VIRTUVINIŲ BALDŲ GAMYBOS VERSLO ORGANIZAVIMAS

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………….3• Projektavimo tikslai……………………………………………………………….3• Projektavimo uždaviniai…………………………………………………………3• Projektavimo bazė………………………………………………………………….4• Pradiniai duomenys……………………………………………………………….51. Pradedamo verslo aprašymas……………………………………………………………51.1. Verslo misija………………………………………………………………………….51.2. Verslo tikslai ir uždaviniai………………………………………………………61.3. Apribojimai verslo organizavimui……………………………………………61.4. Gamybos (paslaugos) aprašymas…………………………………………….7• Įmonės charakteristika……………………………………………………………7• Gaminamos prekės……………………………………………………………….13• Žaliavų, medžiagų tiekėjai…………………………………………………….14• Gaminių realizavimas………………………………………………………….14• Įmonės vadybos ir gamybos struktūra……………………………………152. Verslo organizavimo modeliavimas…………………………………………………172.1. Organizavimo uždaviniai………………………………………………………172.2. Organizavimo proceso darbai……………………………………………….182.3. Organizavimo proceso tinklinis modelis……………………………….242.4. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansų resursų parametrai……………………………………………………………………………272.5. Optimizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu……………………………………………………………………282.6. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu……………………………………………………….322.7. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir optimizavimas3. Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………………34Literatūra………………………………………………………………………………………….35Priedai……………………………………………………………………………………………….36

ĮVADASPROJEKTAVIMO TIKSLAIStudijų metu buvo išklausytos tokios paskaitos – verslo pagrindai, vadybos pagrindai, gamybos technologija ir organizavimas, įmonių ekonomika, strateginis valdymas, įmonių veiklos organizavimas ir valdymas, kurių metu buvo pateikta nemažai medžiagos apie verslo organizavimą, verslo plano sudarymą, ir įvairius kitus dalykus susijusius su verslu.Šio projektavimo tikslas – užtikrinti šių išvardintų disciplinų įtvirtinimą, sprendžiant praktinį darbą t.y. rašant šį kursinį darbą.

PROJEKTAVIMO UŽDAVINIAIPagrindiniai projektavimo uždaviniai- visų pirma reikia pasirinkti ir aprašyti verslą (ką gaminsime, kokias paslaugas teiksime). Čia mes pasirenkame savo verslo misiją, tikslus bei uždavinius; po to nusistatome darbus, kuriuos reikia atlikti norint pradėti verslą; remiantis tuo parengiame verslo organizavimo projektą; sudarome verslo projekto tinklinį modelį. Nusistatome darbų laiko bei finansų resursų parametrus ir paskaičiuojame organizavimo proceso tinklinio modelio parametrus lentelės metodu, sukonstruojame ir nubraižome laiko masteliu organizavimo proceso vykdymo grafiką ir galiausiai sukonstruojame ir optimizuojame finansinių resursų reikalavimo kalendorinį grafiką.

PROJEKTAVIMO BAZĖRašant šį kursinį darbą teko konsultuotis su AB “AKMENA”. Šią įmonę pasirinkau todėl, kad pernai metais rašiau kursinį darbą apie baldų gamybos technologiją ir visą man reikalingą medžiagą rinkau iš šios įmonės, todėl ir šiame kursiniame darbe rašysiu apie baldų įmonės verslo organizavimą.

AB “AKMENA” įregistruota 1994 metais liepos 12 dieną Vidmantų kaime Kretingos rajone. Įstatai perregistruoti 1995 m. balandžio 13 d., 1997 m. sausio 30 d., 1999 m. balandžio 13 d.Pagrindinė įmonės veikla- baldų gamyba (virtuvės baldai, lauko baldai, lovų dugnai, vaikiški baldai, svetainės baldai, miegamojo baldai) iš natūralaus medžio ir žaislų gamyba. Pagrindinis jos veiklos pobūdis- medžiagų pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas, cemento kalkių ir gipso gaminimas, statybinių betono blokelių gaminimas, baldų gamyba, visų tipų pastatų statyba ir statinių užbaigimas, didmeninė prekyba už atlyginimą ir pagal sutartį, krovinių vežimas pagal sutartį, muitinės tarpininko veikla, medinių žaislų gamyba, krovinių pakrovimas ir iškrovimas, darbo drabužių siuvimas, nuosavo turto, mašinų ir įrengimų nuoma, aukciono rengėjų ir verslo brokerių veikla. (3 literatūros šaltinis)Žymiausi Lietuvoje baldų gamintojai- AB “Klaipėdos baldai”, AB “Šilutės baldai”, AB “Kauno baldai”, Šilutėje UAB “Pajūrio ąžuolas”, UAB “Vilniaus Ūkas”, UAB “Baltoma”, Plungėje UAB “Litonijos mediena”, Tauragėje UAB “Dubingiai” ir t.t. AB “AKMENĄ” pasirinkau dar ir todėl, kad ši įmonė palaiko ryšius su užsienio šalimis, be to ji veikia jau labai seniai, todėl yra sukaupusi nemažą technologinę patirtį. Taigi visi mano kursiniame darbe esantys verslo aprašymai yra pagrįsti duomenimis, gautais iš AB “AKMENA”.

PRADINIAI DUOMENYSPrieš pradedant savo kursinį projektą, teko susipažinti su AB “AKMENA” vykdoma veikla. Įmonėje gavau šiek tiek informacijos, kaip organizuojamas darbas, ko reikia prieš pradedant produkcijos gamybą. Taip pat pasinaudojau įvairiais literatūros šaltiniais [1; 2; 7; 8], kuriuose rašoma apie verslo plano sudarymą, verslo organizavimą, baldų gamybą ir t.t. Nemažai informacijos radau spaudoje bei internete [3; 4; 5; 6]. Taigi savo kursiniame darbe pateiksiu įmonės, kuri gamins virtuvinius baldus verslo organizavimą.

1. PRADEDAMO VERSLO APRAŠYMAS1.1. VERSLO MISIJAVerslo misija- nuolat didinti savo organizacijos reikšmę. Mes privalome įsigilinti į savo klientų poreikius ir pasiūlyti jiems tinkamiausią, naujausią, geriausią bei kokybiškiausią produkciją, išsiskiriančia novatoriška konstrukcija ir dizainu, suprojektuota atsižvelgiant į naujausias tendencijas, kuri padėtų klientams patogiai jaustis savo namuose, pagerinti kasdieninį gyvenimą. Mes siekiame tapti pirmaujančia baldų gamybos įmone Lietuvoje.

Įmonė stengsis gaminti tik kokybiškus, šiuolaikiškus bei nebrangius baldus, kurie tenkintų visus klientų poreikius.

1.2. VERSLO TIKSLAI IR UŽDAVINIAIVerslo tikslai 2003/2004 metams- šiais metais įkurti įmonę, pradėti virtuvinių baldų gamybą, ieškoti ryšių su užsienio šalimis, užkariauti rinkos dalis Lietuvoje, lanksčiai reaguoti į besikeičiančias ekonomines sąlygas, siekti originalumo, siekti aukšto gaminių kokybės lygio.Pagrindiniai uždaviniai:1. Nuo šių metų birželio 1 dienos pradėti baldų gamybos verslo organizavimą ; 2. Visas mano verslui reikalingas paieškas baigti iki šių metų rugpjūčio 1 dienos;3. Patalpas, įrengimus, baldus įsigyti bei darbuotojus ir transporto įmonę pasamdyti iki šių metų rugsėjo 1 dienos;4. Patalpas susiremontuoti, įrengimus sumontuoti bei patalpas įsirengti iki šių metų lapkričio 30 dienos ;5. Paruošti reklamą, susirasti klientus iki šių metų gruodžio 10 dienos ;6. Pradėti verslą t.y. pradėti virtuvinių baldų gamybą nuo šių metų gruodžio 15 dienos.

1.3. APRIBOJIMAI VERSLO ORGANIZAVIMUIPrieš pradedant organizuoti verslą turime atsižvelgti į esančius apribojimus:• Steigiama tik akcinė arba uždara akcinė bendrovė;• Finansinių resursų pakanka tik įmonę įregistruoti, parengti verslo planą ir reikalingų resursų paieškai atlikti;• Organizuojant verslą, dalį darbuotojų reikės papildomai apmokyti (t.y. apmokyti reikės tuos darbuotojus, kurie montuos įrengimus ir gamins baldus); kitą dalį darbuotojų, kurie dirbs administracinėse patalpose galėsime samdyti iš karto;• Verslui reikalingos patalpos parengiamos dviem etapais, darbus organizuojant srautiniu metodu. Turime paruošti administracines patalpas ir gamybines patalpas (patalpų remontas, įrengimų montavimas, patalpų įsirengimas ir t.t.).

1.4. GAMYBOS APRAŠYMASĮMONĖS CHARAKTERISTIKASavo kursiniame darbe aš nutariau organizuoti uždarąją akcinę bendrovę. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Bendrovė privalo turėti savo pavadinimą, kuriame privalomas žodis yra “Uždaroji akcinė bendrovė”. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Bendrovė gali būti steigiama ribotam arba neribotam laikui. Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir nustatyta tvarka patvirtinti bei įregistruoti atskiros akcinės bendrovės įstatai. Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Uždarojoje akcinėje bendrovėje privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos. (6 literatūros šaltinis; psl. 14-18)

Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimui pateikiami šie dokumentai (žr. Priedai nr 1, 2) ( 8 literatūros šaltinis):1. Firmos vardo, įregistruoto Valstybiniame patentų biure, liudijimo kopiją (patvirtinta notaro). 2. Bendrovės steigėjai sudaro bendrovės steigimo sutartį. Jeigu bendrovę steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties steigėjas pasirašo bendrovės steigimo aktą, kuriam taikomi steigimo sutarties reikalavimai, išskyrus AB įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3, 10 ir 12 punktų reikalavimus. Steigimo sutartyje turi būti nurodyta: 1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinių adresai ir šių asmenų atstovų vardai bei pavardės); 2) bendrovės pavadinimas; 3) steigėjų įgaliojimai ir įsipareigojimai steigiant bendrovę bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 4) asmenys (steigėjai ir kiti asmenys), kurie gali atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų įgaliojimai; 5) bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų nominali vertė, emisijos kaina; 6) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, iš jų – skaičius pagal rūšis ir klases; 7) steigėjų įsigyjamų akcijų suteikiamos teisės; 8) akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, iš jų – pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai, delspinigiai už laiku neapmokėtas akcijas. Delspinigiai negali būti mažesni kaip 0,05 procento neįmokėtos sumos už kiekvieną praleisto termino dieną; 9) steigiamojo susirinkimo sušaukimo tvarka; 10) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą; 11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka; 12) steigimo sutarties sudarymo data. Steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams. Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų atstovai. Jeigu bent vienas steigėjas yra fizinis asmuo, sutartis turi būti patvirtinta notaro. Jeigu visi steigėjai yra juridiniai asmenys, jų vadovų arba įgaliotų asmenų parašai tvirtinami antspaudais.Bendrovės steigimo sutartis, sudaryta AB įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti kaupiamąją steigiamos bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.3. Susiūti bendrovės įstatai (4 egzemplioriai). Įstatuose turi būti nurodyta:
1) bendrovės pavadinimas; 2) bendrovės buveinė; 3) bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis; 4) įstatinio kapitalo dydis; 5) akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės; 6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka; 7) stebėtojų tarybos, valdybos narių, administracijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, šių valdymo organų kompetencija; 8) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka; 9) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka; 10) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka. Įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams. Jeigu bendrovės įstatuose numatytą ūkinę veiklą reglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, rengiant ir keičiant bendrovės įstatus šių įstatymų privalu laikytis. Steigiamos bendrovės įstatai iki steigiamojo susirinkimo turi būti visų steigėjų ar jų atstovų pasirašyti. Fizinio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, o juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens parašas tvirtinamas antspaudu.Bendrovės įstatai bei jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. 4. Steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame turi būti įrašyti nutarimai:1) įsteigti UAB;2) patvirtinti UAB įstatus;3) paskirti valdymo organus (tarybos ar (ir) valdybos narius, jeigu taryba ir valdyba sudaromos) taip pat ir administracijos vadovą. (Administracijos vadovą renka valdyba, jeigu jinai sudaroma).Kai visi pradiniai įnašai yra įmokėti, steigėjai iki bendrovės įregistravimo privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Steigiamajam susirinkimui taikomos AB įstatymo visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos nuostatos, išskyrus AB įstatymo 24 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio, 27 straipsnio 1 dalies ir 28 straipsnio reikalavimus. Balsavimo teisę steigiamajame susirinkime turi steigėjai. Jeigu kvorumo nėra, steigiamasis susirinkimas šaukiamas pakartotinai. Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę rengia steigimo sutartyje steigėjų įgaliotas asmuo. Jei steigiamajame susirinkime nebuvo išrinkti pagal bendrovės įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės valdymo organo nariai, turi būti šaukiamas pakartotinis steigiamasis susirinkimas.
5. Kvitas arba mokamasis pavedimas:500 litų – už bendrovės įregistravimą.6. Lietuvos Respublikoje įregistruoto banko pažyma apie steigiamos bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje esančius pradinius įnašus (ne mažiau kaip 10000 Lt) už pasirašytas akcijas.7. UAB adreso teisingumą patvirtinantis dokumentas:UAB, kuri yra patalpų savininkė, pateikia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teses į juos arba kitus UAB nuosavybės teises į patalpas įrodančius dokumentus.8. Prašymas savivaldybei dėl uždarosios akcinės bendrovės ir jos įstatų įregistravimo. Prašyme nurodoma:1) tikslus nesutrumpintas UAB pavadinimas;2) buveinės adresas, pašto indeksas, telefono ir telefakso numeriai;3) vadovo ir kitų valdymo organų pareigos, vardai, pavardės, adresai, asmens kodai, telefonai;4) atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, asmens kodai, taip pat jų įgaliojimai;5) įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis;6) akcijų nominali vertė ir jų skaičius pagal rūšis ir klases;Prašymą pasirašo administracijos vadovas arba įgaliotas asmuo arba steigėjai.9. Licencijos nuorašas, jeigu UAB vykdo licencijuojamą veiklą.

Mano steigiama įmonė vadinsis UAB “Pajūrio baldai”. Įmonė bus įsteigta netoli Palangos (5 km.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1940 žodžiai iš 6459 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?