UAB “Telša” valdymo praktika

Įvadas

Šio darbo tikslas yra panagrinėti įmonės UAB “TELŠA” valdymo sistemą, paanalizuoti valdymo funkcijas ir kaip jos yra vykdomos tiekiamo produkto kokybės atžvilgiu. Šiam tikslui įgyvendinti paanalizuosiu valdymo funkcijas praktiškai. Prieš pradedant visa tai nagrinėti, trumpai pristatysiu įmonę UAB “TELŠA”: Uždaroji akcinė bendrovė “TELŠA” jau 7 metus dirba stogų dengimo ir stogų medžiagų pardavimo srityje. Didelė praktinė patirtis, naudojant stogų dangas, geras remontuojamų stogų specifikos žinojimas užtikrina techniškai teisingų sprendimų, remontuojant stogus taikymą. Patyrę, profesionalūs ir kvalifikuoti darbuotojai, turėdami diagnostine įranga, tiksliai nustato remontuojamo stogo būklę ir defektus bei numato būdus jiems pašalinti. UAB “TELŠA” suteikiama teisė rengti stogų defektų diagnostikos ir remonto projektus; teikti inžinerines konsultacijas stogų įrengimo klausimais. Taip pat firma yra atestuota ir stogų dengimo , vidaus apdailos darbams.Per savo veiklos laikotarpį UAB “TELŠA” įrengė apie 1000 kv.m. šlaitinių ir apie 70000 kv.m. lėkštų sutapdintų stogų bei atliko nemažai remonto darbų. Firma sėkmingai bendradarbiauja su generaliniais rangovais , dirbama subrangovo pagrindais.Stogų dengimui firma naudoja tik sertifikuotas medžiagas, kurias pakloja atestuoti stogdengiai. Darbai yra atliekami visoje Lietuvoje.Firmoje dirba 45 darbuotojai. Tarp jų 10 administracijos darbuotojų;5 vadovai; 30 darbininkų;darbuotojų saugumui užtikrinti yra įkurta darbų saugos tarnyba. UAB “TELŠA“ veiklos devizas:Patikimumas – Kokybė – Ilgaamžiškumas – Mažiausia kaina

Bendrovės UAB “TELŠA ” valdymas

Organizavimas. Bendrovės vadovybė yra apibrėžusi įmonės tikslus kokybės atžvilgiu. Kokybės valdymo tarnyba ir kokybės valdymo sistema yra įteisinta Gen. Direktoriaus įsakymu. Suprasdama kokybės svarbą, vadovybė prisiima atsakomybę už tokios sistemos funkcionavimą, gyvybingumą, nuolatinį tikrinimą ir tobulinimą. Svarbiausi organizavimo uždaviniai yra: valdymo ir gamybos struktūrų nustatymas, technologinių procesų parinkimas, procesų suskirstymas į operacijas, gamybos priemonių išdėstymas, darbo vietų sutvarkymas ir jų veiklos suderinimas, gamybos aptarnavimas.Šiems uždaviniams įvykdyti yra skiriamas gamybos direktorius. Jis valdo užsakymus (statybas) ir gamybinius padalinius pagal matricinę valdymo sistemą.

Bendrovės valdymo sistema remiasi tarnybų ir darbuotojų pareigybiniais nuostatais, sudarytais visiems ITD ir linijiniams darbuotojams, taip pat kokybės ir darbų saugos tarnyboms. Kokybės valdymo sistemai vadovauja techninis direktorius su kontrolės tarnybos pagalba.

ĮMONĖS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI.Eil.Nr Operacijos TD GA Vadovas TT vadovas KT vadovas Buchalte-rija Mechanikas SV1 Statybinių medžiagų priėmimas J A K J D2 Gaminių ir konstr. Priėmimas J K J A3 Stat. Medž. Laikymas bendrovės bazėje J A K J J4 Gaminių sandėlia-vimas ir priežiūra objekte J K A5 Gamybos paruošimas T A D D D6 Mechanizacijos prie-monių priežiūra J A D7 Gamybos proceso kokybės kontrolė D K A8 Naujų statybos tech-nologijų diegimas A D D D D9 Personalo apmo-kymas naujiems procesams atlikti D A D D10 Baigto produkto priėmimas D D A D11 Kokybės būklės ana-lizė vadovybės posė-dyje (kas 3 mėnesiai) D D D A D

A – atsakingas už procesą asmuo,K – kontroliuojantis procesą asmuo,D – dalyvaujantis procese asmuo,J – gaunantis informaciją asmuo,T – priimantis sprendimą ir tvirtinantis asmuo,GA – gamintojo atstovas,TT – tiekimo tarnyba,SV – statybos vadovas,TD – techninis direktorius,KT – krovinių tarnyba.

Skatinimas. Siekiant užtikrinti pastovią atliekamų darbų kokybę direktoriaus įsakymu yra nustatyta apmokėjimo ir premijavimo tvarka. Sėkminga atlygio sistema skatina darbuotojus gerinti darbą. Organizacijoje yra labai svarbu rūpestingai nustatyti atlyginimus, parinkti tinkamiausią jų rūšį. Mano nagrinėjamoje įmonėje yra paplitęs materialinio ir moralinio skatinimo derinimas.Užduotys ir rezultatai siejami su atlygiu už darbą, būtina kad visi darbuotojai susipažintų su abiejų dalių skaičiais.Vadovams svarbu, kad kiekvienas suprastų atlygio, premijavimo sistemą ir turėtų galimybę imtis uždavinių, kurių įvykdymo tikimasi, ir matytų savo darbą išreikštą skaičiais. Tada žmonės suvokia, dėl ko dirba, kokios iš to turės naudos.

Premijavimas esti įvairių formų, gali būti padalijami pinigai, sutaupyti darbuotojų pastangomis.Vykdomas ir moralinis skatinimas – nuo dovanų iki švenčių ir pobūvių.Kontrolė. Bendrovė sudarydama sutartį su statybinių medžiagų tiekėjais, atsižvelgia į tiekiamų produktų technines charakteristikas, kurios privalo atitikti LR galiojančių normatyvinių dokumentų ir projektų reikalavimus, turėtų atitikties sertifikatus. Pasirenkant tiekiamas medžiagas iš užsienio, prioritetas teikiamas gamintojams įdiegusiems ISO kokybės sistemą.Perkant statybines medžiagas, jas tikrina ir atsako paskirtas UAB darbuotojas (materialiai atsakingas). Detaliau apie tiekiamo produkto kontrolę atsakingi darbuotojai pavaizduoti matricoje:Pavadinimas SV KT TT GA TDStatybos medžiagų priėmimas D K A D JGaminių ir konstrukcijų priėmimas A K D D TStatybinių medžiagų laikymas bendrovės bazėje J K A – JGaminių sandėliavimas ir priežiūra objekte A K J J J

Už produktų išsaugojimą bendrovės sandėliuose atsakingas darbuotojas pagal pareigybines instrukcijas ar pareigas nurodytas darbo sutartyje. Už gautus gaminius ir statybines medžiagas objekte atsakingas statybos vadovas, kuris privalo užtikrinti produkto apsaugą nuo grobstymo iki gadinimo.Nustačius produkto neatitikimą, pagal priimtą sprendimą GS sudaro išlaidų sąmatą nuostoliams padengti jį taisant, panaudojant kitai paskirčiai ar utilizuojant.Jei neatitikimas nustatytas dėl tiekėjo kaltės, produktas gali būti pataisytas ar utilizuotas tiekėjo sąskaita arba tiekėjas tai atlieka savo jėgomis. Tokios sąlygos su tiekėju nustatomos sutartyje.Jei neatitikimas nustatytas dėl bendrovės kaltės, produktą sandėliuojant, transportuojant ar panaudojant, taisoma bendrovės kaltų darbuotojų sąskaita.

PAGRINDINIAI KOKYBĖS KONTROLĖS DARBAI, OBJEKTAI IR VYKDYTOJAI STATYBOS AIKŠTELĖJEITD operacinė kontrolė Priimamoji kontrolė Inspekcinė kontrolėKontrolės būdai ir atlikėjai

Kontrolės Objektai Vizualiai Matavimo prietaisais Laboratoriniai bandymai Geodezinė kontrolė Darbų vadovas Techninis prižiūrėtojas Autorinė priežiūra Techninis direktorius Projektavimo įmonė Techninis direktorius ar įgaliotas asmuo Priešgaisrinė, higienos priežiūra Darbų saugos priežiūra Statybos inspekcija

Projektinės-samatinės dokumentacijos kompleksiškumas X X Projektinių spren-dimų racionalumo įvertinimas X X Gamybos paruoši-mas, SDTP sudarymas X X X Statybos aikštelės pri-ėmimas ir paruošimas X X X X X X Statybinių medžiagų ir gaminių kontrolė X X X X Paslėpti darbai. Operacinė kontrolė X X Statybinių medžiagų ir gaminių labora-torinė kontrolė X X X X Statybos-montavimo darbų laboratorinė kontrolė X X X X Statybos-montavimo darbų apžiūrėjimas X X X X X X XStatybos-montavimo darbų kontrolė matavimo prietaisais X X X X X Nuokrypos, koordinatės, išmatavimai ir pan. X X X X X X X X XPriimamos kontrolės objektai:-atskiri elementai X X X X X X-etapai X X X X X X X-užbaigti darbai X X X X X X X X X X XInspekcinės kontrolės objektai X X X X X XBendrovėje funkcionuojanti kokybės kontrolės sistema ir kokybės tarnyba patvirtinta generalinio direktoriaus gamybiniu įsakymu leidžia valdyti gamybos procesą iki perduodant klientui užbaigtus darbus. Sistema padeda kvalifikuotai atlikti statybos darbus, užtikrina reikiamą aukštą kokybės lygį ir nuolatinį jo gerinimą.Sudėtingiems statiniams rangovas sudaro statybos darbų technologijos projektą (SDTP) , kuris nustato statinio statybos grafiką, technologinių procesų eiliškumą, resursų poreikius ir jų gavimo galimybes, statybos aikštelės organizavimą ir aprūpinimą mechanizmais ir kitais resursais.Statybos darbams vadovauti skiriamas nustatyta tvarka atestuotas statybos vadovas, kurio teises ir pareigas bei atsakomybę nustato STR 1,02,04:1997 (išskyrus atvejus kai, statybos vadovo pareigybė neprivaloma). Užsakovui pateikus leidimą statybai ir projektinę dokumentaciją, sudarius rangos sutartį, bendrovė aktu priima statybos aikštelę ar kt. Statybos darbai pradedami, tik statybos vadovui gavus techninį Direktoriaus leidimą. Statybos darbai vykdomi laikantis įprastų statybos ciklų, šiuo atveju: stogų įrengimas, vidaus apdaila.
Produkto darymo proceso kokybės kontrolė. Bendrovė UAB “TELŠA ” visoje savo veikloje labai didelę reikšmę skiria savo tiekiamo produkto kokybės bei gamybos proceso kontrolei. Statybos vadovas vykdo statybos darbus pagal SDTP, kasdieną surašydamas darbų vykdymo žurnale panaudotas konstrukcijas, gaminius ir medžiagas, darbo vietą, sąlygas, pagal darbų eigą priduoda kliento atstovui TP paliepiamus darbus ir įformina atitinkamus aktus.Statybos vadovas proceso metu kontroliuoja ir atsako už atliekamų darbų kokybę pagal projekto ir Saugos Tarnybos reikalavimus. Statybos vadovas baigiantis darbo pamainai, priima darbus iš brigadų pagal darbo instrukcijas ir tipines detales vizualiai ir matuojant. Esant neatitikimui, brigada, grandis ar darbininkų grupė nepradeda darbo ar jo netęsia, kol neištaiso neatitikimo.Neatitikimai firmoje taisomi:• Nedelsiant, sustabdant ar nesustabdant kitus darbus, priklausomai nuo situacijos,• Išardant ar iš naujo atliekant elementą,• Ištaisant, sudarius priemones nustatytu terminu.Ištaisius neatitikimą, atliekama pakartotinė kontrolė, dalyvaujant Krovinių tarnybai, Statybos vadovui ir esant reikalui, kliento atstovui. Pagal proceso eigą kokybės kontrolę atlieka Statybos vadovas, Krovinių tarnyba, Techninis direktorius.Kas mėnesį bendrovės vadovybės posėdyje aptariama kokybės būklė bendrovės objektuose, pagal vadovo informaciją.Rangovas yra pilnai atsakingas už nekokybiškai atliktus darbus per sutartyje numatytus garantinius terminus, bet ne trumpesnius, kaip statybos darbų 5m., paslėptų statinio elementų 10m. Statybos brokas šalinamas bendrovės sąskaita.

IšvadosVisa statybinių medžiagų ir konstrukcijų produkcijos kokybės operacinė kontrolė kaip ir privaloma teoriškai pagal standartus ir technines sąlygas yra vykdoma įmonės laboratorijos, taip pat techninio kontrolės skyriaus.Statybos darbams vadovauti bei kontroliuoti yra skiriami atestuoti statybos vadovai.Pagal turimus įmonės duomenis kontrolės valdymas sudaro dideles išlaidas.

Naudota literatūra1. Zavadskas E.K., Minkšta P., Sakalauskas R., Šimkus J.R. Statybos organizavimas. Vilnius: Petro ofsetas,2001.2. Statybos valdymas. Atsakingas redaktorius J. Bivainis. Vilnius: Amžius,1993.

3. Paliulis N. Vadybos pagrindai. Vilnius: Technika,1998.4. Duomenys iš įmonės UAB “TELŠA”.