UAB steigimas

1. UŽDUOTIES PAGRINDIMAS

1.1. Studentė Ixxxxxxxxxxxxxx, studento bilieto
1.2. Užduotis: “Įmonės steigimas ir valdymo organizavimas”.
1.3. Pagrindinės užduoties sąlygos:

Įmonės pavadinimas – UAB “INGRIDA”.
Steigėjų skaičius – 3 fiziniai asmenys: Nijolė Aganauskienė, Audrius Balabonas, Jonas Augys.

Įstatinio kapitalo dydis – 210 000 (du šimtai dešimt tūkstančių ) Lt.;
Išleistos paprastos vardinės akcijos –210 vnt.;
Akcijos nominali vertė: 1000Lt.

Akcininkai turintys akcijas:

Nijolė Aganauskienė -90 paprastųjų vardinių akcijų;

Audrius Balabonas -60 paprastųjų vardinių akcijų;

Jonas Augys -60 paprastųjų vardinių akcijų.

Valdymo organų sistema: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, administracijos vadovas (VAS-V-AV).

2. PARENGTŲ DOKUMENTŲ(PROJEKTŲ) SĄRAŠAS

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigimo sutartis.
2.2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai (visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, prranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą, kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės valdybą ir revizoriaus pareigas iškėlimo prašymas, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, steigimo ataskaita).
2.3. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” įstatų projektas.
2.4. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” valdybos darbo reglamento projektas.
2.5. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” revizoriaus darbo reglamento projektas.
2.6. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” administracijos vadovo darbo reglamento projektas.
2.7. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” vidaus darbo tvarkos taisyklės.
2.8.Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos nuostatai

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

“INGRIDA”

STEIGIMO SUTARTIS

Jonava, Du tūkstančiai tretieji metai,

Šiuo įmonės steigiamuoju aktu, vadovaujantis Lietuvos respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kiitais teisės ir norminiais aktais ir atsižvelgiant į steigėjo poreikius ir interesus, steigiama Uždaroji akcinė bendrovė „INGRIDA” , kuri toliau vadinama – Bendrove.

1. BENDROVĖS STEIGĖJAI

Bendrovės steigėjai fiziniai asmenys:

1. Nijolė Aganauskienė, a/k 1111111111, gyv.:

2. Audrius Balabonas, a/k 1111111111, gyv.:

3. Jonas Augys, a/k 1111111111, .

Toliau šie asmenys vadinami steigėjais.

2. STEIGIAMOS BENDROVĖS ST

TATUSAS , PAVADINIMAS IR ADRESAS

2.1. Pagal šią sutartį steigiamos bendrovės pilnas pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė “INGRIDA”, sutrumpintas pavadinimas – UAB “INGRIDA”.
2.2 Bendrovės buveinė: Vytauto 11, Jonava, Lietuvos Respublika
2.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles, ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmoketi už akcijas.
2.4. Bendrovė įgyja juridinio asmens teises nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre dienos. Jos steigimą, registravimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai aktai, bendrovës įstatai ir ši sutartis.
2.5. Bendrovė steigiama neribotam laikui.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJŲ APMOKĖJIMAS

3.1 Bendroves istatinis kapitalas formuojamas tik iš įnašų, gautų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigyja tik Bendrovės steigėjai. Akcijos viešai neplatinamos.

3.2 Bendrovės įstatinis kapitalas iki jos įregistravimo suformuojamas iš steigėjų įnašo ir yra lygus 210 000 (du šimtai deešimt tūkstančių) litų. Visas įstatinis kapitalas padalintas į 210 (du šimtus dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. 1 Vienos akcijos nominali vertė ir emisijos kaina– 1000,00 (vienas tūkstantis) litų.
3.3 Įstatinio kapitalo dydžio pakeitimus atlieka visuotinis akcininkų susirinkimas.
3.4. Nuosavybės teisės į pasirašytas Bendrovės akcijas įrodymu yra ši sutartis ir po Bendrovės įregistravimo įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurios yra tvarkomos bendrovėje.

3.5. Bendrovės paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas turtines ir neturtines teises. Viena Bendrovės paprastoji vardinė akcija steigiamajame susirinkime suteikia jos savininkui vieną balsą.
3.6 Akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tv

varka:

Nijolė Aganauskienė, a/k 1111111111, gyv.: ,- įsigyja 90 (devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 90000 (devyniasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) litų;

Audrius Balabonas, a/k 1111111111, gyv.: , Jonava,- įsigyja 60 (šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų;

Jonas Augys, a/k 1111111111, gyv. , Jonava,- įsigyja 60 (šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų;
3.7. Steigėjų įnašai atliekami pinigais. Piniginį įnašą, ne mažesnį kaip įsigyjamų akcijų skaičius emisijos kaina, už pasirašytas įsigyjamas akcijas steigėja N.Aganauskienė įneša į banko įstaigoje atidarytą steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą.
3.8. Piniginis įnašas turi būti visa suma įneštas ne vėliau kaip per 30 dienų po šios steigimo sutarties sudarymo datos.
3.9. Steigėjų įnašas už įsigyjamas akcijas gali būti grąžinamas tik neįregistravus Bendrovės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. .
3.10. Jeigu steigejas per nustatyta termina neišmoka inašų už pasirašytas akcijas, jis privalo sumoketi 0,05 % delspinigius nuo neįmoketos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Nesumoketos sumos išieškomos teismine tvarka.

4. STEIGĖJŲ ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1 Turtinės teises:
1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
4)pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems ak

kcininkams atšaukti;
5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
6) perleisti ar visas, ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Ši teisė yra ribojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
4.2 Neturtinės teisės:

1)dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuopju balsu. Kiekviena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui akcininku susirinkime suteikia vieno balso teisę;
2) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą, kaip nustatyta bendrovės įstatuose;
3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

4) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
4.3 Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

4.4 Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
4.5 Bendrovės steigejai turi pirmumo teisę įsigyti bendrovės akcininkų parduodamas akcijas, o taip pat įsigyti bendrovės turto dalį, kai bendrovė likviduojama.

5.STEIGĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bendrovės Steigėjai įgalioja Nijolę Aganauskienę Bendrovės ir jos įstatų registravimo laikotarpiu:
5.1.1. atidaryti Steigėjų įnašo kaupimo sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikos bankų;
5.1.2. steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandorius, susijusius su Bendrovės steigimu, kitas civilines sutartis Bendrovės steigimo dokumentams parengti ir Bendrovei įregistruoti;
5.1.3. parengti Bendrovės įstatų projektą ir kitus Bendrovės registravimui reikalingus dokumentus, suderinti juos ir teikti tvirtinimui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.1.4. savo parašu tv

virtinti visus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės registravimu;
5.1.5. atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, kitose įstaigose, įmonėse Bendrovės registracijos laikotrpiu ir ją įregistruojant įmonių registre;
5.1.6. per septynias dienas nuo Bendrovės įregistravimo datos, perduoti Bendrovės administracijos visus dokumentus, sandorius ir įgytą Bendrovės vardu turtą.

5.2. Steigiamojo akcininkų susirinkimo metu ir po jo steigėjai įgyja turtines ir neturtines akcininkų teises proporcingai turimų akcijų skaičiui.

5.3. Steigėjų turtinės ir neturtinės teisės yra nustatytos Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės steigėjai yra taip pat ir Bendrovės akcininkai.

6. STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS IR INFORMACIJOS STEIGĖJAMS PATEIKIMAS

6.1. Šioje steigimo sutartyje įvardytas Steigėjų įgaliotas asmuo privalo paruošti įmonės steigimo ataskaitą ir per 20 dienų po to, kai paskirtas Steigėjų įmokėjo visus įnašus, parengia Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę ir kitus su steigiamuoju susirinkimu susijusius dokumentus, sušaukia steigiamąjį dalyvių (akcininkų) susirinkimą.
6.2. Iki steigiamojo susirinkimo šaukimo įgaliota steigėja Nijolė Aganauskienė turi gauti kitų steigėjų sutikimą dėl susirinkimo datos, laiko ir vietos.
6.3. Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę ir nutarimų projektus bei kitą su tuo susijusią informaciją įgaliotas steigėjas turi pateikti kitiems Bendrovės steigėjams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki steigiamojo susirinkimo sušaukimo dienos. Steigėjų siūlymu steigiamojo susirinkimo darbotvarkė turi būti papildyta jų siūlomais darbotvarkės klausimais.

7.STEIGIMO KAŠTŲ KOMPENSAVIMAS

7.1. Steigėjai apmoka sąskaitas ir už darbus ar paslaugas pagal sutartis, kurios buvo būtinos Bendrovės steigimui ir įregistravimui, taip pat vykdant pavedimus ir įsipareigojimus pagal šią steigiamąją sutartį..

7.2. Visos Bendrovės steigimo išlaidos ir atlyginimai už steigimą turi būti pateikti steigimo ataskaitoje steigiamajam akcininkų susirinkimui.
7.3. Bendrovės steigimo kaštai kompensuojami ir atlyginimas už steigimą išmokamas tretiesiems asmenims, jei su jais buvo sudarytos civilinės sutartys, o Steigėjams ar kitiems įgaliotiems asmenims – jei steigimo išlaidos pagrįstos dokumentais.

8.STEIGĖJŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Steigejas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs isipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, privalo atlyginti kitam steigejui del to turėtus nuostolius. Nuostoliais suprantamos išlaidos, turto sugadinimas, arba jo praradimas. Netiesioginiai nuostoliai arba negauta nauda neatlyginami.
8.2. Steigejai atleidžiami nuo atsakomybes už dalini ar visiška šia sutartimi prisiimtu isipareigojimu neivykdyma, jeigu ji salygojo neiveikiamos jegos aplinkybės, kurių atsiradimo sąlygų nei vienas steigėjas negalėjo numatyti, nei panaikinti. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, steigėjas privalo per 3 dienas raštu informuoti kitus steigėjus. Pranešime turi būti nurodytas tų aplinkybių pobūdis, jų įtaka įsipareigojimų įvykdymui ir jų įvykdymo terminui.
8.3. Steigėjui dėl savo kaltės laiku neišsiuntus pranešimo, nurodyto 8.2. punkte, jis privalo atlyginti kitiems steigėjams visus nuostolius, atsiradusius dėl nepranešimo ar dėl nesavalaikio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1 Ginčai ir nesutarimai, vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų keliu.

9.2 Tuo atveju, kai ginčai derybų keliu neišsprendžiami, jie sprendžiami teismine tvarka Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS.

10.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir netenka galios, jei Bendrovė nebuvo įsteigta per šešis mėnesius nuo šios steigimo sutarties pasirašymo datos.
10.2. Tuo atveju, jei per 4 mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo datos nebus įregistruoti Bendrovės įstatai, ši steigimo sutartis bus laikoma netekusi galios, o Steigėjų įnašai į Bendrovės kapitalą grąžinami per 15 d. nuo įregistravimui skirto laiko pasibaigimo dienos.
10.3. Ši steigimo sutartis tuo pačiu yra ir akcijų pasirašymo sutartis.
10.4. Steigimo sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik Steigėjų raštišku sprendimu. Bet kokie pakeitimai ar papildymai, atlikti raštu ir patviritinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Steigėjų yra laikomi šios steigimo sutarties neatskiriama dalimi.
10.5. Nei vienas iš steigėjų neturi teisės iš dalies ar visiškai perduoti tretiems asmenims savo steigimo teisių ir pareigų
10.6. Steigėjai su Bendrovės įstatais susipažinę ir įsipareigoja vykdyti juose įvardytas sąlygas.
10.7.Siunčiama pagal šią sutartį arba susijusi su ja informacija (pranešimai) privalo būti įforminta raštu ir laikoma pateikta tinkama forma, jeigu ji išsiūsta registruotu paštu, faksu, teletaipu arba pristatyta asmeniškai steigėjų adresais.

10.8. Steigėjai įsipareigoja per 3 dienas informuoti vienas kitą apie adresų pasikeitimu

10.9. Ši sutartis pasirašyta penkiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas paliekamas šią steigimo sutartį patvirtinusiame notarų biure, vienas – Jonavos Savivaldybės Rejestro tarnyboje, o likę tris atiduodami steigėjams.

Steigėjai:

Nijolė Aganauskienė ______________________

(parašas)

Audrius Balabonas ________________________

(parašas)

Jonas Augys ________________________

(parašas)
Jonava, 2003m.

Aš,______________________________,Jonavos notarų biuro notarė patvirtinau šią steigimo sutartį. Steigėjai Nijolė Aganauskienė, Audrius Balabonas ir Jonas Augys šią sutartį pasirašė mano akivaizdoje. Jų asmenybės nustatytos pagal pasus.

Registro Nr.________________

Rinkliava ________________

Notarė ________________
4. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DOKUMENTAI

4.1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA”
Steigiamojo akcininkų susirinkimo
Darbotvarkė

1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigėjų įnašų tvirtinimas, steigimo ataskaitos tvirtinimas.

2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” įstatų tvirtinimas.

3. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” valdybos narių rinkimai, valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

4. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” revizoriaus rinkimai, darbo reglamento tvirtinimas, atlyginimo nustatymas.

4.2.Paštu siunčiamo pranešimo apie steigiamojo akcininkų susirinkimo sušaukimą pavyzdys:
Akcinės bendrovės “INGRIDA”
Akcininkų dėmesiui

P R A N E Š I M A S
2003

Jonava

Akcininkui ____________________

gyv. __________________________

Pranešame, kad vadovaujantis 2003 m. __dienos uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigimo sutarties punktais Nr. 5.1- 5.3 organizuojamas steigiamasis uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” susirinkimas, kuris įvyks 2003 metų ____mėnesio __dieną. Susirinkimo vieta – Vytauto 11, Jonava.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigėjų įnašų tvirtinimas, steigimo ataskaitos tvirtinimas.

2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” įstatų tvirtinimas.

3. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” valdybos narių rinkimai, valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

4. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” revizoriaus rinkimai, darbo reglamento tvirtinimas, atlyginimo nustatymas.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 800 valandos. Susirinkimo pradžia 900 valandą.
Atvykstant į susirinkimą reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkas, norintis įgalioti kitą asmenį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime,įgaliojimą privalo patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.

Nijolė Aganauskienė

4.3 Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės “Ingrida” valdybą ir revizoriaus pareigas iškėlimo prašymo pavyzdys:

Akcinės bendrovės “INGRIDA”
Akcininkų dėmesiui

P R A Š Y M A S
2003
Jonava
Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininkė Nijolė Aganauskienė, turinti 90 akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, kas sudaro 43 % visų bendrovės akcijų suteikiančių balsų, pagal 2003 metų gruodžio mėn. 10 dienos šaukiamo steigiamojo akcininkų susirinkimo darbotvarkę kandidatais siūlo:

1. Kandidatais į valdybos narius siūlo:
1) uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininkę Nijolę Aganauskienę.
2) uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininką Audrių Balaboną.
3) uždarosios akcinės bendrovės „INGRIDA“ akcininką Joną Augį.
2. Kandidatu į revizoriaus pareigas siūlo Rasą Jonaitytę.

Nijolė Aganauskienė

4.4. Visuotinio akcininkų steigiamojo susirinkimo protokolo projektas:
Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA”
Steigiamojo akcininkų susirinkimo

PROTOKOLAS Nr. 1
2003
Jonava

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai:
1) Nijolė Aganauskienė, a/k 00000000000, turinti 90 akcijų, t.y.90 balsų;
2) Audrius Balabonas, a/k 00000000000, turinti 60 akcijų, t.y. 60 balsų;
3) Jonas Augys, a/k 00000000000, turinti 60 akcijų, t.y. 60 balsų.
Viso – 210 akcijų (210 balsų), kas sudaro 100%. visų turimų akcijų skaičiaus.

Susirinkimo pirmininkas – Nijolė Aganauskienė
Susirinkimo sekretorius – Jonas Augys
Įgaliotas akcininkas –Audrius Balabonas

Susirinkimo pirmininkas paskelbė darbotvarkę:
1.UAB “Ingrida” steigėjų įnašų tvirtinimas.Steigimo ataskaitos tvirtinimas.
2.UAB “Ingrida” įstatų patvirtinimas.
3.UAB “Ingrida” valdybos rinkimai ir darbo reglamento tvirtinimas.
4.UAB “Ingrida” revizoriaus rinkimas, darbo reglamento tvirtinimas ir atlyginimo nustatymas .
Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Svarstyta: 1. Uždarosios akcinės bendrovės „INGRIDA“ steigėjų įnašų tvirtinimas.
Pranešėja Nijolė Aganauskienė supažindino kaip įvykdyti steigimo sutartyje numatyti akcininkų įsipareigojimai dėl pradinių įnašų įmokėjimo į bendrovės kaupiamąją sąskaitą.

1.1 Steigimo ataskaitos tvirtinimas.
Pranešėja Nijolė Aganauskienė supažindino kaip įvykdyti steigimo sutartyje numatyti įgaliojimai dėl įmonės steigimo.

Nutarta: 1.1. Patvirtinti, kad sutinkamai su 2003-10-10 dienos steigimo sutarties punktais 3.6, 3,7 ir 3.8 yra atlikti pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas į steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą steigėjų N.Aganauskienės ,A.Balabono ir J.Augio.

1.2. Įpareigoti Nijolę Aganauskienę per keturis mėnesius nuo steigiamojo susirinkimo įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę “INGRIDA” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Svarstyta: 2. Bendrovės įstatų tvirtinimas.
Pranešėja Nijolė Aganauskienė supažindino su UAB ”INGRIDA” įstatais. Pranešėja informavo, kad bendrovės įstatai parengti laikantis LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Akcininkai su šių įstatų projektu supažindinti, projektui pritarta.

Nutarta: 2.1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” įstatus
Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Svarstyta: 3. UAB “INGRIDA” valdybos rinkimai ir darbo reglamento tvirtinimas
Pranešėja akcininkė Nijolė Aganauskienė valdybą pasiūlė išrinkti iš trijų narių. Pranešėja informavo, kad raštu gautas prašymas dėl kandidatūrų iškėlimo. Akcininkai buvo supažindinti su valdybos darbo reglamentu.

Nutarta: 3.1. Valdybą išrinkti iš trijų narių: akcininką Audrių Balaboną, akcininką Joną Augį ir akcininkę Nijolę Aganauskienę.

3.2 Patvirtinti valdybos darbo reglamentą.

Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Svarstyta: 4. UAB”INGRIDA” revizoriaus rinkimas, darbo reglamento tvirtinimas ir atlyginimo nustatymas.
Pranešėja – steigiamos bendrovės akcininkė Nijolė Aganauskienė informavo, kad raštu gautas prašymas dėl kandidatūros iškėlimo. Taip pat trumpai supažindino su revizoriaus darbo reglamentu, informavo, kad akcininkai buvo supažindinti su reglamento projektu. Pranešėjas pasiūlė nustatyti revizoriaus atlyginimą 1000 litų per mėnesį, sudarant su juo darbo sutartį.

Nutarta: 4.1. Revizoriumi paskirti Rasą Jonaitytę.

4.2. Patvirtinti revizoriaus darbo reglamentą

4.3.Patvirtinti revizoriaus atlyginimą -1000 Lt.

Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Visuotinio akcininkų susirinkimo Nijolė Aganauskienė
pirmininkas _____________________ (parašas)
Visuotinio akcininkų susirinkimo
sekretorius _____________________ Jonas Augys

(parašas)

Įgaliotas pasirašyti susirinkimo Audrius Balabonas
protokolą akcininkas: _____________________

(parašas)

4.5. Uždarosios akcinės bendrovės „Ingrida“ steigimo ataskaita:

Uždaroji akcinė bendrovė “INGRIDA”
STEIGIMO ATASKAITA

2003
Jonava

Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigėjų atstovė –Nijolė Aganauskienė parengė šią minėtos bendrovės steigimo ataskaitą, pateikiamą UAB “INGRIDA” steigiamajam akcininkų susirinkimui.
1.Bendrovės UAB “INGRIDA” steigimo išlaidos – 650 (šeši šimtai penkiasdešimt) Lt.
Šias išlaidas sudaro:
1.1. 70 (septiniasdešimt) Lt. LR valstybiniam patentų biurui už paraiškos bendrovės vardui (uždaroji akcinė bendrovė “Ingrida”) įregistruoti padavimą, liudijimo išdavimą.
1.2. 500 (penki šimtai) Lt žyminis mokestis Jonavos savivaldybei už įmonės įregistravimą;

1.3. 80 (šešiasdešimt) Lt atlyginimas notarui už sutarties ir parašų patvirtinimą:

2. Minėtas steigimo išlaidas padengė steigėja N.Aganauskienė.
3. Steigėjai už UAB “INGRIDA” išleistas akcijas sumokėjo 210 000 (du šimtai dešimt tūkstančių litų) Lt. Minėtą sumą steigėja N.Aganauskienė įnešė į UAB “INGRIDA” kaupiamąją sąskaitą.
4. Steigėjai įsigijo 210 (du šimtai dešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1000 (vienas tūkstantis) Lt.

5. Formuojant UAB “INGRIDA” įstatinį kapitalą, steigėjai neįnešė jokio turtinio (nepiniginio) įnašo.

6. Remiantis steigimo sutarties sąlygomis, siūloma, kad UAB “INGRIDA” kompensuotų steigėjos N.Aganauskienės steigimo išlaidas (iš viso 650 Lt.)

Steigėja
N.Aganauskienė

PROJEKTAS

Bendrovė įregistruota

Jonavos rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

200__m._______mėn.____d.

Įsakymu Nr._____________

Registravimo Nr._________

Kodas _________________

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
“INGRIDA”

Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS
1.1. UAB “INGRIDA” (toliau vadinama “bendrovė”), yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.

1.3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas bakuose ir savarankišką balansą.

1.4. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “INGRIDA”. Bendrovė turi antspaudą , kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika. Uždaroji akcinė bendrovė “INGRIDA”.Jonava”.

1.5. Bendrovės buveinė: Vytauto 11, Jonava, Lietuvos Respublika .

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
1.7. Bendrovės ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Pirmieji ūkiniai ir finansiniai metai prasideda nuo Bendrovės įregistravimo datos ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

2. PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS
2.1. Pagrindiniai bendrovės tikslai :
1) vartotojų poreikių tenkinimas didinant gamybą, prekybą, teikiant paslaugas;
2) pelno siekimas;
3) naujų darbo vietų sukūrimas;
4) ūkinės – komercinės veiklos plėtra.
2.2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis :
1) gamyba;
2) prekyba;
3) paslaugų teikimas.
2.3.Bendrovė gali užsiimti bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla.
2.4. Licenzijuojama ir nustatyta tvarka vykdoma veikla bus atliekama tik gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka visus reikalingus leidimus bei licenzijas.

3. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.
3.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą.
3.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.
3.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3.6.Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo suteikti papildomas savo prievolių įvykdymo garantijas kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui.

3.7. Informacija bendrovės laiškuose ir dokumentuose
3.7.1. Bendrovės dokumentuose ir Bendrovės filialo dokumentuose , kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

1) rejestras, kuriame bendrovė yra įregistruota, rejestro tvarkytojas ir jo adresas;

2) bendrovės kodas;

3) bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

4) bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

5) jei bendrovė yra likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis „likviduojama“.

3.8. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

4. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR REZERVAI

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.
4.2. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:
1) įstatinis kapitalas;
2) akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
3) perkainojimo rezervas;
4) privalomasis rezervas;
5) paskirstytinieji, nepaskirstytinieji rezervai;
6) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
7) dotacijos ir negrąžintos subsidijos;
8) atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).
4.3. Bendrovės įstatinis kapitalas 210000 (du šimtai dešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 210 (du šimtus dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1000(vienas tūkstantis) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažesne kaip 3/4 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu šio įstatymo numatyta tvarka Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo neįregistruojami, įstatinis kapitalas laikomas nepadidintu ar nesumažintu. Bendrovė gali sumažinti įstatinį kapitalą įstatymų numatytais atvejais ir tvarka arba teismo sprendimu ar kitais įstatymų numatytais atvejais. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo ar padidinimo registruojami įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įregistravus įstatų pakeitimus.
4.4. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, valdyba privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, ar likviduoti bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais.
4.5. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

5. BENDROVĖS AKCIJOS IR AKCIJŲ APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Bendrovė yra išleidusi paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė 1000Lt

5.2. Bendrovės išleistos ir išleidžiamos akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų ir akcijų registracijos dokumentuose, kuriuos tvarko Bendrovė. Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.3. Akcijos pasirašomos bendrovei ir fiziniam ar juridiniam asmeniui sudarant akcijų pasirašymo sutartį, išskyrus bendrovės steigimo atveju. Akcijų pasirašymo sutartimi viena šalis įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių naujų akcijų, o kita šalis – apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą. Už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako administracijos vadovas.
5.4. Akcijų apmokėjimas. Piniginia įnašai, apmokant už akcijas (išskyrus pirmosios laidos), pervedami į Bendrovės sąskaitą.

5.5. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Akcijų pasirašymo sutartyje turi būti nurodyti akcijų apmokėjimo terminai, tarp jų ir pradinio įnašo.
5.6. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir viso emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma.
5.7 Jei už kitų laidų (išskyrus pirmosios) akcijas pradiniai įnašai nemokami pinigais, tai visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta iš karto, per pradinių įnašų mokėjimo terminą. Faktinis įnašų perdavimas natūra apiforminamas sutartimi tarp akcininko, prduodančio turtą, ir Bendrovės.Turto vertintojų, vertinančių nepiniginius įnašus už akcinės bendrovės akcijas, ataskaita turi būti atskleista įstatymų nustatyta tvarka.
5.8. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ir perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje numatytą turtą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) bendrovės nuosavybėn.

5.9 Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato arba keičia visuotinis akcininkų susirinkimas savo nutarimu.
5.10. Akcijų perleidimas. Bendrovės akcijų savininkai gali parduoti ar kitaip perleisti savo akcijas ar jų dalį kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn, apie šį ketinimą raštu pranešę administracijos vadovui. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcininkas akcijas perleidžia kitam Bendrovės akcininkui. Pirmenybę įsigyti parduodamas Bendrovės akcijas turi esami Bendrovės akcininkai. Sutikimo perleisti akcijas galima neduoti tik tada, kai dalies akcijų perleidimas padidina akcininkų skaičių daugiau negu nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje.

5.11. Bendrovės išleistų akcijų negaliojimas. Akcijos yra negaliojančios ir nesuteikia jų savininkams turtinių ar neturtinių teisių, jeigu:

5.11.1. buvo išleistos į antrinę apyvartą pažeidžiant įstatymo reikalavimus;
5.11.2. Jeigu uždaroji akcinė bendrovė pakeitė pavadinimą, vienos rūšies akcijas į kitos, ji privalo padaryti jose atitinkamus įrašus.
5.12. Apie akcijų negaliojimą bendrovė privalo paskelbti periodinėje spaudoje.

6. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jo turimos akcijos.

6.2. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas.

6.5. Akcininkai turi šias turtines teises:
6.5.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
6.5.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
6.5.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis;

6.5.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;

6.5.5. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
6.5.6. perleistiar visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, gavus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą;

6.5.7. LR akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais reikalauti iš bendrovės grąžinti įnašus.
6.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:
6.6.1 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena 1000 (vieno tūkstančio) litų nominalios vertės paprastoji vardinė akcija jos savininkui akcininku susirinkime suteikia po vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.
6.6.2. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;

6.6.3. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus.Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
6.6.4. sudaryti sutartį su audito įmonę bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme;

6.6.5. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.
6.6.6. kitas šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas neturtines teises.

6.7. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

6.8. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

6.9. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų,turi teisę sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų bei lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka akcininkai, sudarę sutartį su audito įmone. Jei auditorius patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas, bet atlyginti ne daugiau kaip 1/4 bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Pakartotinio audito tuo pačiu klausimu išlaidos akcininkams nekompensuojamos. Bendrovės valdyba ir administracijos vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

6.10. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti. Apie įgaliojimo atšaukimą jis turi pranešti bendrovei raštu.
6.11. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
6.12. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės negali būti ribojamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ar kitų Bendrovės organų sprendimais, jei tokia teisė nesuteikta Lietuvos Respublikos įstatymais ar teismo sprendimu.

7. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

7.1. Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas,valdyba ir bendrovės administracijos vadovas- direktorius.

7.2.Bendrovės stebėtojų taryba nesudaroma.

8.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

8. VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso.

8.2. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali valdybos nariai bei administracijos vadovas, nors jie ir nėra akcininkai. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

8.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
8.3.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus(išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 39 str. 6 d., 51 str. 5 d., 52 str. 3 d. ir 55 str. 6 d. numatytus atvejus);

8.3.2. rinkti bendrovės revizorių (auditorių), valdybos narius.

8.3.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybos narius, revizorių (auditorių);Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
8.3.4. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno valdybos nariams atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 61str.nuostatas.

8.3.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos ataskaitas apie bendrovės veiklą;

8.3.6. priimti nutarimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą(išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 39 str. 5, 6 d. ir 55 str. 6 d. numatytus atvejus) ;

8.3.7. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

8.3.8. priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečiai akcijų emisijai;

8.3.9priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą ; rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių; priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);

8.3.10.priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio 8 dalyje numatytą atvejį);

8.3.11. priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;

8.3.12. priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

8.3.13. skirti ekspertą (ekspertų grupę) bendrovės steigimo ir reikalų tvarkymo patikrinimui;

8.3.14. spręsti valdybai pavestus bendrovės veiklos klausimus, jeigu to prašo valdyba;

8.3.15. spręsti kitus bendrovės reikalus.

8.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

8.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame akcininkų susirinkime turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

8.6. Ginčai dėl visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų arba protokolo dalių negaliojimo sprendžiami teisme. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie bendrovę, protokolas (nuorašas) su priedais per 10 dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytojui. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai, saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

8.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

8.7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu.

8.7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas administracijos vadovo sprendimu, jeigu bendrovės valdyba šio įstatymo numatytais atvejais ir terminais nesušaukia susirinkimo.

8.7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:
1) susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bendrovės akcininkas; 2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad valdyba nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalauja įstatymas;3) į teismą kreipėsi bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas nustatyta tvarka.

8.7.4. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

2) valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už įstatyme nustatytą minimalų;

3) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas administracijos vadovas;

4) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;

5) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba;

6) baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;

8.7.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu valdyba nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

8.8. Informavimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą

8.8.1. Bendrovės valdyba administracijos vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

8.8.2. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 8.8.1. dalyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 dienų iki šio susirinkimo.

8.8.3. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

1) bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas;

2) susirinkimo data, laikas ir vieta;

3) susirinkimo darbotvarkė;

4) valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

5) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

8.8.4. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei nutarimo projekto iniciatorius pateikė nutarimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie nutarimo projekto.

8.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumas ir nutarimų priėmimas

8.9.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų skaičiaus. Jei kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.

8.9.2. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

8.9.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma,išskyrus šiuos atvejus:

1) kai renkama valdyba pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 3 dalies taisykles;

2) kai dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 2 d. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktuose nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

3) Kai priimamas nutarimas nesuteikti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, reikia 3/4 balsų daugumos.
Bendrasis balsavimo biuletenis

8.10. Bendrovė išankstiniam balsavimui turi parengti bendruosius balsavimo biuletenius. Biuletenyje turi būti nurodytas akcininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas).Po bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo ar įteikimo akcininkui negali būti siūlomi nauji nutarimų projektai ir kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamus valdymo organus, renkamą audito įmonę.

8.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai negalioja LR akcinių bendrovių istatymo 31 str. 1,2,3,4,5,6,7 dalyje numatytais atvejais.

8.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

9. VALDYBA

9.1. Valdybą sudaro 3 nariai. Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos nariu gali būti renkamas (skiriamas) tik veiksnus fizinis asmuo.

9.2. Valdybos narius 4-iems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba savo funkcijas atlieka nustatytą laiką, iki bus išrinkta nauja valdyba.Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

9.3..Bendrovės valdybos nariu negali būti:

9.3.1. bendrovės arba Lietuvos Respublikoje įregistruotos ją patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

9.3.2. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

9.3.3. Valdybos narys, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar administracijos vadovu.

9.4. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

9.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

9.6. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno.

Valdybos įgaliojimai ir atsakomybė

9.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:

9.7.1.bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;

9.7.2. pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

9.7.3. administracijos vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus, pareiginius nuostatus, bendrovės filialų nuostatus.

9.8. Valdyba renka ir atšaukia administracijos vadovą.

9.9. Valdyba analizuoja ir vertina administracijos vadovo pateiktą medžiagą apie:

9.9.1. gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją;

9.9.2. gamybos ir valdymo organizavimą;

9.9.3. finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus;

9.9.4. bendrovės sandorius; bendrovės finansinę padėtį;

9.9.5. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

9.10. Valdyba analizuoja, vertina administracijos vadovo pateiktus bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus.

10.11. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

9.12. Valdyba priima:

9.12.1. sprendimus bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;

9.12.2. sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą;(kiekvienam nustatytam valdybos sprendimui priimti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, priimamas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma).

9.12.3.sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

9.12.4. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

9.13. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo bendrovėje klausimus.

9.14. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį bendrovės administracijos vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

9.15. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

9.16. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis.

9.17. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus, šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

9.18. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, valdyba privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą. (Šios ataskaitos tūrinys numatytas Akcinių bendrovių įstatyme). Nepatvirtinus bendrovės veiklos ataskaitos, valdyba, jei ji yra išrinkta visuotinio akcininkų susirinkimo, privalo nedelsdama sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą naujai valdybai išrinkti.

9.19. Informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato bendrovės valdyba.

10. ADMINISTRACIJOS VADOVAS

10.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės administracija, kuri dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais, savo darbo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos nutarimais bei administracijos vadovo sprendimais.

10.2. Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas – direktorius. Administracijos vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, teikia medžiagą valdybai apie bendrovės veiklą, sandorius, finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus. Administracijos vadovas atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų apie Bendrovę pateikimą rejestro tvarkytojui.

10.3. Administracijos vadovą renka ir atšaukia Bendrovės valdyba. Administracijos vadovui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą. Apie administracijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą Bendrovės valdyba ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją. Administracijos vadovas dalyvauja bendrovės valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

10.4. Administracijos vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Administracijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

10.5. Administracijos vadovo darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato valdyba darbo sutartyje. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su administracijos vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos narys, pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.6. Administracijos vadovas, vadovaudamasis Bendrovės įstatais, valdybos nutarimais ir administracijos darbo reglamentu, gali sudaryti Bendrovės sandorius, atstovauti Bendrovei teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoti įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios priskirtos jo kompetencijai ir vykdyti kitas funkcijas, kurios numatytos administracijos darbo reglamente. Administracijos vadovas tvirtina vidaus tvarkos taisykles bei kitus vidinius normatyvinius dokumentus. Administracijos vadovo sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

10.7.Sandoriams, didesniems kaip 100000 litų vertės, reikalingas valdybos pritarimas.

10.8. Jei administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį, viršijusį normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo Bendrovei padarė žalos ( įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar kitų jos akcininkų sąskaita, Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl toko sandorio arba tokių veiksmų jos patirtą žalą ( įskaitant ir negautą pelną).

10.9. Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkintas iš bendrovės.

11. BENDROVĖS REVIZORUS

11.1. Bendrovės finansinę veiklą kontroliuoja bendrovės revizorius.

11.2. Revizorių renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams.

11.3. Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas, kurį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

11.4. Bendrovės administracija ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus.

11.5. Už darbą revizoriui bendrovė moka atlyginimą, kurio dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

11.6. Revizorius privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas bendrovės finansinę veiklą.

11.7. Kvalifikacinius reikalavimus revizoriui nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
12. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

12.1. Bendrovės pranešimai skelbiami Bendrovės buveinėje, specialioje skelbimų lentoje.
12.2. Visiems akcininkams pranešimai yra įteikiami pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu laišku paštu, akcininkų registre nurodytais adresais.
12.3. Vieša Bendrovės informacija įstatymų nustatytais atvejais skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje “Lietuvos žinios”.

13. BENDROVĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą, o pateikusiems Bendrovės nustatytą raštišką įsipareigojimą neplatinti konfidencialios informacijos bei komercinės paslapties – ir administracijos vadovo sprendimus, jei šiuose dokumentuose nėra viešai neskelbtinos informacijos apie akcinės bendrovės esminius įvykius.

13.2. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo sudarančios bendros nominalios vertės akcijos, arba akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo sudarančios bendros nominalios vertės akcijos, atstovas, pateikę raštišką įsipareigojimą neplatinti konfidencialios informacijos bei komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais valdybos protokolais, Bendrovės sudarytais sandoriais, taip pat suteiktas laidavimais, garantijomis, ilgalaikio materialaus turto įketimų ir mainų sutartimis. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ visų balsų, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

13.3. Informacijos pateikimo ir dokumentų kopijų padarymo bei pateikimo sąnaudas kompensuoja šią informaciją ir doumentų kopijų p

Leave a Comment