Verslo inkubatoriai – perspketyvos ir galimybės verslui

„Verslo inkubatoriai-perspektyvos ir galimybės verslui“

TURINYS

ĮVADAS 3
1. Verslo inkubatorių istorija 4
2. Verslo inkubatorių rūšys 5
3. Verslo inkubatorių patyrimas 5
4. Verslo inkubatorių veiklos tikslai 7
5. Inkubuojami subjektai 7
6. Verslo inkubatoriai Lietuvoje 9

6.1 Kauno technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius
13

6.2 Telšių apskrities verslo inkubatorius 16

6.3 Vilnijos verslo inkubatorius 18

6.4 Alytaus verslo inkubatorius 19

6.5 Šiaulių verslo inkubatorius 20

6.6 Kazlų Rūdos verslo inkubatorius 23

6.7 Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius 24
IŠVADOS 29
LITERATŪROS SĄRAŠAS 30

ĮVADAS

Verslo inkubatorius – tai įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams
palankiomis sąlygomis nuomoja patalpas ir teikia verslo valdymo paslaugas
(informaciją, konsultacijas, mokymą ir pan.), tarpininkauja gaunant
finansinę paramą bei diegiant naujas technologijas

ir moks Verslo
inkubatorių tėvyne laikomos Jungtinės Valstijos. 1959 m. uždarytuose
fabrikuose darbą praradę žmonės pradėjo steigti mažas įmones. Šis verslo
metodas pasirodė esąs labai sėkmingas – kūrėsi naujos darbo vietos, didėjo
gyventojų užimtumas. Mokslininkų sukurtos naujovės per verslo inkubatorius
patenka į pramonę ir yra komercializuojamos. Todėl JAV valdžia šią idėją
šalyje skatino ir plėtojo naujoves versle.

Verslo inkubatoriai padeda jaunoms įmonėms integruotis į rinką.
Technologinio pobūdžio įmones remiantys inkubatoriai dažnai vadinami
technologijų centrais. Tokius centrus dažniausiai kuria valstybė,
aukštosios mokyklos arba įvairios inovacinės kompanijos tikslu – skatinti
mokslo rezultatų panaudojimą pramonėje ir sudėtingos technologijos gaminių
kūrime be
e
ei tobulinime. Verslo inkubatorius yra juridinis asmuo, turintis
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

1. Verslo inkubatorių istorija

Inkubatoriaus terminas ir jo koncepcija atsirado apie 1959 metus, kai
Niujorko valstijos Batavijos mieste atsidarė Industrinis Centras. Viena iš
inkubavimo pradininkių buvo žymi JAV kompanija Fairchild Corporation, kuri
1957 – 1970 metais tiesiogiai ir ne

e
etiesiogiai įtakojo 35 firmų įsteigimą,
įskaitant tokių dabar žymių kaip kompiuterių įrangos lyderė Intel ir
puslaidininkių gigantas – National Semiconductor . Lietuvoje gerai žinoma
firma NOKIA savo kelią taip pat pradėjo viename iš Suomijos inkubatorių.
1964 metais inkubatoriais buvo vadinamos firmos, užsiimančios išradimų ir
naujausių technologijų komercializavimu.

Aštuntajame dešimtmetyje pastebėta, kad mažosios ir vidutinės įmonės
pagamina didžiąją dalį nacionalinio produkto ir sukuria daugiausiai naujų
darbo vietų. Todėl naujai steigiamų inkubatorių tikslas buvo paremti į
augimą ir pelną orientuotas firmas. Nuo 1973 JAV pradeda kurtis Inovaciniai
centrai, kuriuose išradimai turėjo pavirsti naujomis medžiagomis,
technologijomis ir produktais. 1984 metais JAV buvo tik 26 inkubatoriai,
tačiau dėka valstybės paramos ir visuomenės padrąsinimo kurti naujas darbo
vietas, prasidėjo tikras inkubatorių bumas: jau 1990 sausio mėnesį JAV buvo
385 inkubatoriai. Jų dėka 4000 firmų “atsistojo and kojų” ir pradėjo
savarankišką gyvenimą. 1998 metais JAV ir Kanadoje veikė 587 inkubatoriai,
kuriuose įsikūrė daugiau nei 90
0
000 inkubuotų firmų. NBIA (National Business
Incubation Association) duomenimis inkubatoriai inicijavo 19 000 firmų
įkūrimą ir sukūrė 245 000 naujų darbo vietų. Informaciją apie JAV ir
Kanados inkubatorių asociacijos NBIA veiklą rasite adresu:
http://www.nbia.org/ Europoje verslo inkubatoriai, kartais vadinami
valdomais darbo vietų centrais, dėl didelio nedarbo pradėjo sparčiai plisti
nuo 1980 metų. 1997 metais Europoje veikė apie 2500 įvairaus profilio
inkubatorių, o pasaulyje jų yra ~ 5000. Dėl tos pačios priežasties ypač
sparčiai inkubatorių tinklas vystosi Centrinės ir Rytų Europos šalyse,
įskaitant ir Rusiją. Lenkijoje šiuo metu sėkmingai veikia virš 35 įvairaus
pobūdžio inkubatorių. Europos technologiniai parkai ir inkubatoriai yra
susijungę į Asociaciją.

Užsienio ša
a
alių patirtis rodo, kad inkubatorių būtinumas paremtas
trimis veiksniais:

• Pradedantieji verslininkai, mažos ir silpnos firmos neturi

reikiamų lėšų būtiniausiai biuro technikai, patalpų remontui

arba jų nuomai rinkos kainomis. Todėl joms inkubatorius –

nebrangi ir saugi vieta pradėti verslą.

• Inkubatoriai suteikia galimybę įvairioms kitoms verslo vystymo

agentūroms teikti konsultacines paslaugas.

• Smunkant gamybai įgalina racionaliai panaudoti nenaudojamas

patalpas pramoninėje zonoje ir paskatina kvalifikuotą darbo jėgą

imtis nuosavo verslo.

2. Verslo inkubatorių rūšys

Iš esmės, inkubatoriaus paslauga sukurta tam, kad jaunos ir
perspektyvios technologiniame sektoriuje dirbančios įmonės sulauktų
pagalbos, kurdamos bei vystydamos savo verslą. Tarptautinėje praktikoje
verslo inkubatoriai padeda interneto, biotechnologijų, bevielių
telekomunikacijų ir kitoms sparčiai augančiose rinkose dirbančioms
bendrovėms pasiekti norimą tikslą ir tapti pirmaujančiomis įmonėmis savo
veiklos srityse.

Yra dvi verslo inkubatorių rūšys:

• gamybinių – paslaugas teikiančių ūkio subjektų inkubatoriai

(toliau – gamybiniai – paslaugų inkubatoriai). Vienu iš jų

steigėjų turi būti miesto ar rajono savivaldybės taryba. Juose

inkubuojami verslo subjektai, vykdantys gamybinę veiklą,

mažmeninę prekybą, teikiantys paslaugas;

• technologiniai inkubatoriai. Vienu iš jų steigėjų turi būti

Lietuvos Respublikos mokslo ir/ar studijų institucija.

Technologiniuose inkubatoriuose inkubuojami ūkio subjektai,

teikiantys taikomųjų tyrimų, mokslo naujovių, inovacijų

panaudojimo versle paslaugas, kuriantys naujus produktus ar

kaip kitaip komercializuojantys intelektinę produkciją.

3. Verslo inkubatorių patyrimas

Verslo inkubatorius – tai organizacija, siekianti patenkinti naujų
firmų poreikius: suteikia nedideles patalpas lengvatinėmis sąlygomis ir
platų verslo vystymo paslaugų spektrą. 

Verslo inkubatoriaus siūlomų paslaugų paketas skirtas skatinti naujų
įmonių augimą, jų efektyvumo lygį ir tuo pačiu didinti jų įnašą į regiono
ekonominį vystymąsi.

Naujos įmonės vystymui verslo inkubatoriai naudoja sisteminį priėjimą,
apibūdinamą penkiais pagrindiniais faktoriais:

1. įmonės vystymas;

2. verslo konsultacinis tinklas;

3. verslo sinergija (verslo pastangų suvienijimas) 

4. lanksti ir pakankama darbo vieta;

5. bendrosios ofiso paslaugos;

1. Inkubuotos įmonės vystymas: inkubatoriaus vadybininkai –
konsultantai gali suvaidinti svarbų vaidmenį padėdami savo klientams
pradėti ir vystyti verslą. Jų patirtis, ypač ankstyvoje firmos gyvavimo
stadijoje, yra reikšminga. Įprasta, kad inkubatoriaus vadybininkai
dalyvauja inkubuotų įmonių strategijos planavime ir perteikia savo patirtį,
o jų kontaktai su verslo visuomene, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
šaltiniais, ryšiai su konsultantais ir informacijos šaltiniais gali iš
esmės pagerinti inkubuojamos įmonės veiklą.

2. Inkubatoriaus konsultacinį tinklą sudarys aukštos klasės verslo
profesionalai ir dėstytojai, norintys padėti plėtoti verslą ir galintys
perteikti savo žinias inkubuojamoms įmonėms. Inkubatorius gali parinkti
labiausiai tinkamą specialistą duotosios firmos problemoms spręsti. Dauguma
pasirinktų konsultantų turėtų vertinti dalyvavimą šioje veikloje, nes
atsiliepimai apie jų patirtį ir žinias populiarins jų vardą. 

3. Inkubatoriuje įsikūriančioms firmoms atsiranda unikali galimybė
sukurti juos vienijančią aplinką, kur verslininkai kartu naudojasi
resursais ir patirtimi, mokosi vieni iš kitų, keičiasi verslo kontaktais ir
sukuria verso partnerystės ryšius. Ne mažiau svarbus veiksnys, kurį
suteikia buvimas inkubatoriuje – tai vienišumo jausmo “laisvoje rinkoje”
įveikimas. 

4. Inkubatoriaus lankstumas, suteikiant verslui reikalingą plotą, kyla
iš galimybės pasiūlyti nuomai įvairaus dydžio biurus, dažniausiai trumpam
laikotarpiui ir su nesudėtinga nuomos pratęsimo arba atsisakymo procedūra,
kuri pašalina visus sunkumus ir laiko sąnaudas, sutinkamas įprastų nuomos
sutarčių atvejais. Pradedančios firmos matys, kad nuomos sąlygos yra
palankios, o sutarties sudarymo ir nutraukimo procedūros – aiškios ir
paprastos. Jeigu inkubuojama firma žlunga, ji pasitraukia iš inkubatoriaus
greitai ir su minimaliais nuostoliais, o į jos vietą galės ateiti nauja.
Firmos, ateinančios į inkubatorių, įvertins šį pranašumą. Be to, firmai
augant, inkubatoriuje žymiai paprasčiau gauti reikiamą papildomą plotą. 

5. Bendrosios ofiso paslaugos apima inkubatoriaus turimas biuro
techninės įrangos galimybes, būtent: faksimilinio ryšio, kopijavimo ir
skanavimo, dauginimo ir įrišimo, priimamojo ir korespondencijos tvarkymo
paslaugas, derybų vertėjavimo ir pan. Pradedančioms firmoms tokių paslaugų
reikia, tačiau jos yra per mažos, kad pačios galėtų apsirūpinti visa
reikiama technika pradinėje stadijoje. Todėl firmos, gaudamos šias
paslaugas inkubatoriuje, gali visą savo dėmesį ir lėšas nukreipti savo
išlikimo ir augimo kryptimis, o jų įvaizdis klientų akyse – dėka moderniai
vedamos korespondencijos – išlieka pozityvus. 

Pasak JAV ir Kanados organizacijos “National Business Incubation
Association” (NBIA) -labiausiai inkubatoriai skiriasi nuo nekilnojamo turto
akcinių bendrovių (taip pat teikiančių nuomos paslaugas) tuo, jog
inkubatoriuose teikiama mažiausiai viena iš žemiau išvardintų paslaugų:

• inkubatoriaus vadybininkai skatinama naują firmą įsilieti į verslo

tinklą;

• vadybos ar techninė ekspertinė parama suteikiama vietoje ir/arba

regiono verslo bendruomenės parama 

• inkubatoriaus parama ieškant ir gaunant finansavimą;

• inkubatoriaus nuomininkų ir verslo klientų aptarnavimas už

inkubatoriaus ribų 

Tokiu būdu inkubatorių teikiamos vadybos ir marketingo konsultacinės
paslaugos inkubuotose firmose sukuria pridėtą vertę, atsispindinčią jų
veiklos rezultatuose. Varančioji (inkubatoriaus programų) jėga yra
patirties, kapitalo ir paramos perteikimas, siekiant užpildyti verslininko
ar inkubuotos firmos kompetencijos ir galimybių spragas

4. Verslo inkubatorių veiklos tikslai

Pagrindinis verslo inkubatorių veiklos tikslas – remti pradedančius
verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, sumažinti veikiančių
įmonių veiklos riziką ir padėti įmonėms, turinčioms gerų verslo idėjų, bet
finansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, kai jos gali savarankiškai
užsiimti ūkine komercine veikla ir konkuruoti rinkoje. Tam, kad išvengtų
nesėkmių, daugelis naujai įsteigtų įmonių yra finansiškai ne pajėgios
įsigyti gyvybiškai reikalingų bei profesionalių teisės, finansų, darbuotojų
paieškos ar rinkodaros paslaugų.

Verslo inkubatoriuose laukiami visi, turintys originalių ir naujoviškų
verslo idėjų. Mes konsultuojame, padedame parengti verslo planą, atliekame
rinkos analizę. Įvertinusi verslo planą komisija nusprendžia, ar priimti
įmonę į verslo inkubatorių.

Verslo inkubatorių pradinė veikla subsidijuojama valdžios lėšomis;
jie steigiami prie pramoninių kompanijų, mokslo ir mokymo įstaigų, įvairių
fondų. Vėliau jie išsilaiko iš inkubatoriaus klientų nuomos mokesčio,
kartais iš dalinių atsiskaitymų iš pelno, kurį gauna mažos įmonės,
išėjusios iš Verslo inkubatorių.

Įgyvendindami šį tikslą, verslo inkubatoriai vykdo atitinkamą
ekonominę veiklą:

• lengvatinėmis sąlygomis nuomoja savo turtą;

• teikia konsultacijas verslo finansavimo ir planavimo klausimais;

• teikia buhalterinės apskaitos (inkubuojamoms įmonėms) ir finansinių

konsultacijų paslaugas;

• teikia reklamos paslaugas, rengia parodas, prezentacijas;

• tarpininkauja santykiuose su finansiniais donorais, užsienio

partneriais;

• teikia juridinių konsultacijų paslaugas;

• teikia telefono, fakso, dokumentų rengimo, tekstų vertimo, dauginimo,

internetinio ryšio paslaugas ir pan.

5. Inkubuojami subjektai

Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami šie ūkio subjektai:

• fiziniai asmenys, įsigiję patentą (verslo liudijimą), šio patento

galiojimo laikotarpiu;

• mikroįmonės;

• smulkios įmonės;

• vidutinės įmonės.

Sprendimą dėl įmonės priėmimo į inkubatorių priima verslo
inkubatoriaus Taryba. Pagrindiniai kriterijai, lemiantys, ar įmonė bus
priimta į verslo inkubatorių, yra šie:

• įmonės vadovai turi originalių idėjų, kurias realizavus mieste ar

rajone bus diegiamos naujos verslo rūšys, teikiamos naujos paslaugos;

• įmonė gamina eksportui tinkamus produktus, teikia miesto bei regiono

gyventojams aktualias paslaugas;

• kuriamos didelės pridėtinės vertės prekės ir paslaugos;

• įmonė užsiima veikla, įgalinsiančia kurti naujas darbo vietas;

• įmonė savo veikla įgyvendina mokslinius išradimus, technologines

inovacijas (šis reikalavimas yra pagrindinis technologiniuose

inkubatoriuose).

Be minėtų kriterijų, įmonei gali būti taikomi ir kiti, kuriuos nustato
verslo inkubatoriaus Taryba ar kurie yra nurodyti atitinkamo verslo
inkubatoriaus įstatuose.

Inkubuojamos įmonės veiklos verslo inkubatoriuje laikotarpis
nustatomas sutartimi ir gali trukti iki penkerių metų. Pasibaigus sutartyje
numatytam inkubacijos laikotarpiui, įmonė turi palinkti inkubatorių. (Kai
kurie verslo inkubatoriai, inkubatoriaus Tarybos nutarimu, įmonėms,
perėjusioms inkubacinį laikotarpį, suteikia asocijuotų narių statusą.
Asocijuotieji verslo inkubatorių nariai ir toliau gali naudotis daugeliu
inkubatorių teikiamų paslaugų, kaip ir tikrieji nariai, jiems taip pat
taikomos lengvatos. Asocijuotais verslo inkubatoriaus nariais taip pat gali
tapti ir ūkio subjektai, potencialūs verslo inkubatoriaus nariai, bei
naudotis verslo inkubatoriuje teikiamomis paslaugomis prieš tampant
tikruoju verslo inkubatoriaus nariu.)

Su valstybės parama įsteigti verslo inkubatoriai yra viešosios
įstaigos ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

Valstybės remiami gamybiniai – paslaugų verslo inkubatoriai steigiami
įvertinus nedarbo lygį mieste ir/ar rajone, prioritetą teikiant miestams
ir/ar rajonams su didžiausiu nedarbo lygiu. Taip pat labai svarbus yra
savivaldybės ar kitų gamybinio – paslaugų inkubatoriaus steigėjų
suinteresuotumas, aktyvumas, finansinės galimybės remti inkubatoriaus
steigimą ir plėtojimą. Atsižvelgiama ir į gamybinio – paslaugų
inkubatoriaus verslo planą, miesto ir/ar rajono ekonominio – socialinio
vystymo planą.

Valstybės remiami technologiniai inkubatoriai steigiami mieste,
turinčiame mokslo ir/ar studijų instituciją. Šiuo atveju taip pat labai
svarbus mokslo ir/ar studijų institucijos ir kitų technologinio
inkubatoriaus steigėjų suinteresuotumas ir finansinės galimybės remti
inkubatoriaus steigimą ir plėtojimą.

6. Verslo inkubatoriai Lietuvoje

Šiuo metu daugelis ekonomiškai išsivysčiusių šalių jau yra įsteigusios
ir steigia mokslo ir technologijų parkus bei remia jau veikiančių parkų
veiklą. Tuo skatindama šalies mokslinė ir technologinė pažanga, didindamas
pramonės konkurencingumas, sprendžiamos socialinės užimtumo problemos.
Tarptautinės Mokslo parkų ir inovacinių centrų asociacijos (Science Parks
and Innovation Centres Association) duomenimis, mokslo ir technologijų
parkai, technologijų centrai ir verslo inkubatoriai veikia 67 šalyse
visuose kontinentuose. Iš viso priskaičiuojama 2150 verslo inkubatorių, 430
technologijų parkų ir 59 juos vienijančios asociacijos. Jų jau yra ir
Lietuvoje.

1998 metai – verslo inkubatorių steigimo pradžia Lietuvoje. 1998 m.
sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros programos nuostatų ir jų įgyvendinimo priemonių”
buvo nuspręsta steigti verslo inkubatorius, parengti bendrą verslo
inkubatorių steigimo ir plėtojimo schemą, parengti valstybės finansinės
paramos verslo inkubatoriams steigti ir plėtoti teikimo tvarką (taisykles)
bei parengti tipinius verslo inkubatorių steigimo įstatus. 1998 m. birželio
26 d. Verslo plėtojimo tarybos posėdyje buvo patvirtinta “Bendra verslo
inkubatorių steigimo ir plėtojimo schema bei valstybės finansinės paramos
verslo inkubatoriams steigti ir plėtoti teikimo tvarka”.

1998 m. birželio mėn. buvo įregistruotas pirmasis verslo inkubatorius
– Kauno verslo inkubatorius (dabar vadinamas “Kauno technologijos
universiteto regioninis verslo inkubatorius”). Tų pačių metų lapkričio mėn.
įregistruoti Telšių apskrities ir Vilnijos verslo inkubatoriai, gruodžio
mėn. – Alytaus verslo inkubatorius. 1999 m. sausio mėn. įregistruotas
Šiaulių verslo inkubatorius, kovo mėn. – specializuotas verslo inkubatorius
verslininkams su regėjimo negalia – Fondo M95 verslo inkubatorius (šis
inkubatorius daugelyje šaltinių yra neįvardijamas, todėl kalba apie 7
verslo inkubatoriai neskaitant šio), o 2000 m. rugpjūčio mėn. – Kazlų Rūdos
verslo inkubatorius. 2003 m. kovo mėn. įregistruotas ir 2004 m. pradėjo
veikti septintasis valstybės remiamas verslo inkubatorius šalyje –
Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius

Valstybės finansinės lėšos, skiriamos iš SVV skatinimo fondo, verslo
inkubatorių steigimo ir veiklos išlaidoms padengti, teikiamos remiantis
Verslo plėtojimo tarybos 1998 m. birželio 26 d. posėdyje patvirtinta
“Bendra verslo inkubatorių steigimo ir plėtojimo schema bei valstybės
finansinės paramos verslo inkubatoriams steigti ir plėtoti teikimo tvarka”
ir 1999 m. birželio 24 d. posėdyje patvirtinta “Lėšų, skirtų verslo
inkubatorių ir technologinių parkų steigimo, įsikūrimo ir veiklos išlaidoms
iš dalies dengti, naudojimo tvarka”. Nuo 2002 m., Ūkio ministro įsakymu Nr.
373, verslo inkubatorių steigimui valstybės finansinės lėšos skiriamos iš
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo
specialiosios programos lėšų.

Nuo 2003 m. pradžios verslo inkubatorių veikla organizuojama bei
finansavimas skiriamas remiantis dviem Ūkio ministro įsakymais: 2003 m.
vasario 24 d. įsakymu Nr. 4 – 74 “Dėl paslaugų smulkiam ir vidutiniam
verslui įstaigų tinklo formavimo, valdymo ir finansavimo pagrindinių
principų” bei 2003 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4 – 75 “Dėl paslaugų
smulkiam ir vidutiniam verslui įstaigų finansavimo” (Žin., 2003, Nr. 22-
929). Vadovaudamiesi pastaruoju įsakymu, verslo inkubatoriai vykdo paslaugų
verslui programą, kuri numato patalpų, techninės bei biuro įrangos nuomą
lengvatinėmis sąlygomis, verslo informacijos sklaidos renginių organizavimą
bei verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugų teikimą
inkubuojamoms įmonėms ir kitiems regiono verslininkams.

Pagal 2003 m. Ūkio ministro įsakymus Nr. 4 – 74 ir Nr. 4 – 75
kiekvienais metais patvirtinami metiniai verslo inkubatorių finansavimo
normatyvai, kuriais remiantis verslo inkubatoriams gali būti iš dalies
dengiamos paslaugų verslui programos vykdymo išlaidos.

Valstybės finansinės lėšos verslo inkubatoriams steigti ir plėtoti
skiriamos dviem etapais.

• Pirmasis etapas apima dalinį verslo inkubatoriaus steigimo ir

įsikūrimo lėšų subsidijavimą. Valstybės finansinės paramos dydis

gamybiniams – paslaugų verslo inkubatoriams priklauso nuo

nedarbo lygio tame mieste ir/ar rajone, kur steigiamas verslo

inkubatorius. Finansinė parama svyruoja nuo 70 iki 20 procentų

gamybinio – paslaugų inkubatoriaus steigimo išlaidų.

Technologiniams verslo inkubatoriams steigti valstybės parama

gali sudaryti iki 50 procentų technologinio verslo inkubatoriaus

steigimo išlaidų.

• Antrajame etape valstybės lėšos skiriamos daliniam verslo

inkubatorių veiklos išlaidų padengimui. Inkubuojamų įmonių

išlaidos už patalpų nuomą, naudojimąsi bendro naudojimo

patalpomis, ryšio paslaugas, elektros energiją ir šilumą gali

būti dengiamos tris metus. Pirmaisiais metais valstybės lėšomis

subsidijuojama 75 procentai, antrais metais – 50 procentų,

trečiais metais – 25 procentai inkubuojamų ūkio subjektų

išlaidų, susijusių su patalpų nuoma ir bendro naudojimo patalpų

eksploatacija.

Paraiškas dėl naujų verslo inkubatorių steigimo finansavimo gali
teikti savivaldybės apskričių viršininkų administracijos. Ūkio ministerijos
skiriamos lėšos, steigiant naują verslo inkubatorių, priklauso nuo verslo
inkubatoriui skiriamų patalpų dydžio ir pritaikymo įstaigos veiklai.

1 lentelė. Verslo inkubatorių įsikūrimo išlaidų struktūra nuo
įsteigimo iki 2001 metų sausio 1 dienos (tūkst. Lt):
|Verslo |Patalpų |Ilgalaikia|Veiklai|Iš |Iš to skaičiaus iš|
|inkubatorius |remontui|m turtui | |viso |SVV skatinimo |
| | | | | |fondo |
|Kauno |1758 |217 |656 |2631 |2159 |
|technologijos | | | | | |
|universiteto | | | | | |
|Telšių apskrities|888 |210 |270 |1368 |1191 |
|Vilnijos |448 |199 |282 |929 |843 |
|Alytaus |448 |327 |439 |1214 |1039 |
|Šiaulių |1697 |312 |281 |2290 |1924 |
|Fondo M-95 |247 |149 |128 |524 |380 |
|Kazlų Rūdos |581 |101 |54 |736 |685 |
|Iš viso: |6067 |1515 |2110 |9692 |8221 |

Duomenų šaltinis: Ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Lietuvos ekonomikos apžvalga 2001 m.
gegužė. N1. Vilnius, 2001.

Kaip matyti, lėšos, gautos iš SVV skatinimo fondo, svyruoja nuo 73
proc. (Fondas M-95) iki 93 proc. (Kazlų Rūdos verslo inkubatorius).
Santykinį šių lėšų dydį sąlygoja savivaldybių, apskričių, tarptautinių
fondų pritrauktos lėšos ir už patalpų nuomą, paslaugas bei kitą
inkubatoriaus veiklą gautos pajamos.

2 lentelė. Verslo inkubatorių įvairių rodiklių kitimo tendencijos
|Verslo |Įregistra|Verslo |Inkubuojam|Įmonių |Sukurta |
|inkubatoriaus |vimo data|inkubatori|ų įmonių |skaičius |naujų darbo|
|pavadinimas | |aus |skaičius |(inkubuotų ir |vietų nuo |
| | |darbuotojų|veiklos |inkubuojamų) |įregistravi|
| | |skaičius | pradžioje|nuo jų |mo iki 2004|
| | | | |įregistravimo |m. sausio 1|
| | | | |iki 2004 m. |d. |
| | | | |sausio 1 d. | |
|KTU regioninis |1998 06 |17 |6 |76 |283 |
|VI |11 | | | | |
|Telšių |1998 11 |4 |10 |32 |319 |
|apskrities VI |09 | | | | |
|Vilnijos VI |1998 12 |5 |5 |38 |100 |
| |13 | | | | |
|Alytaus VI |1998 12 |5 |4 |22 |118 |
| |13 | | | | |
|Šiaulių VI |1999 01 |5 |4 |46 |400 |
| |08 | | | | |
|Kazlų Rūdos VI |2000 08 |5 |0 |26 |123 |
| |03 | | | | |
|Iš viso | |41 |29 |240 |1343 |

Iš pateiktų duomenų matyti, kad inkubuojamų įmonių skaičius nuo
inkubatorių įsteigimo iki 2004 m. pradžios gerokai išaugo. Ypač aktyviai
veikė Kauno regioninis bei Šiaulių verslo inkubatorius. Iki 2004 m. sausio
1 d. inkubuojamose įmonėse sukurtos 1343 naujos darbo vietos.

2000 m. kovo – lapkričio mėn. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros agentūra įgyvendino ES PHARE smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
projekto Lietuvoje Paramos verslo inkubatoriams programą. Šioje programoje
galėjo dalyvauti valstybės remiami verslo inkubatoriai, įregistruoti iki
2000 m. kovo 15 d. Šešiems verslo inkubatoriams pagal šią programą buvo
suteikta techninė (konsultacijos ir mokymai) bei finansinė parama.

3 lentelė. Verslo inkubatorių duomenis apie inkubuojamų įmonių skaičių
2004 m. spalio 1 d., į inkubatorius priimtų ir juos palikusių įmonių
skaičių bei inkubuojamose įmonėse sukurtų naujų darbo vietų skaičių per
2004 m. I-III ketv.
|Verslo inkubatoriaus|Bendras |Į |Inkubatorių |Inkubuojamose|
|pavadinimas |inkubuojamų |inkubatorių|palikusių |įmonėse |
| |įmonių |priimta |įmonių |sukurta |
| |skaičius |naujų |skaičius |naujų darbo |
| |2004 m. |įmonių |per 2004 m. |vietų |
| |spalio 1 d. |per 2004 m.|I-III ketv. |per 2004 m. |
| | | | |I-III ketv. |
| | |I-III ketv.| | |
|Alytaus VI |14 |6 |6 |33 |
|Ignalinos AE regiono|13 |18 |6 |31 |
|VI | | | | |
|KTU regioninis VI |64 |23 |3 |22 |
|Kazlų Rūdos VI |10 |5 |5 |13 |
|Šiaulių VI |33 |9 |6 |127 |
|Telšių apskrities VI|21 |12 |15 |35 |
|Vilnijos VI |27 |17 |11 |23 |
|Iš viso |187 |90 |52 |284 |

Per 2004 m. I-III ketv. daugiausia naujų įmonių (23) priėmė Kauno
technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius. Dauguma šių
įmonių įsikūrė 2003 m. gruodžio mėn. oficialiai atidarytame naujame šio
verslo inkubatoriaus pastate.

Atsižvelgiant į tuo metu Lietuvoje veikiančių verslo inkubatorių
patalpų plotą, turimą techninę įrangą, kiekviename jų gali būti inkubuojama
apie 20 įmonių. 2 lentelėje pateikti pagrindiniai verslo inkubatorių
veiklos rodikliai nuo jų įsteigimo iki 2001 metų sausio 1 dienos.

4 lentelė. Pagrindiniai verslo inkubatorių rodikliai nuo įsteigimo iki
2001 m. sausio 1 d.
|Verslo |Įsteigim|Inkubuojam|Darbo vietų|Naujai |Persona|Bus |
|inkubatorius |o data |ų įmonių |skaičius |sukurtų |lo |sukurta |
| | |skaičius |darbo |darbo |skaičiu|naujų |
| | | |pradžioje |vietų |s |darbo |
| | | | |skaičius | |vietų per |
| | | | | | |2001 metus|
|Kauno |1998 06 |20 |80 |123 |10,5 |20 |
|technologijos |11 | | | | | |
|universiteto | | | | | | |
|Telšių |1998 11 |10 |49 |104 |4 |25 |
|apskrities |09 | | | | | |
|Vilnijos |1998 12 |11 |25 |32 |6 |21 |
| |13 | | | | | |
|Alytaus |1998 12 |8 |7 |4 |7 |39 |
| |13 | | | | | |
|Šiaulių |1999 01 |18 |101 |40 |5 |40 |
| |08 | | | | | |
|Fondo M-95 |1999 03 |6 |8 |1 |6 |5 |
| |15 | | | | | |
|Kazlų Rūdos |2000 08 |9 |9 |15 |7 |27 |
| |03 | | | | | |
|Iš viso | | |279 |319 |46,5 |177 |

Duomenų šaltinis: Ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Lietuvos ekonomikos apžvalga 2001 m. gegužė. N1.
Vilnius, 2001.

Kauno technologijos universiteto ir Šiaulių verslo inkubatoriai tuo
metu maksimaliai išnaudoja savo galimybes inkubuoti 20 įmonių. Tačiau buvo
tendencija papildyti ir kitus verslo inkubatorius. Buvo atrinkta nemažai
įmonių, potencialių tapti Vilnijos, Alytaus, Kazlų Rūdos verslo inkubatorių
narėmis. Verslo inkubatoriuose, nuo jų įsteigimo pradžios, iki 2001 m. buvo
sukurta 319 naujų darbo vietų. Buvo planuota inkubuoti dar apie 40 įmonių,
sukurti 177 naujas darbo vietas, kaip matome šie planai buvo įgyvendinti.

6.1 Kauno technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius

Istorija

Verslo inkubatoriai (VI), kaip smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
forma, buvo pradėti steigti 1970 metais JAV ir Didžiojoje Britanijoje.
Lietuvoje VI užuomazgos ėmė rastis 9-ojo dešimtmečio viduryje, kuomet Kauno
technologijos universiteto Inovacijų centras, vadovaujamas dr. P. B.
Miliaus, pradėjo puoselėti šią idėją, kol galiausiai parengė Verslo
inkubatoriaus projektą.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija kartu su Lietuvos Smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros agentūra parengė viešosios įstaigos – Verslo
inkubatoriaus – pavyzdinį įstatų projektą. Be to, LR Ūkio ministerija,
suvokdama šio projekto svarbą šalies ūkio plėtotei, tapo pirmojo Lietuvoje
Verslo inkubatoriaus steigėjais. Tokiu būdu 1998 metų birželio 11 d.,
pasirašius steigimo sutartį, gimė viešoji įstaiga “KTU regioninis verslo
inkubatorius”. Kauno technologijos universitetas suteikė patalpas studentų
miestelyje, o Ūkio ministerija skyrė daugiau nei 2 mln. Lt. iš Smulkaus ir
vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų gautoms patalpoms rekonstruoti.

Aukščiausias KTU verslo inkubatoriaus valdymo organas – Taryba, į
kurią išrinkta po 2 atstovus iš kiekvieno steigėjo pusės. Šiuo metu Tarybai
vadovauja Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo skyriaus vyr.
specialistė Janina Veličkaitė. Tarybai pavesta spręsti ne tik svarbiausius
Verslo inkubatoriaus veiklos klausimus – ji taip pat atsakinga už naujų
narių, įmonių, pretenduojančių tapti Verslo inkubatoriaus klientais,
priėmimą.
KTU regioninis verslo inkubatoriaus misija:

• Remti inovatyvų ir į technologijas orientuotą Smulkų ir vidutinį

verslą Kaune ir Kauno regione;

• Skatinti mokslo pasiekimų diegimą pramonėje.
Tikslai:

• Skatinti SVV įmonių plėtrą Kaune ir Kauno regione; 

• Sukurti patrauklią verslui ir inovacijoms aplinką;

• Mokslo ir technologijų pasiekimus panaudoti regiono plėtrai;

• “Išugdyti” konkurentabilias ir atsparias rinkos pokyčiams įmones;

• Skatinti verslumą aukštų technologijų srityje;

• Skatinti naujų verslų ir naujų darbo vietų kūrimą.

Teikiamos paslaugos

Verslo inkubatoriaus paslaugų paketas yra formuojamas atsižvelgiant
į pradedančiųjų veikti firmų poreikius bei problemas. Šios paslaugos turėtų
padėti naujai susikūrusioms firmoms įveikti pirmųjų veiklos metų sunkumus
bei sėkmingai augti, įgyvendinant savo idėjas.
VšĮ “KTU verslo regioninis inkubatorius” klientams teikia tokias paslaugas:

1. Lengvatinė patalpų nuoma biurams ir laboratorijoms
2. Konferencijų salės nuoma prezentacijoms, mokymams ir pan.
3. Nemokamos konsultacijos ir seminarai, kurių temos parenkamos pagal
klientų pageidavimus ir poreikį:

• Verslo plano parengimas;

• Rinkodaros konsultacijos, rinkos tyrimai;

• Konsultacijos vadybos klausimais;

• Teisinės bei patentavimo paslaugos;

• Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos paslaugos;

• Techninės konsultacijos ir kt.
Verslo inkubatorius nuolatos atnaujina ir realizuoja seminarų ir
konferencijų programą, kurią įgyvendinant pasitelkiami kompetentingi
specialistai iš KTU bei konsultacinių firmų.
4. Nemokamas greitaeigis INTERNET ryšys
5. Lengvatinės sekretoriato paslaugos:

• Priimamasis;

• Telefoninio ryšio paslaugos ir faksas;

• Kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas;

• Kompiuterinės paslaugos;

• Dokumentų paruošimas ir įrišimas;

• Pašto paslaugos ir kt.

• Firmų gaminių pristatymas tarptautinėse ir vietinėse parodose;

• lengvatinių kelionių į tarptautinius renginius organizavimas;

• Tarpininkavimas ieškant užsienio partnerių bendrai veiklai;

• Techninė – mokslinė biblioteka, kurios kūrimas jau įgauna pagreitį;

• Centralizuotas kanceliarinių prekių tiekimas.

Patalpos ir įranga

Nuo 2003 m. gruodžio mėn. VšĮ “KTU regioninis verslo inkubatorius”
siūlo galimybę pasirinkti patalpas KTU studentų miestelyje – Studentų g. 65
arba patrauklioje vietoje miesto centre – K.Petrausko g. 26.

Studentų g. 65 verslo inkubatorius yra įsikūręs 3 penkiaaukščio
pastato aukštuose, kur užima 1 400 m2 ploto, iš kurių – 890 m2 skirti
inkubatoriaus klientams. K.Petrausko g. 26 pastato bendras plotas yra 2 920
m2, iš kurių – 2 040 m2 skirta SVV įmonėms.

Priėmimo tvarka

Įmonių priėmimo į VšĮ “KTU regioninis verslo inkubatorius” tvarką
reglamentuoja Priėmimo taisyklės

Verslo inkubatorius laukia:

• Naujai kuriamų bei jau veikiančių technologinio profilio įmonių –

įmonė turi būti įregistruota ne seniau kaip prieš 3 metus;

• Aukštųjų mokyklų studentų, absolventų, mokslininkų;

• Visų, kurie turi perspektyvių idėjų bei ieško būdų joms

įgyvendinti.

Todėl nusprendę išbandyti jėgas, kurdami naujas technologijas ir
susidomėję galimybe plėtoti savo veiklą verslo inkubatoriuje laukiami KTU
regioninį verslo inkubatoriuje.

Jei idėjos atitiks technologinį verslo inkubatoriaus profilį ir
Priėmimo taisyklėse numatytus kriterijus, tuomet, reikia pateikti žemiau
išvardintų dokumentų paketą, kuris bus svarstomas verslo inkubatoriaus
Tarybos posėdyje arba Dalininkų susirinkime:

1. Prašymą, adresuotą VšĮ “KTU regioninis verslo inkubatorius”

direktoriui, išnuomoti patapas Inkubatoriuje, nurodant:

• pageidaujamų patalpų plotą,

• nuomos laikotarpį,

• pageidaujamą telefono abonentų skaičių,

• darbuotojų skaičių nuomos pradžioje ir kt.;

2. SVV subjekto registracijos pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją,

3. Dabartinės ir/ ar numatomos veiklos aprašymą (verslo planą), nurodant

trumpalaikius veiklos planus, darbų apimčių planus ir planuojamų

sukurti naujų darbo vietų skaičių. Taip pat užpildytą lentelę, kurią

reikia atsiųsti ir el. paštu

4. Rekomendacijas (pageidautina).

Įmonės, kurių prašymai yra patenkinami, tampa tikraisiais KTU verslo
inkubatoriaus nariais, su jomis pasirašoma paslaugų teikimo sutartis.

Verslo inkubatoriuje įmonės gali gyventi iki 3, išskirtiniais atvejais
– iki 5 metų. Tokio laikotarpio paprastai užtenka, kad sustiprėjusios
įmonės galėtų pradėti savarankišką veiklą ir užleistų vietą kitiems
verslininkams.

Paliekančioms verslo inkubatorių įmonėms suteikiama galimybė tapti
asocijuotais nariais ir toliau naudotis inkubatoriaus teikiamomis
paslaugomis.

Verslo centrų sąjunga

1999 m. rugsėjo 21 d. “KTU regioninio verslo inkubatoriaus” iniciatyva
buvo įsteigta viešoji įstaiga “Verslo centrų sąjunga”, teikianti paramą
pradedantiems smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Nuo 2004 m. kovo
mėn. jos veiklą koordinuoja VšĮ “Alytaus verslo inkubatorius” direktorė
Eglė Žilinskienė. Verslo centrų sąjungos būstinė įsikūrusi tuo pačiu adresu
kaip ir Alytaus verslo inkubatorius.

Ši sąjunga suvienijo visų Lietuvos verslo inkubatorių, mokslo ir
technologijų parkų, verslo konsultacinių centrų ir verslo informacinių
centrų pastangas, sprendžiant smulkiųjų verslininkų problemas.

Pagrindinis Verslo centrų sąjungos tikslas – skatinti Lietuvos ir jos
regionų ekonominio ir techninio vystymosi pažangą, keistis informacija ir
patirtimi, užmegzti ir stiprinti tarptautinius ryšius bei būti vienijančia
organizacija atstovaujant verslo paramos tinklo įstaigų interesus LR Ūkio
ministerijoje.

6.2 Telšių apskrities verslo inkubatorius

Veiklos apibūdinimas

2000 m. birželio 1 d. Telšiuose buvo įkurta Viešoji įstaiga “Telšių
apskrities verslo inkubatorius”, siekianti sukurti palankias sąlygas
smulkių įmonių verslo pradžiai. Verslo inkubatoriaus misija – skatinti ir
plėtoti smulkų bei vidutinį verslą Telšių regione. Pagrindinis verslo
inkubatoriaus veiklos kriterijus – formuoti ir vystyti smulkų ir vidutinį
verslą, kurti naujas darbo vietas, palaikyti naujai įkurtas bei jau
veikiančias įmones.

Į inkubatorių priimamos firmos, kurių veikla nukreipta į regione
turimą gamybinių pajėgumų panaudojimą ir naujų darbo vietų įkūrimą. Šių
įmonių veiklai lengvatinėmis sąlygomis išnuomojamos patalpos, teikiamos
biuro paslaugos bei informacija ir konsultacijos verslo klausimais. 2001 m.
gruodžio 31d. inkubatoriuje veikė 20 įvairaus profilio inkubuojamų įmonių,
sukurtos 164 naujos darbo vietos. Inkubatorius taip pat turi 25 asocijuotus
narius. Firmos gauna visą reikiamą metodinę pagalbą, turi neribotą laiko
atžvilgiu ir pigų priėjimą prie interneto. Telšių apskrities verslo
inkubatoriuje atlieka praktiką N. Skučienės kalbų ir verslo mokyklos,
Šiaulių universiteto, Kėdainių Jonušo Radvilos aukštesniosios mokyklos
studentai bei Džiugo vidurinės mokyklos moksleiviai.

VšĮ “Telšių apskrities verslo inkubatorius” glaudžiai bendradarbiauja
su apskrities Regioninės Plėtros departamentu, prisidėdamas prie ekonominių
problemų sprendimų, padeda įgyvendinti SVV plėtros programą ir rengti
apskrities regioninės plėtros planą. Inkubatoriaus teikiamos paslaugos
pilnumoje atitinka verslo visuomenės poreikius ir turi teigiamos įtakos
regiono ekonominiam vystymuisi.

Telšių inkubatorius aktyviai dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose
projektuose, taip pat į pagalbą kviečiasi kvalifikuotus verslo srities
specialistus iš užsienio. 2001 07 03 – 29 vyko projektas “Inkubatoriaus
veiklos strategija” kartu su Čikagos Šiaurės Vakarų Universiteto
konsultantais. Konsultantai mėnesį laiko analizavo verslo aplinką. Projekto
eigoje buvo parengtas detalus Telšių Verslo inkubatoriaus veiklos planas.
2001 07 19 kartu su Čikagos Šiaurės Vakarų Universiteto konsultantais
pravestas seminaras – diskusijos “Verslo inkubatoriaus strategija – parama
SVV sektoriui Žemaitijos regione. 2001 09 21 – 10 04 – Kanadietis
konsultantas Charles G. Dary analizavo regiono smulkaus ir vidutinio verslo
problemas, siūlė savo sprendimo variantus, dalijosi patirtimi bei turimais
kontaktais, aplankė nemažai verslo įmonių.

PASLAUGOS

Verslo inkubatorius teikia šias paslaugas:

1. organizuoja apmokymus ir konsultacijas vadybos ir ekonomikos
klausimais;

2. organizuoja kompiuterių vartotojų kursus,

3. lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas;

4. nuomoja konferencijų salę bei visą reikiamą demonstracinę įrangą;

5. nuomoja 8 kompiuterių klasę;

6. kviečia naudotis interneto skaitykla;

PRIĖMIMO TVARKA

Besikurianti arba jau egzistuojanti firma, pageidaujanti įsikurti
Telšių apskrities verslo inkubatoriuje, pateikia Telšių apskrities verslo
inkubatoriaus vardu prašymą, savo dabartinės ir numatomos veiklos aprašymą
(verslo planą), kuriame būtų aiškiai detalizuota veikla per artimiausius
trejus metus. Taip pat pateikiamas notaro patvirtinto įmonės registracijos
pažymėjimo kopija.

Kartu pateikiama užpildyta Telšių apskrities verslo inkubatoriaus
kliento paraiška (anketa), kurioje nurodomas pageidaujamo ofiso plotas,
planuojamos veiklos laikotarpis ir kita būtina būsimam laikotarpiui
informacija.

Sprendimas apie sutarties pasirašymą su firma priimamas Inkubatoriaus
tarybos posėdyje, į kurį gali būti kviečiama ir Telšių rajono savivaldybės
smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.Bendras buvimo Inkubatoriuje
laikotarpis negali viršyti trejų metų.

6.3 Vilnijos verslo inkubatorius

Siekiant ekonominio stabilumo ir augimo valstybė turi elgtis kaip
verslininkas – arba pati turi kurti naujas darbo vietas, arba sukurti
verslą skatinančią atmosferą.

VILNIJOS VERSLO INKUBATORIAUS TIKSLAI:

• skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padidinti jų gyvybiškumą ir augimą,

o per tai – jų apyvartos didėjimą ir naujų darbo vietų steigimą. 

• siekti, kad inkubatoriaus parama pasinaudotų kuo daugiau naujai

įsikūrusių arba silpnų, “gulinčių”  firmų, taip pat teikti paramą

regione esančioms firmoms. 

• siekti, kad inkubatoriuje įsikurtų kuo daugiau inovacinių firmų,

tapti jų centru, tiesiogiai dalyvauti inovaciniuose projektuose,

tuo būdu maksimaliai sumažinti dotacijų poreikį veiklos išlaidoms

dengti ir tapti finansiškai savarankišku.

Tolimesnis Vilnijos verslo inkubatoriaus tikslas – tapti Vilniaus ir
Vilnijos regiono verslo inicijavimo, vystymo ir inovacijų įdiegimo centru.
Todėl jau dabar kryptingai dirbama, kad Vilnijos verslo inkubatorius
palaipsniui peraugtų į inovacinį. 

VILNIJOS VERSLO INKUBATORIAUS MISIJA

Skatinti kvalifikuotų darbo resursų grįžimą į gamybą arba pradėti
verslą, mažinti nedarbo lygį, o per tai ir socialinę įtampą visuomenėje.
|Vilnijos verslo inkubatorius |
|Inkubavimo ir naujų darbo vietų |
|dinamika 2000-2002 metais |
|lentelė Nr.5 |
| |

|01.09 |01.10 |01.11 |01.12 |02.01 |02.02 |02.03 |02.04 |02.05 |02.06 |III

ketv. |IV ketv. | | |Įmonių skaičius |7 |6 |6 |6 |6 |10 |10 |16 |16 |17 |25
|25 | | |Dirbančiųjų |20 |19 |19 |19 |19 |25 |25 |40 |43 |53 |86 |98 | |
|Biurų skaičius |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |26 |26 |26 |26 | | |

6.4 Alytaus verslo inkubatorius

Alytaus verslo inkubatoriaus veiklos tikslai

• SKATINTI Pietų Lietuvos socialinį ir ekonominį vystymąsi, įtakoti

verslo restruktūrizavimą regione. SIEKTI greito inkubuojamų firmų

augimo pirmaisiais metais, įsigyti pakankamai išteklių ir sukaupti

patirtį, kuri padėtų joms plėsti veiklą palikus verslo inkubatorių.

• SUDARYTI Pietų Lietuvos verslininkams galimybę naudotis AVI verslo

informacija, sukaupta AVI verslo bibliotekoje.

• INICIJUOTI naujų darbo vietų kūrimą ir padėti įmonėms plėsti jų

veiklą Pietų Lietuvos regione.

• REMTI naujų technologijų vystymąsi ir mokslo inovacijų diegimą

versle, skatinti inovacinių projektų komercializavimą.

• BENDRADARBIAUTI su Lietuvos ir užsienio verslo inkubatoriais bei

kitomis organizacijomis, dalyvaujant įvairioje veikloje.

• PADĖTI pritraukti Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas ir

remti firmas jų įgyvendinime.
VIZIJA – kurti palankią aplinką inovatyvaus ir technologiškai perspektyvaus
verslo plėtrai ir skatinti intelektualių paslaugų teikimą.
AVI misija – sumažinti pradedančiųjų ir veikiančių įmonių veiklos riziką,
padėti inkubuojamiems ūkio subjektams pasiekti tokį lygį, kad jie galėtų
savarankiškai užsiimti ūkine veikla ir konkuruoti rinkoje.

VšĮ „Alytaus verslo inkubatorius“ teikia šias paslaugas:

• Biuro patalpų nuoma – 3 Lt/m2

• Gamybinių patalpų nuoma – 2,25 Lt /m2

• Biuro paslaugos – mažiausiomis kainomis.

• Internetas – inkubuojamoms įmonėms nemokamas.

• Nuolat organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai.

• Ruošiami dokumentai įmonių registracijai.

• Rengiame verslo planus.

• Rašome tarptautinius projektus.

• Informacija apie ES fondų veiklą ir SVV plėtrai skirtas programas.

• Pagalba rengiant ES struktūrinių fondų paraiškas ir visą papildomą

dokumentaciją.

• Atliekame marketinginius tyrimus.

• Renkame ir spausdinime tekstus.

• Kopijavimas.

• Informacijos įrašymas į CD

• Multimedijinių pristatymų ir grafo skaidrių rengimas.

• Vertimai iš/į anglų kalbą.

• Asocijuotų narių klubas.

• Informacijos paieška Internete.

• El. pašto dėžutės sukūrimas, tvarkant gaunamą ir siunčiamą

korespondenciją.

• Konferencijų salės nuoma – 20 Lt./val.

• Multimedia – 100 lt./ parai

• Grafo projektorius – 50 Lt./ parai

• Poilsio kambarių nuoma – 50 Lt./ parai

6.5 Šiaulių verslo inkubatorius

Trumpa istorija

• Pirmoji studija dėl verslo inkubatoriaus reikalingumo Šiauliuose

atlikta 1996 metais Šiaulių verslo konsultaciniame centre (ŠVKC).

• 1997 m. ir pakartotinai 1998 m. ŠVKC kartu su ŠU sociologinių tyrimų

centru atliko verslininkų apklausą dėl verslo inkubatoriaus mieste

reikalingumo. Projektą finansavo Šiaulių m.Savivaldybė.

• 1998 m. vasarą buvo ŠVKC parengtas ir pateiktas LR Ūkio ministerijai

verslo planas verslo inkubatoriui Šiauliuose įsteigti.

• VŠĮ Šiaulių Verslo Inkubatorius įkurtas 1999 sausį.

• Remonto darbai pradėti 1999 06 12 d., pilnai baigti – 2002 02 10 d.

• Pirmosios įmonės įsikūrė 2000 vasario 4 dieną.

• Pilnai visos patalpos užpildytos buvo 2001 rūgpjūčio mėnesį.

Tikslai

• padėti naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio

verslo įmonėms subręsti;

• išugdyti jų sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje;

• inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą;

• remti naujų technologijų vystymąsi bei inovacijų diegimą versle ir

padėti tokio pobūdžio projektams įgauti komercinį pagrindą;

• mažinti nesėkmingų verslų kiekį ir pailgintį verslo amžių;

• formuoti verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione;

• vienyti pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo

programas bei remti firmas jų įgyvendinime;

• sudaryti sąlygas miesto verslo visuomenei pasinaudoti Verslo

Inkubatoriuje turima ir kaupiama informacija – šalies ir užsienio

šaltiniais apie tarptautinį verslą, įstatyminėmis bazėmis, verslo

inovacijomis, leidžiamais katalogais, naudojantis tiek spaustuvine

medžiaga, tiek elektroninėmis ryšių priemonėmis (internetu);

• bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio verslo inkubatoriais ir

kitomis verslo rėmimo struktūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis,

įvairiomis firmomis.

Paslaugos

• Patalpų nuoma firmų veiklai (20 – 60 m2);

• Pašto adreso naujai besisteigiančioms firmoms suteikimas, pašto ir

telefoninio ryšio paslaugų teikimas;

• Konsultacijos verslo finansavimo ir planavimo klausimais;

• Apskaitos tvarkymas (inkubuojamoms įmonėms) ir finansinės

konsultacijos;

• Biuro techninės ir verslo administravimo paslaugos;

• Vertimų paslaugos;

• Naujausios verslo informacijos teikimas šiuolaikinėmis ryšių

priemonėmis (priėjimas prie interneto, elektroninio pašto adreso

suteikimas);

• Inovacijų sklaida ir diegimas;

• Mokymų ir seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių

organizavimas.

Steigimo etapai

• 1999 06 – 12 mėn. pagrindinių pastato konstrukcijų, antrojo aukšto

ir pirmojo aukšto priimamojo bei laiptinės rekonstrukcija (įrengta

500 kv.m patalpų, iš jų nuomai – 320 kv.m.

• 2000 02 – 06 mėn. pirmojo aukšto ir salės patalpų įrengimas

(įrengta per 600 kv.m. ploto – 4 kabinetai per du aukštus, 120 kv.m

ploto ir 90 vietų mokymų salė ir holas.

• 2000 10 – 12 mėn. pusrūsio patalpų įrengimas (septynios nuomojamos

patalpos).

• 2001 10 – 12 mėn.antrojo pastato įrengimas (devynios nuomojamos

patalpos).

• 2002 01 mėn. II korpuso apgyvendinimas.

Viso yra 1850 kv.m ploto, tame tarpe 1060 kv.m skirta nuomoti firmoms.

Gali dirbti 34-35 firmos.

Priėmimo į Verslo inkubatorių tvarka

Verslo inkubatorius priima gamybines ir paslaugas teikiančias įmones,
kurios savo veiklą vykdo ne daugiau kaip 3 metai ir norėtų saugiai
startuoti ir sustiprėti versle bei lengvatinėmis sąlygomis įsikurti
šiuolaikinėse patalpose (iki 60 kv.m.) su kompleksine parama savo verslui.

Pirmenybė taikoma didelės vertės prekes ir paslaugas kuriančioms
įmonėms, diegiančioms originalias idėjas, įgyvendinančioms išradimus ir
inovacinius projektus, vykdančioms veiklą, artimą Šiaulių regiono turimoms
technologijoms bei gamybai.

Sprendimą dėl firmos patekimo į Verslo inkubatorių priima Verslo
inkubatoriaus taryba, kurią sudaro steigėjų atstovai, Šiaulių regioninių
prekybos, pramonės ir amatų rūmų, asocijuotų verslininkų struktūrų, Šiaulių
apskrities administracijos bei Šiaulių universiteto atstovai.
Kriterijai, lemiantys palankų sprendimą dėl įmonės priėmimo į Verslo
inkubatorių:

• Originalių idėjų ir naujų verslo rūšių diegimas;

• Eksportui tinkamų produktų gamyba ir miesto bei regiono gyventojams

aktualių paslaugų teikimas;

• Vykdoma veikla artima Šiaulių regione naudojamoms technologijoms bei

gamybiniams pajėgumams ir verslo regiono tradicijoms;

• Kuriamos didelės pridėtinės vertės prekės ir paslaugos;

• Įgyvendinami išradimai ir inovaciniai projektai;

• Steigiamos naujos darbo vietos;

Įmonės, norinčios nuomoti patalpas inkubatoriuje, turėtų pateikti šiuos

dokumentus:

1. Paraišką

2. Įmonės veiklos aprašymą

3. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją

6.6 Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

Apie inkubatorių

VšĮ “Kazlų Rūdos verslo inkubatorius” įregistruotas 2000 08 03,
Marijampolės apskrityje Kazlų Rūdos savivaldybėje. Direktorė
MeiritaTamašauskienė

 Verslo inkubatoriaus veiklos tikslai:

• Padėti naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio

verslo įmonėms;

• Ugdyti jų sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje;

• Inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą;

• Remti naujų technologijų vystymąsi bei inovacijų diegimą versle ir

padėti tokio pobūdžio projektams įgauti komercinį pagrindą, formuoti

verslo bendradarbiavimo tinklą regione;

• Vienyti pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo

programas bei remti firmas įgyvendinant projektus;

• Sudaryti sąlygas miesto ir regiono verslo visuomenei pasinaudoti

Verslo inkubatoriuje turima ir kaupiama informacija – šalies ir

užsienio šaltiniais apie tarptautinį verslą, internetu, leidžiamais

katalogais;

• Bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio verslo inkubatoriais,

nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiomis firmomis.

 Verslo inkubatoriaus teikiamos paslaugos:

• Administracinių ir gamybinių patalpų nuoma smulkaus ir vidutinio

verslo įmonėms;

• Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių

organizavimas;

• Biuro paslaugos. Dokumentų dauginimas, maketavimas, įrišimas,

skenavimas, laminavimas;

• Telefoninio, faksimilinio, el. pašto ir internetinio ryšio paslaugos;

• Verslo planų rengimas ir projektų ES programoms rengimas.

Priėmimo sąlygos

Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami smulkaus ir vidutinio
verslo subjektai, apibrėžti Lietuvos Respublikos SVV įstatymo nustatyta
tvarka

Kandidatų į inkubuojamas įmones atrankos kriterijai yra šie:

• inkubuojama įmonė savo veikla prisidės prie Marijampolės regiono

socialinio- ekonominio vystymosi;

• sukurs naujas darbo vietas;

• veikla turi būti pradėta ne anksčiau kaip prieš tris metus;

• turi įgyvendinamą verslo planą;

• inkubuojamos įmonės veikla turi savarankiško vystymosi ir plėtros

galimybes;

• inkubuojamos įmonės poreikiai atitinka Verslo Inkubatoriaus 

galimybes ir tikslus.

Pirmenybė teikiama inkubuojamoms įmonėms, sprendžiančioms pasaulines
problemas dėl “Šiltnamio efekto” mažinimo, šiluminės energijos  gamybos iš
vietinio kuro, energetikos, panaudojant atsinaujinančius resursus, ir
panašius klausimus bei teikiančioms intelektualines paslaugas.

7. Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius

Verslo inkubatoriaus tikslai ir misija

Pagrindinis IAE regiono verslo inkubatoriaus tikslas – sumažinti
pradedančių veikti ir jau veikiančių įmonių veiklos riziką, padėti
inkubuojamiems ūkio subjektams pasiekti tokį lygį, kad jie galėtų
savarankiškai užsiimti ūkine-komercine veikla ir konkuruoti rinkoje bei
tokiu būdu skatinti naujų darbo vietų regione steigimą; teikti
informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas regiono verslininkams,
skatinti naujų technologijų diegimą versle.

Verslo inkubatoriaus tikslai yra:

• skatinti regiono socialinį, ekonominį vystymąsi, prisidėti prie

regiono verslo restruktūrizavimo;

• padėti vystytis regione naujai įsikūrusioms smulkioms ir

vidutinėms įmonėms;

• skatinti naujų verslų bei naujų darbo vietų kūrimą  padėti

veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą;

• siekti, kad kuo daugiau inkubuojamų ūkio subjektų pasiektų

spartų augimą pirmais veiklos metais, įsigytų pakankamai

išteklių ir įgytų patirties plėtoti savo verslą palikus verslo

inkubatorių;

• skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių įdiegimą versle,

inicijuoti inovacinių projektų komercializavimą;

• padėti pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų,

įmonių, fondų ir programų lėšas;

• rūpinintis regiono ūkio subjektų finansavimo šaltinių paieška

ir jų pasirengimu pasinaudoti kreditiniais ištekliais;

• užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos, kitų valstybių verslo

inkubatoriais ir verslininkų organizacijomis.

Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus misija – būti vietinės
ekonomikos išplėtimo ir diversifikavimo elementu, padedančiu subalansuoti
verslo plėtros galimybes, kurios generuotų naujas darbo vietas ir
ekonomikos augimą; tokiu būdu prisidedant prie regiono ekonomikos
reorganizavimo ir  Ignalinos atominės elektrinės uždarymo neigiamo
socialinio  poveikio įveikimo

Kaip atsirado verslo inkubatorius

• 2002 metais gegužės 30 dieną Visagino miesto taryba sprendimu Nr. 253

„Dėl viešosios įstaigos Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus

steigimo“ nutarė įsteigti viešąją įstaigą Ignalinos atominės elektrinės

regiono verslo inkubatorių.

• VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius buvo įkurtas 2003 metais kovo 10

dieną.

• Inkubatoriaus pastato remonto darbai prasidėjo 2002 metais gruodžio

mėnesį ir pilnai baigti 2003 metais gruodžio mėnesį.

• Pirmosios įmonės įsikūrė 2004 metais vasario mėnesį.

Reikalavimai kandidatams į inkubavimą

Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami Lietuvos Respublikos smulkaus ir
vidutinio verslo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2000, Nr. 47-1341, Nr.
83-2513; 2003, Nr. 90-4063) numatyti smulkaus ir vidutinio verslo
subjektai.
Kandidatų į inkubuojamas įmones atrankos kriterijai yra šie:

1)  Inkubuojamas ūkio subjektas savo veikla prisidės prie Ignalinos

atominės elektrinės regiono socialinio ekonominio vystymo.

2)  Sukurs naujas darbo vietas.

3)  Turės įgyvendinamą verslo planą.

4)  Ūkio subjekto veikla turės savarankiško vystymosi ir plėtros

galimybių.

5)  Ūkio subjekto poreikiai atitiks verslo inkubatoriaus galimybes ir

tikslus (pirmenybė teikiama gamybos, paslaugų įmonėms, įmonėms,

eksportuojančioms produkciją).

6)  Ūkio subjekto veiklai turi būti naudojama mobili, nereikalaujanti

sudėtingų technologinių komunikacijų bei didelių žaliavų ir

medžiagų atsargų įranga.

7)  Pradedančių ir smulkių verslininkų rėmimas, skiriant ypatingą

dėmesį bedarbiams, moterims, jaunimui.

8)  Priėmimo pirmenybė teikiama naujai įkurtoms arba veikiančioms ne

daugiau kaip 3 metus įmonėms.

Įmonės, norinčios nuomoti patalpas IAE regiono verslo inkubatoriuje,
turėtų pateikti šiuos dokumentus:

1) Paraišką pagal pateiktą formą.

2) Įmonės aprašymą pagal pateiktą formą

3) Įmonės verslo planą mažiausiai trejų metų laikotarpiui nuo patekimo
į VI.

4) Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

5) Pažymas apie atsiskaitymą su SODRA ir mokesčių inspekcija.
Sprendimą dėl įmonių patekimo į Verslo inkubatorių priima verslo
inkubatoriaus visuotinio dalininkų susirinkimas.

Verslo inkubatoriaus patalpų nuoma
Kvadratinio metro kaina yra tik 2 Litai
IAE regiono verslo inkubatoriaus pastato bendras plotas sudaro apie 2800
kv.m, tame tarpe 950 kv. m skirta nuomoti įmonėms. Gali būti inkubuojamos
24-25 įmonės.
Konferencijų salės nuoma prezentacijoms, mokymams ir pan.
IAE regiono verslo inkubatorius teikia tokias biuro paslaugas:

• Kopijavimas;

• Spausdinimas iš diskelio;

• Skenavimas;

• Įrišimas;

• Laminavimas.

Konsultacijos verslui
Konsultacijos vykdomos tokiomis temomis:

• Savo verslo pradžia ir plėtojimas;

• Buhalterinė apskaita;

• Finansavimo šaltinių paieška;

• Marketingo strategijos gerinimas;

• Verslo plano rašymas;

• Naujų technologijų panaudojimas įmonės veikloje;

• Personalo valdymas.

Mokymai, įvykę verslo inkubatoriuje pavasarį-vasarą

Mokymai pagal FERILIT projektą

Seminarai. Verslo inkubatoriuje praėjo seminarų ciklai, skirti
verslininkams ir asmenims, planuojantiems pradėti verslą.

Regiono verslininkams buvo organizuotas seminarų ciklas “Strateginis
verslo planavimas”, kurį sudarė seminarai šiomis temomis:

• Strateginis verslo planavimas. Verslo plano struktūra

• Personalo valdymas

• Organizacijos procesai ir kokybės valdymas

• Rinkodara ir pardavimų valdymas

• Įmonės finansų valdymas

Be to regiono verslininkai dalyvavo seminaruose:

• Sutarčių teisė

• Tarptautiniai ryšiai. Eksporto galimybės

• Pardavimų valdymas

• Informacinės technologijos versle

• Finansinė apskaita ir atskaitomybė

Pradedantiesiems verslininkams buvo organizuotas seminarų ciklas
“Verslo plėtra ir finansavimo galimybės” iš tokių seminarų:

• Verslo teisė

• ES finansuojamų projektų rengimas

• Finansavimo šaltinių paieška. Bankai
 Informacinių technologijų kursai
Gegužės-liepos mėnesius verslo inkubatoriuje vyko IT kursai, kurie susidėjo
iš 3 ciklų:
1. Kompiuterinio raštingumo pagrindai pagal ECDL programą;
2. Šiuolaikinių darbo metodų versle skatinimas ir naujausių informacinių
technologijų mokymas;
3. Elektroninio verslo mokymas.

Įvyko šie kursai:

• Kompiuterinio raštingumo pradmenys

• Vartotojo kompiuterinio raštingumo pradmenys

• Elektroninės leidybos vadyba ir komercializacija

• Tinklalapių kūrimas

• Reklamos dizainas

• AutoCAD

• Grafinis nuotraukų tvarkymas ir spaudos objektų projektavimas

Adobe PhotoShop

• Elektroninė komercija

• Teledarbo pagrindai
 Buhalterinės apskaitos kursai

Birželio mėnesį verslo inkubatorius organizavo rusų kalba kursus
“Buhalterinė apskaita pradedantiesiems” (kursų trukmė – 30 valandų).

Dėstė IAE regiono verslo inkubatoriaus finansininkė Aleksandra
Krugliakova. 50 žmonių (3 grupės) išklausė ir įgijo praktinius
įgūdžius pagal šias temas:

• Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai

• Apskaitos procesas ir jo organizavimas

• Ilgalaikio turto apskaita

• Trumpalaikio turto apskaita

• Atsiskaitymų tvarkymas

• Savininkų nuosavybės ir įmonės įsipareigojimų apskaita

• Pajamos ir sąnaudos

• Finansinė atskaitomybė

IŠVADOS

Pasaulyje egzistuoja įvairios SVV paramos struktūros. Viena iš tokių
yra pastaraisiais metais daugelyje šalių išplitę verslo inkubatoriai , dar
vadinami technologijų/inovacijų centrais.. Pagrindinis verslo
inkubatoriaus tipas, padėti jauniems verslininkams pradėti savo verslą,
suteikti paramą verslo pradžiai. Reikėtų paminėti, kad Lietuvoje gerai
žinoma firma NOKIA savo kelią taip pat pradėjo viename iš Suomijos
inkubatorių. Iš šios įmonės galima imti pavyzdį, kaip galima išvystyti
verslą, kuomet inkubatoriai suteikia jauniems entuziastams biuro patalpas
ir techniką bei įvairiapuses konsultacijas. Naujos aukštų technologijų
įmonės gali tikėtis realios verslo inkubatorių paramos. Verslo inkubatorius
yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą.

Lietuvoje jau egzistuoja septyni, jeigu skaičiuotume Fondo M95 verslo
inkubatorių net aštuoni, verslo inkubatoriai. 1998 m. birželio mėn. Ūkio
ministerijos ir Kauno technologijos universiteto (KTU) iniciatyva buvo
įkurtas pirmasis verslo inkubatorius – Kauno technologijos universiteto
verslo inkubatorius. Vėliau, lapkričio mėn., įkurti Telšių apskrities ir
Vilnijos verslo inkubatoriai, o gruodžio mėn. – Alytaus verslo
inkubatorius. 1999 m. sausio mėn. įsteigtas Šiaulių verslo inkubatorius,
kovo mėn. – specializuotas verslo inkubatorius verslininkams su regėjimo
negalia – Fondo M95 verslo inkubatorius. 2000 m. rugpjūčio mėn. veiklą
pradėjo Kazlų Rūdos verslo inkubatorius. 2003 m. kovo mėn. įregistruotas ir
2004 m. pradėjo veikti – Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius. Verslo
inkubatoriaus veiklos pobūdį nustato Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymas ir kiti teisės aktai.

Lietuvoje tokios paramos verslininkams idėja tikrai nesužlugo. Verslo
inkubatoriai jau įrodė savo galimybes geriausiai tenkinti smulkaus verslo
poreikius ir kartu prisidėti prie šalies ekonomikos plėtros. Per 2,5 metų
Lietuvoje verslo inkubatoriuose esančiose įmonėse buvo sukurta apie 320
naujų darbo vietų. Tai svarus indėlis, įvertinant tai, kad sukurti vieną
darbo vietą valstybei kainuoja nuo 30 000 iki 40 000 Lt. Šiuo metu verslo
inkubatoriuose įsikūrusios: Kaune – 43, Telšiuose – 29, Alytuje – 13,
Naujojoje Vilnioje – 25, Šiauliuose – 32, Kazlų Rūdoje – 12, Ignalinos AE
regiono – 12 įmonės.

Kai kurie verslo inkubatoriai – Kazlų Rūdos, Alytaus ir Ignalinos AE –
yra gana maži. Juos dar galima išplėsti ir reorganizuoti. Telšių, Šiaulių,
Naujosios Vilnios ir KTU inkubatoriai veikia gana sėkmingai, visos patalpos
išnuomotos įmonėms. Pagrindiniai sėkmės faktoriai yra verslo plėtojimui
tinkama aplinka bei stipri žmonių, norinčių pradėti verslą, iniciatyva.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Internetinis laikraštis „Euroverslo naujienos“, Nr. 9 – 2001 m.

spalis, straipsnis „Verslo inkubatoriai padeda jaunoms įmonėms

„atsistoti ant kojų“ “ [interaktyvus],

http://verslas.banga.lt/lt/leidinys.printer/3c10bc196541d, paskutinė

prieiga 2004 11 18

2. Alytaus verslo inkubatoriaus internetinė svetainė [interaktyvus],

http://www.alytusvi.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 17

3. Ignalinos AE reginio verslo inkubatoriaus internetinis puslapis

[interaktyvus], http://www.iaeregionas.lt/FeriLit/_vvin/, paskutinė

prieiga 2004 11 18

4. Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus internetinis puslapis [interaktvyus],

http://www.krvi.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 17

5. Kauno technologijos universiteto regioninio verslo inkubatoriaus

internetinis puslapis [interaktyvus],

http://www.ktc.lt/index.php?_v=Intro , paskutinė prieiga 2004 11 17

6. Šiaulių verslo inkubatoriaus internetinis puslapis [interaktyvus],

http://www.svi.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 17

7. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros internetinis

puslapis [interaktyvus], http://www.svv.lt/index2.php?article=108,

paskutinė prieiga 2004 11 18

8. Tauragės verslo informacinio centro internetinis puslapis

[interaktyvus], http://www.tbic.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 19

9. Vilnijos verslo inkubatoriaus internetinis puslapis [interaktyvus],

http://www.vvi.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 19
10. Telšių apskrities verslo inkubatoriaus internetinis puslapis

[interaktyvus], http://www.tavi.lt/, paskutinė prieiga 2004 11 19