Verslo apskaitos standartai

TURINYS

Įvadas 3
1. 1-asis Verslo apskaitos standartas “Finansinė atskaitomybė” 4
2. 2-asis Verslo apskaitos standartas “Balansas” 4
3. 3-iasis Verslo apskaitos standartas “Pelno (nuostolių) ataskaita” 4
4. 4-asis Verslo apskaitos standartas “Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita” 5
5. 5-asis Verslo apskaitos standartas “Pinigų srautų ataskaita” 5
6. 6-asis Verslo apskaitos standartas “Aiškinamasis raštas” 5
7. 7-asis Verslo apskaitos standartas “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keiti-
mas ir klaidų taisymas” 5
8. 8-asis Verslo apskaitos standartas “Nuosavas kapitalas” 6
9. 9-asis Verslo apskaitos standartas “Atsargos” 6
10. 10-asis Verslo apskaitos standartas “Pardavimo pajamos” 7
11. 11-asis Verslo apskaitos standartas “Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos” 7
12. 12-asis Verslo apskaitos standartas “Ilgalaikis materialusis turtas” 7
13. 13-asis Verslo apskaitos standartas “Nematerialusis turtas” 8
14. 14-asis Verslo apskaitos standartas ,,Verslo jungimai” 8
15. 15-asis Verslo apskaitos standartas ,, Investicijos į asocijuotas įmones” 9
16. 16-asis Verslo apskaitos standartas ,,Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir inves-
ticijos į dukterines įmones” 9
17. 19-asis verslo apskaitos standartas “Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir
turtas bei pobalansiniai įvykiai” 10
18. 20-asis Verslo apskaitos standartas “Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda” 10
19. 21-asis Verslo apskaitos standartas “Dotacijos ir subsidijos” 10
20. 22–asis Verslo apskaitos standartas “Užsienio valiutos kurso pasikeitimas” 11
21. Verslo apskaitos standartų aptarimas 11
Išvados 15
Literatūros sąrašas 16

ĮVADAS

Nuo 2004 m. sausio 1 dienos Apskaitos instituto parengti Verslo apskaitos standartai (VAS) yra privalomi ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno. Tai reiškia, kad 2004 metų įmonių finansinė atskaitomybė turi būti parengta pagal Verslo apskaitos standartus.
Šio darbo tikslas – atskleisti pasikeitimus apskaitoje įsigaliojus Verslo apskaitos standartams.
Uždaviniai:
 Pateikti parengtų VAS bendrąsias nuostatas;
 Aptarti VAS veikimą;
 Pateikti informacija apie galimas problemas taikant VAS;
 Pateikti išvadas.
Darbo metodai – bus analizuojami nuo 2004 m. sausio 1 dienos Apskaitos instituto parengti Verslo apskaitos standartai, nes tik juos išanalizavus bus galima aptarti standartus, bei pateikti VAS bendrąsias nuostatas.

1-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei reikalavimus, pagal kuriuos sudarytą finansinę atskaitomybę būtų galima palyginti ir su tos pačios įmonės ankstesnių laikotarpių finansine atskaitomybe, ir su kitų įmonių finansine atskaitomybe.
2. Standartas taikomas sudarant ir pateikiant metinę finansinę atskaitomybę pagal Verslo apskaitos standartus.
3. Šis standartas nustato finansinės atskaitomybės pateikimo tvarką, sudėtį ir bendruosius ataskaitų turinio reikalavimus. Finansinių ataskaitų sudarymas, ūkinių operacijų bei įvykių pripažinimas, įvertinimas ir atskleidimas nagrinėjami kituose verslo apskaitos standartuose.

2-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “BALANSAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.
2. Standartas nustato balanso sudarymo tvarką ir pavyzdines formas (išskyrus konsoliduotų balansų). Standarte nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos sudarytą balansą būtų galima palyginti su kitais pagal Verslo apskaitos standartus parengtais balansais.

3-IASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir detalizuojama
informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir sąnaudų klasifikavimo į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius tvarką, pavyzdines pelno (nuostolių) ataskaitų (išskyrus konsoliduotų) formas.
3. Išimtiniais atvejais gali būti pateikiamos ir kitokios, šiame standarte nenurodytos, pelno (nuostolių) ataskaitos formos, jeigu to reikia siekiant teisingai parodyti įmonės veiklos rezultatus.

4-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymo tvarką ir pavyzdinę šios ataskaitos (išskyrus konsoliduotos) formą.
3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomas įmonės ekonominės naudos grynasis padidėjimas ar sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį bei kiti nuosavo kapitalo pokyčiai, neparodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje.

5-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama informacija apie įmonės pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato pinigų srautų ataskaitos sudarymo, pinigų srautų klasifikavimo į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus tvarką ir pavyzdines ataskaitų (išskyrus konsoliduotų) formas.

6-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “AIŠKINAMASIS RAŠTAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kokia papildoma informacija turi būti pateikta aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinta finansinė atskaitomybė.
2. Standartas nustato aiškinamojo rašto sudarymo tvarką ir turinį.
3. Aiškinamasis raštas yra privaloma sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis.

7-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama
finansinėje atskaitomybėje informacija apie įmonės apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimą ir klaidų taisymą.
2. Standartas turi būti taikomas:
2.1. registruojant apskaitoje ir parodant finansinėje atskaitomybėje pokyčius, kurie atsiranda dėl apskaitos politikos ar apskaitinio įvertinimo pakeitimo;
2.2. taisant klaidas, kurios buvo padarytos ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ir nebuvo ištaisytos;
2.3. atsiradus pokyčiams pirmą kartą taikant Verslo apskaitos standartus.
3. Standartas netaikomas ilgalaikio turto perkainojimo apskaitai.

8-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NUOSAVAS KAPITALAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėje atskaitomybėje informacija, susijusi su nuosavo kapitalo formavimu ir pokyčiais.
2. Standartas nustato, kaip turi būti registruojamos apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, padidinimu, sumažinimu ar sudėties pasikeitimu.
3. Standartas netaikomas dotacijų, subsidijų ir negrąžintinai gauto turto apskaitai.

9-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “ATSARGOS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas nustato atsargų registravimo apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
3. Standartas netaikomas įtraukiant į apskaitą:
3.1. nebaigtus darbus pagal statybos rangos sutartis, tarp jų paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su statybos rangos sutartimis;
3.2. finansines priemones;
3.3. biologinį turtą, susijusį su žemės ūkio veikla;
3.4. mineralines iškasenas.

10-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PARDAVIMO PAJAMOS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pripažįstamos prekių pardavimo ir paslaugų
teikimo pajamos ir kaip turi būti pateikiama informacija apie pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato įmonių, tvarkančių apskaitą pagal kaupimo principą, prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamų pripažinimo ir apskaitos tvarką.

11-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PARDAVIMO SAVIKAINA IR VEIKLOS SĄNAUDOS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pripažįstamos sąnaudos, susijusios su įmonės veikla, ir kaip turi būti pateikiama informacija apie pardavimo savikainą ir veiklos sąnaudas, patirtas per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir atskleidimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.

12-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas registruojant apskaitoje ilgalaikį materialųjį turtą, nustatant jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, nusidėvėjimą, jį perkainojant, atliekant kitas su ilgalaikiu turtu susijusias ūkines operacijas ar registruojant ūkinius įvykius, išskyrus tuos atvejus, kai kiti verslo apskaitos standartai reikalauja ar leidžia šį turtą ar su juo susijusias ūkines operacijas arba įvykius registruoti apskaitoje kitaip.
3. Standartas netaikomas:
3.1. biologinio turto, susijusio su žemės ūkio veikla, apskaitai;
3.2. mineralų, naftos, gamtinių dujų ir panašių neatkuriamų gamtos išteklių paieškos ir gavybos apskaitai.
4. Žemės ūkio ir neatkuriamų gamtos išteklių paieškos ir gavybos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris nepriskiriamas biologiniam turtui ar neatkuriamiems gamtos ištekliams, apskaitoje registruojamas šio standarto nustatyta tvarka.
5. Biologinis turtas, nesusijęs su žemės ūkio veikla, registruojamas apskaitoje šio standarto nustatyta tvarka.

13-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NEMATERIALUSIS TURTAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas nematerialiojo turto apskaitai.
3. Standartas netaikomas:
3.1. teisių į mineralinius išteklius, žemės gelmių ir kitų gamtos išteklių tyrinėjimo ir gavybos išlaidų apskaitai;
3.2. nematerialiajam turtui, kurį įmonė numato perleisti arba sunaudoti per vieną ataskaitinį laikotarpį. Tokio turto apskaitos reikalavimus nustato 9-asis verslo apskaitos standartas “Atsargos”;
3.3. atidėtųjų mokesčių turto apskaitai;
3.4. verslo junginių prestižo apskaitai. Prestižo apskaitos reikalavimus nustato 14-asis verslo apskaitos standartas “Verslo jungimai”;
3.5. finansinių priemonių apskaitai;
3.6. nematerialiojo turto, gauto iš specifinių sandorių tarp draudimo įmonių ir draudėjų, apskaitai;
3.7. kitam nematerialiajam turtui, kurio apskaita reglamentuojama kituose verslo apskaitos standartuose.
1. Nematerialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis, įsigijimo metu registruojamas apskaitoje 21-ojo verslo apskaitos standarto “Nuoma ir lizingas” nustatyta tvarka, o vėliau jo apskaitai taikomos šios standarto nuostatos.

14-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS ,,VERSLO JUNGIMAI”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojamas apskaitoje ir parodomi finansinėje atskaitomybėje verslo jungimai.
2. Šis standartas taikomas visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų verslo jungimų apskaitai, jei jie atitinka standarte pateiktą verslo jungimo apibrėžimą.
3. Šis standartas netaikomas įmonių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartis, apskaitai ir bendro pavaldumo įmonėms, kurias kontroliuoja tie patys fiziniai asmenys ar fizinių asmenų grupės.

15-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS ,, INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTAS ĮMONES”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti investicijų į asocijuotas įmones (investuotojo apskaitoje) apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Šis standartas taikomas investicijų į asocijuotas įmones apskaitai, sudarant atskirą įmonės ir konsoliduotą įmonių grupės finansinę atskaitomybę.

16-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS ,,KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR INVESTICIJOS Į DUKTERINES ĮMONES”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti sudaroma įmonių grupės, kurią kontroliuoja patronuojanti įmonė, konsoliduota finansinė atskaitomybė.
2. Šis standartas nustato įmonių grupės, kurią sudaro patronuojanti ir dukterinės įmonės, konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.
3. Šis standartas reglamentuoja investicijų į dukterines įmones apskaitą ir pateikimą atskiroje patronuojančios įmonės finansinėje atskaitomybėje.
4. Šis standartas nereglamentuoja:
4.1. investicijų į asocijuotas įmones apskaitos;
4.2. paprastųjų investicijų apskaitos;
4.3. verslo jungimų apskaitos.

19-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “ATIDĖJIMAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS BEI POBALANSINIAI ĮVYKIAI”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti atidėjimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir pobalansinių įvykių įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas:
2.1. visiems atidėjimams, neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, neapibrėžtajam turtui, išskyrus atsirandančius:
2.1.1. iš finansinių priemonių, apskaitomų tikrąja verte;
2.1.2. iš tebevykdomų nenuostolingų sutarčių;
2.1.3. draudimo įmonėse dėl draudimo sutarčių su klientais;
2.1.4. iš kituose verslo apskaitos standartuose atskirai nagrinėjamų atvejų.
2.2. pobalansiniams įvykiams.

20-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NUOMA, LIZINGAS (FINANSINĖ NUOMA) IR PANAUDA”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti lizingo (finansinės nuomos) (toliau lizingo), nuomos ir panaudos apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas:
2.1. visų rūšių nuomos, lizingo ir panaudos sutartims;
2.2. visoms sutartims, kuriomis perduodama teisė valdyti ir naudoti turtą, netgi jei šio turto eksploatacijos ar priežiūros paslaugas teikia nuomotojas.
3. Standartas netaikomas:
3.1. gamtos išteklių naudojimo ir tyrinėjimo nuomos, lizingo ir panaudos sutartims;
3.2. patentų ir autorinėms sutartims.

21-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti dotacijų ir subsidijų (toliau – dotacijų) pripažinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas iš valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei iš kitų trečiųjų asmenų gaunamų dotacijų buhalterinei apskaitai. Standarto nuostatos taip pat taikomos labdarai, paramai ir kitais būdais gaunamai pagalbai registruoti buhalterinėje apskaitoje.
3. Standartas netaikomas:
3.1 valstybės paramai, teikiamai mokesčių lengvatomis;
3.2. savininkų įnašams į įmonės nuosavą kapitalą.

22–ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “UŽSIENIO VALIUTOS KURSO PASIKEITIMAS”

Bendrosios nuostatos:
1. Šio standarto tikslas – nustatyti įmonės sandorių užsienio valiuta bei užsienyje veikiančių kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių veiklos rezultatų apskaitos bei valiutų kursų pokyčių pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
2. Standartas taikomas:
2.1. sandorių užsienio valiuta apskaitai;
2.2. perskaičiuojant užsienyje veikiančių kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių finansinę atskaitomybę konsoliduojant ir investicijų apskaitai taikant nuosavybės metodą.
3. Standartas netaikomas:
3.1. apsidraudimo sandorių užsienio valiuta apskaitai;
3.2. perskaičiuojant finansinės atskaitomybės rodiklius kita valiuta dėl vartotojų patogumo.

VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ APTARIMAS

Remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą turi vadovautis Verslo apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti.
Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad Verslo apskaitos standartų paaiškinimus vartotojams teikia Apskaitos institutas.

Koreguoti praėjusių finansinių metų rezultatus reikalauja jau patvirtinti (20) Verslo apskaitos standartai. Pavyzdžiui, 7-ojo verslo apskaitos standarto “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas” 19 punkte nurodyta, kad, pradedant taikyti Verslo apskaitos standartus, reikia vadovautis atskirų standartų pereinamosiomis nuostatomis, o jei jų nėra, turi būti koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolio) likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamoji informacija, t.y. 2003 metų finansinės atskaitomybės duomenys pateikiami 2004 metų finansinėje atskaitomybėje.
Pradėjus taikyti Verslo apskaitos standartus, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimas nėra paprastesnis. Pagal 1-ąjį verslo apskaitos standartą “Finansinė atskaitomybė”, finansinės atskaitomybės tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Šis ir kiti standartai reikalauja pateikti teisingą informaciją verslo plėtrai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti nustato mokesčius reguliuojantys įstatymai. Buhalteriai jau moka atskirti, kuri informacija kaupiama mokesčiams apskaičiuoti, o kuri – teisingai finansinei atskaitomybei sudaryti. Pradėjus taikyti Verslo apskaitos standartus, tokių skirtumų atsiranda daugiau, todėl buhalteriai turi pakoreguoti apskaitos registrus, įsivesti į buhalterinės apskaitos sąskaitų planus papildomų sąskaitų, o kai kurias panaikinti.
Apskaitos pertvarkymas yra visų pirma susijęs su atskaitomybės formų, kurios buvo derinamos su Europos Sąjungos direktyvomis, pasikeitimu. Pavyzdžiui, balanse nelieka viso skyriaus “Formavimo savikaina”, kuriame sukauptos sumos pagal Verslo apskaitos standarto projekto “Nematerialusis turtas” nuostatas turės būti nurašytos į sąnaudas, nelieka “Sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų” bei “Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų” straipsnių, todėl šiuose straipsniuose sukauptos sumos turės būti perkeltos į kitus Verslo apskaitos standartuose nurodytus finansinės atskaitomybės straipsnius.
Pakeista ir Pelno (nuostolio) ataskaita, keičiasi informacijos pateikimo tvarka. Pavyzdžiui, pagautės ir netekimų straipsniuose turi būti parodomi tik atsitiktinių ūkinių įvykių, kurie negali būti priskirti įprastinei veiklai, rezultatai. Klaidų taisymas neturi būti rodomas šiuose straipsniuose, o pateikiamas 7-ojo verslo apskaitos standarto “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas” nustatyta tvarka.
Verslo apskaitos standartu “Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita” įvedama nauja finansinės atskaitomybės forma. Pačiame standarte formos pildymo instrukcijos nėra, todėl Apskaitos institutas jau yra parengęs šio standarto taikymo metodines rekomendacijas.
Verslo apskaitos standarte “Pinigų srautų ataskaita” pateikiamos pavyzdinės formos, kurios gali būti pildomos tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Įmonės gali pasirinkti, kuris būdas priimtinesnis, ir jį taikyti. Formų pildymo pavyzdžiai taip pat pateikiami parengtose metodinėse rekomendacijose.
Kiekviena įmonė privalo turėti patvirtintą dokumentą, kuriame turi būti aprašyta įmonėje taikoma apskaitos politika. Įmonės apskaitos politikos turi būti laikomasi visais ataskaitiniais laikotarpiais. Kada ir kaip ji gali būti keičiama, nustato 7-asis Verslo apskaitos standartas ” Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas”. Šiame standarte pateikiama apskaitinių įvertinimų keitimo ir jo poveikio atskleidimo finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte tvarka.
Buhalteriams reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal 8-ąjį Verslo apskaitos standartą “Nuosavas kapitalas” pelno paskirstymas turi būti parodomas finansinėje atskaitomybėje ne tuo laikotarpiu, kada jis buvo uždirbtas, bet tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti. Dividendų patvirtinimas ar kitoks pelno padalinimas nebus laikomas įvykiu, dėl kurio turi būti koreguojama praėjusio ataskaitinio laikotarpio atskaitomybė.
Kai kurioms įmonėms gali atsirasti problemų dėl 9-ajame Verslo apskaitos standarte nustatyto reikalavimo įvertinti atsargas grynąja galimo realizavimo verte, bet tai reikės daryti tik rengiant 2004 metų atskaitomybę. To reikalauja Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Bus parengtos išsamios metodinės rekomendacijos, kuriose bus paaiškinta, kaip tai atlikti Lietuvoje.
Verslo apskaitos standartas “Pardavimo pajamos” nustato, kad pajamos turi būti įvertintos tikrąja verte, o standartas “Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos” – kad sąnaudos turi būti įvertintos tikrąja verte. Daugeliu atvejų tai būtų suma, už kurią susitarta parduoti arba pirkti. Sudėtingiau nustatyti pajamų ir sąnaudų tikrąją vertę, jei nustatomas ilgas atsiskaitymo laikotarpis. Tokiu atveju pajamų ir sąnaudų sumos diskontuojamos atsižvelgiant į rinkos palūkanų normą. Jei buhalteriai nežinos, kaip tai padaryti, reikės kreiptis pagalbos į auditorius.
Taikant 12-ąjį Verslo apskaitos standartą “Ilgalaikis materialusis turtas”, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad skolintų sumų palūkanos nebus kapitalizuojamos ir į turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaitomos, be to, įmonės galės apskaityti ilgalaikį materialųjį turtą vienu iš dviejų būdų. Nebėra reikalavimo, kad remonto išlaidomis, viršijančiomis 50 proc. turto įsigijimo savikainos, būtinai turi būti didinama to turto įsigijimo vertė, todėl kiekviena įmonė, rengdama apskaitos politikos aprašymą, turėtų parengti jos darbo specifiką atitinkančias ekonomiškai pagrįstas ir Verslo apskaitos standartams neprieštaraujančias instrukcijas, kurios nustatytų, kada remonto išlaidomis didinama turto vertė, kada keičiamas nusidėvėjimas, kada didinamos sąnaudos.
Verslo apskaitos standartuose daug dėmesio skiriama informacijai atskleisti aiškinamajame rašte. TAS ir Europos Sąjungos direktyvos reikalauja, kad įmonių veikla būtų skaidri, o finansinė informacija būtų viešai prieinama visiems vartotojams. Komercinės paslapties skraistė turės būti praskleidžiama, todėl informacijos atskleidimo apimtys didės kiekvienąkart naujai patvirtinus Verslo apskaitos standartą. Įmonės turėtų būti suinteresuotos pateikti kuo daugiau finansinės informacijos apie savo veiklą. Verslo partneriu, apie kurį viską žinai, lengviau pasitikėti.

IŠVADOS

Nuo 2004 metų bendrovės, sudarydamos finansinę atskaitomybę, turės vadovautis ne Vyriausybės bei Finansų ministerijos patvirtintais teisės aktais, o naujaisiais Verslo apskaitos standartais, kuriuos parengė Apskaitos institutas.
Tai numato Verslo apskaitos standartų taikymą reglamentuojantys Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2004 metų sausio 1 dienos.
Įstatymas nustato tik bendruosius apskaitos principus, finansinės atskaitomybės sudėtį bei jos sudarymo reikalavimus. Pačias ataskaitų formas ir turinį privačioms įmonėms nustatys Verslo apskaitos standartai, o valstybei bei savivaldybėms priklausančioms įmonėms – valdžia.
Apskaitos institutas jau yra patvirtinęs 20 Verslo apskaitos standartų.
Remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą turi vadovautis Verslo apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti.
Taigi, nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Verslo apskaitos standartai iš esmės pakeičia apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimo reglamentavimą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. www.apskaitosinstitutas.lt;
2. AAM aktualijos, 2003 m. liepos mėn. 21 d., pirmadienis, Nr. 27 (267);
3. www.lrs.lt.