UAB “Magdaris” praktikos darbas

TURINYS

1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 32. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 33. ĮMONĖS PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 44. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI 65. ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ REKLAMA IR ĮVAIZDIS 96. PAGRINDINIŲ ĮMONĖS KONKURENTŲ ANALIZĖ 97. ĮMONĖS KLIENTAI IR DARBO PROCESO SU KLIENTAIS APRAŠYMAS 108. PIRMINIAI DOKUMENTAI, NAUDOJAMI ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ VEIKLOJE 121. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKAUždaroji akcinė bendrovė „Magdaris” juridinis asmuo turintis ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, įregistruota Kauno rajono savivaldybėje 1997 metų rugsėjo 5 dieną. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė. Bendrovės steigėjai yra fiziniai asmenys, sudarę bendrovės steigimo sutartį. Tai yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10 000 Lt., kuris yra padalintas į 1000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė lygi 10 (dešimt) litų. Bendrovės akcijos – paprastosios vardinės nematerialios akcijos. Remiantis uždarųjų akcinių bendrovių veiklą reglamentuojančiais įstatymais pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu, tai reiškia, kad bendrovės akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.UAB „Magdaris“ finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius aktus: verslo apskaitos standartus, LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą. Bendrovės ūkinę veiklą vykdo ir organizuoja administracija. Administracija dirba vadovaudamasi LR įstatymais, įstatais, darbo reglamentu ir administracijos vadovo sprendimais. Administracijos vadovas – Direktorius vadovauja administracijai, tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis. Direktorių renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas. UAB „Magdaris“ specializuojasi kietų bei minkštų baldų gamyboje, pagal individualius užsakymus. Veikla yra orientuota į Lietuvos ir užsienio rinkas. Pagal susitarimus ir trumpalaikes sutartis produkciją eksportuoja į Estiją, Suomiją, Norvegiją.2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS

Įmonės UAB „Magdaris” veikla nuo jos susikūrimo pradžios kito ir tobulėjo, keičiantis rinkos poreikiams. Bendrovės gyvavimo pradžioje gamino biliardo stalus, langus, duris ir kitus gaminius iš medienos. Šiuo metu specializuojasi kietų bei minkštų baldų gamyboje, pagal individualius užsakymus. Ypač daug dėmesio skiria gaminių kokybei gerinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti, vartotojų poreikiams tenkinti.

UAB „Magdaris” teikia šias paslaugas :1. Projektuoja ir gamina nestandartinius baldus;2. Surinkinėja ir montuoja;3. Atlieka baldų pogarantinį aptarnavimą.Papildomos paslaugos:Projektuoja interjerą;Teikia architektų ir dizainerių konsultacijas.Nemokamos paslaugos:1. Dizainerio – projektuotojo iškvietimas į namus;2. Kompiuterinis baldų projektavimas.Baldų gamyboje turėdami 9 metų patirtį, gamybai naudoja kokybiškiausią baldinę furnitūrą. Visus darbus atlieka nustatytais terminais, produkcijai suteikdami iki 36 mėnesių garantiją. Įmonės darbuotojų tikslas – gaminti baldus pagal individualius klientų pageidavimus ir poreikius, todėl atsižvelgdami į užsakovų pageidavimus, įmonės darbuotojai gali pasiūlyti įvairių formų ir dizaino baldus, pagal pirkėjo individualų skonį arba savo variantą gali pasiūlyti įmonės dizaineris. Gaminamiems baldams gali būti pritaikomi įvairių formų stiklai. UAB „Magdaris” įmonė, naudodama geriausių Švedijos, Suomijos, Vokietijos firmų apdailos medžiagas, turi galimybę pagaminti kokybiškus baldus, medienos atspalvį derinant su klientu.UAB „Magdaris“ orientuojasi į intensyvią rinkos plėtrą, gaminių funkcionalumą, pagaminimo kokybę, dizainą. Vienas svarbiausių įmonės tikslų aktyvus skverbimasis į vakarų rinką ir pardavimų didinimą daugiau eksportuojant baldus.3. ĮMONĖS PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOSAnalizuojant įmonės UAB „Magdaris“ veiklos organizavimo procesą ir atskirų padalinių funkcijas, pateikiama įmonės padalinių struktūra (1 pav.).Kaip matyti iš pateiktos schemos įmonė turi du padalinius (Margavos kaime, Kauno raj. Ir Vilniaus g. Karmėlavos m. Kauno raj.). Informacija ir užsakymai priimami ir persiunčiami vykdymui per centrinę būstinę – administraciją, įsikūrusią pastate šalia pirmojo įmonės UAB „Magdaris“ padalinio Margavos kaime. Įmonės administracijoje dirba 5 darbuotojai: Vyr. buhalterė, vadybininkas, dizainerė, administratorė ir gamybos vadovas. Administracijos ir padalinių darbo procesą organizuoja ir koordinuoja įmonės UAB „Magdaris“ direktorius Kęstutis Magalenga.

I – ojo padalinio, gamybos cecho patalpos užima 500 m2. Šiose gamybinėse patalpose vykdoma korpusinių (kietųjų) baldų gamyba. II – ojo įmonės padalinio veikla – fotelių karkasų ( pusgaminių) gamyba ir surinkimas. Gamybos cecho patalpos užima 700 m2.

1 pav. Įmonės UAB „Magdaris“ padalinių struktūra

I – gamybos padalinyje dirba 6 baldų surinkėjai, 1 stalius staklininkas, 1 pagalbinis darbininkas, 1 apdailininkė, 1 baldų apmušėjas, vairuotojas ir valytoja. Užsakymai priimami administratorės, kuri perduodama informaciją dizaineriui. Įmonės dizaineris bendradarbiauja su klientu ir surenka visą reikiamą informaciją (apie medžiagas, išmatavimus, baldo dizainą) ir perduoda užsakymą vadybininkui, kuris užsako reikiamas medžiagas. Vairuotojas – tiekėjas superka ir pristato reikiamas medžiagas į gamybos padalinius.Sudaromas plokščių išpjaustymas kompiuterine programa ir brėžinių kopijos, plokštės išpjaustymo brėžinys ir visos komplektuojančios medžiagos perduodamos į gamybos padalinius. Padaliniuose gamybos procesas vyksta tokia seka: stalius-staklininkas supjausto plokštę, kurios dalis surenka baldų surinkėjai. Už baldo ir detalių dažymo procesą atsakinga apdailininkė. Gaminant minkštus baldus į gamybos procesą papildomai įtraukiamas baldų apmušėjas, kuris pasiuvą reikiamą audinį ir jį aptraukia. Paskutinysis gamybos proceso organizavimas I – jame padalinyje užsibaigia badų surinkimu namuose ar užsakovo ofise. II – jame gamybos padalinyje dirba 3 baldų surinkėjai, 1 stalius staklininkas, 1 pagalbinis darbininkas. Darbai vykdomi remiantis užsakymais gautais iš „Kauno baldų“ ir „Juodojo alksnio“ įmonių. Vadybininkas užsako, karkasų gamybai reikalingas medžiagas: medieną, gumas, spyruokles, kabes baldines, fanerą. Atskiras gamybos operacijas atlieka skirtingų pareigybių darbuotojai: kala karkasą, šaudo gumas, tvirtina spyruokles ir paruošia medieną. Užsakymą pasiima pats užsakovas. Išsamiau susipažinus su įmonės veikla ir darbo procesu padaliniuose, analizuojama įmonės UAB „Magdaris“ organizacinė valdymo struktūra ir darbuotojų darbo standartai.4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAIVadybininko darbo aprašas

Personalo organizavimo sistemos uždavinys – suformuoti reikiamą personalo potencialą, atsižvelgiant į kiekį ir kokybę, bei keliamus reikalavimus. Aiškiai suformuoti reikalavimai personalo darbui įteisinami valdymo organizacinėje struktūroje ir skyrių pareigybinėse instrukcijose. Standartas – tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintos įstaigos patvirtintas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

Įmonėje suformuota viena iš klasikinių valdymo struktūrų – linijinė sistema. (2 pav.). Linijinė sistema išsiskiria tuo, kad šios sistemos labai tiksliai apribota kompetencija. Jos pagrindiniai privalumai:▪ Kiekvienas bendradarbis turi tik vieną nurodymus duodantį vadovą;▪ Sukuriama griežta valdymo sistema;▪ Ši struktūra yra tinkama mažoje įmonėje.

2 pav. UAB „Magdaris“ organizacinė valdymo struktūra

Kiekvienam iš įmonės darbuotojų yra nurodytos atitinkamos pareigos, kurios suformuluotos ir tiksliai surašytos pareigybinės instrukcijos dokumentuose. Tai pirmasis dokumentas, kuriuo remiantis vertinama darbo kokybė. Kiti dokumentai lydintys darbuotoją tai – darbo sutartis ir materialinės atsakomybės sutartis.Pareigybinė instrukcija apibūdina atskirų darbų turinį, teises ir pareigas, jų atlikimo tvarką. Darbo vietų aprašymas yra pagrindinis įmonės darbo organizavimo būdas, visus darbus, funkcijas susiejantis su konkrečiomis darbo vietomis. Tinkamai tai atlikus, nelieka neišspręstų uždavinių, kartu išvengiama uždavinių dubliavimo, deramai paskirstoma atsakomybė ir valdžia. Darbo vietų aprašymas įpareigojo vadovą ir pavaldinį neperžengti suteiktųjų teisių ir pareigų ribos. Valdymo srities darbo vieta aprašoma pareigybinės instrukcijos forma. Pareigybė yra pirminė teisinė ląstelė, kurios bazėje kuriama darbo vieta įmonėje.Instrukcijose išsamiau detalizuojamas pareigų skyrius, išskiriant pagrindinius, šalutinius uždavinius pagal darbų profilį. Nustatoma atsakomybės – parašo teisė. Darbo vietos instrukcijos apibūdina individualias darbo vietas, o šios jungiamos į posistemius, skyrius ir įmonę. Darbo sutartis yra įmonės darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys turėjo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų:

▪ darbuotojo darbovietės (UAB „Magdaris“ įmonės.);▪ darbo funkcijų, t.y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;▪ darbo apmokėjimo sąlygų: darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos. Darbuotojų darbo standartus išreiškia ir darbuotojų motyvacinė sistema. Įmonėje UAB „Magdaris“ yra analizuojama kaip paskatinti darbuotojus atlikti pareigingai darbus ir sudominti juos dirbti sparčiau, neatmestinai, siekiant pasiekti aukštesnių rezultatų. Kiekvienas darbuotojas tikisi, kad darbovietėje patenkins savo norus, poreikius, lūkesčius ir lūkesčius. Tad ir siekiama sudaryti visas šias sąlygas. Pasitenkinimas darbu yra dinamiškas reiškinys, jis keičiasi, todėl nuolatos šiuo dalyku domimasi ir stengiamasi atsižvelgti į darbuotojų poreikius. Remiantis darbo užduotimi, parengiamas pasirinkto darbuotojo darbo aprašas. Pasirinkta vadybininko pareigybė. Vadybininko pareigybės darbo aprašymas. Vadybininkas vertina verslo aplinką, tiria rinką, organizuoja ir analizuoja įvairių įmonių veiklą. Naudodamasis informaciniais šalt…iniais, tyrimų duomenimis, teisiniais aktais, priima sprendimus. Įvertindamas esamą įmonės veiklą, rengia įmonės veiklos vystymosi planus, strategiją ir taktiką, organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ir jos padaliniuose, įgyvendina reklaminę kampaniją bei užtikrina verslo veiklos kokybę.Vadovauja personalui, moka valdyti ir kontroliuoti turimus išteklius. Bendrauja su kitų šalių partneriais, ruošia dokumentaciją užsienio kalba bei priima verslo plėtros sprendimus. Dalyvauja ruošiant bei organizuojant įmonės marketingo renginius (parodas, seminarus, prezentacijas). Vadybininkui keliami reikalavimai. UAB „Magdaris“ vadybininku gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą ir organizacinio darbo patirtį. Vadybininkas turi būti gerų manierų, komunikabilaus būdo, diplomatiškas, sąžiningas, mokėti savarankiškai dirbti, logiškai mąstyti, orientuotis situacijose ir bendrauti su žmonėmis. Vadybininkas turi mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas.
Vadybininkas turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, nukreiptus pagrindinių ekonominių klausimų sprendimui įmonėje; darbo organizavimo pagrindus; bendrovės pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją; įmonės darbo tvarkos taisykles ir ekonominius valdymo ypatumus; rinkodarą; konsultavimo pagrindus; dirbti organizacine technika, kompiuteriu; žinoti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos normas bei taisykles.Vadybininko teisės. Vadybininkas turi teisę į karjerą pagal savo profesionalumą, turimus privalumus. Gali kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas vadybininko darbui atlikti. Esant pažeidimams, turi teisę ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus ir reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų. Atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Turi teisę darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu ir telefonu ir teisę į kasmetines apmokamas atostogas.Vadybininko atsakomybė. Vadybininkas atsakingas už jam pavestų užduočių vykdymą tiksliai ir laiku, už žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo; už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. Vadybininkas turi pasižadėti ir įsipareigoti neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant įmonėje.5. ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ REKLAMA IR ĮVAIZDISĮmonė UAB „Magdaris“ siekdami išplėsti savo veiklą ir pritraukti naujų klientų, prieš trejus metus vykdė aktyvią rėmimo programą. Reklamavosi radijo stotyse „Kelyje“ ir „Tau“, užsisakė reklamos agentūroje informacinių lankstinukų (10000 vienetų). Reklamos išlaidos buvo gana didelės, tačiau lauktų rezultatų nedavė.Šiuo metu įmonė reklamai skiria apie 150 lt. per mėnesį. Pati efektyviausia ir tikslingiausia įmonės reklama yra spaudoje dienraštyje „Kauno diena“. Susidaręs pastovus klientų ratas perduoda informaciją vieni kitiems ir tokiu būdu surandami nauji klientai.
Analizuojant įmonės UAB „Magdaris“ veiklą, matyti, kad nors įmonės vardas nėra labai žinomas vartotojų tarpe, tačiau atlikdama kokybiškai darbus, įmonė užsitarnavo palankų įvaizdį vartotojų akyse. Esant pastoviems užsakymams ir tolygiai jiems augant, įmonė daugiau dėmesio ir lėšų skiria naujų perspektyvių darbuotojų paieškai. Naujų darbuotojų paieškai kas mėnesį skiriama 400 lt. Darbuotojų ieškoma bendradarbiaujant su įdarbinimo agentūromis „Minta“ ir „Darbinta“, kreipiamasi ir į Kauno darbo biržą.Taigi matome, kad įmonė yra įsitvirtinusi rinkoje, nors apie savo veiklą vartotojams pateikia mažai informacijos.6. PAGRINDINIŲ ĮMONĖS KONKURENTŲ ANALIZĖĮmonės veiklos kryptis bus sėkmingai parengta ir įgyvendinta, jeigu ji remsis kruopščia jos konkurentų analize. Tokią analizę tikslinga pradėti privalumų, kuriuos konkurentai turi rinkoje, įvertinimu. Konkurencijos sąlygomis organizacijos turi didesnę išlikimo tikimybę, jeigu jų veikla yra diversifikuota, ir tokios veiklos portfelis yra tinkamai subalansuotas. Susiaurinti analizuojamų konkurentų ratą leidžia konkurentų profiliavimas, todėl išskyriau potencialius konkurentus keliančius grėsmę įmonės UAB „Magdaris“ veiklai. Didesnis dėmesys skiriamas konkurentams specializuojantiems kietų baldų gamyboje ir įmonėms įsikūrusioms Kauno miesto ir aplinkinių gyvenviečių teritorijoje, kadangi UAB „Magdaris“ didesnę baldų užsakymų dalį sudaro kietų baldų gamyba. „ŽŽ baldai“ tai 9 metų patirtį turintys baldų meistrai, dirbantys pagal Verslo liudijimus, gaminantys aukštos kokybės korpusinius baldus iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), dažytos MDF plokštės. Baldai gaminami namams ir biurams. Pagal kliento pageidavimus meistrai parenka ir priderina spalvas, furnitūrą, baldus prie interjero.Įmonė „Jakuta“ įsikūrusi Raudondvario pl. 135 Kauno mieste, užsiima baldų gamyba ir prekyba. Po šiuo prekės ženklu susijungė dvi kompanijos – M. Jakutavičiaus įmonė ir UAB „Dajakuta“.M. Jakutavičiaus įmonė, įsikūrusi 1991 metais, yra didmeninė baldinių medžiagų prekybos kompanija. UAB „Dajakuta“ specializacija – standartinių ir nestandartinių baldų gamyba. Be savo pagrindinės veiklos, įmonė „Jakuta“ importuoja firmos „Juan“ stalviršius, juos pjausto, taip pat pjausto LMDP, MPP, MDF plokštes, smulkiesiems gamintojams laminuoja plokštes lenkiškomis ir vokiškomis PVC briaunomis bei melamino kantais. Gaminant baldus naudojama naujausia vokiečių firmos „Brandt“ įranga, garantuojanti aukščiausią kokybę.
„Jakuta“ sukūrusi aiškų veiklos modelį ir nesklandumų išvengti padedančią sistemą. Darnus kolektyvas, dirbantis komandiniu principu, suteikė galimybę įmonei plėstis. 2005 metais atidarytas Vilniaus filialas. Įmonės stiprioji pusė – nestandartinių baldų gamyba ir kokybiškai įrengtos parduotuvės-salonai. „Baldų vizija“ įmonė įsikūrusi 2001 metais, gaminanti nestandartinius kietuosius baldus pagal individualius užsakymus. Gamybai naudoja medžio drožlių plokštę, dažytą MDF, vilktą MDF, natūralų medį. Turėdami gerai suprojektuota gamybinę bazę gamina įvairios paskirties baldus biuro, prieškambario, virtuvės, vaikų kambario, miegamojo baldus, įvairias spintas, lentynas, komodas ir kitus kietuosius baldus. UAB „Daistana“ įsteigta 1998 metais sausio mėnesio 8 dieną. Nuo savo veiklos pradžios bendrovė projektuoja, gamina ir montuoja įvairios paskirties nestandartinius baldus iš: medienos, medienos drožlių plokštės, stiklo, metalo ir kitų medžiagų. Per aštuonių metų laikotarpį bendrovė sukaupė didelę baldų gamybos patirtį, įkūrė modernią gamybinę bazę ir subūrė profesionalų kolektyvą. Įmonėje dirba architektai, dizaineriai, bendradarbiauja su statybinėmis organizacijomis ir prekybininkais visuose Lietuvos miestuose. Visiems savo pagamintiems baldams suteikia garantiją. Įmonės stipriosios pusės yra ne tik moderni gamybos bazė ir pastovūs partneriai, bet ir išsiskiria efektyvią rinkodaros programa įmonėje. Yra sukūrusi savo tinklapį , naudoja pardavimus skatinančias priemones: šventines akcijas, nuolaidas pastoviems klientams. Apibendrinant informaciją gautą atliekant konkurentų analizę, galima pažymėti, kad įmonė UAB „Magdaris“ veikia labai stiprioje konkurencinėje rinkoje, todėl būtina nuolat ne tik stebėti šią kintančią aplinką, bet ir priimti reikiamus sprendimus. Įmonei tikslinga būtų populiarinti savo firminį ženklą, pasitelkus tinkamas rėmimo ir informacines priemones.7. ĮMONĖS KLIENTAI IR DARBO PROCESO SU KLIENTAIS APRAŠYMASŠioje darbo dalyje norėtųsi trumpai pristatyti darbo su klientais procesą ir pateikti pagrindinių konkurentų struktūrą. Pirmieji užsakymai priimami administratorės, perduodami įmonės dizaineriui, kuris suderina tikslų susitikimo laiką su užsakovu. Į susitikimą su klientu paimami plokščių pavyzdžiai, katalogai. Vykdomi išmatavimai, sudaromi eskizai. Gauta informacija užfiksuojama nešiojamame kompiuteryje. Sudarius brėžinius ir paruošus darbų atliko planą, dar kartą susitinkama su klientu (užsakovu) ir patikslinamas sudarytas užsakymas.
Patvirtinus užsakymą ir sudarius su klientu sutartį, tolimesnė šio proceso eiga perduodama įmonės UAB „Magdaris“ vadybininkui ir vairuotojui, kurie užsako ir pateikia reikiamas medžiagas baldų gamybai. Procesas su klientu atnaujinamas pagaminus baldus, kurie pristatomi į kliento pageidaujamą vietą. Remiantis įmonės dokumentais sudaryta pagrindinių klientų struktūra (3 pav.). Reiktų pažymėti, kad pagrindiniai užsakymai yra sudaryti su vidaus rinkos prekybos partneriais AB „Kauno baldai“, AB „Karigė“ UAB „Juodasis alksnis“, o pagal susitarimus ir trumpalaikes sutartis produkciją eksportuoja į Estiją, Suomiją, Norvegiją.Kaip matyti iš 3 paveikslo, įmonės klientai suskirstyti į valstybines, privačias prekybos ir paslaugų organizacijas.

3 pav. Įmonės UAB „Magdaris“ klientų struktūra

Valstybinių įmonių klientai tai: vaikų darželiai, mokyklos, VRM – I pulkas. Privačios paslaugų įmonės: Darbų saugos įmonė SDG, Restoranas „Vyno Rusys“, grožio salonai. Privačios prekybos įmonės tai: prekybos parduotuvės „Step top“, „Salamander“, „Žygio batai“,- parduotuvių įranga; Senukų prekybos centrui gamina – įrangą ekspozicijoms, sportiniam inventoriui, kilimams, spynoms ir t.t. II – jame UAB „Magdaris“ padalinyje gaminami ir surinkinėjami fotelių karkasai, ir pagrindiniai įmonės klientai yra „Kauno Baldai“ ir „Juodasis alksnis“.Remiantis atlikta įmonės UAB „Magdaris“ analize, matyti, kad įmonė bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, kurios tampa pastoviais įmonės klientais.8. PIRMINIAI DOKUMENTAI, NAUDOJAMI ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ VEIKLOJEŪkinės operacijos turi būti užfiksuotos pirminiuose apskaitos dokumentuose. Be tikslaus ūkinių operacijų dokumentavimo neįmanoma teisinga buhalterinė apskaita. Taigi ūkinių operacijų dokumentavimas įmonėje privalomas tiek tvarkant apskaitą dvejybine, tiek ir paprastąja apskaitos sistema.Pirminiai apskaitos dokumentai UAB „Magdaris“ surašomi visoms įvykusioms pajamų gavimo bei išlaidų patyrimo operacijoms. Pirmasis pirminis apskaitos dokumentas, kuri norima išanalizuoti yra PVM sąskaita – faktūra. PVM sąskaitas faktūras privalo naudoti UAB „Magdaris“ būdama PVM mokėtoju – prekių ir paslaugų teikėju. PVM sąskaitomis faktūromis įforminamas prekių ir paslaugų pardavimo faktas. Nuo 2004-05-01 įmonė UAB „Magdaris“ turi teisę naudoti laisvos formos blanko PVM sąskaitas faktūras. PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi tokie rekvizitai:

▪ PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Apskaitos dokumentuose šią datą draudžiama taisyti;▪ PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. PVM sąskaitos faktūros numeris sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų. PVM sąskaitos faktūros serija sudaryta iš raidinių ir skaitmeninių simbolių. Kasos pajamų orderis ir pildomi rekvizitai. Kasos pajamų orderio (su kvitu) skiltyse įrašomi šie duomenys: Įmonės pavadinimas, Kasos pajamų orderio išrašymo data, Į kasą priimama suma skaičiais, Pinigus mokančios , jos atstovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas, Mokėjimo pagrindas – nurodoma, už ką ir pagal kokį dokumentą mokami pinigai, į kasą priimama suma žodžiais; Įrašomas dokumento, kuris pridedamas prie kasos pajamų orderio, pavadinimas, vyriausiojo finansininko vardas, pavardė, parašas ir kasininko vardas, pavardė, parašas. Kasos išlaidų orderis ir pildomi rekvizitai. Kasos išlaido orderio (su kvitu) skiltyse turi būti įrašomi šie duomenys: Įmonės pavadinimas, kasos išlaidų orderio numeris (rašoma didėjimo tvarka nuo metų pradžios), pinigų išmokėjimo data, išmokama suma skaičiais, asmens, kuriam išmokami pinigai, vardas ir pavardė, nurodoma išmokėjimo paskirtis, išmokama suma įrašoma žodžiais. Išvardijami išmokėjimą pateisinantys dokumentai, pridedami prie kasos išlaidų orderio. Pasirašo įmonės vadovas ir įmonės vyriausiasis finansininkas arba kitas vadovo įgaliotas darbuotojas. Pinigus gavęs asmuo sumą įrašo žodžiais ir pinigų gavimo datą – metus, mėnesio pavadinimą ir dieną. Pasirašo pinigus gavęs asmuo. Įrašoma pinigus gavusio asmens tapatybę liudijančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data ir vieta. Pasirašo kasininkas. Kasos išlaidų orderis, neturintis visų privalomų rekvizitų, laikomas negaliojančiu ir pinigu, išmokėjimas pagal tokį kasos išlaidų orderį nepripažįstamas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną.
Mokėjimo pavedimas ir jo rekvizitai. Pinigų mokėjimą iš savo sąskaitos banke įmonė įformina pirminiu dokumentu mokėjimo pavedimu. Jis išrašomas įmonės mokėtojos buhalterijoje 3 ar daugiau egzempliorių (mokėtojui, bankui, gavėjui) ir perduodamas mokėtoją aptarnaujančiai banko įstaigai vykdyti. Mokėjimo pavedime nurodomi šie duomenys: Pavedimo numeris, pavedimo išrašymo data, mokėtojo pavadinimas ir įmonės kodas iš registravimo pažymėjimo, mokėtojo banko pavadinimas ir kodas, mokėtojo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėjimo suma litais ir centais, gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, gavėjo pavadinimas, gavėjo bankas ir jo kodas, mokėjimo suma žodžiais (litais ir centais, mokėjimo paskirtis ir dokumentas, pagal kurį daromas mokėjimas.Pirmas mokėjimo pavedimo egzempliorius tvirtinamas įmonės UAB „Magdaris“ antspaudu, kurį pasirašo įmonės darbuotojai,turintys pirmojo ir antrojo parašo teisę. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kortelės rekvizitai. Avanso apyskaitos skiltyse įrašomi šie duomenys: Įmonės pavadinimas, atskaitingo asmens pareigos, atskaitingo asmens vardas, pavardė, avanso apyskaitos numeris, avanso apyskaitos užpildymo data, paskirtis, ankstesnio avanso likutis (įmonės skolos atskaitingam asmeniui likutis), per …ataskaitini laikotarpį gautos avanso sumos, įrašoma pagal pridedamus dokumentus apskaičiuota išlaidų suma, įrašomas išvestas rezultatas – išduoto avanso likutis arba įmonės skola darbuotojui, įrašomas pridedamų prie avansinės apyskaitos dokumentų skaičius žodžiais. Suregistruojami pridedami dokumentai nurodant pirkimo datą, dokumento eilės numerį, iš ko ir kas pirkta ar už ką mokėta, sumokėtą sumą. Įrašoma išlaidų suma pagal pridedamus dokumentus. Pasirašo už avansą atsiskaitantis darbuotojas. Įrašoma išlaidų suma pagal pridedamus dokumentus, patikrinus buhalterijos darbuotojui. Pasirašo avansinę apyskaitą priėmęs ir patikrines buhalterijos darbuotojas. Avanso apyskaitos išlaidų suma pagal pridedamus dokumentus įrašoma žodžiais. Pasirašo vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo ir įrašoma apyskaitos patvirtinimo data.
Šioje darbo dalyje pateikti pagrindinių įmonėje UAB „Magdaris“ naudojamų pirminių dokumentų aprašai ir šių dokumentų privalomi rekvizitai. Atsakius į praktikos užduotis, pateikiamas praktikos įvertinimas ir pasiūlymai.