Profesinė rizika

Rizikos analizės metodikos
Šiuo metu egzistuoja didelė rizikos vertinimo metodų įvairovė apimanti tiek kokybinį tiek ir kiekybinį rizikos vertinimą. Dėmėsį verta atkreipti į tai, kad kokybiniai metodai neleidžia įvertinti priklausomybių tarp atskirų įvykių, tačiau yra efektyvūs potencialiems pavojams ir gedimams sistemoje įvardinti. Tuo tarpu medžio analizės principu veikiantys metodai leidžia pamatyti ir įvardinti priklausomybes tarp kiekvieno įrenginyje ar sistemoje esančio potencialiai pavojingo veiksnio. Naudojant rizikos vertinimo metodus ir žinomas nepageidaujamų įvykių tikimybes, galima kiekybiškai (skaitine tikimybės išraiska) visos sitemos riziką. Daugumos rizikos vertinimo metodų įgyvendinimui yra sukurta kompiuterinė programinė įranga. Tiesa, rizikos vertinimo galimybės tokiu atveju dažnai priklauso tiek nuo kompiuterio, tiek ir nuo programinės įrangos pajėgumo.
PHA – Preliminarios rizikos analizės metodas
Paskaitos tikslai:
• suprasti PHA metodo esmę;
• suprasto PHA metodo taikymo sritis įrenginio, technologijos, proceso ar darbo vietos rizikos vertinimui;
• apžvelgti PHA metodo vykdymą.
Trikties būsenos, poveikio ir svarbos analizė
Pakaitos tikslai:
• suprasti kas yra sistemos triktis, kokios būna triktys, jų įtaka mašinos ar įrenginio saugai;
• suprasti FMECA (Trikties būsenos, poveikio ir svarbos analizės) metodo esmę;
• išsiaiškinti FMECA taikymo galimybes mašinos, technologijos ar proceso rizikos vertinimui.

Gedimų medžio analizė
Pakaitos tikslai:
• suprasti FTA metodo esmę;
• suprasti FTA taikymą mašinos, įrenginio, technologijos saugos vertinimui;
• išstudijuoti pagrindinius FTA žingsnius.
FTA yra kokybinės rizikos analizės metodas, suteikiantis svarbią informaciją apie nepageidaujamų įvykių priežastis. Vertinant FTA rezultatus galima taikyti ir kiekybinius principus bei skaičiuojant pavojingo veiksnio realizavimosi tikimybę bei įvertinant pasekmių sunkumą (žalos dydį). Prisiminkime, kad R = T x Ž (rizika yra lygi pavojingo veiksnio realizavimosi tikimybei padaugintai iš žalos).
Gedimo medžio analizė
FTA yra kokybinės rizikos analizės metodas, suteikiantis svarbią informaciją apie nepageidaujamų įvykių priežastis. Vertinant FTA rezultatus galima taikyti ir kiekybinius principus bei skaičiuojant pavojingo veiksnio realizavimosi tikimybę bei įvertinant pasekmių sunkumą (žalos dydį). Prisiminkime, kad R = T x Ž (rizika yra lygi pavojingo veiksnio realizavimosi tikimybei padaugintai iš žalos).
FTA metodas yra analitinis metodas, kurio esmę sudaro nepageidaujamo įvykio (nelaimingo atsitikimo) apibrėžimas ir tolesnė sistemos veikos ir paveikiųjų aplinkos sąlygų analizė nustatant to įvykio atsiradimo priežastis. Gedimų medis yra grafinis sistemos analizės metodas, apjungiantis paralelines ar nuoseklias trikčių kombinacijas vedančias prie medžio viršuje apibrėžto nepageidaujamo įvykio. Gedimais vadinami įvykiai susiję su techninės įrangos gedimais, žmogiškosiomis klaidomis, programinės įrangos klaidomis ir pan.
Tačiau gedimų medis nėra visų įmanomų sistemos gedimų ar tų gedimų priežasčių modelis. Jis parodo tik tuos gedimus bei triktis, kurios yra susijusios su medžio viršuje užsiduotu nepageidaujamu įvykiu ir veda prie jo. Pats FTA nėra kiekybinės analizės metodas. Tik juo atliktos analizės rezultatai gali būti kiekybiškai įvertinti.
HAZOP – Pavojaus ir veiksnumo studija
Pakaitos tikslai:
• suprasti HAZOP metodo esmę;
• suprasti HAZOP taikymą mašinos, įrenginio, technologijos saugos vertinimui;
• išstudijuoti pagrindinius HAZOP žingsnius;
• susieti HAZOP taikyma su bendraisiais vadybos principais.
Mašinų rizikos vertinim o ir valdymo sistema pagal EN 1050
Mašinų sauga yra viena iš sudedamųjų rizikos vadybos dalių. Saugos reikalavimus (kad ir minimalius) atitinkančios mašinos naudojimas darbo vietoje sukuria vieną iš saugaus darbo prielaidų (problemų nebus dėl mašinos konstrukcijos). Tačiau tai dar nereiškia, kad jos naudojimo vietoje negali įvykti nelaimingas atsitikimas (naudojimo nukrypimai, mašinos aprašyme nurodytų saugos reikalavimų nepaisymas ir t.t.).
Vibracijos rizikos darbo vietoje valdymo prielaidos
Analizuojami “Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai” (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2=228686), jie lyginami su Europos parlamento direktyva 2002/44/EB “dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams”. Direktyvą 2002/44/EB orginalo kalba galima rasti naudojant EUR-Lex paieškos sistemą (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_legislation.do?ihmlang=en). Galite naudoti ir jos lietuviškąjį vertimą, kurį rasi LR Seimo Dokumentų paieškos sistemoje (http://www3.lrs.lt/DPaieska.html).
Vibracijos rizikos vertinimas
Vibracijos poveikio darbo vietoje rizika vertinama naudojant:
• Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos poveikio rizikos nuostatus;
• Standartus LST EN ISO 5349-1; LST EN ISO 5349-2; LTS EN ISO 2631-1.

Patarimai vibracijos vertinimo darbo turiniui
Rekomenduojama tokia kontrolinio darbo struktūra:
Titulinis lapas. (Kontrolinio darbo pavadinimas- “Vibracijos rizikos vertinimas darbo vietoje”)
Įvadas. Jame glaustai aprašomas rizikos vertinimo darbo vietoje tikslas.
Vibracijos rizikos įvertinimo darbo vietoje metodas. (Šiame skyriuje reiktų aprašyti kaip rizikos vertinimo darbo vietoje schema pritaikoma vibracijos poveikiui įvertinti. Pabaigoje derėtų paminėti kokiais norminiais dokumentais remiamasi atliekant rizikos vertinimą, pradedant bendraisiais “Rizikos vertinimo nuostatais” ir baigiant ES direktyva bei joje nurodytais standartais).
Vibracijos rizikos vertinimas pagal turimus matavimų rezultatus. Šiame skyriuje reiktų atlikti kasdienio veikimo vertės ir kasdienio veikimo vertės operacijoje skaičiavimus. Pradedama nuo turimų matavimo rezultatų pateikimo ir toliau vykdomas pats skaičiavimas naudojant paskaitos metu aptartą metodiką. Rekomenduojama iš pradžių atlikti skaičiavimus rankas veikiančiai vibracijai, o po to ir visą žmogaus kūną veikiančiai vibracijai. Kiekvienas skaičiavimas turi užsibaigti 14 skaidrėje nurodyta lentele ir 15 skaidrėje pateiktu jos rezultatų grafiniu atvaizdavimu.
Sprendimo apie vibracijos keliamos rizikos priimtinumą priėmimas. Šiame darbo skyriuje reikia pateikti išvadas ar darbuotoją veikiančios vibracijos keliama rizika yra priimtina ar ne. Išvadas tiek rankas tiek ir visą kūną veikiančiai vibracijai reikia pateikti:
• kasdienio veikimo vertei;
• kasdienio veikimo vertėms kiekvienoje operacijoje.
Vibracijos rizikos mažinimo priemonių numatymas ir jų efektyvumo įvertinimas. Šiame kontrolinio darbo skyriuje reikia numatyti priemones, kurios leistų sumažinti iki leistinų ribinių verčių:
• kasdienio veikimo vertę;
• kasdienio veikimo vertes operacijoms, kuriose rizika buvo įvardinta kaip nepriimtina.
Vadovaujantis direktyvos 44/2002/EB nurodymais reiktų trumpai apžvelgti 18 skaidrėje nurodytų priemonių taikymo ir įdiegimo galimybes, bei paisyti bendrųjų saugos priemonių parinkimo prioritetų. Kontroliniame darbe pasirinktinai rekomenduojama pritaikyti vieną (galima ir abi) iš šių priemonių:
• suminio darbo laiko tam tikroje operacijoje mažinimą;
• vibracijos verčių mažinimą (taikant prielaidą, kad keičiamos/tobulinamos darbuotojo naudojamos darbo priemonės.
Skyriaus pabaigoje reikia pateikti lentelę (žr. pavyzdį 19 skaidrėje), kurioje būtų matomos atliktos vibracijos lygių ar operacijų suminės trukmės korekcijos.
Išvados. Suformuluokite ir glaustai užrašykite darbo metu padarytas išvadas.
________________________________________
Skaičiavimus rekomenduojama atlikti MS Excel aplinkoje, pasidarius tokios pačios ar panašios formos lentelę, kaip ir nurodyta 14 skaidrėje.
Užduotys visą žmogaus kūną veikiančiai vibracijai vertinti
Pasirinkite savo užduotį, atlikdami darbą nurodykite skliausteliuose esantį užduoties numerį:
Tadas Sabonaitis (1)
Operacija Darbo tukmė su juo, val. Vibracijos vertės, m/s2
X ašis Y ašis Z ašis
Pirma 0.9 0.8 0.5 0.8
Antra 1.4 0.0 0.0 0.0
Trečia 1.9 0.5 0.4 0.4
Ketvirta 1.2 0.0 0.0 0.0
Penkta 2.2 0.9 0.7 0.6
Šešta 0.4 0.9 0.9 0.7
8.0 A(8) =

Užduotys žmogaus rankas veikiančiai vibracijai vertinti
Pasirinkite savo užduotį, atlikdami darbą nurodykite skliausteliuose esantį užduoties numerį:
Tadas Sabonaitis (1)
Operacija Darbo tukmė su juo, val. Vibracijos vertės, m/s2
X ašis Y ašis Z ašis
Pirma 2.3 3.2 4.6 4.1
Antra 1.1 3.9 4.0 4.2
Trečia 0.5 0.0 0.0 0.0
Ketvirta 2.2 4.0 3.7 4.9
Penkta 1.7 0.0 0.0 0.0
Šešta 0.3 4.9 2.9 2.2
8.0 A(8) =

Triukšmo rizikos darbo vietoje valdymo prielaidos
Analizuojami ” Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai” (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=e&C2=254877), jie lyginami su 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatai ir saugai taikomų reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojų atžvilgiu”. Direktyvą 2003/10/EB orginalo kalba galima rasti naudojant EUR-Lex paieškos sistemą (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_legislation.do?ihmlang=en). Galite naudoti ir jos lietuviškąjį vertimą, kurį rasi LR Seimo Dokumentų paieškos sistemoje (http://www3.lrs.lt/DPaieska.html).
Direktyvos ir darbuotojų apsaugos nuo vibracijos rizikos nuostatų palyginimas
Jums reikia susipažinti su darbuotojų apsaugos nuo triukšmo rizikos nuostatais ir palyginti juos su direktyvos 2003/10/EB nuostatomis. Įvertinkite, kaip nuostatai atitinka direktyvos reikalavimus.
Pagal du minėtus dokumentus sudarykite triukšmo rizikos valdymo darbo vietoje srautinę diagramą.