Verslo plano forma

Bendros rekomendacijos verslo planų rengėjams

Rengiant verslo planą rekomenduojame pareiškėjui priimtina forma ir apimtimi supažindinti su įmone, investicinę idėją ir jos realizavimo galimybėmis. Siekiant standartizuoti verslo planų rengimą, pateikiame pagrindinius orientyrus ir lenteles, kuriuos reikėtų įvardinti arba užpildyti ruošiant verslo planą paramai gauti.

I, Įmonės, ūkio pristatymas
I.1 Nurodyti visus atributus, registravimo data, teisinį statusą;
I.2 Įstatinio kapitalo šaltinis (bendrovėms), akcijų (pajaus) pasiskirstymas;
I.1 Įmonės, ūkio valdymas;
I.2 Gamybinė bazė;
I.3 Įmonės, ūkio turtas ir įsipareigojimai;
I.4 Iki šiol vykdyta įmonės ar ūkio veikla ir finansinė padėtis;
I.5 Įmonės, ūkio darbuotojai;
I.6 Informacija apie iki šiol gautos valstybinės paramos panaudojimą;

II. Produkcijos rinka
II.1 Vidaus rinkos įvertinimas, konkurentų nurodymas;
II.2 Užsienio rinkos įvertinimas ir eksporto prognozės;
II.3 Gaminamos produkcijos realizavimo strategija;
II.4 Informacija apie ilgalaikius prekybinius partnerius ar sutartis;

III. Projekto pristatymas
III.1 Projekto esmė ir pagrindiniai tikslai;
III.2 Projekto įgyvendinimo vieta;
III.3 Finansinis ekonominis projekto pagrindimas;
III.4 Numatomi investiciniai patobulinimai;
III.5 Tiekėjų ar rangovų atrankos kriterijai;
III.6 Paramos poreikis ir finansavimo šaltiniai;
III.7 Darbų ir investicijų įgyvendinimo grafikas;
III.8 Numatomi investiciniai patobulinimai, perkamos technikos, įrangos,
III.9 Investicijų įgyvendinimo efektas;
III.10 Naujų darbo vietų sukūrimas;
III.11 Aplinkosauginių reikalavimų įvykdymas;
III.12 Žaliavos, jų šaltiniai ir tiekimo sąlygos;
III.13 Projekto įgyvendinimo rizikos faktoriai;
III.14 Pagrindinės prognozavimo prielaidos;

IV. Finansiniai įmonės, ūkio veiklos rodikliai
IV.1 Pajamos
IV.2 Gamybos sąnaudos
IV.3 Pelnas
IV.4 Lūžio taškas (numatomas pelno pradžios momentas)
IV.5 Grynųjų pinigų srautas
IV.6 Projekto įvertinimas

Pateikiame įvairių lentelių rinkinį, rekomenduojame pasinaudoti šiomis lentelėmis, kaip pavyzdžiais, rengiant verslo planą.

1. Informacija apie pareiškėją

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Registracijos data
Įmonės adresas Telefono Nr. Fakso Nr. El.pašto adresas
Banko pavadinimas Banko kodas Atsiskaitomoji sąskaita
Kontaktinis asmuo, pareigos Telefono Nr. Fakso Nr. El.pašto adresas

2. Informacija apie ūkį

Rodikliai -1 +1 +2 +3
Nuosava Nuomojama Nuosava Nuomojama Nuosava Nuomojama Nuosava Nuomojama
Žemės ūkio naudmenų plotas
Ariamos žemės plotas
Sodai
Pievos ir natūralios ganyklos
Miško plotas
Keliai iš viso
Užstatytos teritorijos plotas
Vandenų plotas iš viso
Kitos žemės plotas
Žemės ūkiui netinkama žemė
Nusausintos žemės plotas
Drėkinamos žemės plotas
Vidutinis žemės įvertinimo balas
Nominali žemės sklypo kaina

Iš viso:

2. Žemės panaudojimas

-1 +1 +2 +3
Javai
Rapsai
Bulvės
Daržovės

Pievos ir ganyklos
Sodai ir uogynai
Kita

Iš viso

3. Technika ir įrengimai

Apibūdinimas Įsigijimo metai Kaip finansuota Nusidėvėjimas % Kaina

Iš viso:

4. Pastatai

Apibūdinimas Įsigijimo metai Kaip finansuota Nusidėvėjimas % Kaina

Iš viso:

5. Vidutinis metinis gyvulių ir paukščių skaičius

-1 +1 +2 +3

Iš viso:
6. Išsami informacija apie praėjusių metų gyvulių bandą

Gyvuliai Metų pradžioje Gimimai Pirkimai Judėjimas tarp amžiaus grupių Kritimai Suvartota ūkyje Parduota Metų pabaigoje
iš į
Melžiamos karvės — —
Veršiai — —
Mėsiniai jautukai
Prieaugis (raguočiai) —
Mėsinės kiaulės
Paršavedės — —
Kuiliai — —
Arkliai
Avys
Paukščiai

Kiti

Iš viso:

7. Pagaminta produkcijos

Produkcija Vnt. -1 +1 +2 +3
Pienas
Jautiena (gyvojo svorio)
Kiauliena (gyvojo svorio)

Grūdai
Rapsai
Linai
Cukriniai runkeliai
Bulvės
Daržovės

8. Duomenys apie derlingumą ir produktyvumą

Derlingumas
Produktyvumas vnt. -1 +1 +2 +3

9. Praėjusių metų derliaus gamyba ir panaudojimas

Derliaus rūšis Plotas (ha) Gauta (t/ha) Viso gauta Atsargos metų pradžioje Iš viso Sunaudota ūkyje Parduota t Atsargos metų pabaigoje
Pašar. Sėklos Pristatyta Nuostoliai Užskaityta
Miežiai
Žieminiai kviečiai
Rugiai
Žirniai
Bulvės
Linai
Cukriniai runkeliai
Daržovės

10. Duomenys apie praėjusiais metais parduotus gyvulius ir paukščius

Gyvuliai Parduota vnt. Vnt.svoris kg. Kaina už kg. Bendra suma
Melžiamos karvės
Veršiai
Mėsiniai jautukai
Prieaugis (raguočiai)
Mėsinės kiaulės
Paršavedės
Kuiliai
Arkliai
Avys
Paukščiai

Kita

11. Produkcijos pardavimai

Produktai vnt. -1 +1 +2 +3
Pardavimai

Vidutinė pardavimo kaina

Parduotos produkcijos vertė

Iš viso parduota:

12. Informacija apie prekybinius partnerius, gaminamos produkcijos vartotojus, žaliavų tiekėjus

Vartotojai / partneriai/ žaliavų tiekėjai Vieta Produkcija/ žaliava Sutarties vertė
-1 +1 +2 +3

Iš viso::
13. Pinigų srautai

-1 Projektiniai metai +2 +3
SAU VAS KOV BAL GEG BIR LIE RUG RUG SPA LAP GRU
GAUTA PINIGŲ
Parama
Paskola
Produkcijos realizacija
Kita realizacija
Pajamos ne iš ūkio
Kitos pajamos
Iš viso gauta
IŠLEISTA PINIGŲ
Kintamieji gamybos kaštai
Sėklos
Trąšos
Chemikalai
Pašarai gyvuliams
Veterinarija ir vaistai
Smulkūs padargai ir dalys
Energija
Kuras ir tepalai
Technikos nuoma
Sezoninė darbo jėga
Kiti kintamieji kaštai
Gyvulių pirkimas

Iš viso:
Pastovūs kaštai
Nuoma
Pastovi darbo jėga
Draudimas
Pardavimo išlaidos
Administravimo išlaidos
Pragyvenimo išlaidos
Mokesčiai
Kiti mokėjimai

Iš viso:
Investicijos į pagr. Priemones
Pastatai
Gyvuliai
Technika
Iš viso:
IŠ VISO IŠLEISTA
Pinigų balansas
Pinigų laikot.pradžiai
Iš viso pinigų balansas
Reikalinga parama
Likutis
-palūkanos už paskolą
-paskolų grąžinimui
Pinigai laikotarpio pabaigai
14. Pinigų srautai investicijų finansavimo planui

Gauta pinigų -1 +1 +2 +3
Pajamos iš pardavimų
Parama
Apyvartinio kapitalo paskola
Kitos paskolos
Nuosavas indėlis
Kiti
Viso gauta pinigų
Išleista pinigų
Investiciniai kaštai
Gamybos išlaidos
Mokesčiai
Kiti pastovūs kaštai
Viso išleista pinigų
Pinigų balansas
-palūkanų mokėjimas
-paskolų grąžinimas
Pinigų balansas
Akumuliuoti pinigų srautai

15. Projekto pelningumo prognozė (numatomas pelno pradžios momentas)

Pirmi metai Antri metai Treti metai
Apyvarta (prekybinės tendencijos ir lūkesčiai)
Išlaidos žaliavoms
Personalo išlaidos
Kitos išlaidos
Nuvertėjimas
Mokesčiai
Pelnas/ nuostolis

17. Balanso prognozė

-1 +1 +2 +3
TURTAS
Trumpalaikis turtas
Pinigai
Prekybos skolininkai
Grūdai/pašarai/trąšos ir tt.
Augantis derlius
Gyvuliai
Iš viso trumpalaikio turto
Ilgalaikis turtas
Žemė
Ūkiniai pastatai
Kiti pastatai
Ūkio technika
Kiti
Atimti: nusidėvėjimas
Gyvuliai
Ilgalaikis finansinis turtas
Visas ilgalaikis turtas
IŠ VISO TURTO:
ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš bankų
Iš privačių asmenų
Prekybos skolos
Kiti
Iš viso trumpalaikių įsiskolinimų
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Iš bankų
Iš privačių asmenų
Kiti
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų
Iš viso įsipareigojimų

NUOSAVYBĖ

18. Darbuotojai

Metai Šeimos nariai Pastoviai dirbantys Samdomi sezono metu Kiti Iš viso:
-1
+1
+2
+3

19. Poreikis investicijoms

Planuojami įsigijimai Kiekis Vnt.kaina Bendra suma Tiekėjas Finansavimo šaltinis
Pastatai ir rekonstrukcija

Iš viso pastatai ir rekonstrukcija
Mašinos ir įrengimai

Iš viso mašinos ir įrengimai
Gyvūnai ir paukščiai

Kita

Iš viso poreikis investicijoms
Iš viso: Lt
Nuosavos lėšos (50%) Lt
Reikalinga parama: Lt

20. Suteiktos paramos panaudojimo planas

Metai Investicijos pavadinimas Įgyvendinimo terminas Suma