Tiriamos organizacijos darbuotoju organizacines ir asmenines vertybes

Dirbančių žmonių tyrimas paprastai vadinamas organizacinės elgsenos tyrimu. Organizacinė elgsena yra sisteminiai veiksmų ir nuostatų, kurias žmonės demonstruoja organizacijose, tyrimai. <.> Organizacinės elgsenos tyrimai siekia intuityvius paaiškinimus pakeisti sisteminiu nagrinėjimu: tai yra pasitelkti kontroliuojamomis sąlygomis surinktus mokslinius įrodymus, kurie vėliau pagal galimybes tiksliai įvertinami ir interpretuojami siekiant nustatyti priežastis ir pasėkmes (Robbins S., 2003, p. 20).
Kiekvienas žmogus turi savo vertybes, t.y. moralines normas, kuriomis vadovaujasi gyvenime. Organizacija irgi turi savo vertybes, tik vien organizijų jos yra labai apibrėžtos ir įtvirtintos, kitų nee. Vertybė yra, ar bent turėtų būti, vienas iš svarbesnių kriterijų, dėl kurių žmogus apsisprendžia prisijungti prie vienos ar kitos organizacijos. Deklaruojaomos vertybės yra itin svarbios dėl to, kad pagal jas žmonės gali spręsti, kokius interesus gina organizacija, kokioms žmonių grupėms ji atstovauja ir ko galima tikėtis apsilankius joje.
Organizacijos vertybės tai organizacijos ir jos grupių veiklos prioritetai ar idealai, kurie nulemia misijos ir vizijos formavimą. Organizacijos vertybės apsprendžia veiklos vertinimo proceso pobūdį bei turinį.
Asmeninės vertybės nulemia pasirenkamus prioritetus žmogaus gyvenime irr veikloje, pasireiškia verbalinėje (sakytinėje ir rašytinėje) ir neverbalinėje (kūno, gestų, veido išraiškos ir t.t.) komunikacijoje (Poškienė A., 2006).
Anketinė apklausa atlikta privataus (lietuviško) kapitalo prekybos bendrovėje (X) Klaipėdos filiale.

Tyrimo objektas:
Tiriamos organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės.
Tyrimo tikslas:
Išsiaiškinti ir palyginti or

rganizacijos darbuotojų asmeninių ir organizacijoje deklaruojamų vertybių lygį.
Tyrimo uždaviniai:
• Palyginti darbuotojų nuomonę dėl tolimesnėds Europos Sąjungos plėtros;
• Nustatyti svarbiausias deklaruojamas vertybes organizacijoje;
• Nustatyti svarbiausias asmenines vertybes;
• Palyginti organizacijoje deklaruojamas ir asmenines vertybes;
• Palyginti organizacijos darbuotojų vertybes pagal amžių, lytį, išsimokslinimą ir užimamas pareigas.

Tyrimo metodai:
anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė.
TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ

1 pav. Apklaustųjų pritarimas tolimesnei Europos Sąjungos plėtrai

Dauguma respondentų pritaria tolimesnei Europos Sąjungos plėtrai, tai sudaro net 80 % apklaustųjų, 13 % nepritaria, ir 7 % neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

2 pav. Apklaustųjų pritarimas įstojimui į ES (balų vidurkis)

Kaip matome 2 pav. stojimui į ES Kroatijai pritarė daugiausiai respondentų (3,86 balo iš 5 galimų), antrają vietą užima Turkija, po to Bulgarija. Ir mažiausią pritarimą gauna Rumunija, kurios tikriausiai lietuviai nepripažįsta kaip čigonų krašto ir norėtų jų kuo mažiau matyti Lietuvoj.

3 pav. Lietuvos įstojimo į ES nauda organizacijai

47% respondentų teigia, jog jų organizacija, kaaip ir dauguma organizacijų, pajautė naudą Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą: veiklą pradėjusi kaip mažmeninės prekybos įmonė po kelių metų ji tapo didmenine prekybos įmone, įmonė apsirūpino naujomis technologijomis, kurios pagerino darbuotojų darbą, taip pat pagerėjo darbo efektyvumas ir padidėjo priimamų užsakymų kiekis, įmonė išplėtė savo paslaugas. Visa tai atsiliepė ir darbuotojams, pakilo jų atlyginimas. Kiti respondentai mano, kad jokios naudos nepajautė arba nežinojo, kaip stojimas į ES paveikė jų organizaciją. Tokie atsakymai buvo pateikti tikriausiai dėl to, jog šie darbuotojai dar ti

ik trumpą laiką dirba šioje organizacijoje, todėl jie dar nelabai yra susipažinę su organizacijos istorija ir jos plėtra.

4 pav. Galimos problemos dėl tolimesnės ES plėtros (balų vidurkis)

Kaip matome 4 pav., respondentų nuomone, didelių problemų dėl tolimesnės Europos sąjungos plėtros nebus. Mažiausia problema, jog sumažės darbo vietų skaičius vietiniams (2,6), taip pat kad sumažės patriotiškumas. Apklaustųjų nuomone, patriotiškumas jau senai yra sumažėjęs. Na, o jei iškiltų šiokių tokių problemų, tai tik dėl didesnės finansinės naštos šaliai dėl blogesnės ekonominės naujų šalių situacijos ir tarpkultūrinių konfliktų.

5 pav. Apklaustųjų planai artimiausiu metu išvykti iš Lietuvos

Dauguma apklaustųjų į klausimą „Ar planuojate artimiausiu metu išvykti iš Lietuvos?“ atsakė, jog ne ir tik vienas respondentas žada išvykti iš Lietuvos. Tikriausiai tokį jų apsisprendimą lėmė didelė jaunų žmonių (ir ne tik) emigracija iš Lietuvos ieškant geresnio gyvenimo užsienyje, tad Lietuvoje atsirado nemažai laisvų darbo vietų. Be to, darbdaviai, nenorėdami prarasti gerų specialistų, priversti kelti atlyginimus.

6 pav. Organizacijoje deklaruojamos vertybės (balų vidurkis)

Pateikus klausimą „Ar yra deklaruojamos šios vertybės Jūsų organizacijoje?“, respondentai jas įvertino penkiabalėje sitemoje. Kaip matome 6 pav. labiausiai organizacijoje deklaruojamos vertybės – „sutarties laikymasis“ (4,66), „kokybė“ (4,33), „bendradarbiavimas“ (4,26). Mažiau deklaruojamos „komandos dvasia“ (4,13), „taupumas, atsargumas“ (4,13), „lankstumas“ (4,06). O tokios kaip „saidrumas“ (2,86), „informuotumas“ (2,86), „pasiruošimas rizikuoti“ (3), „tarnavimas visuomenei“ (3) beveik nedeklaruojamos.

7 pav. Apklaustųjų asmeninės vertybės įvertintos (balų vidurkis)

Pažvelgus 7 pav. duomenis, pamote, jog ap

pklaustųjų didžiausios asmeninės vertybės gyvenime – „tikra draugystė“ (4,86), „šeima“ (4,73), „meilė“ (4,73), „laisvė“ (4,66), „komandos dvasia“ (4,66). O tokios kaip „meilė Tėvyynei“ (3), „pasiruošimas rizikuoti“ (3,13), „tikėjimas (Dievu)“(3,6) beveik nesvarbios. Šios vertybės labiau buvo svarbios mūsų protėviams karo ir tarpukario metais, kai Tėvynė buvo pavojuje, tada ir tikėjimas Dievu bei likimu buvo didesnis. Dabar jauniems žmonėms nėra dėl ko baimintis, tad jie tiki tuo, ką mato šiandien.

Palyginus 6 pav. ir 7 pav. organizacines ir asmenines vertybes, matome, jog respondentai vienodai vertina dauguma organizacijoje deklaruojamų vertybių su asmeniškomis, t.y. asidavimas organizacijai, sutarties laikymasis, komandos dvasia, bendradarbiavimas. Tai labai svarbios vertybės organizacijai, kuri siekia, kad joje vyrautų gera atmosfera, vyktų geras darbas. Jei šios vertybės svarbios žmogui asmeniškai, tai jo darbas organizacijoje bus sėkmingas. Kaip matome, „pasiruošimas rizikuoti“ tiek organizacijoje, tiek asmeniniame gyvenime nėra toks svarbus. Bet tai nereiškia, jog žmogus bailys, jis atsargus.

8 pav. Organizacijos sritis 9 pav. Organizacijos tipas

10 pav. Apklaustųjų lytis

Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų buvo moterys. Iš 15 apklaustųjų tik 5 buvo vyrai.

11 pav. Dirbamas darbas organizacijoje 12 pav. Apklaustųjų amžius

Pažvelgus į 12 pav. diagramą pastebime, jog daugumos apklaustųjų amžius neviršyja 30 metų. Atlikus tyrimą matome, jog organizacijoje paprasto darbuotojo pareigas užima jauni asmenys (11 pav.) ir tik 2 darbuotojų amžius neviršyja 50 metų. O vidutinės grandies vadovo amžius 31-40 metų.

13 pav. Apklaustųjų išsimokslinimas

Atlikus tyrimą paaiškėjo (13 pav.), jog dauguma organizacijoje dirbančių asmenų turi au

ukštojo mokslo išsilavinimą, šią daugumą sudaro 21-30 metų darbuotojai, bei aukštesnio rango vadovai. Kaip matome, šių dienų jaunimas labiau vertina mokslus ir neapsistoja tik ties viduriniu ar aukštesniuoju išsilavinimu, jie kyla aukščiau ir stengiasi įgyti aukštąjį išsilavinimą. Likusieji vyresni nei 30 metų darbuotojai turi tik vidurinį išsilavinimą ir tik vienas darbuotojas yra nebaigęs vidurinio.

14 pav. Duomenų surinkimo apskritis

Apklausa buvo atlikta Klaipėdos apskrityje.

IŠVADOS

1. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, respondentų nuomone, pakitimų į blogąją pusę nepastebėjo. Atvirkščiai, jų organizacija pajautė didelę naudą: tapo didesne organizacija, apsirūpino naujomis technologijomis, atsirado daugiau klientų ir t.t.
2. Ne visada organizacijos vertybės yra skleidžiamos, suvokiamos ir įgyvendinamos vienodai. Turbūt neįmanoma yra pasiekti absoliučiai vienodo kiekvieno nario supratimo apie tam tikros organizacijos vertybes, dažniausia vyresnieji turi platesnį jų suvokimą, nauji nariai – tik bendrą. Norint, kad jos iš tiesų atsispindėtų organizacijos veikloje, tam turi būti skiriama šiek tiek pastangų. Būdai vertybių sklaidai gali būti labai įvairūs, priklausantys nuo žmonių, organizacinės struktūros ar asmeninių iniciatyvų bei kūrybiškumo.
3. Organizacijoje dauguma dirbančių žmonių turi aukštąjį išsilavinimą, tai leidžia suprasti, jog organizacija nori turėti specializuotų, išsimokslinusių narių grupę. Bet nenuvertina ir žemesnio išsimokslinimo turinčių darbininkų, jie taip pat yra vertinami ir priimami į bendrą organizacijos narių ratą.
4. Organizacijoje susipina organizacinės ir asmeninės vertybės (bandradarbiavimas, komandos dvasia, sutarties laikymasis), todėl darbas joje vyksta sklandžiai.

ANKETA

Gerbiamasis (-oji), labai prašome Jus sutikti dalyvauti tyrime ir atsakyti į pateikiamus klausimus. Apklausa anoniminė. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pasirinkite po variantą. Pasirinktą atsakymo variantą apveskite ratuku. Kviečiame bendradarbiauti.

1. Ar pritariate Europos Sąjungos tolimesnei plėtrai? Pasirinkite tinkamus variantus
1.Taip
2.Ne
3.Nežinau

2.Ar pritariate šių šalių įstojimui į ES? (Ivertinkite balais, kai 1- visiškai nepritariu, 5- pritariu)
1. Bulgarija 1 2 3 4 5 5
2. Rumunija 1 2 3 4 5 5
3. Kroatija 1 2 3 4 5 5
4. Turkija 1 2 3 4 5 5

3. Ar Jūsų organizacija pajautė naudą įstojus Lietuvai ES? Pasirinkite tinkamus variantus
1. Taip; 2. Ne; 3. Nežinau

4. Kokios galimos problemos dėl tolimesnės ES plėtros? Ivertinkite balais, kai 1- visiškai nepritariu, 5 – pritariu)

1.Tarpkultūriniai konfliktai 1 2 3 4 5
2.Religiniai konfliktai 1 2 3 4 5
3.Padidės emigrantų šalyje 1 2 3 4 5
4.Sumažės darbo vietų vietiniams 1 2 3 4 5
S.Didelė finansinė našta šaliai dél blogesnés 1
ekonominės naujų šalių situacijos 2 3 4 5
6.Padidės kriminogeninė situacija šalyje 1 2 3 4 5
7.Sumažės žmonių patriotiškumas 1 1 2 3 4 5

5. Ar planuojate artimiausiu metu išvykti iš Lietuvos? Pasirinkite tinkamus variantus
1. Taip
2. Ne

6. Ar yra deklaruojamos (pvz.: viešai pasakojamos, jomis vadovaujamasi, skelbiamos dokumentuose, internete) šios vertybės Jusų organizacijoje? (pasirinkite variantus, kai 1¬ visiškai nesutinku, 5- sutinku)
1.Atsidavimas organizacijai 11 2 3 4 5 5
2.Skaidrumas 1 2 3 4 5 5
3.Informuotumas 1 2 3 4 5 5
4.Pasiruošimas rizikuoti 1 2 3 4 5 5
S.Sutarties laikymasis 1 2 3 4 5 5
6.Komandos dvasia 1 2 3 4 5 5
7.Kūrybiškumas 1 2 3 4 5 5
8.Kokybė 1 2 3 4 5 5
9.Didžiavimasis savo darbu 1 2 3 4 5 5
10. Taupumas, atsargumas 1 2 3 4 5 5
11. Pagarba vyresniems 1 2 3 4 5 5
12. Tarnavimas visuomenei 1 2 3 4 5 5
13. Paklusnumas 1 2 3 4 5 5
14. Lankstumas 1 2 3 4 5 5
15. Bendradarbiavimas 1 2 3 4 5 5
16. Nauda vadovybei ir darbuotojams 1 2 3 4 5 5
17. Darbuotojų gerovė, pagarba jiems 1 2 3 4 5 5

7. Ar Jums asmeniškai svarbios šios vertybės? (pasirinkite variantus, kai 1- visiškai nesutinku, 5 -¬sutinku)
1. Atsidavimas organizacijai 1 2 3 4 5 5
2. Šeima 1 2 3 4 5 5
3. Laisvė (pasirinkimo laisvė) 1 2 3 4 5 5
4. Pasiruošimas rizikuoti 1 2 3 4 5 5
5. Sutarties laikymasis 1 2 3 4 5 5
6. Komandos dvasia 1 2 3 4 5 5
7. Kūrybiškumas 1 2 3 4 5 5
8. Kokybė 1 2 3 4 5 5
9. Malonumas (gyvenimas be rūpesčių 1 2 3 4 5 5
10. Meilė (gyvenimui, žmonėms) 1 2 3 4 5 5
11. Pagarba vyresniems 1 2 3 4 5 5
12. Tarnavimas visuomenei 1 2 3 4 5 5
13. Lygybė 1 2 3 4 5 5
14. Lankstumas 1 2 3 4 5 5
15. Bendradarbiavimas 1 2 3 4 5 5
16. Vidinė harmonija 1 2 3 4 5 5
17. Tikra draugystė 1 2 3 4 5 5
18. Ramybė (be konfliktų, minimalus (dalyvavimas) 2 3 4 5 5
19. Tikėjimas (Dievu, likimu) 1 2 3 4 5 5
20. Meilė Tėvynei 1 2 3 4 5

8. Kokioje srityje vykdo veiklą Jūsų organizacija? Pasirinkite tinkamus variantus

1. Gamybos sritis;
2. Paslaugų sritis;
3. Švietimo, mokslo, kultūros sritis;
4.Valstybinės institucijos (muitinė, mokesčių inspekcija ir t.t.);

5. Kita (}rašykite)

9. Kokio tipo yra Jūsų organizacija (padalinys)? Pasirinkite tinkamus variantus 1. Privataus (lietuviško) kapitalo;
2. Privataus (užsienio) kapitalo;
3. Privataus (užsienio ir lietuviško) kapitalo;
4. Valstybės ir privataus kapitalo;
5. Valstybinės įstaigos.
6. Kita (įrašykite)

10. Jūsų lytis: 1. Vyras. 2. Moteris.

11. Kokį darbą dirbate organizacijoje? Pažymėkite vieną variantą.
1. Aukščiausios grandies vadovas
2. Vidutinės grandies vadovas (cecho, skyriaus viršininkas)

3. Žemesnės grandies vadovas (meistras, brigadininkas)
4. Darbuotojas (neturintis pavaldinių)

12. Jūsų išsimokslinimas :
1. Nebaigtas vidurinis
2. Vidurinis
3. Aukštesnysis (technikumas)
4. Aukštasis

13. Jūsų amžius :
1. Iki 20 metų 4. 41 – 50 metų
2. 21 – 30 metų 5. 51 – 60 metų
3. 31 – 40 metų 6. Virš 61 metų

14. Duomenys surinkti (apklausa atlikta) (Pasirinkite tinkamus variantus):

1. Alytaus apskrityje 6. Šiaulių apskrityje
2. Kauno apskrityje 7. Tauragės apskrityje
3. Klaipėdos apskrityje 8. Telšių apskrityje
4. Marijampolės apskrityje 9. Utenos apskrityje
5. Panevėžio apskrityje 10. Vilniaus apskrityje
Dėkojame už atsakymus. Linkime sėkmės.

LITERATŪRA

1. Drūteikienė G., Organizacijos įvaizdžio kūrimas: apibendrinamojo modelio link. – 2002 (http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-mok/22/str11.html).
2. Myers D.G., Psichologija – 2000.
3. Poškienė A. – 2006 (www.eic.lt/downloads/naujienos/derybu_kultura.ppt).
4. Robbins S., Organizacinės elgsenos pagrindai. – 2003.
5. Šimanskienė L. Organizacinės kultūros formavimas. – 2002.

Leave a Comment