Vadyba

ERSONALO PARINKIMAS
I.PRADINIAI DUOMENYS :

1.MTI yra laisvas laboratorijos vedėjo etatas.
2.Yra keturių kandidatų charakteristikos.
3.Daliniai kriterijai (rodikliai), pagal kuriuos išrenkamas tinkamiausias kandidatas laisvai vedėjo vietai užimti.

II.IŠSPRESTI ŠIUOS KLAUSIMUS

1.Parinkti kandidatą PSP metodu
2. Parinkti kandidatą MPSP metodu

III.IŠVADOS

Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas

7.4 lentelė
EKSPERTINIO VERTINIMO PAGAL 1-ąjį KRITERIJŲ PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e r t a i Modalinis
objektai 1 -IVAS 2 -HENRIS 3 -petraitis 4 – seniūnas įvertinimas
X1 ir X2 > > > =< >
X1 ir X3 => > < > >
X1 ir X4 > > > > >
X2 ir X3 < < = < <
X2 ir X4 < > > < =
X3 ir X4 > = = > >

EKSPERTINIO VERTINIMO PAGAL 2-ąjį KRITERIJŲ PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e r t

t
t a i Modalinis
objektai 1 -IVAS 2 -HENRIS 3 -petraitis 4-seniūnas 5 – 6 – įvertinimas
X1 ir X2 > < > = >
X1 ir X3 > < = < <
X1 ir X4 =< < > > =
X2 ir X3 = > > = >
X2 ir X4 < = > < <
X3 ir X4 < > < > =

EKSPERTINIO VERTINIMO PAGAL 3-ąjį KRITERIJŲ PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e r t a i Modalinis
objektai 1 -IVAS 2 -HENRIS 3 -petraitis 4- seniūnas 5 – 6 – įvertinimas
X1 ir X2 > < = < <
X1 ir X3 < > > > >
X1 ir X4 > > < < =
X2 ir X3 = < > > >
X2 ir X4 > = > > >
X3 ir X4 < < < > <

EKSPERTINIO VERTINIMO PAGAL 4-ąjį KRITERIJŲ PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e r t a i Modalinis
objektai 1 -IVAS 2 -HENRIS 3 -petraitis 4-seniūnas 5 – 6 – įvertinimas
X1 ir X2 < > = = =
X1 ir X3 > > < > >
X1 ir X4 < < > > =
X2 ir X3 < < > > =
X2 ir X4 > > > < >
X3 ir X4 = < < > <

EKSPERTINIO V

V
VERTINIMO PAGAL 5-ąjį KRITERIJŲ PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e r t a i Modalinis
objektai 1 -IVAS 2 -HENRIS 3 -pertaitis 4-seniūnas 5 – 6 – įvertinimas
X1 ir X2 < = => < <
X1 ir X3 < > > > >
X1 ir X4 > > < < =
X2 ir X3 < < > = <
X2 ir X4 > = < > >
X3 ir X4 = < > < <

RODIKLIŲ (KRITERIJŲ) SVARBUMO REIKŠMĖS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO
PALYGINIMO SISTEMA

Lyginamieji E k s p e

e
e r t a i Modalinis
objektai 1 – IVAS 2 – HENRIS 3 -petraitis 4 – seniūnas įvertinimas
Y1 ir Y2 > < > > >
Y1 ir Y3 > > < > >
Y1 ir Y4 > > => < >
Y1 ir Y5 = < > > >
Y2 ir Y3 > < = < <
Y2 ir Y4 < < > < <
Y2 ir Y5 > => > = >
Y3 ir Y4 < > < > =
Y3 ir Y5 > < > > >
Y4 ir Y5 < > < > =

P I R M U M O M A T R I C A
OBJEKTŲ SANTYKINIAM PRIORITETUI NUSTATYTI PAGAL 1-ąjį RODIKLĮ

j
i X1 X2 X3 X4  aij Pi Pis
X1 1,0 1.5 1.5 1.5 5.5 21.25 0,35
X2 0.5 1,0 0.5 1 3 11 0,18
X3 0.5 1.5 1,0 1.5 4.5 16.25 0,27
X4 0.5 1 0.5 1,0 3 11 0,18

 59.5 1,000

Skaičiavimų tvarka tokia:
-kiekvienai iš palyginamų porų i ir j atitinkamos eilutės ir stulpelio susikirtime vietoj pirmumo ženklų (>,=,<), gautų modaliniu įvertinimu, įrašomos skaitinės pirmumo koeficiento aij reikšmės (1.5; 1.0; 0.5).

m=4
-pagal eilutes sumuojamos pirmumo koeficientų aij reikšmės:  aij = bi ;

j=1 m=4
-prioritetams Pi rasti matricoje kiekviena eilutė dauginama iš vektoriaus – stulpelio  aij = bi ,

m=4 j=1
o gautos reikšmės vėl pagal eilutes sumuojamos : P I =  aik • bk ;

k =1 m=4
-normuotos santykinės prioritetų reikšmės Pis gaunamos: Pis =

Pi /  Pi ;

m=4 i=1
-patikrinama, ar gautų reikšmių suma lygi vienetui :  Pis =1,000 .

i=1
Pastaba: Jei ši suma nelygi vienetui, tai mažiausia iš sudedamųjų reikšmių padidinama arba didžiausia reikšmė sumažinama taip, kad būtų patenkinama ši sąlyga.

P I R M U M O M A T R I C A
OBJEKTŲ SANTYKINIAM PRIORITETUI NUSTATYTI PAGAL 2-ąjį RODIKLĮ

j
i X1 X2 X3 X4  aij Pi Pis
X1 1,0 1.5 0.5 1 4 14.255 0,253
X2 0.5 1,0 0.5 0.5 2.5 9 0,159
X3 1.5 1.5 1,0 1 5 18.75 0,333
X4 1 1.5 0.5 1,0 4 14.25 0,252
 56.255 1,000

P I R M U M O M A T R I C A
OBJEKTŲ SANTYKINIAM PRIORITETUI NUSTATYTI PAGAL 3-ąjį RODIKLĮ

j
i X1 X2 X3 X4  aij Pi Pis
X1 1,0 0.5 1.5 1 4 14.5 0,24
X2 1.5 1,0 1.5 1.5 5.5 21.25 0,35
X3 0.5 0.5 1,0 0.5 2.5 9.25 0,15
X4 1 0.5 1.5 1,0 4 14.5 0,24
 59.5 1,000

P I R M U

M O M A T R I C A
OBJEKTŲ SANTYKINIAM PRIORITETUI NUSTATYTI PAGAL 4-ąjį RODIKLĮ

j
i X1 X2 X3 X4  aij Pi Pis
X1 1,0 1 1.5 1 4.5 17.5 0,28
X2 1 1,0 1 1.5 4.5 18 0,29
X3 0.5 1 1,0 0.5 3 11.75 0,19
X4 1 0.5 1.5 1,0 4 15.25 0,24
 62.5 1,000

P I R M U M O M A T R I C A
OBJEKTŲ SANTYKINIAM PRIORITETUI NUSTATYTI PAGAL 5-ąjį RODIKLĮ

j
i X1 X2 X3 X4  aij Pi Pis
X1 1,0 0.5 1.5 1 4 15.5 0,25
X2 1.5 1,0 0.5 1.5 4.5 18.25 0,29
X3 0.5 1.5 1,0 0.5 3.5 13.5 0,21
X4 1 0.5 1.5 1,0 4 15.5 0,25
 62.75 1,000

P I R M U M O M A T R I C A
RODIKLIŲ (KRITERIJŲ) SVARBUMO REIKŠMEI NUSTATYTI

j
i Y1 Y2 Y3 Y4 Y5  aij Pi Pis
Y1 1,0 1.5 1.5 1.5 1.5 7 34 0,28
Y2 0.5 1,0 0.5 0.5 1.5 4 18 0,15
Y3 0.5 1.5 1,0 1 1.5 5.5 25.25 0,21
Y4 0.5 1.5 1 1,0 1 5 23.5 0,19
Y5 0.5 0.5 0.5 1 1,0 3.5 16.95 0,14
 117.7 1,000

KOMPLEKSINIO RODIKLIO (SUMINIO PRIORITETO) REIKŠMIŲ NUSTATYMAS
PSP METODU

Dalinių rodiklių santykinių prioritetų reikšmės – PSi(j) Pikomp. V
Kandidatai Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kompleksinio I
etatui Dalinių rodiklių svarbumo reikšmės – Yj rodiklio (Suminio E
užimti -Xi 0.28 0,15 0,21 0,19 0,14 Prioriteto) T

reikšmė(x10000) A
X1 0,35 0,25 0,24 0,28 0,25

0,098 0,0675 0.0504 0.0532 0.035 3116 1
X2 0,18 0,16 0,35 0,29 0,29

0.0504 0.024 0.0735 0.0551 0.0406 2436 2
X3 0,27 0,33 0,15 0,19 0,21

0.0756 0.0495 0.0315 0.0361 0.0294 2221 3
X4 0,18 0,25 0,24 0,24 0,25

0.0504 0.0375 0.0504 0.0456 0.035 2189 4

Pastaba: Kompleksinis rodiklis (suminis prioritetas) atskiriems kandidatams apskaičiuojamas kaip jų santykinių prioritetų PSi(j) pagal dalinius rodiklius ir šių rodiklių svarbumo reikšmės Yj sandauga (PSi(j) • Yj), kuri įrašoma kiekvienam iš kandidatų lentelės horizontalios grafos apatinėje dalyje. Ši apatinė eilutė yra sumuojama, įvedant 10 000 daugiklį tam, kad lengviau būtų operuoti sveikais skaičiais.
Pagal kiekvieno rodiklio gautas eilutėje sandaugas ir gautą galutinį kompleksinį įvertinimą (suminį prioritetą ) Pikomp yra skirstomos vietos, t.y., pirmenybinio kandidato išrinkimas laisvam etatui užimti.

IŠVADOS. Jos daromos atsižvelgus ir neatsižvelgus į vertinimo rodiklių svarbumo reikšmę.