Vadybos teorija

Vadybos samprata ir raida 2006-09-04 [1, 5, 20, 22]

Organizacija – bet koks darinys siekiantis bendro tikslo.

Valdymas – priemonių ir veiksmų visuma skirta pasiekti tikslą (praktinė veikla).Vadyba – praktinės veiklos teorija. Mokslas.Vadyba – socialiniai komponentai.Valdymas – techniniai komponentai.

Vadybos ir valdymo dalys:1. Vadovavimas – dalis kurios valdymas yra pavaldiniai;2. Administravimas – vidaus elementamsVadyba (teorijos turinys):1. Prakseologija – elgesio tikslų ir veiklos aiškinimas;2. Organizacijų teorija – elementų ir veiksmų visumos aiškinimas;3. Elgsenos teorija – kas, kaip, kokiomis sąlygomis veikiaValdymas:1. Objektai;2. Subjektai;3. Priemonės;4. Metodai;5. Veiksmai;Raida:Valdymas ir vadyba – mokslas ir menas.Teiginiai nėra formalizuoti tam, kad juos taikyti reikalingas kūrybiškumas. Vadybos teorijos klasifikuojamos pagal:1. Chronologine tvarka;2. Pagal funkcijas (valdymo);3. Paskirtis;

Pokyčiai:

Tyrimo objektas: 23 – žmonės, 34 – organizacijaTyrimo salygos: 12 – uždara sistema, 23 – mišriai, 34 – atvira sistemaMetodai: 12 – atskiri, 23 – kompleksinis metodų taikymas, 34 – integruotas.Pokario laikotarpiu kol kas nėra žymių vadybininkų.

Valdymo terpė 2006-09-05 [5, 20]

Valdymo ir organizacijos santykisValdymui būtini komponentai:1. Objektas;2. Subjektas.Organizacijos komponentai:1. Žmonės;2. Tikslai;3. Technologija;4. Valdymas.

Technologijos tipai:1. Nuoseklioji technologija – tai kada gamybos etapas suskirstytas į tam tikras fazes ir taip paverčiant vienu produktu;2. Tarpininkavimo technologija – tai keičiamas žmogaus santykis su darbo objektu;3. Intensyvioji technologija – tai kai darbo objektas veikiamas siekiant paversti jį darbo produktu intensyviai bendradarbiaujant organizacijos nariams.Aplinkos veiksniai: 1. Specialieji bendrieji;2. Mikro makro;3. Tiesioginiai netiesioginiai;Aplinka:1. Vartotojai;2. Tiekėjai;3. Konkurentai: ribinė, funkcinė, konkurencinė;4. Pakaitalai.Aplinkos veiksniai:1. Politiniai;2. Ekonominiai;3. Socialiniai;4. Technologiniai;5. Teisiniai;6. Gamtiniai;7. Kultūriniai.

1. Aplinkos sudėtingumas;2. Aplinkos veiksnių tarpusavio priklausomybė;3. Aplinkos kintamumas;4. Greitėjantys pokyčiai;5. Neapibrėžtumas.

Valdymo sistemos 2006-09-06 [5, 7, 8]

Sistema – tai tarpusavyje susijusių tam tikru būdu organizuotų elementų visuma turintys tam tikrų savybių kurių neturi kitos sistemos.Sistemos prigimtis:1. Fizinės;2. Biologinės;3. Socialinės ekonominės;4. Informacinės.Sistemos susidarymo požymiai:1. Natūrali;2. Dirbtinė.Sistemų paskirtis:1. Natūralios;2. Funkcinės.Sistemų sudėtingumas:1. Paprastos – aiškūs ryšiai ir nedaug elementų;

2. Sudėtingos – daug ryšių ir elementų;3. Labai sudėtingos – Nesugebama aprašyti ir nenustatytas koks kiekis yra ryšių ir elementų.Sistemos ryšiai su aplinka:1. Atviros;2. Uždaros.Sistemos ryšių pobūdis:1. Determinuotų;2. Tikimybinių;3. Stokastinių.Sistemos stabilumas:1. Statiškas;2. Dinamiškas.Sistemų teorijos:1. Sistemos požiūris;2. Sisteminis mastymas;3. Sisteminis pažinimas;4. Sisteminė analizė.Tyrimo objektas turi būti nagrinėjamas kaip sistema ir kaip dalis kitų sistemų.Proksiologijos objektai:1. Sistema;2. Posistemė – sistemos elementų dalis turinti tam tikrus požymius;3. Sistemos ribos – ryšių intensyvumas (kur didesni ryšiai);4. Srautai:• Materialūs;• Energetiniai;• Informaciniai;• Finansiniai;• Įeinantys;• Vidiniai;• Išeinantys.5. Atsitiktinumo aspektas – kas bus jeigu.

Valdančioji dalis – valdymo personalas, valdymo priemonės, informacija, sprendimai.Valdymo objektas – socialiniai komponentai, techniniai komponentai, organizaciniai komponentai.

Valdymo funkcijos ir valdymo ciklas 2006-09-11 [5, 15, 20]

Valdymo ciklo pradžia yra tikslas ir nuo ciklo einama iki rezultato

Apskaita – tai duomenų apie faktišką būseną registravimas.Kontrolė – tai faktinės ir planuotos būsenos palyginimas.Koordinavimas – tai n vykdytojų tarpusavio veiksmų derinimas.Valdymo funkcijos – tai kiekvieno sprendimo priėmimas ir įgyvendinimas, vienu metu organizacija įgyvendina daugybę sprendimų.Valdymo uždavinys – tai tam tikra valdymo dalelė kurios sistema duoda rezultatą, kuris turi tam tikrą savarankišką reikšmę.

Rezultatas – tai kuris vienaip ar kitaip apibrėžia situaciją.Strateginis planavimas – tai valdymo uždavinio rezultatas.

Valdymo funkcijos:I II III1. Prognozavimas;2. Planavimas;3. Organizavimas;4. Reguliavimas. 1. Prognozavimas;2. Planavimas;3. Organizavimas;4. Apskaita;5. Kontrolė;6. Analizė;7. Operatyvus planavimas 1. Numatymas;2. Organizavimas;3. Vykdymas; ?4. Kontrolė;5. Vertinimas.Prognozavimas – tai ateities būsenų numatymas.Planavimas – tai veiksmų ir priemonių tam tikrai būsenai atlikti, nustatymas.Organizavimas – tai tam priemonių suderinimas tarpusavio atžvilgiu.Reguliavimas – tai faktiškas situacijos įvertinimas ir priemonių tai situacijai pakeisti numatymas.Analizė – tai išsiaiškinimas kokie ir kodėl būsenos nesutampa.Operatyvus planavimas – tai veiksmų ir planų numatymai situaciją priartinti prie pageidaujamos.

Valdymo funkcijų projektavimui siūloma technologija:

Valdymo metodai 2006-09-12 [5, 20]

Metodas – tai tam tikras būdas. Tikslo siekimo būdas.Metodas valdyme – tai sistemos dalių ar valdymo objekto veikimo būdas.Metodų klasifikavimas:Principas:1. Loginis intuicinis;2. Kiekybinis.Turinys:1. Teisiniai;2. Administraciniai;3. Ekonominiai;4. Psichologiniai. 1. Administraciniai – organizaciniai;2. Ekonominiai;3. Psichologiniai – socialiniai.Paskirtis:1. Marketingo;2. Strateginio valdymo;3. Operatyvaus valdymo;4. Gamybos organizavimo;5. Darbo organizavimo;6. Kokybės valdymo;7. ir kt.Pagal darbuotojus:1. Vadybininkų;2. Ekspertų;3. Tarnautojų (kolektyvo);4. Organizatorių;5. Technologų (specialistai).

Teisiniai valdymo aspektai 2006-09-12 [5, 20]

Tikslai:1. Visuomenės interesai;2. Valstybės interesų apsauga;3. Nuosavybės apsauga;4. Verslo partnerių apsauga;5. Darbuotojų apsauga;6. Gamtos apsauga;7. Verslo sąlygų suvienodinimas;8. Ekonomikos plėtojimas;9. Konkurencijos užtikrinimas;10. Investicijų skatinimas.

Socialiniai vadybos aspektai 2006-09-13 [7, 11]

Socialiniai reiškiniai kaip vadybos objektas (migracija, nedarbas, skurdas).

Socialinio reiškinio lygmuo:1. Pasaulinio (tarptautinio);2. Valstybės;3. Regiono;4. Organizacijos.I – reiškinius valdo – viešojo sektoriaus institucijos.Socialinis komponentas – tai organizacijos elementas, kuris sukuria tam tikrą naudą.Organizacija funkcionuos efektyviai, jei kiekvienas jos narys turės reikalingas savybes.1. Vaidmens teorija – tai teisių ir pareigų balansas;2. Situacijos teorija – tai kai kiekvienas darbuotojas turi būti nagrinėjamas tam tikroje situacijoje;3. Motyvacijos teorija – tai darbuotojų narių skatinimas veiklai;4. Elgsenos teorija – tai kaip žmogus elgiasi tam tikromis sąlygomis;5. Mainų teorija – aiškina santykius tarp darbuotojų.Socialinis atsakomybės aspektas – tai kai kiekviena organizacija yra atsakinga už problemas.Principai:1. Labdara;2. Priežiūra;3. Visuomenės interesai.

Administrainiai valdymo metodai 2006-09-18 [1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 20, 23]

Administraciniai valdymo metodai – organizaciniai, reguliuojantys, teisiniai.Administracinių valdymo metodų turinys:1. Stabilizuojantys:a) Organizacijų struktūros;b) Gamybinės struktūros.2. Nurodantys:a) Įstatymai;b) Pavedimai;c) Užduotys;d) Rezoliucijos – tai pavedimas ant dokumento;e) Nuostatai (pareiginiai);f) Reglamentai;g) Planai.3. Reglamentuojantys:a) Įstatai nuostatai statutai;b) Nuostatai;c) Reglamentai;d) Planai;e) Sutartys;f) Susitarimai;g) Taisyklės;h) Tvarkos.4. Instruktuojantys:a) Instrukcijos;b) Komentarai;c) Aiškinimai;d) Pastabos.Administracinių valdymo metodų laikas:

1. Ilgalaikiai;2. Trumpalaikiai;3. Vienkartiniai.Administracinių valdymo metodų lygmuo:1. Valstybės;2. Sektoriaus ūkio šakos;3. Organizacijos;4. Padalinio;5. Darbuotojo.Administracinių valdymo metodų forma:1. Rašytinė;2. Žodinė;3. Virtuali.Organizacinių struktūrų projektavimo metodai:1. Analogų – perimti iš kitų (nukopijuoti);2. Ekspertinis – sprendimus daro ekspertai;3. Analitinis – turintis duoti geriausią rezultatą:a) Valdymo objekto analizė, tikslu išaiškinti reikalingus spręsti valdymo uždavinius;b) Uždavinių sudėtingumo įvertinimas;c) Uždavinių sprendimo metodų parinkimas;d) Uždaviniams spręsti reikalingos informacijos nustatymas;e) Uždavinio sprendimo darbo sanaudų nustatymas;f) Darbuotojų skaičiaus nustatymas;g) Organizacinės struktūros pagrindimas:• Tipinės struktūros parinkimas:1. Linijinė;2. Funkcinė;3. Matricinė.• Uždaavinių paskirstymas:1. Horizontalus;2. Vertikalus.Gamybos ciklas = ∑ ttechninės operacijos + ∑ tnatūralūs procesai + ∑ ttechnologinė kontrolė + ∑ ttechnologinių pertraukų + ∑ ttransp operacijų ;A – darbų apimtys;L – laikas;P – palėgumas.Parametrinė adaptacija – kai keičiami struktūrų parametrai.Struktūrinė adaptacija – elementų tarpusavio santykių pertvarkymas.Decentralizacija – pasekmė, masto ekonomija.Specializacija – didina darbo našumą.1. Tiesioginio vadovavimo;2. Reglamentavimas;3. Standartizavimas;4. Koordinavimas – tarpusavio veiksmų suderinimas.

Ekonominiai vadybos metodai 2006-09-19 [12, 13]

Ekonominiai vadybos metodai:1. Darbo apmokėjimas;Darbo apmokėjimo taisyklės:a) Konkuravimo – sąlygų uždirbti sudarymas;b) Objektyvumas;c) Skaidrumas;Darbo užmokestis priklauso nuo:a) Išorės veiksnių:• Darbo rinka;• Gyvenimo lygis;• Socialinė apsauga;• Darbo užmokestis kaimyninėse valstybėse.b) Vidaus veiksnių:• Darbo vertė;• Santykinė darbuotojo vertė;• Darbdavio išgalėsDarbo apmokėjimo formos:a) Vienetiniai;b) Laikini;c) Pastovus mėnėsiniai.2. Finansavimas kreditavimas;Finansavimo šaltiniai:a) Išorės:• Įnašai;• Kreditai;• Grantai.b) Vidiniai:• Pelnas;• Amortizaciniai nuskaitymai.3. Kainodara;Kainodaros metodai:a) Kaštų (∑ išlaidos + pelno norma = kaina);b) Paklausos (Kaina – pelnas = ∑ išlaidos);c) Konkurentų (Kaina – pelnas = ∑ išlaidos).Veiksniai lemiantys kainą:a) Paklausa pasiūla;b) Išlaidos;c) Konkurencija;d) Rizika.4. Ūkistata;Ūkistata – tam tikras ekonominis savarankiškumas.5. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas;

Įsipareigojimų užtikrinimo valdymo metodai:a) Hipoteka – nekilnojamojo turto įkeitimas;b) Įteikimas – kilnojamasis turtas, turtinės teisės;c) Laidavimas – garantija;d) Draudimas;e) Netesybos – įsipareigoja viena šalis.6. Pelno paskirstymas;Pelno paskirstymo rūšys:a) Vartojimo;b) Investicijų.7. Efektyvumo vertinimas.Kompleksinis vertinimas:I

II Atsižvelgiant į visas rizikas:II

1. Techninis vertinimas:a) Suderinamumas;b) Išteklių potencialas;c) Mobilumas;d) Produktyvumas;e) Šalutinis poveikis.2. Finansinis vertinimas:a) Grynoji dabartinė vertė;b) Investicijų atsipirkimo laikas;c) Vidinė pelno norma.3. Ekonominis vertinimas:a) Santykinė vertė.4. Rizikos vertinimas:a) Patikimumo rodiklis;b) Galutinis sprendimas vertinant.

Psichologiniai vadybos metodai 2006-09-20

Psichologija – tai mokslas tiriantis psichikos reiškinius, žmogaus mąstymą, elgseną.Psichologinio valdymo metodai pagal paskirtį:1. Socialinio normavimo;2. Socialinio reguliavimo;3. Socialinio pereinamumo;4. Socialinio auklėjimo.Psichologinio valdymo metodai pagal pobūdį:1. Motyvacija – skatinti žmones veiklai į tikslo siekimą:• Materiali;• Nemateriali.Motyvacijos teorijos sudėtinės dalys:a) Poreikių teorija;Maslow poreikių hierarchija:

b) Lūkesčių teorija;c) Teisingumo teorija (teisingo atlygio).Auklėjimo metodai:• Pratinimas;• Įtikinimas;• Galimybių provokavimas.Kolektyvų formavimas:• Derinimo principas;• Papildymo principas.2. Bendravimas;3. Auklėjimas;4. Kolektyvų formavimas.

Valdymo teorijos taikymas įvairiems valdymo objektams ir veiklos sritims 2006-09-25

Strateginis valdymas Metodai Smulkesni metodai1. Strateginė analizė 1. Strateginė analizė2. Situacinė analizė 1. PEST, PESTEL, SWOT, SPACE.2. Penkių jėgų, Bostono konsultacinė grupės, ADL matrica, funkcinė analizė.2. Strateginių sprendimų analizė 1.Scenarijų metodas2. Ekspertinis vertinimas3. Euristiniai algoritmai 1. —2. Delfi, konsensuso, individualaus ekspertinio vertinimo.3. Proto šturmas, proto šturmas + scenarijų, tikimybių rizikos vertinimas.3. Strateginių sprendimų vertinimas 1. Efektyvumo vertinimas 1. Kompleksinio vertinimo:a) Techninė analizė:• Suderinamumo;• Našumo;• Jautrumo;• Daugiakritinė.Daugiakritinė.b) Finansinė analizė;c) Ekonominė analizė;d) Rizikos analizė:• Statistinių metodų skaičiavimas;• Imitacinis modeliavimas4. Programos strateginiam sprendimui įgyvendinti parengimas 1. Tinklinis planavimas2. Kalendorinis planavimas 1. PERT, optimizavimo, dinaminio programavimo, tikslinio perrinkimo.2. Euristiniai algoritmai.5. Kolektyvo parengimas strateginiams pokyčiams 1. Psichologiniai2. Administraciniai 1. Motyvacija.2. Stabilizuojantys, nurodantys, instruktuojantys, reglamentuojantys.6. Strategijos įgyvendinimas 1. Psichologiniai2. Administraciniai3. Ekonominiai4. Strateginė kontrolė

5. Strateginė analizė 1. —2. —3. —4. Pelno analizė, ketvirtinė, metinė.5. Priežastinių ryšių analzė.7. Strateginis monotoringas — —

Materialinio aprūpinimo valdymas

Metodai Smulkesni metodai1. Materialinių išteklių poreikių nustatymas 1. Techniniai2. Statistiniai 1. Išteklių normavimo, tiesioginio skaičiavimo, analogų.2. Dinaminės laiko eilutės, ekstrapoliaciniai.2. Aprūpinimo materialiniai ištekliais organizavimas 1. Atsargų valdymo teorija 1. Draustinės atsargos nustatymo, einamų atsargų nustatymo, tiekimo partijos dydžio skaičiavimo, tiekimo dažnių skaičiavimo, kalendorizavimas.3. Materialinių išteklių judėjimo apskaita 1. Buhalterinė apskaita2. Operatyvinė apskaita 1. —2. Matavimo, regsitravimo, lyginimo.4. Materialinių išteklių kontrolė 1. — 1. Lyginimas, statistinių charakteristikų skaičiavimas.5. Materialinių išteklių analizė 1. — 1. Vertinimas.

Kiekybinių sprendimų metodų taikymas atliekant įvairias valdymo funkcijas 2006-09-26 [3, 16]

1. Matematiniai metodai;2. Operacijų tyrimų metodai.

Sistemos:1. Ekspertinės sistemos;2. Sprendimų paramos sistemos;3. Derybų paramos sistemos.

Matematinia metodai Paskirtis Atmainos Progno-zavimas Plana-vimas Organi-zavimas Apskaita Kontrolė Analizė1. Matematinė statistika Įvertinti dėsningumus — + + + + + +2. Tikimybių teorija Įvertinti tikimybes — + + + – + +3. Matematinis prognozavimas Optimizuoti sprendimus Tiesinis, netiesinis, diskretinis, sveikaskaitlinis, stokastinis, dinaminis. – + + – – ?4. Ekspertinis vertinimas Panaudoti specialistų patirtį tam tikriem reiškiniams nustatyti — + + + – – +5. Koreliacinė regsresinė analizė Nustatyti tarpusavio ryšius ir jų charakteristikas Laiko eilutės, autokorelecija. + + + – – +6. Statistinis modelevimas Įvertinti tam tikrų lygių tikimybes Kauliuko mėtymas + + + – – +7. Masinio aptarnavimo teorija Sinchronizuoti skirtingus procesus — – + + – – –8. Imitacinis modeliavimas — — + + + – – +9. Atsargų valdymo teorija Efektyviai organizauoti išteklių srautus — _ + + – – +10. Grafų teorija Aprašyti elementų tarpusavio ryšius — + + + – – –11. Lošimų teorija Sprendimų suradimas kompromisu tarp suinteresuotų asmenų — – + + – – +12. Scenarijų metodas Numatyti sąlygas ir jų poveikį tiriamiem reiškiniams — + + + – – +13. Sprendimų medžio metodas Tam tikrų objektų ryšių aprašymas — + + + – – +14. Jautrumo analizė — — + + + – – +15. Daugiakritinis vertinimas — — – + + – – +16. Sintezės metodai Apibendrinti sprendimus — + + + – – +17. Tinkliniai modeliai Nustatyti įvykių tarpusavio ryšius — – + + – – –18. Euristiniai algoritmai Apibendrina žmonių patirtį — + + + + + +

Pokyčių valdymas 2006-09-27 [23]

1. Vykdomi pokyčiai;2. Savaime vykstantys pokyčiai.

1. Evoliuciniai pokyčiai;2. Revoliuciniai pokyčiai.

Pokyčiai pagal turinį:1. Technologiniai;2. Organizaciniai;3. Ekonominiai.Pokyčiai pagal objektą:1. Techninio potencialo;2. Veiklos:a) Pagrindinė;b) Pagalbinė;c) Aptarnavimo.3. Valdymo:

a) Pokyčių numatymas;b) Pokyčių įtakos numatymas;c) Pokyčių įgyvendinimo planavimas;d) Kolektyvo parengimas pokyčiams;e) Pokyčių plano įgyvendinimas.

Valdymo informacinės technologijos 2006-09-27

Kursinis

Panagrinėti tam tikrą problemą per vadybos prizmę;Įsegti užduotį į kursinį.

Kursinio eiliškumas:1. Įvadas (objekto trumpa charakteristika ir problemos sprendimo aktualumas).2. Problemos kaip sistemos interpretacija (per bendrosios sistemų teorijos prizmę, struktūrizuoti problemą, išskirti elementus ir juos apibūdinti, pateikti charakteristikas ir ryšius su aplinka ir pan.(problemos išklotinė, naujausi darbai toje srityje)3. Naujausių problemų sprendimų kritinis įvertinimas (ką siūlo šios problemos sprendimui mokslo darbuose. Turi būti bent keli šaltiniai iš mokslo darbų, straipsnių. Pasaulio kontekste. (kas tika)4. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. (susipažinimas su metodais)5. Administracinių valdymo metodų taikymo tikslingumo nustatymas. (susipažinimas su metodais)6. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir nustatymas. (susipažinimas su metodais)7. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. (pagrysti kurie metodai tinkamiausi ir geriausi)8. Išvados.

Technologija:1. Struktūrizavimas – elementų ištyrimas ir ryšių nustatymas;2. Sistemos elementų tyrimas – turinio ir vaidmens nustatymas (funkcinių ir reikšmingumo požiūriais);3. Sistemos elementų sąveikos tyrimai – ryšių tarp elementų charakteristikų nustatymas;4. Sistemos poveikio elementui ir elementų poveikių sistemai tyrimai – elementų ir sistemos tarpusavio priklausomybės nustatymas;5. Išorės veiksnių tyrimai – išorės ryšių nustatymas;6. Išorės veiksnių tyrimai – charakteristikų nustatymas;7. Tyrimo objekto sistemos išklotinės parengimas.