sutartys

1. Kauno technologijos universiteto maisto institutas (toliau – Institutas) yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta vykdyti tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus maisto technologijos, biotechnologijos kryptyse, ir pagal sutartis su Kauno technologijos universitetu ir kitais universitetais (toliau – Universitetas) suteikianti mokslinę bazę, kurios reikia universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti. 2. Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.3. Institutas yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Instituto pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose. Instituto statutą, parengtą vadovaujantis Universiteto mokslo instituto nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 181 (Žin., 2001, Nr. 17-528; 2003, Nr. 89-4035) nuostatais, ir pagrindines mokslinės veiklos kryptis bendru universiteto senato ir instituto tarybos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos išvadas.4. Instituto pavadinimas – KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MAISTO INSTITUTAS. Sutrumpintas instituto pavadinimas – KTU Maisto institutas. Pavadinimas anglų kalba – Food Institute of Kaunas University of Technology.5. Instituto buveinė – Taikos pr. 92, LT – 3031 Kaunas. 6. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais ir šiuo statutu.7. Institutas sudaro sutartį su Universitetu, kurioje numatoma Instituto ir Universiteto bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse tvarka, apimtis, finansavimas, taip pat Instituto mokslininkų dalyvavimo Universiteto studijose sąlygos.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

8. Instituto veiklos tikslai:8.1. vykdyti maisto technologijos, biotechnologijos ir maisto saugos mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose; 8.2. suteikti mokslinę bazę, kurios reikia Universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti. 9. Instituto teisės:9. 1. neatlygintinai naudotis jam perduotu patikėjimo teise valstybės turtu; 9.2. pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis ir teikti jas Švietimo ir mokslo ministerijai;9.3. nustatyti Instituto struktūrą, vidaus darbo tvarką, konkretų mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas;

9.4. bendriems mokslo, ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis formas; 9.5. savo nuožiūra naudoti mokslininkų ir kitų darbuotojų intelektualaus darbo produktus, sukurtus vykdant Instituto mokslinių darbų planus (kiek tai nepažeidžia autoriaus teisių); 9.6. skelbti straipsnius pripažintuose tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, atlikti mokslinių projektų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines konsultacijas;9.7. leisti mokslinius žurnalus, monografijas, vadovėlius ir kitus leidinius, organizuoti konferencijas, kongresus, simpoziumus; 9.8. dalyvauti rengiant teisės aktų, standartų projektus, atlikti jų ekspertizę;9.9. organizuoti kongresus, konferencijas, seminarus ir kursus bei kitus mokslinius renginius, kelti maisto srities specialistų kvalifikaciją vykdyti jų profesinį mokymą;9.10. nagrinėti ir apibendrinti pasaulinio mokslo pasiekimus ir rūpintis jų skleidimu ir naudojimu Lietuvoje;9.11. vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti mokslo žinias visuomenėje;9.12. organizuoti savarankiškai ir kartu su Universitetu mokslo darbų, monografijų ir kitos mokslinės bei studijų literatūros leidybą ir įvairius mokslo renginius, skelbti mokslinių tyrimų rezultatus;9.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įgyti doktorantūros teisę;9.14. imtis kitos veiklos, jeigu tai neprieštarauja Instituto veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Universiteto ir Instituto statutams.Instituto pareigos:10.1. kasmet pateikti Universiteto senatui bei Švietimo ir mokslo ministerijai savo veiklos ataskaitą;10.2. įstatymų nustatyta tvarka tvarkyti savo ūkinės ir finansinės veiklos apskaitą, kasmet (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbti praėjusių metų pajamų ir išlaidų ataskaitą;10.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir perdavimą valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų funkcijų ir teisių perėmėjams;10.4. kasmet atlikti savo veiklos kvalifikacinę analizę;10.5. vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintomis Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklėmis, sudaryti sąlygas reguliariam (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) Instituto veiklos ekspertiniam vertinimui.

III. INSTITUTO VALDYMAS

11. Instituto valdymo organai yra: 11.1. visuotinis mokslininkų susirinkimas;11.2. Instituto taryba (toliau vadinama – Taryba);

11.3. Instituto direktorius.12. Visuotinis mokslininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus ypatingai svarbiems Instituto veiklos klausimams spręsti. Iniciatyvos teisę šaukti susirinkimą turi Instituto direktorius, Taryba ar ne mažiau kaip 1/3 instituto mokslininkų.13. Visuotinio mokslininkų susirinkimo nariai yra visi instituto mokslininkai. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 instituto mokslininkų. Visuotiniam mokslininkų susirinkimui pirmininkauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Susirinkimo nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Instituto mokslininkų.14.Visuotinis mokslininkų susirinkimas:14.1. slaptu balsavimu renka 2/3 Instituto tarybos narių;14.2. svarsto Instituto statuto ir jo pakeitimų projektus.15. Instituto taryba (toliau vadinama – taryba) yra Instituto akademinės savivaldos organas. Tarybos narių skaičių (ne mažiau kaip 9 nariai ir ne daugiau kaip 21 narys) nustato Universiteto senatas. Instituto mokslininkai slaptu balsavimu renka 2/3 Instituto tarybos narių. Rinkimai yra teisėti jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 2/3 Instituto mokslininkų. Universiteto senatas paskiria 1/3 tarybos narių. Instituto taryboje gali būti ir studentų atstovų, kuriuos skiria Universiteto senatas pagal studentų atstovybės ar visuotinio studentų susirinkimo rekomendaciją. Instituto direktorius yra tarybos narys pagal pareigas. Instituto direktorius ir Tarybos pirmininkas negali būti tas pats asmuo. Išrinktam tarybos nariui nebegalint būti tarybos nariu arba jį išrinkus Instituto direktoriumi, skelbiami naujo tarybos nario rinkimai. Ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių turi būti mokslininkai. Tarybos kadencija 5 metai.16.Taryba paprasta balsų dauguma renka savo pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Jais negali būti vyresni kaip 65 metų mokslininkai, taip pat Instituto direktorius ar jo pavaduotojai. Tas pats asmuo Tarybos pirmininku gali būti išrinktas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Įvairiems projektams rengti ir Instituto veiklai koordinuoti Taryba sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas. Nuolatinės komisijos atsiskaito Tarybai ne rečiau kaip kartą per metus.17. Taryba:17.1. nustato pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis ir bendru su Universiteto senatu teikimu kartu su Lietuvos mokslo tarybos išvadomis šias kryptis tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
17.2. tvirtina Instituto direktoriaus pateiktą perspektyvinį Instituto veiklos 5 metų planą ir teikia jį Universiteto senatui ir Universiteto tarybai;17.3. svarsto Instituto sutartis su Universitetu, teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo su kitomis mokslo ir studijų institucijomis;17.4. svarsto ir teikia Universiteto senatui metines Instituto veiklos ataskaitas, taip pat metines pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas;17.5. tvirtina Instituto organizacinę struktūrą ir jos pakeitimus;17.6. tvirtina mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką, sudaro atestavimo ir konkursų komisiją, tvirtina jos reglamentą ir atestavimo rezultatus;17.7. Instituto direktoriaus teikimu svarsto Instituto direktoriaus pavaduotojų, padalinių vadovų ir mokslinio sekretoriaus kandidatūras;17.8. tvirtina Instituto mokslinę ir taikomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus;17.9. organizuoja ir kasmet vykdo Instituto veiklos vertinimą (savianalizę);17.10. vykdo statute numatytas funkcijas.18. Taryba priima nutarimus posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas tuo atveju, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių arba Tarybos pirmininkas, arba Instituto direktorius. Tarybos nariai informuojami apie šaukiamą Tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio. 19. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių. 20. Taryba dirba laikydamasi šiame statute nustatytos tvarkos, pagal jos patvirtintą reglamentą.21. Instituto veiklai vadovauja, jo vardu veikia ir jam atstovauja Instituto direktorius. 22. Instituto direktorius:22.1. atsako už tai, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, šį statutą ir kitus teisės aktus;22.2. leidžia įsakymus, sudaro Instituto sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis;22.3. priima ir atleidžia Instituto darbuotojus, skelbia konkursus pareigoms, skiria asmenis į šias pareigas, atleidžia iš jų;22.4. teikia Tarybai svarstyti direktoriaus pavaduotojų, padalinių vadovų ir mokslinio sekretoriaus kandidatūras. Atsižvelgdamas į Tarybos siūlymus 5 metų kadencijai skiria juos į pareigas;
22.5. nustato Instituto darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas;22.6. teikia Tarybai tvirtinti pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis ir perspektyvinį veiklos 5 metų planą, metines veiklos ataskaitas, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas;22.7. užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už jas;22.8. atsako už Instituto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;22.9. vykdo kitas įstaigos vadovui teisės aktų numatytas funkcijas. 23. Instituto direktoriaus patariamoji institucija – Instituto direktoratas, kuriame aptariami pagrindiniai Instituto veiklos klausimai.24. Instituto direktoratą sudaro:24.1. Instituto direktorius;24.2. Instituto direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai);24.3. Instituto padalinių, atsakingų už Instituto pagrindinių krypčių veiklą, vadovai.25. Instituto direktoratas nagrinėja:25.1. pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis bei perspektyvinį Instituto veiklos 5 metų planą;25.2. metinius Instituto mokslinės veiklos planus (programas);25.3. metines Instituto veiklos ataskaitas, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas;25.4. Instituto organizacinę struktūrą ir struktūros pakeitimus;25.5. Instituto mokslinę ir taikomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus;25.6. kitus Instituto finansinės-ūkinės veiklos klausimus.26. Instituto direktoratas savo posėdžiuose priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus.27. Instituto direktorato posėdžiams vadovauja Instituto direktorius arba jo įgaliotas direktorato narys.28. Instituto direktorių iš mokslininkų 5 metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka komisija, kurią sudaro po lygiai atstovų iš Instituto tarybos ir Universiteto senato ir 1 Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerijos) atstovas. Konkurso ir komisijos sudarymo tvarką nustato Ministerija. Su išrinktuoju direktoriumi rektorius sudaro terminuotą darbo sutartį.29. Instituto direktorius atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Universiteto rektorius, atleidęs Instituto direktorių iš pareigų, iki naujo Instituto direktoriaus paskyrimo jo pareigas paveda eiti direktoriaus pavaduotojui.

IV. INSTITUTO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

30. Už Instituto padalinių veiklą atsako Instituto padalinių vadovai.31. Instituto struktūriniai padaliniai yra skyriai, laboratorijos, administracija ir kiti padaliniai. Padalinių vadovai pavaldūs tiesiogiai Instituto direktoriui. Mokslinių padalinių veiklos principus ir jų vadovų funkcijas nustato Instituto taryba. Kitų padalinių veiklos principus, jų vadovų funkcijas nustato direktorius.

32. Instituto darbuotojus sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, administracijos ir kiti darbuotojai.33. Darbo santykius, socialines garantijas, personalo teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, šis Statutas, vidaus tvarkos taisyklės ir pareigybių instrukcijos.34. Mokslo darbuotojų pareigybės yra: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas bei jaunesnysis mokslo darbuotojas. Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus nustato taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais.35. Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigoms asmenys skiriami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai.36. Vyresni kaip 65 metų mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai gali dirbti institute, jei Taryba pritaria, kad su jais būtų sudaroma terminuota darbo sutartis ne ilgiau kaip 3 metams. Tokia sutartis Tarybos sprendimu gali būti sudaroma pakartotinai.37. Į Instituto taip pat jo mokslinių padalinių vadovų ar jų pavaduotojų pareigas gali būti renkami (skiriami) ne vyresni kaip 65 metų asmenys. Vyresniems kaip 65 metų asmenims, kurie eina šias pareigas ir kurių kadencija dar nėra pasibaigusi, šio Statuto 36 punkto reikalavimai netaikomi iki kadencijos pabaigos.38. Instituto administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, mokslinis sekretorius ir vyriausiasis finansininkas.39. Administracijos darbuotojai turi teisę mokslinį darbą institute. Pasibaigus administracijos darbuotojo įgaliojimams, jie turi teisę grįžti į ankstesnes pareigas iki neišnaudotos mokslininko kadencijos pabaigos40. Kitų (ne administracijos ir ne mokslo) Instituto darbuotojų pareigas ir funkcijas, remdamasis pareigybės aprašymais, nustato Instituto direktorius. 41. Instituto doktorantai yra studentai ir naudojasi studentų teisėmis, lengvatomis ir socialinėmis garantijomis, numatytomis Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatyme, kituose įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose.42. Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo Instituto direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Statuto numatyta tvarka. 43. Instituto darbuotojai turi teisę:43.1. dalyvauti sprendžiant ar nagrinėjant bet kurį su jų kompetencija, pareigomis ar darbu susijusį klausimą;43.2. kreiptis į padalinio vadovą, direktorių ar jo pavaduotojus, Tarybą, jei mano, kad pažeidžiamos jų teisės ar teisėti reikalavimai;
43.3. dalyvauti konkursuose pareigoms eiti;43.4. naudotis profesinėje veikloje Instituto patalpomis, priemonėmis bei įranga;43.5. kelti profesinę kvalifikaciją. 44. Instituto mokslininkai turi teisę:44.1. rinkti Tarybą ir būti renkami į ją, dalyvauti konkursuose pareigoms;44.2. dalyvauti rengiant, svarstant, vertinant ir vykdant mokslo programas;44.3. remiantis Instituto sutartimi su Universitetu dalyvauti Universiteto akademinėje veikloje.44.4. Tarybos nustatyta tvarka kelti savo profesinę ir mokslinę kvalifikaciją.45. Instituto darbuotojams užtikrinamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Jiems sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.46. Už darbo drausmės pažeidimus darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

V. INSTITUTO TURTAS IR LĖŠOS

47. Instituto turtą sudaro daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai (kiek tai nepažeidžia autorių teisių), informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės. 48. Institutas jam perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo neatlygintinai patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka bei sąlygomis.49. Turtą, kuris įsigytas iš nebiudžetinių lėšų, gautas dovanų, priimtas kaip palikimas ar įgytas kitu teisėtu būdu, Institutas valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas.50. Instituto lėšas sudaro:50.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti;50.2.pajamos, gautos iš mokslinės ir ūkinės veiklos bei teikiamų paslaugų;50.3. Lietuvos, užsienio ir tarptautinių fondų bei organizacijų lėšos;50.4. lėšos gautos už dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse programose;50.5. lėšos, gautos kaip parama, ir kitos teisėtai įgytos lėšos.51. Visas lėšas Institutas planuoja ir naudoja savarankiškai. Pajamas ir išlaidas Institutas tvarko pagal patvirtintą sąmatą įstatymų nustatyta tvarka. 52. Instituto finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. STATUTO KEITIMAS

53. Statuto pakeitimus parengia Instituto taryba ir teikia svarstyti visuotiniam mokslininkų susirinkimui. Statuto pakeitimus bendru Universiteto senato ir Instituto tarybos teikimu teisės aktų nustatytąja tvarka tvirtina Vyriausybė, atsižvelgusi į Lietuvos mokslo tarybos išvadas.

VII. INSTITUTO PABAIGA IR PERTVARKYMAS

54. Institutą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Lietuvos Respublikos Vyriausybė teisės aktų nustatyta tvarka.