ir produkcijos kokybę; · pirkti kokybiškas žaliavas ir medžiagas; · naudoti efektyvias produktų savybių išsaugojimo ir garantavimo priemones ir taip mažinti iki vartotojo gabenamo produkto sugadinimo tikimybę.

Stambiausios Baltijos šalyse azoto trąšų gamintojos AB ,,Achema” devizas – ” Išvengti nesklandumų geriau, nei juos taisyti”. Tenkindama vartotojų poreikius, ši įmonė stengiasi garantuoti stabilią gaminamų produktų kokybę.GERIAUSIEMS – MEDALIAI, DIPLOMAI, TITULAI,,LIETUVOS METŲ GAMINYS 2001”Metų pabaigoje Lietuvos pramonininkų konfederacija įteikė apdovanojimus kasmetinio geriausio metų gaminio konkurso nugalėtojams. Merų gaminio medaliais pasipuošė 46 produktų iš keturiolikos skirtingų pramonės šakų ir sektorių etiketės. Daugiausia apdovanojimų pelnė maisto pramonės produktų gamintojai.Penktajame kasmetiniame pramonininkų konkurse buvo toks didelis kokybiškų lietuviškų prekių pasirinkimas (konkursui pa-teikti 166 gaminiai), kad vertinimo komisijai išties buvo sunku nustatyti, kuris produktas pats geriausias, gražiausias, skaniausias, patikimiausias. Tad, be ,,Lietuvos metų gaminio 2001″ nugalėtojų, dar buvo ir diplomantai. Šiais merais jų — net 51!Apdovanotos ir sėkmingai dirbančios Įmonės. Tokiomis šiais metais pripažintos ,,Achema”, ,,Anykščių kvarcas”, ,,Audėjas”, ,,Audimas”, ,,Bega”, ,,Ekranas”, ,,Hidrostatyba”, ,,Kauno grūdai”, ,,Kausta”, ,,Klaipėdos baldai”, ,,Lietuviškų durpių krova”, ,,Lituanica”, ,,Nemateka5″, ,,Perdanga”, ,,Putokšnis”, ,,Rokiškio sūris”, ,,Snaigė”, ,,Šilutės baldai”, ,,Legatecha”, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Vilniaus stiklo studija. Konkurse ,,Lietuvos metų gaminys 2001″ dalyvavusi akcinė bendrovė ,,Klaipėdos baldai” pelnė ne tik medalį už miegamojo baldus ,,Elzė” (praėjusiais metais medaliu apdovanotas bendrovės baldų rinkinys įstaigoms ,,Nero”), bet ir diplomą už baldų rinkinį įstaigoms ,,Mega”. Įmonė vėl (kaip ir pernai!) pateko į sėkmingai dirbančių sąrašą. Pasak ,,Klaipėdos baldų” generalinio direktoriaus Ričardo Kiaurakio, bendrovės sėkmę lėmė tai, kad buvo laiku investuotos lėšos gamybai tobulinti. Atnaujintas asortimentas, padidėjo gamybos našumas, gaminami patrauklesni baldai Lietuvos ir Vakarų Europos vartotojams. Didžiąją dalį savo produkcijos klaipėdiškiai realizuoja Vakarų rinkoje – praėjusiais metais parduota produkcijos už 48,982 mln. Lt, o tai sudaro daugiau nei 77 proc. visos gaminamos produkcijos. Ir visa tai pasiekta tais metais, kai po teroro akto Amerikoje labai sumažėjo baldų pirkimas visoje Europoje.

,,Klaipėdos baldai” tikisi, kad 2002 metais Europos baldų rinka stabilizuosis ir tai leis pasiekti geresnių rezultatų, didesnę apyvartą. Žadama daugiau dėmesio skirti Lietuvos vidaus rinkai.

IŠVADOS

Išsivysčiusių šalių patirtis rodo, kad svarbiausias veiksnys, didinant prekių konkurencingumą, yra jų kokybė, jos stabilumas, o tai efektyviausiai pasiekiama vadovaujantis Visuotinės Kokybės Vadybos (VKV) principais, taip pat įdiegus kokybės valdymo sistemas įmonėse, deklaruojant ir vykdant kokybės siekimo skatinimo politiką, bei nuolat vykdant kokybės gerinimą, analizuojant vartotojų poreikius ir operatyviai reaguojant į produktų paklausos pokyčius. Reiktų pabrėžti, jog kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už produkto kokybę, tam yra reikalinga tinkamas apmokymas bei nuolatinis visų lygių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

NAUDOTA LITERATŪRAJames A.F. Stoner ,,Vadyba”, 1999 m. (281 – 282 p.),,Ekonomika ir vadyba – 2000” (Aktualijos ir metodologija), Kaunas, ,,Technologija”, 2000R. Kirlaitė, A. Marčinskas ,,Vadybos metodai”, 2001 m., Vilniaus Universiteto leidykla,,Vadovo pasaulis”, 2002 m. Nr. 1AB ,,Achema”. Prieiga per internetą www.achema.lt/kokybe.htm AB ,,Lifosa”. Prieiga per internetą www.lifosa.com/apie-lifosa/kokybe.html