UAB “Magdaris” praktikos darbas

1083 0

TURINYS

1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 3

2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 3

3. ĮMONĖS PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 4

4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI 6

5. ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ REKLAMA IR ĮVAIZDIS 9

6. PAGRINDINIŲ ĮMONĖS KONKURENTŲ ANALIZĖ 9

7. ĮMONĖS KLIENTAI IR DARBO PROCESO SU KLIENTAIS APRAŠYMAS 10

8. PIRMINIAI DOKUMENTAI, NAUDOJAMI ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ VEIKLOJE 121. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Magdaris” juridinis asmuo turintis ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, įregistruota Kauno rajono savivaldybėje 1997 metų rugsėjo 5 dieną.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė. Bendrovės steigėjai yra fiziniai asmenys, sudarę bendrovės steigimo sutartį. Tai yra įmonė, kurios kaapitalas padalintas į akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10 000 Lt., kuris yra padalintas į 1000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė lygi 10 (dešimt) litų. Bendrovės akcijos – paprastosios vardinės nematerialios akcijos. Remiantis uždarųjų akcinių bendrovių veiklą reglamentuojančiais įstatymais pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu, tai reiškia, kad bendrovės akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

UAB „Magdaris“ finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius aktus: verslo appskaitos standartus, LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

Bendrovės ūkinę veiklą vykdo ir organizuoja administracija. Administracija dirba vadovaudamasi LR įstatymais, įstatais, darbo reglamentu ir administracijos vadovo sprendimais. Administracijos vadovas – Direktorius vadovauja administracijai, tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į

darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis. Direktorių renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas. UAB „Magdaris“ specializuojasi kietų bei minkštų baldų gamyboje, pagal individualius užsakymus. Veikla yra orientuota į Lietuvos ir užsienio rinkas. Pagal susitarimus ir trumpalaikes sutartis produkciją eksportuoja į Estiją, Suomiją, Norvegiją.2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS

Įmonės UAB „Magdaris” veikla nuo jos susikūrimo pradžios kito ir tobulėjo, keičiantis rinkos poreikiams. Bendrovės gyvavimo pradžioje gamino biliardo stalus, langus, duris ir kitus gaminius iš medienos. Šiuo metu specializuojasi kietų bei minkštų baldų gamyboje, pagal individualius užsakymus. Ypač daug dėmesio skiria gaminių kokybei gerinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti, vartotojų poreikiams tenkinti.

UAB „Magdaris” teikia šias paslaugas :

1. Projektuoja ir gamina nestandartinius baldus;

2. Surinkinėja ir montuoja;

3. Atlieka baldų pogarantinį aptarnavimą.

Papildomos paslaugos:

Projektuoja innterjerą;

Teikia architektų ir dizainerių konsultacijas.

Nemokamos paslaugos:

1. Dizainerio – projektuotojo iškvietimas į namus;

2. Kompiuterinis baldų projektavimas.

Baldų gamyboje turėdami 9 metų patirtį, gamybai naudoja kokybiškiausią baldinę furnitūrą. Visus darbus atlieka nustatytais terminais, produkcijai suteikdami iki 36 mėnesių garantiją. Įmonės darbuotojų tikslas – gaminti baldus pagal individualius klientų pageidavimus ir poreikius, todėl atsižvelgdami į užsakovų pageidavimus, įmonės darbuotojai gali pasiūlyti įvairių formų ir dizaino baldus, pagal pirkėjo individualų skonį arba savo variantą gali pasiūlyti įmonės dizaineris. Gaminamiems baldams gali būti pritaikomi įvairių formų stiklai. UAB „Magdaris” įmonė, naudodama geriausių Švedijos, Suomijos, Vo

okietijos firmų apdailos medžiagas, turi galimybę pagaminti kokybiškus baldus, medienos atspalvį derinant su klientu.

UAB „Magdaris“ orientuojasi į intensyvią rinkos plėtrą, gaminių funkcionalumą, pagaminimo kokybę, dizainą. Vienas svarbiausių įmonės tikslų aktyvus skverbimasis į vakarų rinką ir pardavimų didinimą daugiau eksportuojant baldus.3. ĮMONĖS PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS

Analizuojant įmonės UAB „Magdaris“ veiklos organizavimo procesą ir atskirų padalinių funkcijas, pateikiama įmonės padalinių struktūra (1 pav.).

Kaip matyti iš pateiktos schemos įmonė turi du padalinius (Margavos kaime, Kauno raj. Ir Vilniaus g. Karmėlavos m. Kauno raj.). Informacija ir užsakymai priimami ir persiunčiami vykdymui per centrinę būstinę – administraciją, įsikūrusią pastate šalia pirmojo įmonės UAB „Magdaris“ padalinio Margavos kaime. Įmonės administracijoje dirba 5 darbuotojai: Vyr. buhalterė, vadybininkas, dizainerė, administratorė ir gamybos vadovas. Administracijos ir padalinių darbo procesą organizuoja ir koordinuoja įmonės UAB „Magdaris“ direktorius Kęstutis Magalenga.

I – ojo padalinio, gamybos cecho patalpos užima 500 m2. Šiose gamybinėse patalpose vykdoma korpusinių (kietųjų) baldų gamyba. II – ojo įmonės padalinio veikla – fotelių karkasų ( pusgaminių) gamyba ir surinkimas. Gamybos cecho patalpos užima 700 m2.

1 pav. Įmonės UAB „Magdaris“ padalinių struktūra

I – gamybos padalinyje dirba 6 baldų surinkėjai, 1 stalius staklininkas, 1 pagalbinis darbininkas, 1 apdailininkė, 1 baldų apmušėjas, vairuotojas ir valytoja. Užsakymai priimami administratorės, kuri perduodama informaciją dizaineriui. Įmonės dizaineris bendradarbiauja su klientu ir surenka visą reikiamą informaciją (apie medžiagas, išmatavimus, baldo dizainą) ir perduoda užsakymą va

adybininkui, kuris užsako reikiamas medžiagas. Vairuotojas – tiekėjas superka ir pristato reikiamas medžiagas į gamybos padalinius.

Sudaromas plokščių išpjaustymas kompiuterine programa ir brėžinių kopijos, plokštės išpjaustymo brėžinys ir visos komplektuojančios medžiagos perduodamos į gamybos padalinius. Padaliniuose gamybos procesas vyksta tokia seka: stalius-staklininkas supjausto plokštę, kurios dalis surenka baldų surinkėjai. Už baldo ir detalių dažymo procesą atsakinga apdailininkė. Gaminant minkštus baldus į gamybos procesą papildomai įtraukiamas baldų apmušėjas, kuris pasiuvą reikiamą audinį ir jį aptraukia. Paskutinysis gamybos proceso organizavimas I – jame padalinyje užsibaigia badų surinkimu namuose ar užsakovo ofise.

II – jame gamybos padalinyje dirba 3 baldų surinkėjai, 1 stalius staklininkas, 1 pagalbinis darbininkas. Darbai vykdomi remiantis užsakymais gautais iš „Kauno baldų“ ir „Juodojo alksnio“ įmonių. Vadybininkas užsako, karkasų gamybai reikalingas medžiagas: medieną, gumas, spyruokles, kabes baldines, fanerą. Atskiras gamybos operacijas atlieka skirtingų pareigybių darbuotojai: kala karkasą, šaudo gumas, tvirtina spyruokles ir paruošia medieną. Užsakymą pasiima pats užsakovas.

Išsamiau susipažinus su įmonės veikla ir darbo procesu padaliniuose, analizuojama įmonės UAB „Magdaris“ organizacinė valdymo struktūra ir darbuotojų darbo standartai.4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI

Vadybininko darbo aprašas

Personalo organizavimo sistemos uždavinys – suformuoti reikiamą personalo potencialą, atsižvelgiant į kiekį ir kokybę, bei keliamus reikalavimus. Aiškiai suformuoti reikalavimai personalo darbui įteisinami valdymo organizacinėje struktūroje ir skyrių pareigybinėse instrukcijose. Standartas – tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintos įstaigos pa

atvirtintas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

Įmonėje suformuota viena iš klasikinių valdymo struktūrų – linijinė sistema. (2 pav.). Linijinė sistema išsiskiria tuo, kad šios sistemos labai tiksliai apribota kompetencija. Jos pagrindiniai privalumai:

▪ Kiekvienas bendradarbis turi tik vieną nurodymus duodantį vadovą;

▪ Sukuriama griežta valdymo sistema;

▪ Ši struktūra yra tinkama mažoje įmonėje.

2 pav. UAB „Magdaris“ organizacinė valdymo struktūra

Kiekvienam iš įmonės darbuotojų yra nurodytos atitinkamos pareigos, kurios suformuluotos ir tiksliai surašytos pareigybinės instrukcijos dokumentuose. Tai pirmasis dokumentas, kuriuo remiantis vertinama darbo kokybė. Kiti dokumentai lydintys darbuotoją tai – darbo sutartis ir materialinės atsakomybės sutartis.

Pareigybinė instrukcija apibūdina atskirų darbų turinį, teises ir pareigas, jų atlikimo tvarką. Darbo vietų aprašymas yra pagrindinis įmonės darbo organizavimo būdas, visus darbus, funkcijas susiejantis su konkrečiomis darbo vietomis. Tinkamai tai atlikus, nelieka neišspręstų uždavinių, kartu išvengiama uždavinių dubliavimo, deramai paskirstoma atsakomybė ir valdžia. Darbo vietų aprašymas įpareigojo vadovą ir pavaldinį neperžengti suteiktųjų teisių ir pareigų ribos. Valdymo srities darbo vieta aprašoma pareigybinės instrukcijos forma. Pareigybė yra pirminė teisinė ląstelė, kurios bazėje kuriama darbo vieta įmonėje.

Instrukcijose išsamiau detalizuojamas pareigų skyrius, išskiriant pagrindinius, šalutinius uždavinius pagal darbų profilį. Nustatoma atsakomybės – parašo teisė. Darbo vietos instrukcijos apibūdina individualias darbo vietas, o šios jungiamos į posistemius, skyrius ir įmonę.

Darbo sutartis yra įmonės darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys turėjo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų:

▪ darbuotojo darbovietės (UAB „Magdaris“ įmonės.);

▪ darbo funkcijų, t.y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;

▪ darbo apmokėjimo sąlygų: darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos.

Darbuotojų darbo standartus išreiškia ir darbuotojų motyvacinė sistema. Įmonėje UAB „Magdaris“ yra analizuojama kaip paskatinti darbuotojus atlikti pareigingai darbus ir sudominti juos dirbti sparčiau, neatmestinai, siekiant pasiekti aukštesnių rezultatų. Kiekvienas darbuotojas tikisi, kad darbovietėje patenkins savo norus, poreikius, lūkesčius ir lūkesčius. Tad ir siekiama sudaryti visas šias sąlygas. Pasitenkinimas darbu yra dinamiškas reiškinys, jis keičiasi, todėl nuolatos šiuo dalyku domimasi ir stengiamasi atsižvelgti į darbuotojų poreikius.

Remiantis darbo užduotimi, parengiamas pasirinkto darbuotojo darbo aprašas. Pasirinkta vadybininko pareigybė.

Vadybininko pareigybės darbo aprašymas.

Vadybininkas vertina verslo aplinką, tiria rinką, organizuoja ir analizuoja įvairių įmonių veiklą. Naudodamasis informaciniais šalt.iniais, tyrimų duomenimis, teisiniais aktais, priima sprendimus. Įvertindamas esamą įmonės veiklą, rengia įmonės veiklos vystymosi planus, strategiją ir taktiką, organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ir jos padaliniuose, įgyvendina reklaminę kampaniją bei užtikrina verslo veiklos kokybę.Vadovauja personalui, moka valdyti ir kontroliuoti turimus išteklius. Bendrauja su kitų šalių partneriais, ruošia dokumentaciją užsienio kalba bei priima verslo plėtros sprendimus. Dalyvauja ruošiant bei organizuojant įmonės marketingo renginius (parodas, seminarus, prezentacijas).

Vadybininkui keliami reikalavimai. UAB „Magdaris“ vadybininku gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą ir organizacinio darbo patirtį. Vadybininkas turi būti gerų manierų, komunikabilaus būdo, diplomatiškas, sąžiningas, mokėti savarankiškai dirbti, logiškai mąstyti, orientuotis situacijose ir bendrauti su žmonėmis. Vadybininkas turi mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas.

Vadybininkas turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, nukreiptus pagrindinių ekonominių klausimų sprendimui įmonėje; darbo organizavimo pagrindus; bendrovės pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją; įmonės darbo tvarkos taisykles ir ekonominius valdymo ypatumus; rinkodarą; konsultavimo pagrindus; dirbti organizacine technika, kompiuteriu; žinoti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos normas bei taisykles.

Vadybininko teisės. Vadybininkas turi teisę į karjerą pagal savo profesionalumą, turimus privalumus. Gali kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas vadybininko darbui atlikti. Esant pažeidimams, turi teisę ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus ir reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų. Atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Turi teisę darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu ir telefonu ir teisę į kasmetines apmokamas atostogas.

Vadybininko atsakomybė. Vadybininkas atsakingas už jam pavestų užduočių vykdymą tiksliai ir laiku, už žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo; už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. Vadybininkas turi pasižadėti ir įsipareigoti neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant įmonėje.5. ĮMONĖS UAB „MAGDARIS“ REKLAMA IR ĮVAIZDIS

Įmonė UAB „Magdaris“ siekdami išplėsti savo veiklą ir pritraukti naujų klientų, prieš trejus metus vykdė aktyvią rėmimo programą. Reklamavosi radijo stotyse „Kelyje“ ir „Tau“, užsisakė reklamos agentūroje informacinių lankstinukų (10000 vienetų). Reklamos išlaidos buvo gana didelės, tačiau lauktų rezultatų nedavė.

Šiuo metu įmonė reklamai skiria apie 150 lt. per mėnesį. Pati efektyviausia ir tikslingiausia įmonės reklama yra spaudoje dienraštyje „Kauno diena“. Susidaręs pastovus klientų ratas perduoda informaciją vieni kitiems ir tokiu būdu surandami nauji klientai.

Analizuojant įmonės UAB „Magdaris“ veiklą, matyti, kad nors įmonės vardas nėra labai žinomas vartotojų tarpe, tačiau atlikdama kokybiškai darbus, įmonė užsitarnavo palankų įvaizdį vartotojų akyse. Esant pastoviems užsakymams ir tolygiai jiems augant, įmonė daugiau dėmesio ir lėšų skiria naujų perspektyvių darbuotojų paieškai. Naujų darbuotojų paieškai kas mėnesį skiriama 400 lt. Darbuotojų ieškoma bendradarbiaujant su įdarbinimo agentūromis „Minta“ ir „Darbinta“, kreipiamasi ir į Kauno darbo biržą.

Taigi matome, kad įmonė yra įsitvirtinusi rinkoje, nors apie savo veiklą vartotojams pateikia mažai informacijos.6. PAGRINDINIŲ ĮMONĖS KONKURENTŲ ANALIZĖ

Įmonės veiklos kryptis bus sėkmingai parengta ir įgyvendinta, jeigu ji remsis kruopščia jos konkurentų analize. Tokią analizę tikslinga pradėti privalumų, kuriuos konkurentai turi rinkoje, įvertinimu. Konkurencijos sąlygomis organizacijos turi didesnę išlikimo tikimybę, jeigu jų veikla yra diversifikuota, ir tokios veiklos portfelis yra tinkamai subalansuotas. Susiaurinti analizuojamų konkurentų ratą leidžia konkurentų profiliavimas, todėl išskyriau potencialius konkurentus keliančius grėsmę įmonės UAB „Magdaris“ veiklai.

Didesnis dėmesys skiriamas konkurentams specializuojantiems kietų baldų gamyboje ir įmonėms įsikūrusioms Kauno miesto ir aplinkinių gyvenviečių teritorijoje, kadangi UAB „Magdaris“ didesnę baldų užsakymų dalį sudaro kietų baldų gamyba.

„ŽŽ baldai“ tai 9 metų patirtį turintys baldų meistrai, dirbantys pagal Verslo liudijimus, gaminantys aukštos kokybės korpusinius baldus iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), dažytos MDF plokštės. Baldai gaminami namams ir biurams. Pagal kliento pageidavimus meistrai parenka ir priderina spalvas, furnitūrą, baldus prie interjero.

Įmonė „Jakuta“ įsikūrusi Raudondvario pl. 135 Kauno mieste, užsiima baldų gamyba ir prekyba. Po šiuo prekės ženklu susijungė dvi kompanijos – M. Jakutavičiaus įmonė ir UAB „Dajakuta“.M. Jakutavičiaus įmonė, įsikūrusi 1991 metais, yra didmeninė baldinių medžiagų prekybos kompanija. UAB „Dajakuta“ specializacija – standartinių ir n

. . .

Join the Conversation

×
×