Raštvedybos pagrindiniai dokumentai

Protokolas– yra dok., kuriame fiksuojami kolegialiu struktūrų taip pat
pasėdžių, susirinkimų, pasitarimų, klausimų svarstymo eiga ir būtini
priimti nutarimai. Pasirašo išrinktas asmuo. Protokolo tekstas susideda iš
įvado ir pagrindines dalies. Įvade įrašoma posedžio pirmininko, sekretores,
dalyvaujusiu asmenų vardai ir pavardes, pareigos taip pat įrašoma kokiai
įmonei firmai jie atstovauja. Jeigu kviestųjų asmenų yra daug surašomas
atskiras sąrašas kaip protokolo priedas. Įvadinėja dalyje surašomi
svarstomi klausimai. Dėstomojoje dalyje yra žymima kiekvieno klausimo
svarstymo eiga (nutarimas), po žodžio SVARSTYTA rašomas darbotvarkes
klausymas pranešėjo vardas pavarde ir trumpas pranešino turinys, po
klausymo svarstymo dalies didžiosemis raidėmis rašomas žodis NUTARTA ir parašomas priimtas nutarimas konkrečiu darb.klaus. Jeigu svarstymų klaus.
balsuojama tada nurodami ir balsavimo rezultatai jeigu nutarimas susideda
iš dalių ar daugiau punktų tada po žodžio NUTARTA dedamas dvitaškis ir
tekstas dėstomas punktais pi žodžio SVARSTYTA jeigu pranešimas pridedamas
rašome klausima skliaustelėse pranešimas pridedamas. Pasirašo posėdžio
pirmininkas ir sekretore. Suinteresuotom įstaigom siunčiamas protokolu
kopijas arba išrašai.
Motyvuotas laiškas – kartu su gyvenimo aprašymų siunčiamas ir motyvuotas
laiškas, kad informacija taptų kreiptingesnė ir veiksmingesnė, kad
sudomintų konkretų darbdavį. Motyvuota laišką reikia parašyti taip, kad
itikintumet darb. ir įrodytume jog esate tinkamas tai pareigai į kuria
pretenduojate. Laiško pradžioje nurodyti motivus kuriais kreipetes į
vadavą. Reikėtu įrašyti keleta maloniu atsilepimų apie tą įstaigą.
Pagrindinėje dalyje aprašyti savo gabejimus ir pasiektus rezultatus kurie
įrodytu, kad jūsų pretenzijos pagristos. Baigiamoji pastraipa joje
įvardinsite tolesnius savo veiksmus.
Kontraktai ir sutartys.
Kontraktai- dokumentas, įteisinantis šalių susitarimą
dėl kokių nors santykių nustatymo ir reguliavimo.
Konkretaus kontrakto sudarymas paprastai prasideda nuo pasiūlymo jį sudaryti. Siunčiama oferta. Ofertoje turi būti pagrindinės siūlomo sandėrio sąlygos. Kitos juridinės šalies pasiūlymo priėmimas, patvirtinamas vadinamas akceptu(sutikimu). Pasikeitimas dokumentais gali vykti el. paštu ir paprastuoju faksu.
Sutarties santykiai gali būti nustatyti vienai šaliai pateikus kontrakto projektą. Gavusi projektą, kita juridinė šalis jį nagrinėja ir jei nėra pakeitimų pasirašo. Vienos kontrakto egzempliorius grąžinamas projektą sudariusiai šaliai. Reikia skirti dėmesį teksto teisiniam raštingumui, vengti dviprasmiškų formuluočių, detaliai nušviesti sutarčių sąlygas, kruopščiai tikrinti įmonių adresų taisyklingą užrašymą.
Raštas yra apibendrintas įvairaus turimo dokumentas, kurį įstaiga rašo ko nors klausdama, atsakydama, prašydama. Pagal turinį gali būti instrukciniai, direktyviniai, informaciniai, komerciniai.
Instrukcinius raštus rašo valstybės valdymo struktūra. Tokiuose raštuose yra daug rekomendacijų, paaiškinimų, nurodymų.
Informaciniams raštams priklauso raštai: pranešimai, prašymai, priminimai, pasiūlymai. Prašymais įmonė prašo atlikti kokį nors veiksmą arba suteikti informaciją.
Komerciniai raštai rašomi sudarant ir vykdant kontraktus. Juose pirkėjai kreipiasi į pardavėjus, prašydami suteikti smulkią informaciją apie prekes, paslaugas arba atsiusti prekių pristatymo ofertą.
Garantiniai raštai garantuoja mokėjimus, produkcijos, tiekimo terminus, produkcijos kokybę.
Reklamacijose (pretenzijos) reikalauja padengti nuostolius dėl vienos iš šalių kontrakto nesilaikymo arba pažeidimo.
Raštams įforminti naudojamas informacinių siunčiamųjų įstaigos dokumentų blankas. Rašto rekvizitai: adresatas, dokumento antraštė, data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda, tekstas, parašas, rengėjo nuoroda. Rašto tekstas rašomas dokumento sudarytojo vardu daugiskaitos pirmojo asmens forma arba trečiojo asmens forma. Tekstas paprastai susideda iš dviejų dalių: pirmojoje įvardijami faktai, įvykiai, dokumentas kuo remiantis yra parašytas raštas. Antrojoje formuluojamas pagrindinis tekstas.
Ofertos (prekių pasiūlos raštai) būna: paprastoji, išplėstinė, visiškai apibrėžtų pirkimų sąlygų .
Skundas – tai dokumentas rašomas gyventoju ir adresuojamas
kompetitingoms
institucijoms. Skunde gali būti pranešama dėl kieno kalties įvyko nelaimė.
Pareiškimų ir skundų informacija surašoma ta pačia tvarka kaip ir prašymų.
LR viešojo administravimo įstatyme numatytos administracinės procedūros,
kurias turi atlikti viešojo administravimo institucijos, nagrinėdamos
asmens pračymą, pareiškimą. Kiekviena viešojo administravimo institucija
privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją.
Prašymo priėmimo aktas turi būti patvirtinamas atitinkamu dokumentu,
kuriame nuridoma prašymo priėmimo data, valstybės tarnautojo, kuriam
pavesta nagrinėti prašymą,vardas, pavardė, tel nr, prašymo registravomo nr.
Prašymo nagrinėjimo terminas pradėdamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai
kompetitinga institucija gauna prašymą. Už prašymo priėmimo ir nagrinėjimo
tvarkos kaikymąsi atsako organizacijos vadovas. Priimami svarstyti
rašytiniai svarstymai. Jie turi būti tvarkingi, parašyti taisyklingai, turi
būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, tikslus adresas, tel nr.
Anoniminiai prašymai nenagrinėjami. Prašymas parašytas nevalstybine kalba,
verčiamas I lt kalbą ir nagrinėjamas bendra tvarka. Priimant prašymą ant jo
dedamas registracijos antspaudas, užrašoma gavomo data ir registracijos nr.
Raštu pateikti prašymai registruojami žurnale arba kompiuterinėse
laikmenose. Išnagrinėjus prašymą užrašomas nagrinėjimo rezultatas. Jeigu
organizacija, kuriai paduotas prašymas neturi įgaliojimų spręsti prašyme
išdėstytus klausimus, tada per 5 darbo dienas turi jį persiųsti
kompetitingai institucijai ir apie tai pranešti pareiškėjui.