VIRTUVINIŲ BALDŲ GAMYBOS VERSLO ORGANIZAVIMAS

TURINYS

Įvadas..............................3
• Projektavimo tikslai..........................3
• Projektavimo uždaviniai......................3
• Projektavimo bazė..........................4
• Pradiniai duomenys..........................5
1. Pradedamo verslo aprašymas.......................5
1.1. Verslo misija.............................5
1.2. Verslo tikslai ir uždaviniai.....................6
1.3. Apribojimai verslo organizavimui.................6
1.4. Gamybos (paslaugos) aprašymas..................7
• Įmonės charakteristika.......................7
• Gaminamos prekės.........................13
• Žaliavų, medžiagų tiekėjai.....................14
• Gaminių realizavimas........................14
• Įmonės vadybos ir gamybos struktūra..............15
2. Verslo organizavimo modeliavimas...................17
2.1. Organizavimo uždaviniai.....................17
2.2. Organizavimo proceso darbai...................18
2.3. Organizavimo proceso tinklinis modelis..............24
2.4. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansų resursų parametrai.............................27
2.5. Optimizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu..........................28
2.6. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu......................32
2.7. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir optimizavimas
3. Išvados ir pasiūlymai..........................34
Literatūra..............................35
Priedai..............................36

ĮVADAS
PROJEKTAVIMO TIKSLAI
Studijų metu buvo išklausytos tokios paskaitos – verslo pagrindai, vadybos pagrindai, gamybos technologija ir organizavimas, įmonių ekonomika, st trateginis valdymas, įmonių veiklos organizavimas ir valdymas, kurių metu buvo pateikta nemažai medžiagos apie verslo organizavimą, verslo plano sudarymą, ir įvairius kitus dalykus susijusius su verslu.
Šio projektavimo tikslas – užtikrinti šių išvardintų disciplinų įtvirtinimą, sprendžiant praktinį darbą t.y. rašant šį kursinį darbą.

PROJEKTAVIMO UŽDAVINIAI
Pagrindiniai projektavimo uždaviniai- visų pirma reikia pasirinkti ir aprašyti verslą (ką gaminsime, kokias paslaugas teiksime). Čia mes pasirenkame savo verslo misiją, tikslus bei uždavinius; po to nusistatome darbus, kuriuos reikia atlikti norint pradėti verslą; remiantis tuo parengiame verslo organizavimo projektą; s sudarome verslo projekto tinklinį modelį. Nusistatome darbų laiko bei finansų resursų parametrus ir paskaičiuojame organizavimo proceso tinklinio modelio parametrus lentelės metodu, sukonstruojame ir nubraižome laiko masteliu organizavimo proceso vykdymo grafiką ir galiausiai sukonstruojame ir optimizuojame finansinių resursų reikalavimo kalendorinį grafiką.

/p>

PROJEKTAVIMO BAZĖ
Rašant šį kursinį darbą teko konsultuotis su AB “AKMENA”. Šią įmonę pasirinkau todėl, kad pernai metais rašiau kursinį darbą apie baldų gamybos technologiją ir visą man reikalingą medžiagą rinkau iš šios įmonės, todėl ir šiame kursiniame darbe rašysiu apie baldų įmonės verslo organizavimą.

AB “AKMENA” įregistruota 1994 metais liepos 12 dieną Vidmantų kaime Kretingos rajone. Įstatai perregistruoti 1995 m. balandžio 13 d., 1997 m. sausio 30 d., 1999 m. balandžio 13 d.
Pagrindinė įmonės veikla- baldų gamyba (virtuvės baldai, lauko baldai, lovų dugnai, vaikiški baldai, svetainės baldai, miegamojo baldai) iš natūralaus medžio ir žaislų gamyba. Pagrindinis jos veiklos pobūdis- medžiagų pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas, cemento kalkių ir gipso gaminimas, statybinių betono blokelių gaminimas, baldų gamyba, visų tipų pastatų statyba ir statinių užbaigimas, didmeninė prekyba už atlyginimą ir pagal sutartį, kr rovinių vežimas pagal sutartį, muitinės tarpininko veikla, medinių žaislų gamyba, krovinių pakrovimas ir iškrovimas, darbo drabužių siuvimas, nuosavo turto, mašinų ir įrengimų nuoma, aukciono rengėjų ir verslo brokerių veikla. (3 literatūros šaltinis)
Žymiausi Lietuvoje baldų gamintojai- AB “Klaipėdos baldai”, AB “Šilutės baldai”, AB “Kauno baldai”, Šilutėje UAB “Pajūrio ąžuolas”, UAB “Vilniaus Ūkas”, UAB “Baltoma”, Plungėje UAB “Litonijos mediena”, Tauragėje UAB “Dubingiai” ir t.t.

AB “AKMENĄ” pasirinkau dar ir todėl, kad ši įmonė palaiko ryšius su užsienio šalimis, be to ji veikia jau labai se

eniai, todėl yra sukaupusi nemažą technologinę patirtį. Taigi visi mano kursiniame darbe esantys verslo aprašymai yra pagrįsti duomenimis, gautais iš AB “AKMENA”.

PRADINIAI DUOMENYS
Prieš pradedant savo kursinį projektą, teko susipažinti su AB “AKMENA” vykdoma veikla. Įmonėje gavau šiek tiek informacijos, kaip organizuojamas darbas, ko reikia prieš pradedant produkcijos gamybą. Taip pat pasinaudojau įvairiais literatūros šaltiniais [1; 2; 7; 8], kuriuose rašoma apie verslo plano sudarymą, verslo organizavimą, baldų gamybą ir t.t. Nemažai informacijos radau spaudoje bei internete [3; 4; 5; 6]. Taigi savo kursiniame darbe pateiksiu įmonės, kuri gamins virtuvinius baldus verslo organizavimą.

1. PRADEDAMO VERSLO APRAŠYMAS
1.1. VERSLO MISIJA
Verslo misija- nuolat didinti savo organizacijos reikšmę. Mes privalome įsigilinti į savo klientų poreikius ir pasiūlyti jiems tinkamiausią, naujausią, geriausią bei kokybiškiausią produkciją, išsiskiriančia novatoriška konstrukcija ir dizainu, suprojektuota atsižvelgiant į naujausias tendencijas, kuri padėtų klientams patogiai jaustis savo namuose, pagerinti kasdieninį gyvenimą. Mes siekiame tapti pirmaujančia baldų gamybos įmone Lietuvoje.
Įmonė stengsis gaminti tik kokybiškus, šiuolaikiškus bei nebrangius baldus, kurie tenkintų visus klientų poreikius.

1.2. VERSLO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Verslo tikslai 2003/2004 metams- šiais metais įkurti įmonę, pradėti virtuvinių baldų gamybą, ieškoti ryšių su užsienio šalimis, užkariauti rinkos dalis Lietuvoje, lanksčiai reaguoti į besikeičiančias ekonomines sąlygas, siekti originalumo, siekti aukšto gaminių kokybės lygio.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Nuo šių metų birželio 1 dienos pradėti baldų gamybos verslo organizavimą ;
2. Visas mano ve

erslui reikalingas paieškas baigti iki šių metų rugpjūčio 1 dienos;
3. Patalpas, įrengimus, baldus įsigyti bei darbuotojus ir transporto įmonę pasamdyti iki šių metų rugsėjo 1 dienos;
4. Patalpas susiremontuoti, įrengimus sumontuoti bei patalpas įsirengti iki šių metų lapkričio 30 dienos ;
5. Paruošti reklamą, susirasti klientus iki šių metų gruodžio 10 dienos ;
6. Pradėti verslą t.y. pradėti virtuvinių baldų gamybą nuo šių metų gruodžio 15 dienos.

1.3. APRIBOJIMAI VERSLO ORGANIZAVIMUI
Prieš pradedant organizuoti verslą turime atsižvelgti į esančius apribojimus:
• Steigiama tik akcinė arba uždara akcinė bendrovė;
• Finansinių resursų pakanka tik įmonę įregistruoti, parengti verslo planą ir reikalingų resursų paieškai atlikti;
• Organizuojant verslą, dalį darbuotojų reikės papildomai apmokyti (t.y. apmokyti reikės tuos darbuotojus, kurie montuos įrengimus ir gamins baldus); kitą dalį darbuotojų, kurie dirbs administracinėse patalpose galėsime samdyti iš karto;
• Verslui reikalingos patalpos parengiamos dviem etapais, darbus organizuojant srautiniu metodu. Turime paruošti administracines patalpas ir gamybines patalpas (patalpų remontas, įrengimų montavimas, patalpų įsirengimas ir t.t.).

1.4. GAMYBOS APRAŠYMAS
ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
Savo kursiniame darbe aš nutariau organizuoti uždarąją akcinę bendrovę. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Bendrovė privalo turėti savo pavadinimą, kuriame pr

rivalomas žodis yra “Uždaroji akcinė bendrovė”. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Bendrovė gali būti steigiama ribotam arba neribotam laikui. Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir nustatyta tvarka patvirtinti bei įregistruoti atskiros akcinės bendrovės įstatai. Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Uždarojoje akcinėje bendrovėje privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos. (6 literatūros šaltinis; psl. 14-18)
Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimui pateikiami šie dokumentai (žr. Priedai nr 1, 2) ( 8 literatūros šaltinis):
1. Firmos vardo, įregistruoto Valstybiniame patentų biure, liudijimo kopiją (patvirtinta notaro).
2. Bendrovės steigėjai sudaro bendrovės steigimo sutartį. Jeigu bendrovę steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties steigėjas pasirašo bendrovės steigimo aktą, kuriam taikomi steigimo sutarties reikalavimai, išskyrus AB įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3, 10 ir 12 punktų reikalavimus.
Steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinių adresai ir šių asmenų atstovų vardai bei pavardės);

2) bendrovės pavadinimas;

3) steigėjų įgaliojimai ir įsipareigojimai steigiant bendrovę bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

4) asmenys (steigėjai ir kiti asmenys), kurie gali atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų įgaliojimai;

5) bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų nominali vertė, emisijos kaina;
6) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, iš jų – skaičius pagal rūšis ir klases;
7) steigėjų įsigyjamų akcijų suteikiamos teisės;
8) akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, iš jų – pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai, delspinigiai už laiku neapmokėtas akcijas. Delspinigiai negali būti mažesni kaip 0,05 procento neįmokėtos sumos už kiekvieną praleisto termino dieną;
9) steigiamojo susirinkimo sušaukimo tvarka;
10) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
12) steigimo sutarties sudarymo data.
Steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams.
Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų atstovai. Jeigu bent vienas steigėjas yra fizinis asmuo, sutartis turi būti patvirtinta notaro. Jeigu visi steigėjai yra juridiniai asmenys, jų vadovų arba įgaliotų asmenų parašai tvirtinami antspaudais.
Bendrovės steigimo sutartis, sudaryta AB įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti kaupiamąją steigiamos bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
3. Susiūti bendrovės įstatai (4 egzemplioriai). Įstatuose turi būti nurodyta:
1) bendrovės pavadinimas;
2) bendrovės buveinė;
3) bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis;
4) įstatinio kapitalo dydis;
5) akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės;
6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka;
7) stebėtojų tarybos, valdybos narių, administracijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, šių valdymo organų kompetencija;
8) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;
9) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;
10) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
Įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams. Jeigu bendrovės įstatuose numatytą ūkinę veiklą reglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, rengiant ir keičiant bendrovės įstatus šių įstatymų privalu laikytis.
Steigiamos bendrovės įstatai iki steigiamojo susirinkimo turi būti visų steigėjų ar jų atstovų pasirašyti. Fizinio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, o juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens parašas tvirtinamas antspaudu.
Bendrovės įstatai bei jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.
4. Steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame turi būti įrašyti nutarimai:
1) įsteigti UAB;
2) patvirtinti UAB įstatus;
3) paskirti valdymo organus (tarybos ar (ir) valdybos narius, jeigu taryba ir valdyba sudaromos) taip pat ir administracijos vadovą. (Administracijos vadovą renka valdyba, jeigu jinai sudaroma).
Kai visi pradiniai įnašai yra įmokėti, steigėjai iki bendrovės įregistravimo privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą.
Steigiamajam susirinkimui taikomos AB įstatymo visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos nuostatos, išskyrus AB įstatymo 24 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio, 27 straipsnio 1 dalies ir 28 straipsnio reikalavimus. Balsavimo teisę steigiamajame susirinkime turi steigėjai. Jeigu kvorumo nėra, steigiamasis susirinkimas šaukiamas pakartotinai. Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę rengia steigimo sutartyje steigėjų įgaliotas asmuo.
Jei steigiamajame susirinkime nebuvo išrinkti pagal bendrovės įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės valdymo organo nariai, turi būti šaukiamas pakartotinis steigiamasis susirinkimas.
5. Kvitas arba mokamasis pavedimas:
500 litų – už bendrovės įregistravimą.
6. Lietuvos Respublikoje įregistruoto banko pažyma apie steigiamos bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje esančius pradinius įnašus (ne mažiau kaip 10000 Lt) už pasirašytas akcijas.
7. UAB adreso teisingumą patvirtinantis dokumentas:
UAB, kuri yra patalpų savininkė, pateikia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teses į juos arba kitus UAB nuosavybės teises į patalpas įrodančius dokumentus.
8. Prašymas savivaldybei dėl uždarosios akcinės bendrovės ir jos įstatų įregistravimo. Prašyme nurodoma:
1) tikslus nesutrumpintas UAB pavadinimas;
2) buveinės adresas, pašto indeksas, telefono ir telefakso numeriai;
3) vadovo ir kitų valdymo organų pareigos, vardai, pavardės, adresai, asmens kodai, telefonai;
4) atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, asmens kodai, taip pat jų įgaliojimai;
5) įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis;
6) akcijų nominali vertė ir jų skaičius pagal rūšis ir klases;
Prašymą pasirašo administracijos vadovas arba įgaliotas asmuo arba steigėjai.
9. Licencijos nuorašas, jeigu UAB vykdo licencijuojamą veiklą.

Mano steigiama įmonė vadinsis UAB “Pajūrio baldai”. Įmonė bus įsteigta netoli Palangos (5 km. nuo miesto ribos). 15 km. nuo objekto yra geležinkelio stotis, be to netoli Klaipėdos uostas. Teritorija ir keliai asfaltuoti. Kadangi pagaminta produkcija bus vežama autotransportu, geležinkeliu bei keltu plukdoma į užsienio šalis tai sudaro geras sąlygas transporto operacijoms atlikti. Įmonėje dirbs apie 60 darbuotojų. Įmonės apyvarta per metus turėtų siekti 41,123 mln. Litų.

GAMINAMA PRODUKCIJA
UAB “Pajūrio baldai” pagrindinė veikla bus virtuvės baldų gamyba iš natūralaus medžio (lentynos, spintelės, taburetės, kėdės, stalai). Virtuviniai baldai bus kokybiški, šiuolaikiški bei nebrangūs. Baldai yra pagrindinė interjero dalis, todėl jie turi derintis su kitais jo elementais, turi būti aukšto meninio- estetinio lygio, atitikti pastoviai augančius gyventojų poreikius. Baldai yra labai reikalingas produktas visiems žmonėms. Jie turi būti konstruktiški, technologiški, ekonomiški ir turėti gerą estetinę išvaizdą.
Baldai bus gaminami naudojant pažangias technologijas ir kokybiškas medžiagas. Dirbsime vokiečių gamintojo “ALTENDORF” bei italų “MASTERWOOD” skaitmeninio valdymo staklynu, austrų firmos “OTT” pagamintomis staklėmis bei kitais profesionaliais įrengimais. Baldai bus projektuojami specialiomis kompiuterinėmis AutoCAD ir OfficeCAD programomis. Baldų gamybai bus naudojamos tik tos medžiagos, kurios atitinka Europos Sąjungoje keliamus griežtus kokybės ir ekologinius reikalavimus atsparumui, teplumui ir cheminiam poveikiui.

Kokybiškam ir moderniam baldui pagaminti bus naudojamos tokios medžiagos, kaip postformingas- moderni besiūlės briaunos technologija, iki keletos kartų prailginanti baldo eksploatacijos laiką, sintetinės dangos, turinčios specialią “Ofice” baldų paviršiaus struktūrą BS, dažytos briaunos (specialiais struktūriniais briaunų dažais) bei sintetinės ABS briaunos – taip pat pasižyminčios ypatingai geromis eksploatacijos savybėmis.

Įmonėje nuolat bus atnaujinama baldų apdirbimo įranga bei technologijos, plečiamas gamybai ir apdailai naudojamų medžiagų asortimentas. (3 literatūros šaltinis)
Pagrindinės medžiagos naudojamos virtuvės baldų gamybai yra- beržiniai rąstai, beržinės lentos, fanera, šlifavimo medžiagos, baldinė furnitūra, skiedėjai, lakas, klijai, šlifavimo popierius, gofrokartonas ir t.t.

ŽALIAVŲ, MEDŽIAGŲ TIEKĖJAI
Visas reikalingas medžiagas bei žaliavas įmonei tieks tiekėjai. Mūsų potencialiais tiekėjais gali būti- “Kretingos miškų urėdija” (beržiniai rąstai, lentos), “Mažeikių miškų urėdija” (beržiniai rąstai), “Pakruojo miškų urėdija” (beržinės lentos), “Rietavo miškų urėdija” (beržiniai rąstai), “Klaipėdos mediena” (fanera), “Modul Services” (Švedija) tieks šlifavimo medžiagas bei baldinę furnitūrą, “Joldijos jūra” (baldinė furnitūra, skiedėjas), “Herberts Industrielacke” (Vokietija) tieks laką bei emalę, “SlipNaxos” (Švedija) tieks šlifavimo popierių, “Lietuvos tara” (gofrokartonas), “Klaipėdos mediena” (fanerą), AB “Avokada” (furnitūrą), UAB “Vilandi prekyba (pakavimo plėvelė), “Minichmetova” (etiketės), UAB “Ottensten” (kabės).
Savo žaliavų bei medžiagų tiekėjus įmonė pasirinks atsižvelgdama į visų potencialių tiekėjų siūlomas kainas, bei stengsis imti medžiagas iš tų įmonių kurios yra arčiausiai, kad nebūtų didelės išlaidos transportui.

GAMINIŲ REALIZAVIMAS
“UAB Pajūrio baldai” dalį pagamintos produkcijos parduos vietinėje rinkoje (40%). Pagrindiniai virtuvės baldų pirkėjai Lietuvoje, turėtų būti vidurinio sluoksnio gyventojai, įsirengiantys naujus namus ar butus. Kitą dalį produkcijos (60%) įmonė eksportuos į kitas šalis- Švediją, Daniją, Lenkiją, Vokietiją, Suomiją, Belgiją, Prancūziją, Angliją, Norvegiją. Manau, kad šių šalių gyventojus, patenkins gaminių konstrukcijos paprastumas, patogumas ir pigumas. Be to su daugeliu iš šitų šalių labai patogus susiekimas per Klaipėdos uostą.

ĮMONĖS VADYBOS IR GAMYBOS STRUKTŪRA

Prieš padedant verslą labai svarbu pateikti firmos valdymo struktūrą. Tad visų pirma reikia apgalvoti:
• Būsimuosius firmos poreikius, reikalingus visaverčiam darbui;
• Kas iš tarnautojų galėtų sėkmingai tuos poreikius tenkinti;
• Kas ir kaip nustatys konkrečias šių tarnautojų užduotis;
• Kas bus atsakingas už darbų atlikimą.
Planuojant firmos struktūrą mes turime žinoti, kad bet kurios organizacijos valdymas turi būti greitas ir lankstus. Dabar dažniausiai taikoma dvejopa firmų struktūra: funkcinė ir matricinė. Yra valdančioji ir valdomoji schemos.
AB “Pajūrio baldai” dirbs apie 60 darbuotojų. Mūsų įmonė galvoja tokią personalo struktūrą- aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas. Jis renka valdybą, kurią sudaro 3 nariai, o jai vadovauja pirmininkas. Valdyba pateikia su bendrovės veikla susijusius sprendimus, o akcininkų susirinkimas balsuodamas jiems pritaria arba ne.
Įmonei vadovauja generalinis direktorius, o jam tiesiogiai pavaldūs administravimo padalinio darbuotojai, gamybos padalinio vadovas, vyr. mechanikas, ekonomistas sandėlininkas ir gatavos produkcijos sandėlininkas. Visą valdančiąja ir valdomąją personalo dalį pavaizduosiu 1 schemoje.

UAB “Pajūrio baldai” struktūra
1 schema

2. VERSLO ORGANIZAVIMO MODELIAVIMAS
2.1. ORGANIZAVIMO UŽDAVINIAI

Norint pradėti verslą turiu užtikrinti gamybos proceso elementus. (1 literatūros šaltinis psl. 44) Gamybos procese išskiriamos trys sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektas (2 schema).

2 Schema
Darbas
Tikslinga žmonių veikla Darbo objektai Produkcija

Žaliavos ir pagrindinės medžiagos, Pagalbinės medžiagos, kooperuojamieji dirbiniai, komplektuojamieji dirbiniai Gaminiai ir patarnavimai
Darbo priemonės Gamybos Vartojimo
priemonės reikmenys
Įrankiai, mašinos, įrengimai, pastatai, energija, žemė ir t.t.

Pagrindiniai organizavimo uždaviniai yra šie:
• Įmonės įregistravimas;
• Verslo plano sudarymas;
• Paieškos (žaliavų bei medžiagų, personalo, projektuotojo, patalpų, finansų, įrengimų, baldų, transporto įmonės);
• Per paieškas surastų- žaliavų bei medžiagų, personalo, projektuotojo, patalpų, finansų, įrengimų, baldų, transporto įmonės- įsigijimas;
• Patalpų remontas bei įsirengimas;
• Reklamos paruošimas;
• Bandomosios partijos išleidimas;

2.2. ORGANIZAVIMO PROCESO DARBAI
Mano organizuojami darbai prasideda nuo įmonės įregistravimo ir baigiasi įmonės atidarymu.
Taigi visų pirmiausia man reikės atlikti tokius darbus: įregistruoti įmonę- ji ir jos įstatai registruojmi Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.
Uždaroji akcinė bendrovė steigiama tokia tvarka:
1. parašomi bendrovės įstatai;
2. pasirašomas įstatinis kapitalas (akcijos);
3. sušaukiamas steigiamasis akcininkų susirinkimas;
4. bendrovė ir jos įstatai registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.
Bendrovė įregistruojama po to, kai visi pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas yra įmokėti, įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta akcinės bendrovės steigimo ataskaita ir išrinkti pagal bendrovės įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės valdymo organo nariai. Nuo bendrovės įregistravimo dienos bendrovė laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises. Įmonės įregistravimas sąlygoja verslo plano sudarymą.
Verslo plane turi atsispindėti visi būtini veiklos aspektai: projektas, rinkodara, tyrimai ir plėtojimas, gamyba, valdymas, rizikos veiksniai, finansavimas ir darbų atlikimo grafikai. Verslo planą įmonei AB “Pajūrio baldai” paruoš UAB “Verslo konsultacijų spektras”. Verslo planas sąlygoja kitą svarbų uždavinį- paieškas- finansų paieška, personalo paieška, projektuotojo paieška, žaliavų medžiagų paieška, patalpų paieška, įrengimų paieška, baldų paieška, transporto įmonės paieška. Visų pirma įmonė ieškos finansų t.y. ims paskolą iš banko AB “Hansabank”, nes šio banko palūkanos įmonei yra palankiausios. Bus prašomas 1000000 Lt. kreditas 5 metų laikotarpiui. Paskola bus imama ir atiduodama dalimis, palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas gamybinis kompleksas.
Žaliavų bei medžiagų įmonė ieškos kreipdamasi į aplinkinių miestų miškų urėdijas, bei kitas įmones. (Tiekėjai jau buvo paminėti anksčiau).
Personalo paiešką įmonė vykdys, dėdama skelbimus į laikraščius (“Pajūrio naujienos”, “Lietuvos rytas”, “Švyturys”, “Vakarų ekspresas”) taip pat darbuotojų bus ieškoma per internetą bei per įmones, kurios užsiima darbuotojų paieška- UAS “ Baltic group international Klaipėda”, UAS “Fontes Vilnius”, UAS “People management”, UAB “Žmogaus studijų centras”. Įmonei reikės personalo, kuris dirbs administracinį darbą bei personalo, kuris gamybinėje sferoje.
Patalpų bus ieškoma per skelbimus laikraščiuose- “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakarų ekspresas”, nes įmonei reikia pakankamai didelių patalpų, kur ji galėtų vykdyti baldų gamybą bei turėti administracines patalpas.
Projektuotojas bus ieškomas taip pat dedant skelbimus į laikraščius- “Lietuvos Rytas”, “Respublika”, jis reikalingas, kad suprojektuotų įmonėje patalpas t.y. parengtų projektą. Taip pat projektuotojo bus ieškoma tokiose įmonėse- UAB ”Aketa”, UAB ”Gaudrė”, UAB “Agava”, UAB “Akvantas”, UAB “Fima” bei UAS “COWI BALTIC”.
Įrengimų bus ieškoma specialiose juos parduodančiose įmonėse Lietuvoje- UAS “Diksonija ir KO”, UAB “Kadis”, AB “ Energetinės statybos pramonė” bei užsienyje.
Baldų bus ieškoma tokiose baldų prekybos įmonėse- UAB “Žvaigždžių vartai”, UAB “Viseda”, UAB “Narbutas ir KO” , UAB “Alnos biuro sistemos”, UAB “Ginsatas”, UAB “Baldų rojus”, UAB “Toplinija”.

Transporto įmonės bus ieškoma per skelbimus laikraščiuose- “Lietuvos rytas”, “Respublika” bei įmonėse teikiančiose transporto paslaugas- UAB “Galuotas”, UAB “HRES”, AB “Molesta”, UAB “HOJA Ekspedicija”, UAB “Kautra”, UAB “Arijus”, UAB “Kraustina”, UAB “Hoptransa”.
Atlikus paieškas sekantis uždavinys- viso to įsigijimas. Taigi žaliavų ir medžiagų paieška sąlygoja jų įsigijimą. Visas reikalingas medžiagas bei žaliavas (beržiniai rąstai, lentos, fanera, šlifavimo medžiagos, baldinė furnitūra, lakas, gofrokartonas, skiedėjas ir t.t.) pristatys tiekėjai, su kuriais įmonė susitars iš mano jau anksčiau paminėtų potencialių tiekėjų.
Personalo paiešką sąlygoja du darbai- darbuotojų samdymas ir darbuotojų apmokymas. Vienus darbuotojus galėsiu samdyti iš karto, tai bus tie darbuotojai, kurie dirbs administracinėse patalpose, o kitus darbuotojus, kurie montuos įrengimus bei gamins baldus privalėsiu apmokyti. Darbuotojų apmokymams įmonė iš turimų potencialių įmonių, teikiančių šias paslaugas, išsirinks tą kurios paslaugų kainos bus nedidelės, bei tą kurios siūlomos darbuotojų apmokymo programos pasirodys labiausiai priimtinos.

Patalpų paiešką sąlygoja patalpų įsigijimas (pastatas su administracinėmis patalpomis, gamybos, džiovyklų, pastogės pastatai, sandėliai, kur bus laikoma gatava produkcija). Kaip jau minėjau anksčiau, įmonė įsikurs netoli Palangos. Tačiau nupirktos patalpos nebus visiškai tinkamos, todėl norint pradėti veiklą reikės jas atitinkamai paruošti. Patalpų įsigijimas ir projektuotojo paieška sąlygoja sekantį darbą- projektavimą.
Įsigytas patalpas reikia suprojektuoti, kad jos būtų tinkamos pradėti įmonės verslą- virtuvinių baldų gamybą. Patalpų projektavimą atliks įmonė, kurios paslaugos taip pat nėra labai brangios.
Įrengimų paieška sąlygoja įrengimų įsigijimą- šlifavimo staklės, ventiliatorius, džiovyklų ventiliatoriai, medienos dvipusio apdirbimo staklės, dažymo kameros, medienos išilginio sudūrimo staklės, autokrautuvas, medžio tekinimo staklės, lyginimo presas, šlifavimo kalibravimo staklės, keturpusės obliavimo staklės, medienos klijavimo presas, dvigubo pjovimo staklės, daugiašpindelinės gręžimo staklės, lazdų šlifavimo staklės, purkštuvas, hidraulinis vežimėlis, šlifuoklis, gręžtuvas, pjūklų galandimo staklės, juostinis gateris, pjovimo mašina, kompresorius, dažnio keitiklis, siurblys, medienos drožlių siurbimo įrenginys, juostinis gateris ir t.t. Įsigydama šiuos įrengimus įmonė taip pat atsižvelgs į kiekvienos įmonės siūlomas kainas, tačiau tuos įrengimus nuo kurių labiausiai priklausys gaminių kokybė, įmonė pirks neatsižvelgdama į kainą t.y. nesvarbu kad kaina bus didelė, tačiau svarbu kad įrenginys būtų kuo gerenis.

Baldų paieška sąlygoja baldų įsigijimą. Baldai (stalai, kėdės, spintos, lentynos ir t.t.) bus reikalingi administracinėms patalpoms. Įmonė reikalingus baldus įsigis iš tų prekybos įmonių, kurių siūlomi biuro
baldai nebus labai brangūs.
Transporto įmonės paieška sąlygoja transporto įmonės samdymą. Ji bus reikalinga pagamintas prekes išvežioti į įvairius produkcijos realizavimo taškus. Čia vėlgi įmonė stengsis susitarti su tomis transporto įmonėmis, kurių paslaugos bus nebrangios.
Tolesnis uždavinys- patalpų paruošimas. Patalpų projektavimas sąlygoja pirmųjų patalpų remontą. Į šias patalpas įeina administracinės patalpos ir sandėliai su gatava produkcija. Kadangi patalpos jau bus suprojektuotos, tai visą jų remontą atliks iš statybinių organizacijų pasamdyti darbininkai. Pirmų patalpų remontas sąlygoja antrųjų patalpų remontą. Antrąsias patalpas sudaro gamybinis, džiovyklų ir pastogės pastatai. Šioms patalpoms reikia atitinkamo remonto, kad įmonė galėtų sėkmingai gaminti baldus. Šių patalpų remontą taip pat atliks iš statybinių organizacijų pasamdyti darbininkai.
Darbuotojų samdymas sąlygoja pirmųjų patalpų įsirengimą (baldų sustatymas, paveikslų kabinimas ir t.t.). Antrųjų patalpų remontas, darbuotojų mokymas ir įrengimų pirkimas sąlygoja antrųjų patalpų įrengimų montavimą. Nupirkti įrengimai dar nėra sumontuoti, todėl būtina tai atlikti prieš patalpų įsirengimą. Įrengimus montuos specialiai tam apmokyti darbuotojai.
Pirmų patalpų įsirengimas sąlygoja reklamos paruošimą. Reklamos paruošimas yra labai svarbus procesas, nes nuo jo priklausys gaminamos produkcijos paklausa. Įmonė turi potencialias įmones, kurios ruošia reklamą- UAB “CIKLONAS”, UAB “Havera”, UAB “UNICOM Baltic”, UAB “IDLENA”, AB “Liepsna”. Iš šių potencialių įmonių mes išsirinksime vieną, kurios paslaugos mūsų manymu yra kokybiškiausios.

Įrengimų montavimas sąlygoja antrųjų patalpų įsirengimą (sumontuotų įrengimų sustatymas, jų paruošimas gamybai ir t.t.). Tai atliks patys darbuotojai, kurie dirbs gamybinėse patalpose.

Reklamos paruošimas sąlygoja klientų paiešką. Jeigu reklama bus paruošta labai gerai tai pritrauks daugiau klientų gal net pavyks užmegzti ryšius su užsienio valstybėmis. Klientų bus ieškoma įvairiais būdais. Įmonė bandys susitarti su prekybos centrais užsiimančiais baldų prekyba ir t.t

Antrųjų patalpų įsirengimas sąlygoja bandomosios partijos išleidimą. Būtina prieš pradedant baldų gamybą išleisti bandomąją partiją. Ir galiausiai klientų paieška, transporto įmonės samdymas bei bandomosios partijos išleidimas bei žaliavų įsigijimas sąlygoja verslo pradžią. Verslo pradžiai labai svarbu yra turėti klientus, kurie pirks pagamintą produkciją, transporto įmonė, kuri išvežios gaminius klientams, žaliavos bei medžiagos be kurių įmonė negalės gaminti baldų ir bandomosios partijos išleidimas. (Visa tai pateikta 1 lentelėje).
1 lentelė
Įtakojantys darbai Projektuojami darbai Įtakojami darbai
– 1. Įmonės įregistravimas 2
1 2. Verslo plano sudarymas 3,4,5,6,7,8,9,10
2 3. Finansų paieška 11,12,13,14,16,17,18
2 4. Žaliavų, medžiagų paieška 11
2 5. Personalo paieška 12,15
2 6. Patalpų paieška 14
2 7. Projektuotojo paieška 15
2 8. Įrengimų paieška 16
2 9. Baldų paieška 17
2 10. Transporto įmonės paieška 18
3,4 11. Žaliavų įsigijimas 26
3,5 12. Darbuotojų samdymas 20
3,5 13. Darbuotojų mokymas 22
3,6 14. Patalpų įsigijimas 15
7,14 15. Projektavimas 19
3,8 16.Įrengimų pirkimas 2 patalpoms 22
3,9 17. Baldų pirkimas 20
3,10 18. Transporto įmonės samdymas 27
15 19. 1 Patalpų remontas 21
12,19,17 20. 1 Patalpų įsirengimas 23,24
19 21. 2 Patalpų remontas 22
13,16,21 22. 2 Patalpų įregimų montavimas 24
20 23. Reklamos paruošimas 25
20,22 24. 2 Patalpų įsirengimas 26
23 25. Klientų paieška 27
11,24 26. Bandomosios partijos išleidimas 27
18,25,26 27. Verslo pradžia –

2.3. ORGANIZAVIMO PROCESO TINKLINIS MODELIS
Turėdama proceso darbus pradedu konstruoti tinklinį modelį. Tinkliniame modelyje (3 schema) yra šios esminės dalys:
• aiškiai nurodomi ryšiai tarp darbų;
• darbai detaliai apibrėžti.

Čia yra keletas taisyklių kuriomis aš turėjau vadovautis konstruodama tinklinį modelį:
1. Įvykių numeracijos tinkliniame modelyje neturi pasikartoti; tinklinių grafikų skaičiavimo metodai reikalauja, kad darbo galutinio įvykio numeris būtų didesnis už pradinio įvykio numerį.
2. Lygiagrečiai vykdomiems darbams teisingai pavaizduoti įvedama papildoma priklausomybė ar įvykis.
3. Jeigu darbas “b” gali būti pradėtas galutinai neužbaigus darbo “a”, tai pastarąjį reikia skaidyti į du atskirus darbus.
4. Tinkliniame modelyje neleistinas uždaras darbų pavaizdavimo kontūras.
5. Priklausomumas įvedamas siekiant teisingo darbo priklausomumo pavaizdavimo nuo vieno ar kelių darbų. (7 literatūros šaltinis psl. 8,10,11; )

2.4. ORGANIZAVIMO PROCESO MODELIO DARBŲ LAIKO IR FINANSŲ RESURSŲ PARAMETRAI
Nubraižius tinklinį modelį, turime kiekvienam darbui nusistatyti trukmę bei resursus (tai pavaizduota 3 schemoje). Savo kursiniame darbe aš pasirinkau tokį intervalą 1-12 sąlyginių trukmės vienetų. Taigi aš turiu nusistatyti, kuris darbas bus atliekamas trumpiausiai ir kuris užtruks ilgiausiai. Trumpiausiai truks įmonės įregistravimas, nes visi dokumentai jau bus paruošti ir liks tik įregistruoti įmonę; bei transporto įmonės samdymas, nes suradus transporto įmonę ją beliks tik pasamdyti. Žaliavų medžiagų paieška, personalo paieška, projektuotojo paieška, verslo plano sudarymas, įrengimų paieška, baldų paieška taip pat netruks labai ilgai, nes įmonė turi potencialias įmones, kurios tai atlieka tik reikia su kuria nors iš jų susitarti, gal tik ilgiau užtruks įrengimų paieška, nes jų bus ieškoma ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Finansų paieška taip pat neužtruks ilgai, nes įmonei reikės tik susitvarkyti banke reikiamus dokumentus ir ji galės gauti paskolą. Žaliavų medžiagų įsigyjimas, darbuotojų samdymas, įrengimų pirkimas taip pat neužtruks ilgai, nes juos suradus beliks tik įsigyti. Ilgiau truks darbuotojų mokymas, nes dažniausiai tokie mokymai trunka apie mėnesį ar daugiau laiko. Projektavimas truks ilgiau. Reklamos paruošimas ilgai neužtruks, nes tai atliks įmonė, turinti nemažą patirtį šioje srityje. Ilgiausiai užtruks antrųjų t.y. gamybinių patalpų remontas, nes čia reikės daug darbo kol patalpos bus pilnai paruoštos gamybai, čia reikės įrengti pastogę džiovyklą ir t.t. Šiek tiek trumpiau truks pirmųjų patalpų remontas, nes administracines patalpas yra lengviau atremontuoti nei gamybines, antrųjų patalpų įsirengimas bei įrengimų montavimas taip pat užims nemažai laiko, nes šios patalpos yra labai svarbios įmonei, taigi jas reikia atatinkamai paruošti.
Resursai taip pat yra sąlyginiai. Taigi aš pasirinkau 1-13 sąlyginių resursų vienetų intervalą. Čia nusistatau, kas kainuos pigiausiai ir kas brangiausiai. Taigi pigiausiai kainuos baldų paieška, nes jų nereikės labai daug, o be to baldai bus įsigyjami prekybos centruose, kurie prekiauja baldais, taigi pati jų paieška kainuos labai nedaug; šiek tiek brangiau projektuotojo paieška, nes jo bus ieškoma dedant skelbimus į laikraščius bei per įvairias įmones, kurios teikia šias paslaugas; įmonės įregistravimui taip pat nereikia daug lėšų, transporto įmonės paieška- bus vykdoma dedant skelbimus į laikraščius, bei per įvairias įmones, kurios teikia šias paslaugas. Įrengimų paieškai, žaliavų medžiagų paieškai reikės šiek tiek daugiau lėšų, nes tai yra pagrindiniai dalykai be kurių įmonė negalėtų vykdyti savo veiklos. Patalpų įsigyjimas kainuos brangiau, nes bus perkamos patalpos su visais sandėliais ir t.t. tačiau jos nebus visiškai tinkamos gamybai ir reikalaus remonto. Patalpų remontas, projektavimas, pirmų bei antrų patalpų įsirengimas, įrengimų montavimas kainuos brangiau, nes šias paslaugas teikiančių įmonių kainos yra gana didelės. Brangiai kainuos žaliavų medžiagų įsigyjimas- nes jų reikės labai daug, o jas tiekiančių įmonių kainos taip pat gana didelės. Brangiausiai kainuos įrengimų pirkimas, nes jų reikės daug be to daugelis įrengimų bus atsivežama iš užsienio šalių, šiek tiek pigiau bus verslo plano sudarymas (geras verslo planas kainuoja labai daug).

2.5. OPTIMIZAVIMO PROCESO TINKLINIO MODELIO PARAMETRŲ SKAIČIAVIMAS LENTELĖS METODU

Savo kursiniame darbe optimizavimo proceso tinklinio modelio parametrus skaičiuosiu lentelės metodu (2 lentelė). Skaičiuojant tinklinio grafiko parametrus, lentelėje įvykiai privalo būti sunumeruoti prisilaikant kodavimo taisyklės: pradinis darbo (priklausomumo, laukimo) įvykio numeris turi būti mažesnis už galutinio įvykio numerį. Skaičiuojama specialios formos lentelėje tokia tvarka:
a) Pirmosiose trijose grafose rašomi kiekvieno darbo pradiniai duomenys iš tinklinio modelio: darbo kodas (2 grafa), darbo trukmė (3 grafa), ir pirmesniųjų darbų pradinio įvykio numeriai (1 grafa). Pildant lentelės antrą grafą svarbu, kad visi darbai būtų rašomi didėjančia pradinio įvykio tvarka, o prasidedantys tuo pačių pradiniu įvykiu- darbų galutinio įvykio didėjimo tvarka.
b) Apskaičiuojami kiekvieno darbo ankstyvieji parametrai (4 ir 5 grafa). Skaičiuojame nuo išeities iki baigiamojo darbo. Išeities darbo ankstyvieji parametrai skaičiuojami pagal tokias formules T1-japr =0 (išeities darbo anksčiausia pradžia lygi nuliui); T1-japb= T1-japr+t1-j=t1-j (išeities darbo anksčiausia pabaiga lygi išeities darbo anksčiausios pradžios ir darbo trukmės sumai, t.y. darbo trukmei) , o kitų darbų- pagal tokias formules Ti-japr= max Th-iapb; Ti-japb= Ti-japr+ti-j ( duotojo darbo anksčiausia pabaiga lygi duotojo darbo anksčiausios pradžios ir trukmės sumai). Čia taip pat reikia žinoti, kad darbų, prasidedančių tuo pačiu pradiniu įvykiu, anksčiausių pradžių reikšmės yra lygios.
Pvz. darbo 7-8 ankstyvoji pradžia yra skaičiuojama taip: žiūrime į darbų 3-7 ir 4-7 ankstyvąsias pabaigas. Darbo 3-7 ankstyvoji pabaiga yra 7, o darbo 4-7 ankstyvoji pabaiga yra 6 imame max tai bus 7, taigi darbo 7-8 ankstyvoji pradžia yra lygi 7, o ankstyvoji pabaiga darbo 7-8 yra lygi to darbo anksčiausios pradžios ir trukmės sumai 2+7=9.
c) Apskaičiuojami kiekvieno darbo vėlyvieji parametrai (6,7 grafos). Baigiamojo darbo vėlyvieji parametrai skaičiuojami pagal tokias formules: Ti-z vpb=tkr=max Ti-z apb (baigiamojo darbo vėliausia pabaiga lygi kritiško kelio trukmei), T1-z vpr=tkr-ti-z (baigiamojo darbo vėliausia pradžia lygi kritiško kelio ir baigiamojo darbo trukmės skirtumui); kitų darbų pagal tokias formules: Ti-j vpb= min Tj-k vpr (duotojo darbo vėliausia pabaiga lygi minimaliai sekančio darbo vėliausiai pradžiai), Ti-j vpr=Ti-j vpb-ti-j (duotojo darbo vėliausia pradžia lygi vėliausios pabaigos ir trukmės skirtumui). Pirmiausia skaičiuojamos darbų vėlyviausios pabaigos. Darbų pasibaigiančių tuo pačiu galutiniu įvykiu vėliausių pabaigų reikšmės yra lygios. Pvz. darbo 12-13 vėliausia pabaigą skaičiuojame taip: ieškome sekančių darbų t.y. po darbo 12-13 sekantys darbai yra 13-14 ir 13-15 žiūrime į šių darbų vėlyvąją pradžią. Darbo 13-14 vėlyvoji pradžia yra lygi 38, o darbo 13-15 vėlyvoji pradžia lygi 25, taigi imame minimalią vėliausią pradžią 25. Taigi darbo 12-13 vėlyvoji pabaiga bus lygi 25. O darbo 12-13 vėlyviausia pradžia bus lygi vėlyviausios pabaigos ir trukmės skirtumui 25-10=15.
d) Apskaičiuojamas darbo bendras rezervas Ri-j= Ti-j vpb-Ti-j apb=Ti-j vpb-Ti-j apr (bendrasis darbo laiko rezervas nustatomas kaip skirtumas tarp bendravardžių vėliausių ir anksčiausių darbų parametrų) ir dalinis laiko rezervas pagal tokią formulę ri-j= Tj-k apr-Ti-j apb (dalinis darbo rezervas yra nustatomas kaip sekančio darbo anksčiausios pradžios ir duotojo darbo anksčiausios pabaigos skirtumas). Dalinis laiko rezervas yra mažesnis arba lygus bendram laiko rezervui ri-j <= Ri-j. Pvz. darbo 3-11 bendrasis rezervas bus lygus 3-11 darbo iš vėlyvosios pabaigos atimame to paties darbo ankstyvąją pabaigą ir gauname 60-5=55 ir iš 3-11 darbo vėlyvosios pradžios atimame to paties darbo ankstyvąją pradžią ir gauname taip pat 58-3=55 kadangi atėmus abu skaičiai sutampa vadinasi paskaičiuota teisingai ir 3-11 darbo bendrasis laiko rezervas bus lygus 55. To paties 3-11 darbo dalinis rezervas randamas taip: imame sekančio darbo t.y. 11-20 anksčiausią pradžią, kuri lygi 6 ir 3-11 darbo anksčiausią pabaigą, kuri lygi 5 iš 11-20 darbo anksčiausios pradžios atėmę 3-11 darbo anksčiausią pabaigą ir gausime 3-11 darbo dalinį laiko rezervą, kuris lygus 6-5=1.
e) Žymime kritišką kelią, kuris yra ilgiausias pilnas kelias ir eina per darbus, kurie neturi nei bendro, nei dalinio laiko rezervo. Lentelėje darbai per kuriuos praeina kritiškas kelias pabraukiami, o tinkliniame grafike braižomi storesne arba spalvota linija. Taigi mano darbe kritiškas kelias eina per tokius darbus 1-2 (įmonės įregistravimas), 2-3 (verslo plano sudarymas), 3-7 (patalpų paieška), 7-8 (patalpų įsigijimas), 8-12 (projektavimas), 12-13 (pirmų patalpų remontas), 13-15 (antrų patalpų remontas), 15-17 (antrų patalpų įrengimų montavimas), 17-19 (antrų patalpų įsirengimas), 19-20 (bandomosios partijos išleidimas), 20-21 (verslo pradžia). (literatūros šaltinis nr. 7 psl.16-23; )
Lentelė 2
Pirmesnių darbų pradinių numerių įvykis Darbo kodas i-j Darbo trukmė t Ankstyvieji parametrai Vėlyvieji parametrai Laiko rezervai

Pradžia T Pabaiga T Pradžia T Pabaiga T Bendrasis R Dalinis r
1 2 3 4 5 6 7 8 9
– 1-2 1 0 1 0 1 0 0
1 2-3 2 1 3 1 3 0 0
2 3-4 3 3 6 4 7 1 0
2 3-5 3 3 6 50 53 47 0
2 3-6 4 3 7 28 32 25 0
2 3-7 4 3 7 3 7 0 0
2 3-8 2 3 5 7 9 4 4
2 3-9 5 3 8 29 34 26 0
2 3-10 3 3 6 33 36 30 0
2 3-11 2 3 5 58 60 55 1
3 4-5 0 6 6 53 53 47 0
3 4-6 0 6 6 32 32 26 1
3 4-7 0 6 6 7 7 1 1
3 4-9 0 6 6 34 34 28 2
3 4-10 0 6 6 36 36 30 0
3 4-11 0 6 6 60 60 54 0
3,4 5-19 3 6 9 53 56 47 47
3,4 6-14 2 7 9 36 38 29 16
3,4 6-15 5 7 12 32 37 25 25
3,4 7-8 2 7 9 7 9 0 0
3,7 8-12 6 9 15 9 15 0 0
3,4 9-15 3 8 11 34 37 26 26
3,4 10-14 2 6 8 36 38 30 17
3,4 11-20 1 6 7 60 61 54 54
8 12-13 10 15 25 15 25 0 0
12 13-14 0 25 25 38 38 13 0
12 13-15 12 25 37 25 37 0 0
6,13,10 14-16 8 25 33 38 46 13 0
6,9,13 15-17 9 37 46 37 46 0 0
14 16-17 0 33 33 46 46 13 13
14 16-18 3 33 36 54 57 21 0
15,16 17-19 10 46 56 46 56 0 0
16 18-20 4 36 40 57 61 21 21
17,5 19-20 5 56 61 56 61 0 0
11,18,19 20-21 1 61 62 61 62 0 0

2.6. ORGANIZAVIMO PROCESO VYKDYMO GRAFIKO KONSTRAVIMAS IR BRAIŽYMAS LAIKO MASTELIU
Kad apskaičiuotas tinklinis grafikas būtų suprantamas, aiškus, būtų galima kontroliuoti verslo eigą, jį reikia nubraižyti laiko masteliu. (4 schema) Savo kursiniame darbe tinklinį grafiką laiko masteliu braižysiu pagal darbų anksčiausiais pradžias. Taigi čia projekcijos, jungiančios du įvykius, dydis į lauko ašį lygus darbo trukmės ir dalinio rezervo reikšmių sumai. Paryškinta linija pažymiu kritišką kelią, kuris yra ilgiausias pilnas kelias ir eina per darbus, kurie neturi nei bendro, nei dalinio laiko rezervo. Braižant tinklinį grafiką laiko masteliu, po juo braižomas ir lėšų reikalavimo grafikas. ( 7 literatūros šaltinis psl. 29)

2.7. FINANSINIŲ RESURSŲ REIKALAVIMO KALENDORINIO GRAFIKO KONSTRAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS
Tinklinio grafiko optimizavimas- tai ieškojimas optimalaus varianto. Sudarydama grafiką į abscisių ašį projektuoju resursų pareikalavimą. Resursų pareikalavimo kitimas vyksta ten, kur baigiasi darbas arba yra įvykis. Ordinačių ašyje yra resursų pareikalavimo laiko vienetai. Grafike virš darbo parodytoje trupmenoje skaitiklis reiškia darbo trukmę, o vardiklis- reikalingų pinigų kiekį. Kada nubraižau resursų reikalavimų grafiką, darau tokias išvadas: Intervaluose 4,5 yra pikas su reikšme 22, šiame intervale yra vykdomi darbai 3-11, 3-8 jie turi laiko rezervus ir tai sudaro prielaidas, kad galiu optimizuoti. Pikas dar yra intervale 9 su reikšme 40 čia vykdomi darbai 11-20, 10-14, 9-15, 3-8, 6-15, 6-14, 5-19, kurie turi laiko rezervus; bei pikas yra intervaluose 34,35,36 su reikšme 18 šiuose intervaluose vykdomi darbai yra 11-20, 9-15, 6-15, 5-19 turintys laiko rezervus.
“Duobė” yra intervale 6 su reikšme 18 čia vykdomi darbai 3-11, 3-8 turintys laiko rezervus. “Duobė” yra intervaluose 13,14,15 su reikšme 6 čia vykdomi darbai 11-20, 9-15, 10-14, 6-15, 6-14, 5-19 turintys laiko rezervus. Kita “duobė” yra intervaluose 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 su reikšme 6 čia vykdomi darbai 11-20, 9-15, 10-14, 6-15, 6-14, 5-19 turintys laiko rezervus. “Duobė” intervaluose 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 su reikšme 6 intervaluose vykdomi darbai 11-20, 18-20, 5-19 kurie turi laiko rezervus. “Duobė” intervaluose 57,58,59,60,61 su reikšme 6 čia vykdomi darbai 11-20, 18-20 turintys laiko rezervus.
Padariusi tokias išvadas vykdau optimizavimą. Intervaluose, kur yra pikas darbo nedirbu, bet aš jį dirbu ten, kur yra duobė. Darbo 3-8, kur yra pikas intervale 4,5 nedirbu, o dirbu intervaluose 6,7. Darbo 11-20 intervale 7 nedirbu, o dirbu intervale 10. Darbo 10-14 intervale 7,8 nedirbu, o dirbu intervale 13,14. Darbo 9-15 intervaluose 9,10,11 nedirbu, o dirbu intervale 23,24,25, kur yra duobė. Darbo 6-15 intervaluose 8,9,10,11,12 nedirbu, o dirbu intervaluose 15,16,17,18,19, kur yra duobė. Darbo 6-14 intervale 8 nedirbu, o dirbu intervale 11. darbo 5-19 intervaluose 7,8,9 nedirbu, o dirbu intervaluose 20,21,22, kur yra duobė.
Po optimizavimo pikas intervale 4,5 su reikšme 22 sumažėjo iki reikšmės 20; pikas intervale 9 su reikšme 40 sumažėjo iki reikšmės 11. “Duobės” reikšmė intervale 6 padidėjo nuo 18 iki 20, taip pat padidėjo “duobės” reikšmė- 6 intervale 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Intervalas 13,14,15 įgijo reikšmę 11, intervalas 16,17,18,19 įgijo reikšmę 11, intervalas 20,21,22 įgijo reikšmę 17, intervalas 23,24,25 įgijo reikšmę 19. (Visa tai pavaizduota 4 schemoje).

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Rašant kursinį darbą sunkiausia buvo įsivaizduoti darbų trukmes bei reikalingus resursus. Norint tai padaryti teisingai, reikia turėti praktikos, todėl mano darbe pateiktos trukmės bei resursai ne visai atspindi tikrovę. Be to trūko žinių apie patį verslo plano paruošimą bei verslo organizavimą. Manau, kad paskaitų metu reikėtų labiau susikoncentruoti į šiuos dalykus.

Sunku buvo rasti medžiagos apie konkrečios mano pasirinktos įmonės AB “AKMENA” veiklą, nes ši įmonė kaip ir kitos nelinkusi atskleisti savo veiklos paslapčių.
Trūko žinių braižant valdančiąją ir valdomąją personalo struktūrą įmonėje, nes paskaitų metu mes apie tai gavome labai mažai informacijos, todėl manau, kad per vadybos pagrindų paskaitas reikėtų į tai labiau atsižvelgti.
Nelengva buvo ir braižant organizavimo proceso tinklinį modelį. Čia reikėjo žinoti visus verslo organizavimo apribojimus bei teisingai pavaizduoti darbus ir priklausomybes.
Šiaip visą kursiniam darbui reikalingą medžiagą buvo galima rasti internete bei knygose, todėl aprašyti įmonės charakteristiką, gaminamus produktus, apskaičiuoti organizavimo proceso tinklinio modelio parametrus nebuvo sunku.

LITERATŪRA

1. Sakalas A. Pramonės įmonių vadyba. Kaunas: Technologija, 1996.
2. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą. Vilnius: Pačiolis, 2001.
3. http://www.akmena.lt
4. http://www.mediena.lt
5. http://www.jt.lt
6. Valstybės žinios nr. 64, 2000
7. Jonaitis A. Kalendorinio ir tinklinio metodų pagrindai. Vilnius: VISI, 1986.
8. http://www.svv.lt

PRIEDAI

Priedas nr. 1 UAB “Ekosta” įstatai
Priedas nr. 2 UAB “Ekosta” registravimo pažymėjimas

Leave a Comment