UAB „X“ paslaugų, atliekų tvarkymo, proceso valdymo praktika

ĮVADAS

Bendroji Lietuvos – Belgijos įmonė UAB “Švarus miestas”, užsiimanti veikla, susijusia su komunalinių atliekų vežimu, antrinių žaliavų (jų tarpe ir pakuočių atliekų) surinkimu ir rūšiavimu, statybos ir griovimo atliekų, specifinių atliekų iš pramonės įmonių bei maisto atliekų vežimu, polietilenteraftalato (PET) butelių surinkimu, rūšiavimu, smulkinimu ir plovimu, turi aštuonerių metų patirtį šioje srityje. BĮ UAB “Švarus miestas” yra vienintelė įmonė Lietuvoje, turinti tokius didelius pajėgumus pramoniniam antrinių žaliavų rūšiavimui, ir vykdanti šią veiklą pagal nustatytus technologinius ir aplinkosauginius reikalavimus.
Įmonė teikia paslaugas daugeliui įm monių, organizacijų, visuomeninių institucijų, prekybos centrų, mokymo įstaigų, restoranų, kavinių, o taip pat aptarnauja daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus bei privačių valdų savininkus.
Jau nuo pat įmonės įsteigimo pradžios buvo siekiama nuolat vystyti atliekų tvarkymo technologijas, diegti naujus jų tvarkymo būdus. Per aštuonerius metus BĮ UAB “Švarus miestas” įsirengė gamybinius pastatus, autotransporto dirbtuves, suprojektavo ir įdiegė atliekų rūšiavimo linijas bei presavimo įrangą, nuotekų valymo įrenginius, PET butelių smulkinimo bei plovimo technologijas. Atliekų surinkimui naudojami specialios paskirties sunkvežimiai, aptarnaujantys 0,12 – 30 m3 talpos Europinius DIN st tandartus atitinkančius konteinerius. Komunalinių atliekų surinkimui naudojami 0,12 – 26 m3 talpos konteineriai, statybos ir griovimo atliekų išvežimui – 7,5 – 28 m3 konteineriai, antrinių žaliavų ir specifinių atliekų iš pramonės įmonių vežimui – 2 – 30 m3 konteineriai ir preskonteineriai.

Valdymo struktūra

Įmonėje iš viso dirba 63 darbuotojai, iš kurių: 1 pagrindinis di

irektorius, 1 komercijos vadovas, 1 vyr. buhalterė, sekretorė, technikos direktorius, 2 vadybininkai, dispečerė, buhalterė, mechanikas, 25 vairuotojai, 28 pagalbiniai darbuotojai.

Atsižvelgiant į tai darbuotojai skirstomi pagal paslaugas teikiančius dalinius: maisto atliekų surinkimo dalinyje dirba 3 darbuotojai; statybos ir griovimo bei specifinių pramoninių atliekų vežime – 7; PET atliekų perdirbimo srityje – 13; nerūšiuotų komunalinių atliekų vežime – 30 darbuotojų.
PROCESO DALYVIAI

Tiesiogiai už paslaugos teikimo procesą yra atsakingas komercijos ir technikos skyriai kuriems priklauso: komercijos vadovas, dispečerė, du vadybininkai, technikos direktorius, mechanikas, vairuotojai ir pagalbiniai darbuotojai.
Komercijos direktorius nagrinėja, pasirašo vadybininkų sudarytas sutartis ir kontroliuoja jų veiklą. Vadybininkai rūpinasi naujų klientų paieška, sutarčių sudarymu, jų valdymu, bei sudaro jų realizavimo planus, o dispečerė skiria ir kontroliuoja kasdienes dabotojų užduotis.
Technikos direktoriui yra pavaldus mechanikas, vairuotojai ir pagalbiniai darbininkai. Mechanikas tvarko visą įmonės įrangą bei transportą. Vairuotojai va airuoja jau minėtus sunkvežimius, šiukšlevežius bei kitas įmonės transporto priemones, naudojamas paslaugoms teikti. Vieni vairuotojai dirba nustatytu maršrutų, kitiems maršrutą kasdien sudaro dispečerė, taip skirdama kasdienes užduotis. Pagalbiniai darbuotojai rūšiuoja antrinio panaudojimo žaliavas, dirba pagalbinius darbus įmonės teritorijoje, kartu su vairuotojais surenka šiukšlių konteinerius, bazėje presuoja popierių, remontuoja, plauna, dezinfekuoja konteinerius.
Maisto atliekų surinkimo dalinyje dirba 3 darbuotojai, iš kurių 2 vairuotojai ir 1 pagalbinis darbininkas. UAB “Švarus miestas” turi galimybę vežti maisto atliekas iš daugelio šių atliekų gamintojų (restoranų, kavinių, valgyklų bei ki

itų įmonių, kurių veikloje susidaro maisto atliekos). Pagal individualius kliento pageidavimus sudaromas abiems pusėms patogus paslaugų teikimo grafikas, parenkama efektyviausia atliekų surinkimo sistema.

Statybos ir griovimo bei specifinių pramoninių atliekų vežime dirba 7 darbuotojai, iš jų 4 vairuotojai ir 3 pagalbiniai darbuotojai.statybinis laužas yra išvežamas į šiukšlyną ar kokią kitą pagal sutartį numatytą vietą. Technologinių pajėgumų dėka jie gali vežti itin dideliais kiekiais. Komunalinių atliekų surinkimui naudojami 0,12 – 26 m3 talpos konteineriai, statybos ir griovimo atliekų išvežimui – 7,5 – 28 m3 konteineriai, antrinių žaliavų ir specifinių atliekų iš pramonės įmonių vežimui – 2 – 30 m3 konteineriai ir preskonteineriai. Tai ypač aktualu statybos rangovams, pramonės įmonėms, bendrovėms, darančioms savo patalpų remontą, renovaciją, gyventojams, pas kuriuos susikaupė didelis kiekis atliekų.

PET atliekų perdirbimo srityje – 11, tarp kurių 5 vairuotojai ir 6 rūšiuotojai, UAB “Švarus miestas” PET butelius kartu su kitomis antrinėmis žaliavomis surenka estetiškos išvaizdos 2,3 – 2,8 m3 talpos metalinių konteinerių pagalba. PET pakuotės surinkimas vykdomas naudojant specialios paskirties sunkvežimius su presais, specialia konteinerių kėlimo įranga, ir bortinius sunkvežimius (jais vežamos pačių klientų presuotos žaliavos). Ši įmonė suinteresuota organizuoti PET butelių surinkimą visos Lietuvos mastu, todėl dideli kiekiai sukauptų ir kokybiškai atskirtų PET butelių gali būti superkami. 2001 metų pradžioje buvo galutinai sukonstruota ir įdiegta PET butelių rūšiavimo, smulkinimo ir plovimo linija. Šios linijos pajėgumų dėka galima sutvarkyti mažiausiai 100 t PET pa
akuotės per mėnesį, t.y. visus PET butelius, susidarančius Vilniaus mieste, jeigu būtų gerai organizuotas šių atliekų surinkimas. Tvarkant PET butelius ne tik gaminama nauja produkcija (žaliava), bet ir prailginamas sąvartyno eksploatavimo laikas.
Nerūšiuotų komunalinių atliekų vežime – 32 darbuotojų, kurie dirba brigadose po 4 žmones, iš kurių du vairuotojai ir 2 pagalbiniai darbininkai. Veždami nerūšiuotas buitines atliekas yra įsipareigojama palikti švarią ir tvarkingą konteinerių aikštelę. Klientui pageidaujant pagal iš anksto suderintą grafiką periodiškai plaunami ir dezinfekuojami jų teritorijoje pastatyti konteineriai specialios įrangos pagalba, yra galimybė įrengti konteinerių užrakinimo spynas.

PLANAVIMAS

Visos organizacijos ilgalaikius planus kuria pagrindiniai akcininkai, pasitelkę į pagalbą vadybininkus. Akcininkų susirinkimuose planuojamas kitų įmonių pirkimas, tolesnė plėtra.

Planai savaitei sudaromi kiekvieną antradienį technikos direktoriaus kartu su komercijos skyriumi. Šiame susirinkime aptariami ir peržvelgiami sekančios savaitės darbo planai, derinami maršrutai ir nustatomos užduotys.

Kasdienes (operatyvines) užduotis skiria dispečerė, kuri nurodymus gauna tiesiogiai iš komercijos vadovo, kuris turi suderintą su klientai atliekų išvežimo grafiką. Tada duodami nurodymai atsakingam vairuotojui (-iams).

SKATINIMAS

Pokalbyje buvo paminėtas pagrindinis darbuotojų skatinimas – skatinimas pinigais, t.y. metinės ir ketvirtinės premijos, kitoks skatinimas būtų – įsakymai, kuriuos privalu vykdyti.

Šios, kaip ir visų kitų įmonių pagrindinis skatinamasis elementas yra konkurencija, nors ši įmonė kol kas ir neturi sau lygių konkurentų, bet tam kad jų ir neatsirastų yra at

tiduodama gana daug pastangų.

Šios organizacijos korporacinės kultūros ypatybės yra: nemažas atlyginimas, pastovaus darbo garantijos, nes šis verslas savo veikla yra labai naudingas ties vartotojui, ties tiekėjui, kadangi didelių konkurentų nelabai ir yra, o be to įmonė sėkmingai dirba jau 8 – ius metus.

Atlyginimas yra skiriamas atsižvelgiant į pareigas bei darbo stažą. Vadybininkai prie nustatytos algos gauna sutartyje numatytą procentą nuo sudarytos sutarties vertės. Yra mokama ir už viršvalandžius, taikant dvigubą valandinį apmokestinimą.

Atlyginimo didis neatsiejamas nuo atlikto darbo kokybės bei greičio, būtent pagal tai yra vertinamas darbuotojas, nes šioje įmonėje greitas darbo atlikimas vienas iš vertingiausių aspektų. Žmogus mokantis suderinti greitį su kokybe yra vertinamas kaip vienas iš geriausių.

KONTROLĖ

Vieni darbuotojai (kai kurie vairuotojai ir jų pagalbininkai), kaip jau buvo minėta, dirba iš anksto numatytu maršrutu, jų darbą tikrina technikos direktorius, tikrinama pagal tai, kaip atliekamas darbas, t.y. ar visi dienos darbai buvo laiku atlikti (taip kaip buvo numatyta).

Kiti darbuotojai kasdien gauna užduotis iš dispečerės, kuri ne tik jas skiria, bet ir prižiūri, kad viskas būtų laiku ir deramai atlikta.

Nerūšiuotų komunalinių atliekų vežimo dalinys dirba pagal iš anksto numatytą maršrutą, maisto atliekų surinkimo, statybos ir griovimo bei specifinių pramoninių atliekų vežimo, PET atliekų perdirbimo daliniai dirba pagal dispečerės paliepimus.

Pasitaikantis nukrypimai nuo numatytos proceso eigos šalinami darbuotojams dirbant viršvalandžius, ir jei šis nukrypimas įvyko dėl jų kaltės, už šiuos viršvalandžius nemokama.

Už pareigų neįvykdymą baudžiama papeikimais, piniginėmis nuobaudomis.

IŠVADOS
mano nuomone, susieti atitinka/apibūdina mano nagrinėjamos įmonės valdymą, čia valdymą galima apibūdinti kaip priemonę ar priemonių visumą (planavimo, organizavimo, motyvacijos ir kontrolės procesai) organizacijos tikslams pasiekti ir kartu kaip sąryšį tarp valdančiojo ir valdomojo, kurių veiklos, nulemiamos aplinkos, pagrindas yra tikslas.
Remiantis pokalbiu ir knygų apibrėžimais susidariau nuomonę, kad organizacija – tai kartu tam tikroje struktūroje dirbančių žmonių, sudarančių tikslingas ir pakankamai savarankiškas grupes, sistemą, siekiančią bendrų tikslų įgyvendinimo ir kurios veikla yra koordinuojama.
Organizavimas vienas iš būtiniausių organizacijos sudarymo elementų, nes be organizacijos neįmanoma pradėti jokios veiklos.
Visi literatūros šaltiniai, bent tie kuriuos peržiūrėjau, teigia, kad skatinimas (motyvavimas) viena iš efektyvesnių valdymo priemonių, nes jis parodo darbuotojui jo darbo prasmę. Mano nagrinėtoje organizacijoje vadovaujamasi tik piniginiu skatinimu arba įsakymais, kai tuo tarpu literatūra mini daug daugiau skatinimo priemonių, bet tarp jų ekonominiai (piniginiai) metodai užima pirmą vietą.
Dar vienas panašumas tai planavimas, nes organizacija negalėtų egzistuoti be iš anksto sudaryto ir pastoviai papildomo veiklos plano, kaip strateginio, taip ir kasdieninio, nes be jo sugriūtų visa įmonės veikla (netektų sistemingumo).
„Kontrolė – tai procesas užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą.“
„Kontrolė reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus, instrukcijas.“
Taigi kontrolė reikalinga, kad organizacijos veikla veiktų sistemingai ir reguliariai. UAB „Švarus miestas“ kontrolė vykdoma gana sėkmingai, nes pokalbio metu nebuvo paminėti rimtesni sistemingo darbo pažeidimai.

Leave a Comment