Skyriaus vedėjo pareigybinės instrukcijos

PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Personalo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas . 2.Pareigybės lygis – A . 3.Pareigybės kategorija – 7 – 12 .

II.TIKSLAS

4.Personalo skyriaus vedėjas skiriamas tam, kad padėtų rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką, formuotų įstaigos personalą, organizuotų darbą, užtikrintų tvarkingą personalo administravimą ir kitų funkcijų vykdymą.

III.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJUI

5.Personalo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus : 5.1. išmanyti įstaigos politiką; 5.2. gerai žinoti padėtį apie įstaigos personalą, bei mokėti ieškoti specialistų, sugebėti formuoti įmonės suplanuotus tikslus atitinkantį personalą;5.3. mokėti organizuoti personalo darbą, išmanyti darbo kodeksą, bei jo pritaikymą įmonėje;5.4. mokėti rengti reikiamus dokumentus;5.5. mokėti tinkamai administruoti įstaigos personalą.

IV.PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS

6. Personalo skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:6.1. Vykdo kiekybinę ir kokybinę personalo analizę;6.2. dalyvauja rengiant darbuotojų pareigybės aprašymus;6.3. pavedus rengia medžiagą įstaigos vadovybei, ruošia pasitarimus personalo klausimais;6.4. rengia ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teikia jas kitoms institucijoms;6.5. organizuoja karjeros valstybės tarnautojams įvadinio, tęstinio ir specialios programos mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas;6.6. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais rengia įstaigos veiklos normatyvinius dokumentus;6.7. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais rengia įstaigos vidaus tvarkos taisykles;6.8. organizuoja viešuosius konkursus(pretendentų atranką)ir dalyvauja parenkant tarnautojus;6.9. organizuoja darbuotojų priėmimą į darbą, rengia ir tikslina įstaigos valstybės tarnautojų vardinius sąrašus;6.10. dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;6.11. analizuoja personalo kaitą;6.12. teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo;6.13. rengia ir teikia medžiagą dėl darbuotojų skatinimo, apdovanojimų ir baudimų;6.14. derina pareigybių sąrašus ir teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir papildymo;6.15. teikia pasiūlymus dėl priedų prie atlyginimo nustatymo, priemokų sumažinimo ir padidinimo;

6.16. rengia darbo sutarčių, įstatymų projektus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į tarnybą, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo;6.17. rengia atostogų grafikus;6.18. rengia įstaigos vadovo įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių;6.19. dalyvauja svarstant piliečių prašymus savo kompetencijos klausimais;6.20. teikia siūlymų projektus dėl valstybinės pensijos skyrimo;6.21. tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą ir darbo pažymėjimų išdavimą;6.22. formuoja ir kaupia įstaigos darbuotojų bei valstybės įmonių ir įstaigų, priskirtų įstaigos reguliavimo sričiai, vadovų asmens bylas;6.23. tvirtina dokumentų kopijas, ir rengia pažymas ir kitus dokumentus kurių reikia įstaigos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;6.24. atlieka kitus įstaigos vadovybės pavestus darbus;

V.ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

7.Personalo skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito įstaigos vadovui.8.Personalo skyriaus vedėjas už pavestų funkcijų tinkamą ir laiku įvykdymą atsako Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.