Vadybos funkcijos

Žmonės planuoja savo veiklą dienai, mėnesiui, metams ir t.t. Vėliau jie rūpinasi ištekliais, reikalingais planui įgyvendinti. Po to įvertinama ir lyginama tai, kas padaryta, su tikslais bei uždaviniais, kurių ketinta siekti. Toks kasdieninis darbas aprėpia ir visą valdymo procesą.
Akivaizdu, kad viena iš pagrindinių komponentų, formuojančių valdymo sąvoką, yra funkcijos. Vadinasi, norint atlikti kiekvieną, nors ir lengvą, darbą, būtina iš anksto nuspręsti, kokį rezultatą norime gauti, kaip organizuoti darbą, kaip motyvuoti vykdytojus ir kontroliuoti darbo atlikimą. Planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė – tai irr yra valdymo funkcijos. Laikui bėgant valdymo technika tobulėjo, tačiau pagrindinės valdymo funkcijos iš esmės liko nepakitusios.
[S. Stoškus, D. Beržinskienė „Vadyba“, psl.92]

Įvairūs autoriai savo kūriniuose pateikia įvairių vadybos funkcijų apibrėžimų:
 Vadybos funkcija – tai valdymo darbų dalis, turinti savitus tikslus, procesus ir poveikio būdus.
[B. Neverauskas, J. Rastenis „Vadybos pagrindai“, psl.48]
 Vadybos funkcija – tai savarankiška valdymo veiklos dalis, kuri turi būti vykdoma kryptingai.
[Vilniaus Universitetas, paskaitų konspektas(I dalis) „Organizacijos valdymo pagrindai“]
 Vadybos funkcija – tai konkreti vadybinės veiklos sritis.
[S. Stoškus, D. Beržinskienė „Vadyba“, psl.92]
 Vadybos funkcijos – tai taam tikri tarpusavyje susiję veiksmai, atliekami siekiant įgyvendinti norimus tikslus.
[James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr „Vadyba“, psl.10]

Galime pastebėti, kad vadybos funkcijos įvairių autorių traktuojamos skirtingai – vieni mano, jog vadybos funkcijos yra atskiros, savarankiškos valdymo veiklos da

alys, kiti – kad jos yra neatsiejamos, tarpusavyje susijusios. Aš pritariu pastariesiems, nes manau, kad be planavimo, būtu sunkiau organizuoti darbo, valdžios ir išteklių paskirstymą tarp įmonės narių, o be paskirstymų vadovavimas bei kontrolė būtų žymiai sudėtingesni.

Įvairūs specialistai ne visuomet sutaria dėl išsamaus vadybos funkcijų sąrašo. Viename šaltinyje rašoma, kad pirmasis vadybos funkcijos sąvoką pavartojo Frederikas Teiloras 1903 m. išleistoje knygoje „Įmonės valdymas“. Įvairioms valdymo funkcijoms atlikti F. Teiloras išskyrė aštuonis funkcinius vadovus. Tai:

 Operacijų maršrutizavimo specialistas;
 Artelės dešimtininką;
 Greičio stebėtoją;
 Kokybės prižiūrėtoją;
 Remonto dešimtininką;
 Darbų eilės tvarkos tarnautoja;
 Darbo greičio ir įkainių klerką;
 Drausmės inspektorių.

Kitur (kituose šaltiniuose) galima suskaityti, kad pirmasis pagrindines valdymo funkcijas išskyrė ir suformulavo Anri Fajolis savo veikale „Bendrasis ir pramonės valdymas“ 1916metais. Tai:

 Numatymas (planavimas) – numatoma perspektyva ir paruošiama veiklos programa;
 Organizavimas – sudaromas įmonės materialinis ir socialinis orrganizavimas;
 Komandavimas (vadovavimas) – personalas priverčiamas dirbti, įtakojamas;
 Derinimas (koordinavimas) – visi darbai ir paslaugos tyrinėjamos, tvarkomos;
 Kontrolė – prižiūrima, kad viskas vyktų kaip numatyta.
[A. Šalčius, paskaitų konspektas(I dalis) „Organizacijos valdymo pagrindai“, psl.34]

Vėliau tyrinėdami pagrindinius administravimo veiklos elementus kiti autoriai juos sujungė, detalizavo, papildė arba dar kitaip pakeitė. Štai dar keli vadybos funkcijų paskirstymai:

1)
 Prognozavimas – organizacijos veiklos būklės ateityje tikimybinis įvertinimas;
 Planavimas – pagrindinė vadybos funkcija, jungianti tikslus, išteklius ir rezultatus;
 Organizavimas – valdomo objekto ir subjekto sąveikos nustatymas, valdymo struktūrų formavimas ir tobulinimas;
 Motyvavimas – žmonių aktyvinimas rezultatyviam darbui, darant materialinį ir mo

oralinį poveikį;
 Kontrolė yra vieno valdymo ciklo pabaiga ir naujo pradžia. Ji garantuoja grįžtamą valdymo ryšį ir neatskiriama nuo planavimo.
[B. Neverauskas, J. Rastenis „Vadybos pagrindai“, psl.48]
2)
 Planavimas – vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti, kada daryti (tikslo nustatymas, veiklos programos sudarymas). Tai būsimos veiklos sumanymas, glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir sprendimų priėmimu;
 Organizavimas – organizacijos struktūros sudarymas, sąlygojantis efektyvų darbą siekiant numatytų tikslų;
 Vadovavimas – viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su tarpasmeniniais valdymo aspektais, padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus ir skatinanti efektyviai jų siekti;
 Kontrolė – tai vadovo veiksmas, kuriam pavaldiniai labiausiai priešinasi. Ją pavaldiniai dažnai laiko nepasitikėjimo, net persekiojimo apraiška.
[S. Stoškus, D. Beržinskienė „Vadyba“, psl.96-169]
3)
 Planavimas – tikslo formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo procesas;
 Organizavimas – dviejų ar daugiau žmonių įtraukimas dirbti kartu tam tikroje struktūroje, siekiant konkretaus tikslo ar tikslų visumos;
 Vadovavimas – grupės ar visos organizacijos narių veiklos nukreipimas, įtakos darymas, siekiant atlikti būtinas užduotis;
 Kontrolė – procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atliktų planuojamą.
[James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr „Vadyba“, psl.10,11]

Kaip matome, visur pagrindą sudaro keturios funkcijos, tai: planavimas, organizavimas, vadovavimas bei kontrolė, tačiau kiekvienas autorius pateikia savus (kai kur turinčius tą pačią prasmę) šių funkcijų apibrėžimus. Pvz. Planavimą visi pateikia kaip tikslų formavimą, o organizavimą vieni apibūdina kaip valdymo struktūrų formavimą ir tobulinimą, kiti –

kaip žmogiškųjų išteklių įtraukimą į darbą tam tikroje struktūroje, siekiant numatytų tikslų.

Manau, jog kiekvienoje įmonėje
valdymo pagrindą turi sudaryti keturios svarbiausios funkcijos, parodytos paveikslėlyje. Nes jos, manau, yra kompleksinės ir apima visas kitas, smulkesnes, bet tiek pat reikalingas, funkcijas.

[James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr „Vadyba“, psl.13]

Literatūra

 James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Vadyba. Poligrafija ir informatika, 1999
 A. Šalčius, Organizacijos valdymo pagrindai (paskaitų konspektas(I dalis)). Naujasis lankas, 1998
 B. Neverauskas, J. Rastenis, Vadybos pagrindai. Technologija, Kaunas, 2000
 S. Stoškus, D. Beržinskienė, Vadyba. Technologija, Kaunas, 2005

Leave a Comment