UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2002m. Spalio mėn. buvo įregistruota UAB „Gintaro baldai“, kurios pagrindinė veikla: baldai, jų gamyba ir prekyba. Spalio mėn. įvyko šios operacijos.

10 01 bendrovė įsigijo pastatus veiklai vykdyti už 100 000 Lt.

10 05 bendrovė iš AB „Swedbank“ gavo 25 000 Lt paskolą vieneriems metams su 12proc. Metinių palūkanų.

10 09 nupirkta įrenginių už 38 000 Lt.

10 11 įsigyta žaliavų už 58 000 Lt. 10 000 sumokėta iš karto, likusią sumą reikia sumokėti per 30 dienų.

10 13 AB GINTARO BALDAI išleido ir pardavė paprastųjų akcijų už 208 150 Lt.

10 15 iš UAB „Vesida“ gautas užsakymas pagaminti spintų ir sofų-lovų. Užsakovai sumokėjo 20 000 Lt avansą.

10 20 išmokėta 10 000 Lt atlyginimų darbuotojams už darbą spalio mėn.

10 22 sumokėta 150 Lt už komunalines paslaugas.

10 24 parduota produkcijos už 35 000 Lt. 25 000 Lt pirkėjai sumokėjo grynais pinigais iš karto, 10 000 Lt jie turi sumokėti lapkričio mėn.

10 30 atlikta inventorizacija, nustatyta, kad per mėnesį sunaudota medžiagų už 50 000 Lt.

Koregavimai spalio 30 d.

Apskaičiuoti ir užregistruoti patalpų nusidevėjimo sąnaudas: naudingo eksploatavimo laikas 20 metų, nusidevėjimas pradedamas skaičiuoti nuo spalio 1d.

Apskaičiuoti ir užregistruoti įrenginių susidevėjimo sąnaudas: naudingo eksploatavimo laikas 5 metai, nusidevėjimas pradedamas skaičiuoti nuo spalio 1 d., likvidacinė vertė 10proc.

Apskaičiuoti ir užregistruoti palūkanų bankui sąnaudas.

Už spalio mėn. reikia sumokėti pelno mokestį – 100 Lt.

Nustatyta, kad liko medžiagų už 2000 Lt.

UAB „Gintaro baldai“

Bendrasis žurnalas (Lt)

2XX2 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Data

Operacijos turinys

Debetas

Kreditas

1.

10.01

Pastatai

Pinigai

100 000

100 000

2.

10.05

Pinigai

Skola bankui

25 000

25 000

3.

10.09

Įrengimai

Pinigai

38 000

38 000

4.

10.11

Žaliavos

Pinigai

Skola tiekėjams (pirktos žaliavos)

58 000

10 000

48 000

5.

10.13

Pinigai

Akcinis kapitalas

208 150

208 150

6.

10.15

Pinigai

Įsiskolinimas užsakovui (gautas avansas už produkciją)

20 000

20 000

7.

10.20

Sąnaudos darbo užmokesčiui

Pinigai

10 000

10 000

8.

10.22

Sąnaudos komunalinėms paslaugoms

Pinigai

150

150

9.

10.24

Pinigai

Pirkėjų įsiskolinimas

Pajamos (užpajamuota produkcija ir parduota, liko dalinis įsiskolinimas)

25 000

10 000

35 000

10.

10.30

Medžiagų sąnaudos

Medžiagos

50 000

50 000

Koreguojantys įrašai

1)

10.30

Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

Pastatų nusidėvėjimas (-)

404

404

2)

10.30

Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos

Įrengimų nusidėvėjimas (-)

570

570

3)

10.30

Palūkanų sąnaudos

Mokėtinos palūkanos

246

246

4)

10.30

Pelno mokesčių sąnaudos

Mokėtinas mokestis

100

100

5)

10.30

Medžiagos

Medžiagų sąnaudos

2000

2000

UAB GINTARO BALDAI

2XX2 m. spalio mėn. 1 d.

Bandomasis balansas (Lt)

Sąskaitų pavadinimai

Likučiai

debeto

kredito

Pastatai

Įrengimai

100 000

38 000

Pinigai

Žaliavos

Pirkėjų įsiskolinimas

70 000

58 000

10 000

Skola bankui

Skola užsakovui

Skola tiekėjams

25 000

20 000

48 000

Pardavimų pajamos

Darbo užmokesčio sąnaudos

Žaliavų sąnaudos

Komunalinių paslaugų sąnaudos

10 000

50 000

150

35 000

Akcinis kapitalas

208 150

Iš viso:

336 150

336 150

UAB GINTARO BALDAI

Spalio 30 d.

Koreguojančiųįrašų paskaičiavimas (Lt)

įsigyti pastatai spalio 1 d. bus naudojami 20 metų, jų likutinė vertė bus 3 proc. įsigijimo savikainos, t.y. 3000 Lt ir naudojamas pastatų nusidėvėjimui apskaičiuoti proporcingas laiko požiūriu (tiesinis) metodas.

(100 000 – 3000) : 30×12 x 1 = 97 000 : 240 x 1 ≈ 404

D Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos 404

K Pastatų nusidėvėjimas (-) 404

b) įsigyti įrengimai veikloje bus naudojami 5 metus. Nustatyta likutinė vertė 10 proc. įsigijimo savikainos. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu (proporcingu) būdu.

(38 000 – 3800) : 5 x 12 =34 200 : 60 = 570

D Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos 570

K Įrengimų nusidėvėjimas (-) 570

c) žinoma, kad įmonė UAB „Gintaro baldai“ už 25 000 Lt gautą banko paskolą, reikia mokėti 12 % metinių palūkanų. Palūkanas už spalio mėn. apskaičiuojame:

25 000 x 0,12 x (30 : 365) = 246

D Palūkanų sąnaudos 246

K Mokėtinos palūkanos 246

Šiuos paskaičiuotus koreguojančius įrašome į Bendrąjį žurnalą ir į Sąskaitų knygą. Tada sudarome patikslintą bandomąjį balansą.

UAB GINTARO BALDAI

2XX2 m. Spalio mėn. 30 d.

Patikslintas bandomasis balansas (Lt)

Sąskaitų pavadinimai

Likučiai

Debetas

Kreditas

Pastatai

Įrengimai

100 000

38 000

Pinigai

Žaliavos

Pirkėjų įsiskolinimas

Pastatų nusidėvėjimas (-)

Įrengimų nusidėvėjimas (-)

70 000

58 000

10 000

404

570

Skola bankui

Skola užsakovui

Skola tiekėjams

Palūkanų suma

Pelno mokestis

25 000

20 000

48 000

246

100

Akcinis kapitalas

208 150

Pardavimų pajamos

Darbo užmokesčio sąnaudos

Žaliavų sąnaudos

Komunalinių paslaugų sąnaudos

Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos

Palūkanų sąnaudos

Pelno mokesčio sąnaudos

10 000

50 000

150

404

570

246

100

35 000

Iš viso:

336 470

336 470

UAB GINTARO BALDAI

2XX2 m. spalio mėn. 30 d.

Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)

Eil. Nr.

Straipsniai

Suma

I.

Pajamos

35 000

II.

Sąnaudos:

61 470

Darbo užmokesčio sąnaudos

10 000

Žaliavų sąnaudos

50 000

Komunalinių paslaugų sąnaudos

150

Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

404

Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos

570

Palūkanų sąnaudos

246

Pelno mokesčio sąnaudos

100

Nuostolis

26 470

UAB GINTARO BALDAI

2XX2 m. spalio mėn. 30 d.

Balansas (Lt)

Turtas

Nuosavybė

Ilgalaikis turtas:

138 974

Savininkų nuosavybė:

234 620

Patalpos

100 000

Akcinis kapitalas

208 150

Įrengimai

38 000

Nuostolis

26 470

Patalpų nusidėvėjimas (-)

404

Įrengimų nusidėvėjimas(-)

570

Trumpalaikis turtas:

138 000

Skolintojų nuosavybė:

93 346

Pinigai

70 000

Skola bankui

25 000

Medžiagos

58 000

Skola užsakovams

20 000

Pirkėjų skola

10 000

Skola tiekėjams

48 000

Palūkanų suma

246

Pelno mokestis

100

Turtas iš viso:

276 974

Nuosavybė iš viso:

327 966