Verslo planas “Italiska duona”

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS VERSLO IR VADYBOS KATEDRA

EKONOMIKOS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA

UAB „Itališka duona“ verslo planas

Verslo administravimo namų darbas

Atliko: II k. studentas

Priėmė: dėst. Ž. Simanavičienė

Kaunas 2004 TURINYS

Įvadas 31. Įmonės pristatymas 42. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai 53. Rinkos analizė 6 3.1. Rinkos būklė 6 3.2. Konkurencija rinkoje 74. Verslo išorinė aplinka 85. Marketingo strategija 9 5.1. Marketingo tikslai 9 5.2. Kainų nustatymas ir nuolaidos 9 5.3. Reklamavimas 106. Žaliavos ir medžiagos 117. Įrengimas ir jų tiekimas 128. Įmonės valdymo organizacinė struktūra, personalas 139. Finansavimas 1610. Pelno (nuostolio) ataskaita 1811. Sąnaudų prognozė 20

Įvadas

Dabartinė Lietuvos ekonomika negali visų aprūpinti darbo vietomis. Taiskatina verslininkus kurti privačias įmones. E. Ugensko steigiamo verslo idėja – įkurti nedidelę kepyklą, kuriaptarnautų Varnius ir aplinkinius miestelius, bei kaimelius. UAB „Itališka duona“ gamins tik itališką duoną. Duona bus kepama vadovuiE. Ugenskui priklausančiame pastate Varnių miestelyje. Projekto finansavimoporeikis sudaro 200000 Lt. Direktorius ir vienintelis akcininkas E. Ugenskas įneš į įmonės veiklą100000 Lt pradinio kapitalo, kurio didžioji dalis bus skirta technologineiįrangai bei automobiliui įsigyti, taip pat statybos bei remonto darbamsatlikti, atsargoms sukaupti. Likusią dalį skolinsis iš banko. UAB „Itališka duona“ pagrindinis tikslas yra įgyvendinti verslo idėją,gauti kuo didesnį pelną ir užkariauti kuo didesnę vietą vidaus rinkoje. Įgyvendinant šiuos tikslus yra numatyti šie uždaviniai: 1. Pritraukti kuo daugiau pirkėjų. 2. Sukurti kuo geresnį įvaizdį, prestižą. 3. Taikyti įvairias nuolaidas. 4. Nuolat modernizuoti kepimo įrengimus. Prieš pradedant verslą buvo kritiškai įvertinti vadovo ir personalosugebėjimai pasirinktoje veikloje. Įvertinus vadovo ir personalo patirtįbei kvalifikaciją galima laisvai teigti, kad jie sugebės sėkmingaiįgyvendinti šią idėją.

1. Įmonės pristatymas

Įmonės pavadinimas: UAB ,,Itališkaduona” Įmonės kodas:8751095 Registravimo data: 2004 12 15 Veiklos pobūdis: Duonoskepinių gamyba Adresas:Telšių 8, Varniai Telefonas:861409625 ĮMONĖS VADOVAS: EvaldasUgenskas Bankas:„Vilniaus” bankas Telšių skyrius,

kodas 23075176 Atsiskaitomoji sąskaita: 73109

Šio projekto idėja – įkurti nedidelę kepyklą, kuri aptarnautų Varnius iraplinkinius miestelius, bei kaimelius. Misija: įmonės šūkis „Europietišką duoną į Lietuvos kaimelius“. Bus gaminamas kasdieninis maisto produktas – ,,Itališka” duona, kuriosišskirtinė forma bei puikus skonis patrauks vartotojų dėmesį ir leisįsitvirtinti planuojamame rinkos segmente. Produkto kaina palaikoma apie10% žemesnė nei konkurentų, užtikrinta gaminio kokybė ir operatyvuspristatymas. Duoną numatoma kepti įmonės vadovui E. Ugenskui priklausančiame pastateVarnių miestelyje.Direktorius ir vienintelis akcininkas E. Ugenskas. Jis gimė 1975 m. Taiaukštos kvalifikacijos specialistas. Jis baigė Vilniaus universitetą,ekonomikos fakultetą, kur įgijo ekonomisto specialybę. Turi ne vieneriųmetų prekybos darbo patirtį. UAB „Itališka duona“ jis atliks ne tikdirektoriaus, bet ir gamybos vadovo pareigas. Jis gyvena Varnių miestelyje.Turi 100 m2 ūkinį pastatą, kuriame ir bus kepama duona. E. Ugenskas turi100000 Lt pradinio kapitalo.Likusią dalį skolinsis iš banko. Buhalterė Nijolė Perlienė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei dvejųmetų darbo patirtį gamybinėje įmonėje. Visi samdomi darbuotojai priimti remiantis Telšių darbo biržosrekomendacijomis ir iš anksto paskelbtų konkursų pagal profesijas būdu. Projekto finansavimo poreikis sudaro 200000 Lt, kurių didžioji dalisbus skirta technologinei įrangai bei automobiliui įsigyti, taip patstatybos bei remonto darbams atlikti, atsargoms sukaupti. Projektas busfinansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. 100000 Lt investuoja E.Ugenskas ir virš 100000 Lt numatoma paimti paskolą iš banko ,,Vilnius”. Esant sėkmingai veiklai ateityje planuojama sukurti Itališkos duonoskepimo tinklą ne tik Varniuose bei artimiausiuose kaimeliuose irmiesteliuose, bet ir kituose Lietuvos kaimuose ir miestuose.

2. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai

Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant ekonominę beifinansinę veiklą, prognozuojant pelną ir pardavimus, tačiau jei nebustiksliai suformuluoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai bei jospagrindinis tikslas, o taip pat sistema kaip visa tai įgyvendinti , tai

galima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui. Jei nežinome,kokiu būdu, per kiek laiko ir kaip. Svarbiausia numatytų tikslų siektiremiantis sudarytais planais ir atatinkamai juos koreguojant kintant rinkossąlygoms. Svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet irkiekvienas įmonės darbuotojas. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas,teises, atsakomybės sritį. Svarbu, kad įmonėje nuolatos ir nenutrūkstamaicirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti irgerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jųpastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojaineatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovasturi teisę juos kritikuoti ir bausti. UAB „Itališka duona“ pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gautipelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei. Įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus: 1. Įsitvirtinti rinkoje 1. Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 80( gamybinių pajėgumų apyvartą. 1. Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų pragyvenimo lygį. 1. Užmegsti ilgalaikius patikimus ryšius su didmeninikais. 1. Sudominti kuo didesnį klientų skaičių. Tolimesni įmonės tikslai yra tokie: 1. Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos pagalba. 1. Mažinti kiek įmanoma sąnaudas. 1. Kelti paslaugos kokybę. 1. Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla. 1. Pasiekti maksimalų pelną iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo plėtotei.

3. Rinkos analizė

3.1. Rinkos būklė

Lietuvos duonos ir pyrago gaminių rinka per pastaruosius dvejus metusišsaugojo stabilumą, tačiau labai paįvairėjo gaminiais, iš jų irnetradiciniais – armėnišku lavašu, itališka, prancūziška bei kitokiaegzotiška kitų tautų duona. Potenciali rinka, sudaro apie 20 000 žmonių. E. Ugenskas tikisi, kad perparduotuves bei maitinimo įstaigas pasiekiama rinka 15 000 žm., o realiaipasiekiama 11 000 žm. Pagal realiai pasiekiamą (11 000 žm.) rinką E. Ugenskas planuojalabiausiai tikėtinas pardavimų apimtis. Riziką sumažinti, be labiausiai

tikėtino varianto, verslininkas numato remdamasis optimistinėmis beipesimistinėmis pardavimų prognozėmis, kurios išnagrinėtos marketingodalyje. Rinkos tyrimai kainuoja gana brangiai, tačiau sumažina nesėkmės riziką. Norint įsiskverbti į naują rinką ir sužinoti potencialius savo paslaugųvartotojus, UAB „Itališka duona“ darbuotojai atliko visuomeninę apklausą,kuri buvo Varnių miestelyje bei aplink ji esančiuose kaimeliuose. Buvopateiktos anketos su šiais klausimais:

[pic] [pic] [pic] Ši apklausa parodė, kad 72 procentai vartotojų yra potencialūs UAB„Itališka duona“ klientai, kurie sutinka su nustatytomis kainomis. Jie nešįmonei pelną, nes, jų nuomone, „Itališka“ duona yra naujas produktas kurįmielai paragautu. Jo gaminių potencialūs vartotojai – visi asmenys. Duonos gaminių pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai,pomėgiai, sveikatos būklė ir pasiūla. Duonos gaminiai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nesprastėja skonis, jie greitai sensta. Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įstaigos, jos perkadidesniais kiekiais, savo klientams maitinti.

3.2. Konkurencija rinkoje

Pradedant verslą, labai svarbu ištirti rinka, išanalizuoti konkurentus.E. Ugensko potencialus konkurentas yra: duonos įmonės, esančios mieste iraprūpinančios aplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų gaminiai paprastaiį rajono parduotuves tiekiami kas antrą dieną, vartotojus pasiekia jaunešvieži, taigi nėra labai kokybiški. Antra konkurentų grupė – smulkios privačios kepyklos, sumaniusiossteigtis Varniuose ar aplinkiniuose miesteliuose ir kaimeliuose.

1 lentelė Konkurentų analizė| |Požymiai |Kepykla |Kepykla |Kepykla || | |„Duonelė“ |“Pyragas” |Riestainis“ ||1.|Įmonės tipas |UAB |ĮI |UAB ||2.|Vieta |Žarėnai |Tvėrai |Luakė ||3.|Gaminama |Lietuviška duona.|Tortai ir |Kaimiški || |produkcija | |pyragai |riestainiai, || | |„Palanga“,“Plikyt| |riestainiai su || | |a“, „Plikyta su | |aguonomis; vanil.|| | |saulėgrąžomis“ | |riestainiai ||4.|Reklama |Skelbimai |Reklamine |Iškaba, || | | |iškaba |skelbimai, || | | | |vietinei spaudoje|

Prieš abi konkurentų grupes UAB „Itališka duona“ turi tokiuspranašumus: • gali lengviau persiorentuoti į vartotojų poreikius ir pakeisti

asortimentą; • geresnė produktų kokybė; • mažesnė kaina; • galimybė operatyviai tiekti šviežią produkciją. • darbuotojai aukštos kvalifikacijos seni savo darbo meistrai. • pats E. Ugenskas- turi ne venerinių metų prekybos darbo patirtą ir baigęs Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetą, kur įgijo ekonomisto specialybę. Kaip minėta, esami konkurentai negamina „Itališkos duonos“.Ja kaip minėtaaukščiau, dideles duonos įmones esančios Telšiuose aprūpina ir pristato imažus miestelius ir kaimelius savo produkcija kas antrą dieną vartotojuspasiekia jau nešviežia.

4. Verslo išorinė aplinka

Politinė: Politinė aplinka UAB „Itališka duona“ yra palanki, nes bendrovėveikia laisvos rinkos sąlygomis. Valstybė remia vidutinį verslą,nustatydama mažesnius mokesčius ir skatindama vidutinį verslą. Bendrovėgali laisvai priimti sprendimus, kurie nepažeidžia įstatymų. Vyriausybėnesikiša į įmonės veiklą.

Technologinė: Ši aplinka bene svarbiausia mūsų bendrovei. Nuo naujausiostechnologinės įrangos priklauso mūsų gamybos procesas, o taip pat irdarbuotoju darbas. Todėl įmonė “Itališka duona” nuolat dalyvaujatechnologinės įrangos mugėse, kur pristatomos naujausios ir moderniausiostechnologijos.

Socialinė: Šalies gyventojai turi konkrečias kultūros vertybes,papročius, todėl mūsų siūlomoms paslaugoms šios vertybės turi šiek tiekįtakos. Mūsų nuomone nepaisant to gyventojai pirks mūsų produkciją.

Ekonominė: Per pastaruosius metus gyvenimo lygis išaugo ir teikiamųpaslaugų rinka Lietuvoje labai išsiplėtė. Ypač nemažai susikūrė duonosįmonių, kurios teikia įvairią produkciją. UAB „Itališka duona“ keps tikitališka duoną, tai naujovė Lietuvos kaimeliuose. Ši įmonė vienintelėteikianti tokią produkciją, tai įmonės didelis privalumas.

Geografinė: UAB „Itališka duona“ yra tik besikurianti E. Ugensko įmonė.Žinodami, kad patalpų parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir kadvieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę, E. Ugenskas stengėsi įkurtikepyklą patogioj vietoj – prie savo namo, ūkiniame pastate. E. Ugensko

namas randasi labai patogioj vietoj. Ši vieta patogi automobiliųprivažiavimui duonai transportuoti bet kurio metų ir paros laiku. Taip patE. Ugensko namas yra miestelio pakraštyje, kas t.p. yra labai palanku dėlgyventojų, galimų nusiskundimų dėl ankstyvo duonos išvežimo ir galimotriukšmo.

Vartotojai: Įmonės „Itališka duona“ pagrindiniai vartotojai yra visiasmenys.

Teisinė: UAB „Itališka duona“ vadovaujasi LR akcinių bendroviųįstatymais, LR civiliniu kodeksu, įmonės įstatais, buhalterinės apskaitospagrindų įstatymais bei kitais LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančiaisteisės aktais.

5. Marketingo strategija

5.1. Marketingo tikslai

Marketingo veiklai svarbūs visų interesai – ir gamintojų, ir vartotojų. Svarbiausi marketingo tikslai yra šie: 1. Kuo maksimalesnis vartojimas. 2. Maksimalus poreikių tenkinimas. 3. Maksimali paslaugų pasiūla. Įmonė turi kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius, siekiant svarbiausiotikslo – pelno.

5.2. Kainų nustatymas ir nuolaidos

E. Ugenskas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą beikonkurentų kainas (kurios svyruoja nuo 1,10 Lt iki 1,20 Lt); ją numatė apie10% žemesnę. Tikėtina didmeninė gaminio kaina – 1 Lt. Juk pernelyg aukštoskainos gali priversti gyventojus rinktis konkurentų gaminamą produkciją. Užsuteiktas produkciją atsiskaitoma grynais pinigais. Savo gaminius E. Ugenskas realizuos per mažmenines aplinkinių miesteliųir kaimelių prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminiustiesiog iš kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija buspristatyta tiesiai į nurodytą vietą, klientu patogiu metu. Rėmimas. Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelktanuolaidų sistema, ypač maitinimo įmonėms, perkančioms didesniaiskiekiais.E. Ugenskas suteiks tokias nuolaidas:

• perkantiems 1 000 ir daugiau vienetų; • klientams perkantiems pusę metų ir ilgiau; • atsiskaitantiems grynaisiais ir iškarto; • nemokamai reklamuojantiems ,,Itališkas” duonas prekybos vietose.

5.3. Reklamavimas

Didelę reikšmę teikiant paslaugas turi įmonės vardas, įvaizdis beireklama. Tuo tikslu numatyta informuoti gyventojus apie UAB „Itališkaduona“ gaminius. UAB „Itališka duona“ imasi tokių reklamos priemonių: 1. reklama spaudoje (laikraštyje), apie naują duonos kepyklą.

2. reklaminiuose stenduose 3. bei iš siuntinėjami reklaminiai lapeliai, turėtų pritraukti būsimus vartotojus. UAB „Itališka duona“ reklamos tikslai- informuoti, įtikinti, priminti.Įmonė reklamai pirma mėnesi skirs 1400Lt, tikėdami sudominti kuo daugiauvartotojų. Išlaidos reklamai pavaizduotos 2 lentelėje.

2 lentelė REKLAMOS PRIEMONIŲ IŠLAIDOS| |Reklamos |Išlaidos (lt) ||Nr.| | ||1 |Iškaba |600 ||2 |Skelbimai |400 || |spaudoje | ||3 |Reklaminiai |200 || |stendai | ||4 |Reklaminiai |200 || |lapeliai | || |Iš viso |1400 lt |

Pirmieji įmones skelbimai pasirodys laikraštyje “Telšių žinios“,„Varnių naujienose“ reklaminius skelbimus žada išspausdinti kartą persavaitę -1 mėn. Tikimasi, jog teisingai pasirinktose masinėse informavimo priemonėsepasirodysiantys skelbimai ne tik padengs reklamines išlaidas, bet irpadidins vartotojų skaičių.

Žaliavos ir medžiagos

Produkto aprašymas. UAB „Itališka duona“ keps ,,Itališkas” duonas, kuriosyra kasdieninio vartojimo, pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminysbus perpus mažesnis, nei įprastos duonos, kad nespėtų greit pasenti. E.Ugenskas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį išanalogiškų gaminių srauto. Vienos duonos svoris – 0,4 kg. Reikalingosmedžiagos ir žaliavos pateikiamos 3lentelėje.

3 lentelė Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas|Pavadinimas |Kiekis, kg|Kaina, |Iš viso, || | |Lt/kg |Lt ||Kvietiniai miltai |100,00 |1,50 |150,00 ||Mielinių gaminių |1,00 |8,00 |8,00 ||pagerintojas | | | ||Druska |2,00 |0,40 |0,80 ||Mielės |3,00 |6,00 |18,00 ||Cukrus |1,00 |2,80 |2,80 ||Vanduo |54,00 |- |- || | |Iš viso: |179,60 |

Iš 100 kg miltų išeis 250 kepaliukų duonos. Žaliavos 1 kepalui 0,71 Lt. 179,60 :250=0,17184 Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kainaatitiks vartotojų reikalavimus. Duona bus šviežia, maistinga, firminiaireceptai bei specialūs priedai suteiks jai malonų ir subtilų skonį. E. Ugenskas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijosasortimentą, pasikeitus paklausai. Pardavimų prognozė (optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiaitikėtiniausiu variantu). Kaip matysime iš gamybos plano, numatoma įsigytitechnologinė įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 2 500 duonų per pamainą.Tarkime, kad visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kuriosaptarnauja apie 20 000 žm. Numatomos pardavimų prognozės, atsižvelgiant į

pasiekiamą rinką bei turimus gamybinius pajėgumus pateikiamos žemiauesančioje lentelėje.

4 lentelė Realizavimo įplaukų apskaičiavimas (,,Itališka” duona)| |Optimistinis |Tikėtinas variantas|Pesimistinis || |variantas | |variantas ||Kaina, |1,10 |1,00 |0,90 ||Lt/vnt. | | | ||Laikotarpis |Pardavimai|Suma, |Pardavima|Suma, |Pardavimai|Suma, || |tūkst. |tūkst.L|i tūkst. |tūkst.Lt|tūkst. |tūkst.L|| |Vnt. |t |Vnt. | |Vnt. |t ||1 ketvirtis |180 |198.0 |135 |135.0 |90 |81.0 ||2 ketvirtis |270 |297.0 |180 |180.0 |135 |121.0 ||3 ketvirtis |270 |297.0 |270 |270.0 |180 |162.0 ||5 ketvirtis |360 |396/0 |270 |270.0 |180 |162.0 ||2006 |1440 |1584.0 |1080 |1080.0 |720 |648.0 |

Pastaba: 1 ketvirtis turi 72 dienas; juodai paryškinti rezultataiperkeliami į 11, 12, 13 pelno (nuostolio) apskaičiavimo lenteles. Kaip matome iš lentelės, realizavimo įplaukos, ištyrus rinką,pateiktos trimis variantais. Pesimistinis pardavimų prognozės variantas numato lėtą pragyvenimo lygiokilimą, ribojantį duonos vartojimą, šių produktų svarbos mažėjimąmaitinimosi racione, agresyvią konkurentų veiklą bei E. Ugensko tiekimo beigamybos organizavimo sunkumus. Šiuo atveju būtų gaminama ir parduodama: 1-ąjį ketvirtį – 0,5 pamainos, t.y. 1 250 vnt. per dieną; 2 –ąjį ketvirtį – 0,75 pamainos, t.y. 1 875 vnt. per dieną; 3 –ąjį ir 4 –jį ketvirtį bei ateinančiais metais – 1 pamainą, t.y. 2500 vnt. per dieną. Optimistinis variantas, atvirkščiai, numato spartų gyvenimo lygio kilimą,didelį vartotojų prisirišimą prie šio produkto, silpną konkurentų veikląbei E. Ugensko sėkmę sprendžiant įvairias problemas, susijusias su projektoįgyvendinimu. Šiuo atveju būtų pagaminta ir realizuota: 1 –ąjį ketvirtį – 1 pamaina t.y. 2 500 vnt.per dieną; 2 –ąjį ir 3 –jį ketvirčiais 1,5 pamainos t.y. 3 750 vnt. per dieną; 4 -ąjį ir ateinančiais metais – 2 pamainomis, t.y. 5 000 vnt. perdieną. Labiausiai tikėtinas variantas – tarpinis tarp optimistinio irpesimistinio, numatantis vidutiniškas įmonės veiklos sąlygas. Šiuo atvejuįmonė gamintų ir realizuotų: 1 –ąjį ketvirtį – 0,75 pamainos, t.y. 1 875 vnt. per dieną; 2 –ąjį ketvirtį – 1 pamaina, t.y. 2 500 vnt. per dieną; 3 –ąjį ir 4 –ąjį ketvirtį bei ateinančiais metais – 1,5 pamainos, t.y.3 750 vnt. per dieną.

Įrengimas ir jų tiekimas

Kadangi kepykla yra gamybinė įmonė, E. Ugenskui teko pasirūpinti gamybosprocesui reikiama technologine įranga ir kitais ne mažiau svarbiais

reikalais; tam jis parengė gamybos planą. Reikalinga technologinė įranga. Susipažinus su gamybos procesu, 5lentelėje matyti, kokios technologinės įrangos prireiks UAB „Itališkaduona“ ir kiek ji kainuoja.

5 lentelė Reikalinga technologinė įranga|Pavadinimas |Kiekis, |Kaina, Lt |Suma, Lt || |vnt. | | ||Kepimo įranga |1 |90 000 |90 000 ||Nusistovėjimo įranga |1 |50 000 |50 000 ||Skardos |40 |42,50 |1 700 ||Vežimėliai |4 |2 500 |10 000 ||Kubilai |8 |2 250 |18 000 ||Tešlos maišymo ir |2 |5 000 |10 000 ||formavimo įranga | | | ||Miltų sijotuvas |1 |4 000 |4 000 || | |Iš viso |183 700 |

Įrangos montavimo darbai įkalkuliuoti į kainas. Tiekėjai. Parenkant tiekėjus, UAB „Itališka duona“ atsižvelgia į šiassąlygas: 1. Kuo mažesnės pirkimo kainos. 2. Siūlomų prekių aktualumas. 3. Tiekimo sąlygos. 4. Asmeniniai ir tradiciniai ryšiai. 5. Tiekėjų santykiai su konkurentais. UAB „Itališka duona“ palaiko nuolatinius ryšius su šiais tiekėjais: 1. UAB „Panemunės eglė“ ir UAB „Rolvika“ kurios aprūpina įmonę kepimo įrenginiais. 2. UAB „Sottoriva“ ji tiekia įmonei skardas, tešlos maišymo ir formavimo įrangą ir miltų sijotuvus. 3. UAB „Avertė“ aprūpina vežimėliais.

Gamybiniai pajėgumai. Su šia įranga kepykla gali iškepti 1 toną, arba 4000 vnt./pamainą. Gamybinę programą E. Ugenskas sudarė remdamasisprognozuojamomis pardavimų apimtimis bei turimais gamybiniais pajėgumais.

8. Įmonės valdymo organizacinė struktūra, personalas

E. Ugenskas įsteigtoje UAB ,,Itališka duona” bus vienintelis akcininkasir įmonės direktorius. 100 000 Lt įstatinį kapitalą sudaro 1 000 paprastųjų akcijų, kuriųnominali vertė 100 Lt. Kad sukauptų reikalingą kapitalą, E. Ugenskas įnešėį kaupiamąją banko sąskaitą 100 000 Lt, savo santaupų. E. Ugenskas yra vienintelis akcininkas, nėra stebėtojų tarybos beivaldybos, ir visas uždirbtas įmonėje pelnas, lieka jam. Personalo poreikį būsimasis verslininkas nustatė, atsižvelgdamas į įmonėsporeikius. Visi priimti darbuotojai yra aukštos klasifikacijos, patyrę. E.Ugenskas atliks ne tik direktoriaus, bet ir gamybos vadovo pareigas.Labiausiai tikėtinu variantu dirbs vieną etatą, patyręs savo darbomeistras. Buhalterė N. Perlienė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei

dviejų metų darbo patirtį gamybos įmonėje. Darbininkų, kurie bus tiesiogiaipavaldūs gamybos vadovui, skaičius nustatytas atsižvelgiant į planuojamasgamybos apimtis.Kiekvienas darbuotojas dirbs vieną etatą. Be to E. Ugenskasužsiims tiekimu, produktų išvežiojimu ir koordinuos personalo darbą. Savininko pareigos:1. Planuoti, vadovauti, kurti darbo vietas, kontroliuoti,domėtis konkurentųveikla, mokėti atlyginimus, rūpintis darbuotojų materialine ir asmeninegerove2. Prisiimti visą atsakomybę už įmonės finansinę ir komercinę veiklą Buhalterės pareigos:1. Vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą.2. Kas mėnesį pateikti savininkui pelno (nuostolio) ataskaitą.3. Sekti, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas. Darbininkų pareigos:1. Pasiskirstyti užsakymus.2. Laiku ir kokybiškai atlikti darbus.3. Vykdyti visus savininko nurodymus. Darbo užmokesčio apskaičiavimas pateiktas 6, 7, 8lentelėse. Pateikiamostrys lentelės, kadangi E. Ugenskui įdomu, kaip keisis darbuotojų poreikisbei darbo užmokesčio sąnaudos, priklausomai nuo gamybos programoslabiausiai tikėtinu, optimistiniu, bei pesimistiniu variantu. Atlyginimų dydis visais atvejais yra toks:Gamybos vadovui – 1 000 Lt/mėn.Buhalterei – 600 Lt/mėn.Darbininkams – 600 Lt/mėn.Įmonės organizacinė struktūra pateikta 1 pav.

1. Pav. UAB „Itališka duona organizacinė struktūra (Labiausiai tikėtinas variantas 1 ketvirtis)

6 lentelė Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (labiausiai tikėtinas), Lt|Laikotarpi|1 ketvirtis|2 ketvirtis|3 ketvirtis|4 ketvirtis|2006 metai ||s | | | | | ||Ilgalaikiam turtui | |Vidiniai | ||įsigyti: |183700 |šaltiniai: |100000 ||Įrengimams ir |4000 |Akcinis kapitalas| ||mašinoms | | | ||Transporto | | | ||priemonėms | | | ||Trumpalaikiam turtui| |Ilgalaikės |112125 ||įsigyti: |7875 |paskolos | ||Atsargoms | | | ||Statybos ir remonto |4425 |Trumpalaikės |7875 ||darbai | |paskolos | ||Iš viso |200000 |Iš viso |220000 |

Iš lentelės 9 matome, kad E. Ugenskas neišsivers be paskolų. Trumpalaikės7 875 Lt paskolos jam reikės – miltų atsargoms sukaupti, ir ją jis grąžinsbankui po vienerių metų, su 10% metinėmis palūkanomis. Palūkanas jis mokėskas ketvirtį po 196,875 Lt. Sąnaudas atsargoms kaupti jis apskaičiavo taip: Jei per dieną (tikėtinu variantu) iškepama 1 875 duonos, kuriems

sunaudojama 750 kg miltų, tai 7 dienų atsargoms sukaupti prireiks 5 250 kgmiltų. Jų kaina 1,50 Lt/kg; tai sudauginus, gaunama 7 875 Lt. 5250 x 150= 7875 lt Likusi ilgalaikė (112125 Lt) paskola padengia trūkstamas lėšas įrangai,automobiliui įsigyti bei statybos ir remonto darbams atlikti. Paskolos E.Ugenskas prašys iš banko su 6% metine palūkanų norma., ir ją grąžins kasketvirtį per 2 metus lygiomis dalimis. Palūkanos taip pat bus mokamos kasketvirtį. Mokėjimų pradžia atidėta 3 mėnesiams. Banko kredito grąžinimo sąlygos: Kreditorius AB „Vilniausbankas“ Kredito suma 112125 Lt Kredito terminas 2 metai Kredito gavimo data 2004 12 20 Kredito grąžinimo pradžia 2005 04 20 Kredito grąžinimo dažnumas kas ketvirtį Metinė palūkanų norma 6 %

10 lentelė Paskolos (ilgalaikės) padengimo schema, Lt|1 |Realizacijos pajamos |135 |180 |270 |270 |1080 ||2 |Parduotų prekių |122.146|160.606|237.542|237.542|950.17 || |savikaina | | | | | ||3 |Bendrasis pelnas |12.854 |19.394 |32.458 |32.458 |129.830 || |(nuostolis) | | | | | ||4 |Veiklos sąnaudos |10.431 |6.006 |7.956 |7.956 |31.824 ||5 |Veiklos pelnas |2.423 |13.388 |24.502 |24.502 |98.006 || |(nuostolis) | | | | | ||6 |Finansinės sąnaudos |0.175 |6.902 |3.058 |2.757 |7.688 ||7 |Pelnas (nuostolis) prieš|2.248 |6.486 |21.444 |21.927 |60.318 || |apmokestinimą | | | | | ||8 |Pelno mokestis |0.651 |1.880 |6.218 |6.358 |17.492 ||9 |Grynasis ataskaitinių |1.597 |4.606 |15.226 |15.569 |42.826 || |metų pelnas | | | | | |

12 lentelė Pelno (nuostolio) apskaičiavimas optimistiniu variantu, tūkst. litų| |Laikotarpis |1 |2 |3 |4 |2006 metai|| | |ketvirt|ketvirt|ketvirt|ketvirt| || | |is |is |is |is | ||1|Realizacijos pajamos |198 |297 |297 |396 |1584 ||2|Parduotų prekių |160.606|237.542|237.542|213.474|1257.898 || |savikaina | | | | | ||3|Bendrasis pelnas |37.394 |59.458 |59.458 |182.526|326.102 || |(nuostolis) | | | | | ||4|Veiklos sąnaudos |10.431 |7.956 |7.956 |9.906 |39.624 ||5|Veiklos pelnas |26.963 |51.502 |51.502 |172.620|286.478 || |(nuostolis) | | | | | ||6|Finansinės sąnaudos |0.175 |6.902 |3.058 |2.757 |7.688 ||7|Pelnas (nuostolis) prieš|26.788 |44.600 |48.444 |170.045|278.790 || |apmokestinimą | | | | | ||8|Pelno mokestis |7.768 |12.934 |14.048 |49.313 |80.849 ||9|Grynasis ataskaitinių |19.020 |31.666 |34.396 |120.732|197.941 || |metų pelnas | | | | | |

13 lentelė Pelno (nuostolio) apskaičiavimas pesimistiniu variantu, tūkst. litų| |Laikotarpis |1 |2 |3 |4 |2006 metai|| | |ketvirt|ketvirt|ketvirt|ketvirt| || | |is |is |is |is | ||1|Realizacijos pajamos |81 |121 |162 |162 |648 ||2|Parduotų prekių |83.678 |122.146|160.606|160.606|624.442 || |savikaina | | | | | ||3|Bendrasis pelnas |(2.678)|(0.646)|1.394 |1.394 |23.558 || |(nuostolis) | | | | | ||4|Veiklos sąnaudos |8.481 |6.006 |6.006 |6.006 |24.024 ||5|Veiklos pelnas |5.803 |5.360 |(4.612)|(4.612)|(0.444) || |(nuostolis) | | | | | ||6|Finansinės sąnaudos |0.175 |6.902 |3.058 |2.757 |7.688 ||7|Pelnas (nuostolis) |5.628 |(1.542)|(1.544)|(2.037)|7.244 || |prieš apmokestinimą | | | | | ||8|Pelno mokestis |1.632 |(0.447)|(0.445)|(0.590)|2.100 ||9|Grynasis ataskaitinių |3.996 |(1.095)|(1.104)|(1.104)|5.144 || |metų pelnas | | | | | |

11. Sąnaudų prognozė

Suvestinės sąnaudos parodytos 14, 15, 16 lentelėse. Panagrinėkime,kaip E. Ugenskas jas gavo. 1 –oji eilutė. Sąnaudos žaliavoms. Žinoma, kad vienai duonai iškeptisunaudojama žaliavų už 0,71 Lt. Visas gaminių kiekis pateikiamas 4lentelėje. Sudauginus gaminių skaičių ir kainą vienam gaminiui, gaunamosvisos žaliavų sąnaudos. 135 tūkst. X 0,71 = 95.850 lt. (žr. 14 lent. ) 2 –oji eilutė. Sąnaudos darbininkų darbo užmokesčiui perkeliamos iš

6, 7, 8 lentelių. 3 –oji eilutė. Soc. Draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 30% nuopriskaičiuoto darbo užmokesčio. 4 –oji eilutė. Įrenginių nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiubūdu. Nusidėvėjimo laikas paimtas iš amortizacijos normatyvu. (183.7 tūkst. Lt – 18.37 tūkst. Lt) / 8 m. = 20.66 tūkst. Lt/m. / 4ketv. = 5.166 tūkst. Lt/ketv. 5 –oji eilutė. Įrengimų išlaikymui kas ketvirtį skiriama 0,5 tūkst.Lt. 6 –oji eilutė. Mokestis už sunaudotą elektros energiją apskaičiuojamastaip: Pavyzdžiui, 1 –ajam ketvirčiui optimistiniu variantu: 8 val. (įrengimas dirba 1 pamaina) x 0,29 Lt/kWh x 100kW x 72 d. =16.704 tūkst. Lt/ketv. 7 –oji eilutė. Sąnaudos vandeniui. Įmonėje kasdien sunaudojama 5 m3vandens x 3 Lt/m3 x 72 d. = 1,08 Lt. 8 –oji eilutė. Vienkartinės sąnaudos reklamai. 9 –oji eilutė. Tarnautojų darbo užmokestis perkeliamas iš 6, 7, 8lentelių. 10 –oji eilutė. Sąnaudos soc. draudimui apskaičiuojamos analogiškai 3eilutei. 11 –oji eilutė. Transportavimo sąnaudos sudaro išlaidos benzinui. E.Ugenskas kasdien nuvažiuoja 100 km išvežiodamas produkciją ir tam sunaudoja10 l dujų per dieną, kurio kaina 1,05 Lt/l. Vadinasi, ketvirčiui dujųsąnaudos sudaro 10,5 Lt x 72 d. = 0.756 tūkst. Lt. 12 –oji eilutė. Automobilio nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiubūdu, analogiškai 4 eilutei, tačiau nusidėvėjimo laikotarpis lygus 5metams. Pavyzdžiui, (4 000 – 400 Lt) / 5 m. = 0,72 tūkst.Lt./m. tai ketvirčiuisusidarys 0.18 tūkst.Lt. 13 –oji eilutė. Sąnaudos remontui 1 ketvirtį sudaro 5,3 tūkst.Lt iš 9lentelės. 14 –oji eilutė. Palūkanų eilutę sudaro ilgalaikės skolos palūkanos(duomenys perkeliami iš Σ 1 – 8 eilutės ) ir trumpalaikės skolos – po0,175 tūkst.Lt 1 –ą, 2 –ą, 3 –ią ir 4 –ą ketvirčius. 15 –oji eilutė. Visos sąnaudos – tai gamybos, veiklos sąnaudų suma,pridėjus palūkanas. 16 –oji eilutė. Vieneto visa savikaina apskaičiuojama, 16 eilutėsatitinkamus stulpelius padalijus iš pagamintų gaminių skaičiaus pagal 4lentelę: 136.777 : 135 (tūkst. v. ) =1.013 170.141: 135 =1.26 ir t.t. 14 lentelė Sąnaudų prognozė, tikėtinu variantu tūkst. litų
|Eil.|Laikotarpis/Straipsn|1 |2 |3 |4 |2006 metai||Nr. |iai |ketvirt|ketvirt|ketvirt|ketvirt| || | |is |is |is |is | ||1 |Žaliavos |95,850 |127,8 |191,7 |191,7 |766,8 ||2 |Darbo užmokestis |5,4 |7,2 |10,8 |10,8 |43,2 ||3 |Socialiniui |1,62 |2,16 |3,24 |3,24 |12,96 || |draudimui | | | | | ||4 |Įrengimų |5,116 |5,166 |5,166 |5,166 |20,666 || |nusidėvėjimas | | | | | ||5 |Įrengimų išlaikymas |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |2,00 ||6 |Elektros energija |12,53 |16,7 |25,056 |25,056 |100,224 ||7 |Vanduo |1,08 |1,08 |1,08 |1,08 |4,32 ||8 |Vienkartinės |4,2 |— |— |— |– || |sąnaudos reklamai | | | | | ||9 |Tarnautojų darbo |3,9 |3,9 |5,4 |5,4 |21,6 || |užmokestis | | | | | ||10 |Socialiniui |1,17 |1,17 |1,62 |1,62 |6,48 || |draudimui | | | | | ||11 |Transportavimas |0,756 |0,756 |0,756 |0,756 |3,024 ||12 |Automobilio |0,18 |0,18 |0,18 |0,18 |0,72 || |nusidėvėjimas | | | | | ||13 |Statybos ir remonto |4,425 |0 |0 |0 |0 || |sąnaudos | | | | | ||14 |Palūkanos |——-|3,529 |1,637 |1,396 |1,44 ||15 |Iš viso sąnaudų |136,777|170,141|247,135|246,894|953,434 ||16 |Vieneto savikaina |1,013 |1,26 |1,83 |1,828 |0,882 |

15 lentelė Sąnaudų prognozė, optimistiniu variantu tūkst. litų|Eil.|Laikotarpis/Straipsn|1 |2 |3 |4 |2006 metai||Nr. |iai |ketvirt|ketvirt|ketvirt|ketvirt| || | |is |is |is |is | ||1 |Žaliavos |127,8 |191,7 |191,7 |2556,6 |1022,4 ||2 |Darbo užmokestis |7,2 |10,8 |10,8 |14,4 |57,6 ||3 |Socialiniui |2,16 |3,24 |3,24 |4,32 |17,28 || |draudimui | | | | | ||4 |Įrengimų |5,116 |5,166 |5,166 |5,166 |20,666 || |nusidėvėjimas | | | | | ||5 |Įrengimų išlaikymas |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |2,00 ||6 |Elektros energija |16,704 |25,056 |25,056 |33,408 |133,632 ||7 |Vanduo |1,08 |1,08 |1,08 |1,08 |4,32 ||8 |Vienkartinės |4,2 |– |– |– |– || |sąnaudos reklamai | | | | | ||9 |Tarnautojų darbo |3,9 |5,4 |5,4 |6,9 |27,6 || |užmokestis | | | | | ||10 |Socialiniui |1,17 |1,62 |1,62 |2,07 |8,28 || |draudimui | | | | | ||11 |Transportavimas |0,756 |0,756 |0,756 |0,756 |3,024 ||12 |Automobilio |0,18 |0,18 |0,18 |0,18 |0,72 || |nusidėvėjimas | | | | | ||13 |Statybos ir remonto |4,425 |0 |0 |0 |0 || |sąnaudos | | | | | ||14 |Palūkanos |— |3,529 |1,637 |1,396 |1,44 ||15 |Iš viso sąnaudų |171,037|249,027|247,135|325,776|1298,962 ||16 |Vieneto savikaina |0,95 |1,383 |1,372 |1,80 |0,902 |

16 lentelė Sąnaudų prognozė, pesimistiniu variantu tūkst. litų|Eil.|Laikotarpis/Straipsn|1 |2 |3 |4 |2006 metai||Nr. |iai |ketvirt|ketvirt|ketvirt|ketvirt| || | |is |is |is |is | ||3 |Socialiniui |1,08 |1,62 |2,16 |2,16 |8,64 || |draudimui | | | | | ||1 |Žaliavos |63,9 |95,85 |127,8 |127,8 |511,2 ||2 |Darbo užmokestis |3,6 |5,4 |7,2 |7,2 |28,8 ||4 |Įrengimų |5,116 |5,166 |5,166 |5,166 |20,666 || |nusidėvėjimas | | | | | ||5 |Įrengimų išlaikymas |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |2,00 ||6 |Elektros energija |8,352 |12,53 |16,7 |16,7 |66,816 ||7 |Vanduo |1,08 |1,08 |1,08 |1,08 |4,32 ||8 |Vienkartinės |4,2 |— |— |— |— || |sąnaudos reklamai | | | | | ||9 |Tarnautojų darbo |2,4 |3,9 |3,9 |3,9 |15,6 || |užmokestis | | | | | ||10 |Socialiniui |0,72 |1,17 |1,17 |1,17 |4,68 || |draudimui | | | | | ||11 |Transportavimas |0,756 |0,756 |0,756 |0,756 |3,024 ||12 |Automobilio |0,18 |0,18 |0,18 |0,18 |0,72 || |nusidėvėjimas | | | | | ||13 |Statybos ir remonto |4,425 |0 |0 |0 |0 || |sąnaudos | | | | | ||14 |Palūkanos |— |3,529 |1,637 |1,396 |1,44 ||15 |Iš viso sąnaudų |96,359 |131,681|168,249|168,008|649,906 ||16 |Vieneto savikaina |1,07 |1,463 |1,869 |1,866 |0,902 |

Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus mažai pelninga irneturės pakankamai pinigų grąžinti paskolos ir sumokėti palūkanas.Projektas turėtų atsipirkti per 5,4 metus.———————– Direktorius – Gamybos vadovas

Darbininkai

Buhalterė

1

2

3