vadovavimas

Vadovavimas

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………………2

1.Vadovavimas…………………………………………………………………….…………………………….……………….3

1.1.Vadovavimo esmė ir samprata………………………………………………………………………………………3

1.2.Vadovų vaidmenys pagal H.Mintzberg…………………………………………………………………………..4

2.Tyrimas H.Mintzberg vadovų vaidmenų ir jų raiškos AB „Panevėžio energija“ analizė........6

2.1. AB „Panevėžio energija“……………………………………………………………………………………………..6

2.2. Tyrimo metodika………………………………………………………………………………………………………..7

2.3. H. Mintzberg vadovo vaidmenų raiška AB „Panevėžio energijoje“tyrimo rezultatų analizė…………………………………………………………………………………………………………………………………9

Išvados……………………………………………………………….……………………………………………..……………..17

LITERATŪRA………..………………………………………….………………………..………………………………….18

Priedai…………………………….………………………………………………………………………………………………..19

Įvadas

Kiekvienas vadovas yra skirtingas. Kiekvienas turi savo vertybes, skirtingus prioritetus tiek individualiai, tiek grupinei veiklai, ypatingus bendravimo ypatimus, laikosi skirtingų etninių ar religinių tradicijų, turi skirtingą pagarbą savo kultūrai, istorijai, skirtingą temperamentą, įvairių vertybių suvokimą ir dar daugelį kitokių veiksnių. Gerai išmanant visus darbuotojų motyvaciją lemiančius veiksnius ir žinant jų poveikį, atsiradimo galimybes, kitimo tendencijas, galima pasiekti kryptingo ir duodančio naudos vadovavimo. Jeigu vadovas neatliks visų H. Mintzberg vaidmenų (1 lentelė), negalės sukurti darbui reikalingos motyvacijos, darbas taps tiesiog ne efektyvus, nenaudingas, neduodantis jokių laukiamų rezultatų.

Darbo aktualumasši tema aktuali įmonės vadovui, darbuotojams ir visuomenei.

Jeigu vadovo veikla įmonėje bus nekokybiška, nuo to nukentės darbuotojai.

Jeigu vadovo veikla įmonėje bus nekokybiška, nuo to nukentės vartotojai ir įmonės veikla.

Darbo objektas – H. Mintzberg vadovo vaidmenys.

Darbo tikslas – išnagrinėti ir ištirti, kaip H. Mintzberg vadovo vaidmenys reiškiasi įmonėje AB „Panevėžio energija“.

Darbo uždaviniai

Teoriškai atskleisti, kaip reiškiasi H. Mintzberg vadovo vaidmenys.

Ištirti H.Mintzberg vadovo vaidmenis ir jų raišką įmonėje AB „Panevėžio energija“ .

Darbo metodai

Mokslinės literatūros analizė.

Kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa).

1.VADOVAVIMAS

1.1. Vadovavimo esmė ir samprata

Pasak Warren Bennis (2005.p.16) „Naujoviškas vadovas – tas, kuris motyvuoja kitus veikti, ir kuris gali padaryti vadovus tikrais pokyčių agentais“.

Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su tarpasmeniniais valdymo aspektais, padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus ir skatinti efektyviai jų siekti. Vadovas atskirų individų visumą paverčia tikslinga ir efektyviai dirbančia žmonių grupe.

Gero, efektyviai dirbančio vadovo problema teoriniu ir praktiniu požiūriu dar vis lieka aktuali ir iki šių dienų. Koks turi būti, kokiomis savybėmis turi pasižymėti, kaip turielgtis efektyviai dirbantis vadovas? Tai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti siekiant tobulinti organizacijos valdymą.

Vadovai – tai ypatingą vietą organizacijų valdyme turintys žmonės. Viena vertus, jie yra organizacijų savininkų samdyti žmonės, turintys realizuoti organizacijos tikslus, antra, jie vadovauja kitų samdomų darbuotojų veiklai ir yra atsakingi už sėkmingą jų darbą. Tokia vadovų padėtis sąlygoja jų veiklos sudėtingumą ir įvairiapusiškumą. Vadovai įgyvendina organizacijų tikslus, patys tiesiogiai nedalyvaudmi veiklos procese, bet vadovaudami ir derindami kitų, jiems pavaldžių žmonių pastangas. Tai rodo ir daugelio vadybos teoretikų pateikiami vadovų veiklos apibrėžimai.

Žymus amerikiečių vadybos specialistas P. Drakeris taip apibūdina valdymio veiklą: valdymas – tai specifinė veiklos rūšis, neorganizuotą minią paverčianti efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. Remiantis apibrėžimu, galima daryti išvadą, kad vadovų veikla yra daugialypė, apimanti daugybę skirtingų aspektų. Tai sudėtingas, informacinis, kūrybinio pobūdžio procesas, kurį kur kas sunkiau reglamentuoti negu gamybos prosesą. Dažnai vadovų užduotis įmanoma apibūdinti tik bendrais bruožais, nurodant darbo tikslą.

Vadovų darbas labai priklauso ir nuo jų herarchinės padėties. Aukščiausiojo lygio vadovams daugiausia tenka kardinalūs, strateginai sprendimai, o žemiausiojo lygio vadovams – jų realizavimas. Todėl kartais gali atrodyti, kad įvairių vadovų veikloje bendrų dalykų yra daug mažiau negu skirtumų.

Tai viena iš priežasčių, kodėl vadovų veiklos pobūdį atskiri autoriai apibūdina labai įvairiai. Vieni teigia, kad vadovų funkcija yra sprendimų priėmimas visais svarbiausiais valdymo veiklos klausimais, įskaitant ir pavaldžių objektų valdymą, ir paties personalo darbo organizavimą. Kiti, be įgaliojimų priimti sprendimus, į pirmą vietą iškelia tokius veiklos aspektus kaip atsakomybę už valdymo proceso eigą ir rezultatus (B.Martinkus, S.Stoškus, D. Beržinskienė, metai )

Nepaisant laibai didelės vadovų veiklos įvairovės, yra ir vienas bendras, nuo veiklos srities ir valdymo lygio nepriklausantis jų veiklos bruožas. H. Mintzberg tai apibūdina vadovo vaidmens sąvoka. Atskira asmenybė gali daryti įtaką vaidmens įgyvendinimo pobūdžiui, bet tik ne jos turiniui.

Taigi vadovavimas yra procesas, telkiantis žmones ir jiems padedantis siekti tikslų. Vadovavimas žmogiškąja prasme ypač svarbus todėl, kad padeda grupei išsilaikyti drauge ir susitelkti, siekiant realizuoti tiklsus. Vadovavimas transformuojažmonių ir jų grupių potencinę jėgą į realius veiksmus.

1.2. Vado vaidmenys pagal H. Minzberg

Savo darbuose H. Minzberg išskiria dešimt vadovo vaimenų, kuriuos sąlygiškai galima suskirstyti į tris grupes:

Tarpasmeninių santykių palaikymas.

Informaciniai vaidmenys

Vaidmenys, susiję su sprendimo priėmimu.

1 lentelėje pateikiamas toks vadovo vaidmenų suskirstymas.

1 lentelė

Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg (S.Stoškus, D. Beržinskienė, 2002)

Vaidmuo

Turinys

Veiklos pobūdis

Interpersonaliniai vaidmenys

Reprezentacinis

Vadovas – organizacijos simbolis, kurio kompetencija – įprastu teisinių arba socialinio pobūdžio pareigų vykdymas.

Atstovauja firmai tarptautinėse, valstybinėse organizacijose. Dalyvauja oficialiuose susitikimuose, konferencijose. Yra įvairių komitetų narys.

Vadas

Įteigia įmonės tikslus jos darbuotojams.

Vadovauja grupei, firmos personalui, motyvoja, vertina darbuotojus.

Tarpininkas

Palaiko santykius tarp įmonės ir aplinkos (sutartys, pavedimai).

Reklamuoja ir propaguoja savo įmonę, tikėdamasis naujų klientų, sutarčių, pavedimų. Veikla susijusi su išorinėmis organizacijomis bei asmenimis.

Informaciniai vaidmenys

1. Įmonės atstovas

Su kitų organizacijų atstovais aptaria tam tikras temas, problemas.

Tariasi su profesionalais ir profsąjungų atstovais, pateikia tam tikrų žinių apie gaminį, skyrių ar įmonę.

2. Ekspeditorius

Perdavėjas – suteikia informacijos kitiems organizacijos nariams.

Parengia ir išsiunčia ataskaitas, laiškus.

3. Ekspertas specialistas

Renka su įmonės veikla susijusią informaciją (pardavimas, mokesčiai).

Analizuoja su įmonės specifika susijusius leidinius, keliauja tarnybos reikalais, priiminėja svečius.

Sprendžiamieji vaidmenys

1. Vystymo stimuliatorius

Ieško naujų galimybių ir sistemingai tobulina organizaciją.

Skatina darbuotojus pareikšti savo nuomonę, sumanymus, susijusius su gaminamu produktu, organizacijos vystimu. Skatina mokslinius tyrimus. Ragina neatmesti rizikos.

2. Arbitras

Šalina iš įmonės darbo negatyvius reiškinius.

Organizacijų struktūrų analizė. Negatyvių reiškinių priežasčių analizė ir sprendimai.

3. Išteklių skirstytojas

Paskirsto deficitinius išteklius ir nustato prioritetus.

Padeda sudaryti įmonės biudžetą. Sprendžia apie mašinų ir įrankių atnaujinimą, darbuotojų priėmimą ar atleidimą.

4. Derybininkas

Atstovauja įmonei.

Numato problemos sprendimo sąlygas.

Interpersonaliniai vaidmenys

Reprezentacinisvadovas, kuris dalyvauja oficialiuose susitikimuose ir konferencijose, atstovauja firmai tarptautiniuose ir valstybinėse organizacijose, tai vadovas, kurio kompetencija – įprastų teisinių arba socialinio pobudžio pareigų vykdymas.

Vadas – vertina ir motyvuoja darbuotojus, vadovauja firmos personalui ir grupei.

Tarpininkasreklamuoja ir propaguoja savo įmonę, palaiko santykius tarp įmonės ir aplinkos.

Informaciniai vaidmenys

Įmonės atstovas – vadovas, kuris tariasi su profesionalais, su kitų organizacijų atstovais ir aptaria tam tikras temas, problemas.

Ekspeditoriusparengia ir išsiunčia ataskaitas ir laiškus, tai lyg perdavėjas, kuris suteikia informacijos kitiems organizacijos nariams.

Ekspertas specialistas – renka informaciją susijusia su organizacijos veikla, keliauja tarnybos reikalais, priminėja svečius.

Sprendžiamieji vaidmenys

Vystimosi stimuliatorius – vadovas, kuris skatina darbuotojus pareikšti savo sumanymus, nuomones susijusius su organizacijos vystimusi. Tai vadovas, kuris ieško naujų galimybių ir sistemingai tobulina organizaciją.

Arbitras – vadovas, kuris stengiasi pašalinti iš įmonės darbo negatyvius reiškinius.

Išteklių skirstytojas – padeda sudaryti įmonės biudžetą, sprendžia apie įrenginių atnaujinimą, darbuotojų priėmimą ar atleidimą.

Derybininkas – vadovas, kuris numato problemos sprendimo sąlygas ir svarbiausia atstovauja įmonei.

Taigi H. Mintzberg išskiria dešimt vadovo vaidmenų, kurie parodo koks turibūti geras vadovas. Kiekvienas vaidmuo parodo į ka reikia sutelkti dėmesį, kaip teisingai vadovauti, bendrauti su darbuotojais, išklausyti darbuotojų nuomones bei sumanymus.

2.Tyrimas H.Mintzberg vadovo vaidmenų ir jų raiškos AB „Panevėžio energija“ analizė

2.1. Panevėžio energija

AB “PANEVĖŽIO ENERGIJA” valdybos pirmininkas ir Generalinis direktoriusVytautas Šidlauskas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos narys

 Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos tarybos narys

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas

Šilumos tarybos (prie LR Ūkio ministerijos) narys

2003-ųjų metų labiausiai nusipelnęs panevėžietis verslo srityje

Lietuvos energetikų garbės ženklo kavalierius 

2009 m. įteiktas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas “Darbo žvaigždė” 

Veiklos kryptys

AB “Panevėžio energija” – šilumos, elektros energijos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo įmonė, aptarnaujanti  Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestus ir rajonus. 2009 m. AB ”Panevėžio energija” metinė apyvarta  sudarė apie 200 mln. litų. Bendrovėje dirba 596 darbuotojai. 2008 m.  pradėta eksploatuoti  35 MW galios Panevėžio termofikacinė elektrinė, kurioje pagaminta šiluma  tiekiama Panevėžio miesto vartotojams, o elektros energija parduodama į nacionalinį šalies elektros perdavimo tinklą. Šilumos tiekėjų ir vartotojų pastangomis aptarnaujami miestai turi išvystytą centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, kuri sukuria komforto sąlygas gyventojams, duoda ekologinę naudą visuomenei, sudaro galimybes aukšto lygio technologijų plėtrai. Ilgalaikė darbo patirtis, aktyvus dalyvavimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos darbe, sėkmingas ekonominių ir techninių ryšių plėtojimas su užsienio partneriais suteikia galimybę kuo ekonomiškiau gaminti šilumos energiją (www.pe.lt/lt).

2.2.Tyrimo metodika

Atliekant tyrimą įmonėje AB „Panevėžio energija“ buvo naudojama anketinė apklausa. Tokiu būdu buvo siekiama išsiaiškinti įmonės darbuotojų požiūrį į vadovą, kokie vadovo vaidmenys pagal H. Mintzberg (1 lentelė) pasireiškia tyriamoje įmonėje. Atliekant tyrimą dalyvavo 21 įmonės darbuotojų. Tyrimo tikslinė grupė susideda iš įmonės personalo ir bendrųjų reikalų skyriuje dirbančių darbuotojų, kurie buvo pasirinkti atsitiktiniu būdu.

Anketinės apklausos būdas buvo pasirinktas tam, kad respondentai galėtų laisvai reikšti savo nuomonę. Visose anketose nusakytas tyrimo aktualumas, tikslas, akcentuojamas anonimiškumas.

Buvo sudaryta 31 klausimą turinti anketa. Klausimai apibūdino vadovą kaip:

1-3 kaip atliekantį reprezentacinį vaidmenį įmonėje;

4-6 kaip vadą;

7-9 kaip tarpiniką;

10-12 kaip įmonės atstovą;

13-15 kaip atliekantį ekspeditoriaus vaidmenį;

16-18 kaip ekspertą specialistą;

19-22 kaip vystymostimuliatorių;

23-25 kaip arbitrą;

26-28 kaip išteklių skirstytoją;

29-31 kaip derybininką;

Pateikus tokius klausimus siekiama išsiaiškinti kokie vadovo vaidmenys įmonėje yra ryškiausi, o kurie nesireiškia visiškai.

2 lentelė

Tyrimo instrumentarijus

Kriterijus

Teiginiai/klausimai

1. Reprezentacinis

1. Įmonės vadovas atstovauja įmonę tarptautinėse, valstybinėse organizacijose.

2. Vadovas dalyvauja oficialiuose susitikimuose, konferencijose.

3. Įmonės vadovas yra įvairių komitetų narys.

2. Vadas

1. Įmonės vadovas vadovauja grupei.

2. Jūsų vadovas vadovauja įmonės personalui.

3. Vadovas motyvuoja, vertina darbuotojus.

3. Tarpininkas

1. Vadovas palaiko santykius tarp įmonės ir aplinkos (sudarinėja sutartis, atlieka pavedimus).

2. Vadovas, tikėdamasis naujų klientų, sutarčių ar pavedimų, reklamuoja ir propaguoja savo įmonę.

3. Vadovo veikla susijusi su išorinėmis organizacijomis bei asmenimis.

4. Įmonės atstovas

1. Vadovas aptaria tam tikras temas, problemas su kitų organizacijų vadovais.

2. Vadovas tariasi su profesionalais ir profsąjungų atstovais.

3. Vadovas pateikia tam tikrų žinių apie paslaugas, skyrių ar įmonę kitiems organizacijos atstovams.

5. Ekspeditorius

1.Vadovas atlieka perdavėjo vaidmenį-suteikia informacijos kitiems organizacijos nariams.

2. Vadovas parengia ataskaitas.

3. Vadovas išsiunčia laiškus.

6. Ekspertas specialistas

1. Vadovas renka susijusią informaciją su įmonės veikla.

2. Vadovas analizuoja susijusius leidinius su įmonės specifika.

3. Vadovas keliauja tarnybos reikalais, priminėja svečius.

7. Vystymo stimuliatorius

1. Vadovas ieško naujų galimybių ir sistemina, tobulina organizaciją.

2. Vadovas skatina pareikšti savo nuomonę, sumanymus su teikiamomis paslaugomis.

3. Vadovas skatina mokslinius tyrimus.

4. Vadovas linkęs rizikuoti, skatina rizikuoti darbuotojus.

8. Arbitras

1. Vadovas stengiasi šalinti negatyvius reiškinius iš įmonės darbo.

2. Vadovas analizuoja organizacijos struktūras.

3. Vadovas stengiasi išanalizuoti negatyvių reiškinių priežastis.

9. Išteklių skirstytojas

1. Vadovas paskirsto deficitinius išteklius ir nustato prioritetus.

2. Vadovas padeda sudaryti įmonės biudžetą.

3. Vadovas sprendžia apie įrengimų atnaujinimą, darbuotojų priėmimą ar atleidimą.

10. Derybininkas

1. Vadovas atstovauja įmonei.

2. Vadovas numato problemos sprendimo sąlygas.

3. Vadovas sugeba vesti derybas su kitomis įmonėmis.

2.3.H. Mintzberg vadovo vaidmenų raiška AB „Panevėžio energija“ tyrimo rezultatų analizė

Tyrimo duomenys ( 1 pav.) parodė, kad dauguma apklaustųjų mano, kad AB „Panevėžio energija“ vadovas atlieka ryškų reprezentacinį vaidmenį įmonėje. Jo dalyvavimas įvairiuose oficialiuose susitikimuose ir konferencijose rodo, kad įmonė yra pristatoma dažnai ir informacijos apie ją surasti nėra sudėtinga. Respondentų nuomone, vadovas atstovauja įmonę ne tik vietinėje erdvėje, bet ir dalyvauja tarptautinių, valstybinių organizacijų susitikimuose. Šie susitikimai leidžia reklamuoti įmonę ir ją pristatyti platesnei auditorijai. Analizė parodė, kad respondentai neabejoja savo vadovo reprezentaciniu vaidmeniu, net 97,74% apklaustųjų įžvelgia įmonės vadovo darbe didelę perspektyvą būti žinomiems ir atpažįstamiems plačiame vartotojų rate.

0x01 graphic

1pav. Reprezentacinio vaidmens raiška įmonėje

Apklausus įmonės darbuotojus, ar jų vadovas yra ryškus grupės ir personalo vadas, nuomonės nebuvo visiškai vienareikšmės (2 pav.). Tačiau net 74,60% respondentų sutiko su teiginiais, kad įmonės vadovas yra kartu ir grupės bei personalo vadas. Taip pat jų nuomone, vadovas skatina ir motyvuoja darbuotojus, taip pasiekiami geri tarpusavio santykiai bei efektyvus darbas. Apklausos duomenys rodo, kad 15,87% įmonės darbuotojų abejoja įmonės vadovo, kaip vado vaidmeniu. Taip pat 9,53% visiškai nepastebi vado vaidmens įmonės vadovo atliekamame darbe. Tokie tyrimo duomenys parodo, kad nevisi įmonės darbuotojai jaučia vadovo motyvaciją ir vertinimą.

0x01 graphic

2pav. Vado vaidmens raiška įmonėje

Tyrimas (3 pav.) parodė, kad įmonės darbuotojai nėra vieningi atsakinėjant į klausimus apie vadovą, kaip tarpininką. Dauguma respondentų 73,01% įžvelgia vadovo darbe tarpininką. Jie mato vadovo pastangas reprezentuoti įmonę taip, kad ji rastų naujų klientų bei partnerių. Taip pat respondentai mano, jog įmonės vadovo veikla susijusi ne tik su vidiniais asmenimis, tačiau ir su išoriniais. Vadovas bendradarbiauja su išorinėmis įmonėmis, neapsistodamas vietinėje erdvėje. Iš apklausos rezultatų matyti, kad daugiau nei pusė apklaustųjų sutinka, kad vadovas palaiko santykius tarp įmonės ir aplinkos (sudarinėja sutartis, atlieka pavedimus). Apklaustieji nebuvo visiškai vieningi, 17,01% abejoja, o 9.53% nepastebi įmonės vadovo veikloje tarpininko vaidmens. Tokie apklausos rezultatai rodo, kad ne visi įmonės darbuotojai yra supažindinti su vadovo atliekamomis pareigomis,o jei ir yra susipažinę, įmonės vadovo veikloje neįžvelgia visų tarpininko bruožų.

0x01 graphic

3pav. Tarpininko vaidmens raiška įmonėje

Iš apklausos rezultatų matyti, kad ir šį kartą respondentų nuomonės nesutapo (4 pav.). Tačiau dauguma apklaustųjų mano, kad įmonės vadovas palaiko santykius su kitomis organizacijomis ir dalinasi patarimais, bei aptaria iškilusias problemas. 73,01% apklaustųjų yra įsitikinę, kad įmonės vadovas, iškilus problemoms, tariasi su profesionalais ir profsąjungų atstovais. Daugumos respondentų nuomone, įmonės vadovas pateikia tam tikrų žinių apie paslaugas, skyrių ar įmonę kitiems organizacijos atstovams. Tyrimo rezultatai rodo, kad net 25,40% respondentų abejoja, kad įmonės vadovas atlieka įmonės atstovo vaidmenį. 1,59% tokio vaidmens vadovo darbe visiškai neįžvelgia.

0x01 graphic

4 pav. Įmonės atstovo vaidmens raiška įmonėje

Apklausos duomenys (5 pav.) rodo, kad respondentų nuomonės, apklausus ar vadovas atlieka ekspeditoriaus vaidmenį, išsiskyrė. 28,57% apklaustųjų teigia, kad vadovas atlieka ekspeditoriaus pareigas įmonėje. Jis siunčia laiškus, parengia ataskaitas taip pat atlieka perdavėjo vaidmenį-suteikia informacijos kitiems organizacijos nariams. 26,98% abejoja ar vadovas atlieka ekspeditoriaus vaidmenį įmonėje. Net 44,45% respondentų yra įsitikinę, kad AB „Panevėžio energija“ įmonės vadovas neatlieka jokių veiklų, kurios butų suprantamos kaip ekspeditoriui skirtos veiklos. Tokie tyrimo duomenys rodo, kad daugiau nei puse respondentų tiksliai nežino vadovo atliekamų pareigų, arba jomis abejoja, tai parodo, kad įmonėje trūksta informacijos apie vadovo atliekamą darbą.

0x01 graphic

5 pav. Ekspeditoriaus vaidmens raiška įmonėje

Iš apklausos rezultatų (6 pav.) matyti, kad tyriamos įmonės darbuotojai, kurie dalyvavo apklausoje, mano, kad vadovas tiria, renka informaciją susijusią su įmonės veikla, analizuoja leidinius susijusius su įmonės specifika. Net 79,36% respondentų įžvelgia vadovo veikloje eksperto specialisto vaidmenį. Jų nuomone, vadovas dažnai keliauja darbo reikalais, priiminėja svečius. 11,11% apklaustųjų abejoja, kad, valdydamas įmonę, vadovas atlieka eksperto specialisto vaidmenį. Taip pat 9,53% respondentų nemano, kad jų įmonės vadovas dažnai keliauja darbo reikalais ar priminėja svečius, taip pat jie nemano, kad vadovas taip stipriai gilinasi į įmonės veiklą ir skaito su įmonės specifika susijusius leidinius. Tokie tyrimų rezultatai rodo, kad nevisi darbuotojai laiko vadovą lyderiu ir savarankišku vadu, kuris gerai žino įmonės veiklą.

0x01 graphic

6 pav. Eksperto specialisto vaidmens raiška įmonėje

Daugiau nei puse, 58,33%, apklausoje dalyvavusių darbuotojų vertina savo įmonės vadovą kaip vystymo stimuliatorių (7 pav.). Darbuotojai pastebi vadovo atliekamosepareigose jo iniciatyvą tobulinti ir sisteminti organizaciją, ieškoti naujų galimybių. Respondentai jaučia vadovo skatinimus rizikuoti, laisvai reikšti savo nuomonę, sumanymus susijusius su teikiamomis paslaugomis. Tyrimo duomenys rodo, kad įmonės darbuotojai mato vadovo iniciatyvą skatinant atlikti įvairius mokslinius tyrimus. 30,95% respondentų teigia abejojantys, ar vadovas yra linkęs rizikuoti ir skatina riziką įmonės darbuotojų tarpe. Taip pat jie abejoja, kad vadovas skatina mokslinius tyrimus, siekdamas kokybiškesnio įmonės darbo. 10,71% apklaustųjų mato vadovą kaip linkusį laikytis senų tradicijų, nekeisti įmonės darbo specifikos, metodų. Tokie tyrimų rezultatai rodo, kad ne kiekvienam įmonės darbuotojui leidžiama laisvai reikšti nuomonę, rizikuoti. Todėl tik šiek tiek daugiau nei puse apklaustųjų pastebi įmonės vadovo veikloje vystymo stimuliatoriaus vaidmenį.

0x01 graphic

7 pav. Vystymo stimuliatoriaus vaidmens raiška įmonėje

Arbitro vaidmuo įmonėje gan stiprus, tai rodo apklaustųjų nuomonė (8 pav.), nes net 92,06% apklaustųjų jaučia vadovo atliekamose pareigose arbitro vaidmenį. Jie sutinka su teiginiais, kad vadovas stengiasi pašalinti negatyvius reiškinius iš įmonės darbo, vadovas analizuoja organizacijos struktūras ir, kad vadovas stengiasi išanalizuoti negatyvių reiškinių priežastis. Tai rodo, darbuotojų pasitikėjimą vadovu. Patekus į konfliktinę, ar kitokio pobūdžio, neigiamą situaciją įmonės darbuotojai tikisi vadovo įsikišimo, siekiant likviduoti neigiamų situacijų priežastis. 7,94% darbuotojų abejoja įmonės vadovu kaip arbitru. Nesutinkančiųsu pateiktais duomenimis respondentų nebuvo. Tokie yrimo rezultatai rodo, kad arbitro vaidmuo įmonėje stipriai jaučiamas, tik ne visi darbuotojai buvo su juo susidūrę.

0x01 graphic

8 pav. Arbitro vaidmens raiška įmonėje

Didžioji dauguma apklaustųjų AB „Panevėžio energija“ darbuotojų 82,54%, pastebi vadovo darbe išteklių skirstytojo vaidmenį (9 pav.). Jie mano, kad vadovas paskirsto deficitinius išteklius ir nustato prioritetus, taip pat padeda sudaryti įmonės biudžetą ir sprendžia apie įrengimų atnaujinimą, darbuotojų priėmimą ar atleidimą. Abejojančiųjų respondentų dalis 17,70% nėra tikri dėl visų šių vadovo atliekamų pareigų, nes mano, kad kiti, žemesniojo lygio vadovai, atlieka šias funkcijas: priima ar atleidžia darbuotojus, sprendžia įrengimų atnaujinimo klausimus. Nesutinkančiųjų su pateiktais teiginiais buvo 4,76% tai rodo, kad šie darbuotojai arba nebuvo susidūrę su tokiomis situacijomis, kur pasireikštų vadovo išteklių skirstytojo vaidmuo, arba tiksliai nežino kokias pareigas atlieka vadovas.

0x01 graphic

9 pav. Išteklių skirstytojo vaidmens raiška įmonėje

Apklaustųjų nuomone, įmonės vadovo darbe apsispindi ryškus derybininko vaidmuo (10 pav.). Net 98,41% respondentų teigia, kad vadovas atstovauja įmonei, numato problemos sprendimo sąlygas ir sugeba vesti derybas su kitomis įmonėmis. Tokie tyrimų rezultatai leidžia spęsti, kad įmonės vadovas savo derybininko sugebėjimus yra gerai išlavinęs ir jie pasireiškia įvairiose situacijose, tiek sprendžiant konfliktus, tiek vedant derybas su kitomis įmonėmis. Įmonės vadovas patenkina darbuotojų lūkesčius atstovaudamas įmonei, tai parodo darbuotojų pasitikėjimą vadovu.

0x01 graphic

10 pav. Derybininko vaidmens raiška įmonėje

Įmonėje AB „Panevėžio energija“ vadovo atliekamoje veikloje, darbuotojų nuomone, labiausiai atsispindi reprezentacinis, arbitro ir derybininko vaidmuo. Tai rodo, kad vadovas šiuos įgūdžius yra išlavinęs ir ryškiai juos parodo. Įmonės vadovas išmano derybinę technika ir metodus, geba spręsti iškilusius negatyvius reiškinius ir konfliktus, taip pat puikiai sugeba reprezentuoti savo įmonę skirtingose sferose. Kiti vaidmenys kaip vado, tarpininko, arbitro ar derybiniko, nėra tiek stipriai pasireiškiantys, bet pritariančių pateiktiems teiginiams buvo dauguma. Labiausiai nuomonės išsiskyrė ties teiginiais apie vystymo stimuliatorių ir ekspeditorių. Tai rodo, kad skirtingas pareigas atliekantys darbuotojai vadovo darbe įžvelgia skirtingas jo savybes.

IŠVADOS

1. Vadovo vaidmuo – tai taisyklių visuma, kuriųbūtina laikytis, einant tam tikras pareigas, užtikrinimas.

2. Kiekvienas H. Mintzberg vadovo vaidmuo parodo į ka reikia sutelkti dėmesį, kaip teisingai vadovauti, bendrauti su darbuotojais, išklausyti darbuotojų nuomones bei sumanymus.

3. Nevisi įmonės darbuotojai tiksliai nežino vadovo pareigas. Įmonės veikloje trūksta informacijos apie vadovo atliekamus darbus, dalyvavimą konferencijose.

4. Įmonės darbuotojai nėra supažindinami su įmonės vadovo kelionėmis ir jų tikslais. Darbuotojų požiūriu vadovas nėra visiškai įsigilinęs į vis atnaujinamą medžiagą, susijusią su įmonės darbu.

5. Įmonės darbuotojai nesijaučia skatinami reikšti naujas idėjas ar rizikuoti. Taip pat įmonėje nejaučiamas didelis vadovo susidomėjimas moderninti organizaciją. Tai rodo, kad vadovas linkęs likti ištikimas įmonėje nusistovėjusioms tradicijoms ir nėra iniciatyvus siekiant naujovių.

6. Įmonės vadovo veikloje daugiau ar mažiau atsispindi visi vadovo vaidmenys (lentelė), nėra tokio vaidmens, kurio bruožų tyriamosios organizacijos vadovas visiškai neturėtų.

7. Vadovas – tai žmogus, kuris atsako už darbų apimtį, didesnę nei jis pats gali atlikti, ir kuriam pavaldūs kiti darbuotojai, padedantys pasiekti numatytų rezultatų. Nėra vieno vadovavimo būdo, kuris tiktų visais atvejais. Vadovas turi mokėti prisitaikyti prie įvairių aplinkos reikalavimų.

LITERATŪRA

B. Martinkus, S. Stoškus, D. Beržinskienė „Vadybos pagrindai“

S. Stoškus, D. Beržinskienė „Vadyba“

S. Stoškus „Bendrieji vadybos aspektai“

www.pe.lt/lt

PRIEDAI

1 PRIEDAS

Gerb. respondente,

Mes, Kauno Technologijos Universiteto Panevežio Instituto Ekonomikos katedros studentės Karolina Jankevičiūtė ir Jūratė Kasačiūnaitė, atliekame, H. Mintzberg vadovo vaidmenų raiškos jūsų įmonėje, tyrimą.

Tyrimo tikslas yra nustatyti, ar yra ryšys tarp vadovo vadovavimo stiliaus ir jo pavaldinių pasitenkinimo darbu.

Dėkojame, kad sutikote užpildyti šią anketą ir dalyvauti mūsų moksliniame tyrime. Anketa skirta visiems darbuotojams, kurie turi tiesioginį vadovą.

Ši anketa yra konfidenciali ir jos pagalba gauti duomenys bus naudojami tik KTU moksliniams tikslams.

Mes neklausiame Jūsų vardo, pavardės, tad prašome drąsiai atsakinėti į visus klausimus – Jūsų asmens duomenys ir pateikta nuomonė yra visiškai anominiški.

Teiginiaiklausimai

Taip

Abejoju

Ne

1. Jūsų įmonės vadovas atstovauja įmonę tarptautinėse, valstybinėse organizacijose.

2. Vadovas dalyvauja oficialiuose susitikimuose, konferencijose.

3. Jūsų įmonės vadovas yra įvairių komitetų narys.

4. Įmonės vadovas vadovauja grupei.

5. Jūsų vadovas vadovauja įmonės personalui.

6. Įmonės vadovas motyvuoja, vertina darbuotojus.

7. Vadovas palaiko santykius tarp įmonės ir aplinkos (sudarinėja sutartis, atlieka pavedimus).

8. Įmonės vadovas, tikėdamasis naujų klientų, sutarčių ar pavedimų, reklamuoja ir propaguoja savo įmonę.

9. Vadovo veikla susijusi su išorinėmis organizacijomis bei asmenimis.

10. Jūsų vadovas aptaria tam tikras temas, problemas su kitų organizacijų vadovais.

11. Vadovas tariasi su profesionalais ir profsąjungų atstovais.

12. Vadovas pateikia tam tikrų žinių apie paslaugas, skyrių ar įmonę kitiems organizacijos atstovams.

13. Įmonės vadovas atlieka perdavėjo vaidmenį-suteikia informacijos kitiems organizacijos nariams.

14. Vadovas parengia ataskaitas.

15. Vadovas išsiunčia laiškus.

16. Vadovas renka susijusią informaciją su įmonės veikla.

17. Vadovas analizuoja susijusius leidinius su įmonės specifika.

18. Vadovas keliauja tarnybos reikalais, priminėja svečius.

19. Vadovas ieško naujų galimybių ir sistemina, tobulina organizaciją.

20. Vadovas skatina pareikšti savo nuomonę, sumanymus su teikiamomis paslaugomis.

21. Vadovas skatina mokslinius tyrimus.

22. Vadovas linkęs rizikuoti, skatina rizikuoti darbuotojus.

23. Įmonės vadovas stengiasi šalinti negatyvius reiškinius iš įmonės darbo.

24. Įmonės vadovas analizuoja organizacijos struktūras.

25. Vadovas stengiasi išanalizuoti negatyvių reiškinių priežastis.

26. Vadovas paskirsto deficitinius išteklius ir nustato prioritetus.

27. Vadovas padeda sudaryti įmonės biudžetą.

28. Vadovas sprendžia apie įrengimų atnaujinimą, darbuotojų priėmimą ar atleidimą.

29. Vadovas atstovauja įmonei.

30. Vadovas numato problemos sprendimo sąlygas.

31. Įmonės vadovas sugeba vesti derybas su kitomis įmonėmis.

17