Reklamos veiksniai

ĮVADAS..............................3
1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA...........................5
1.1. Reklamos samprata..............................5
1.2. Reklamos savybės..............................6
1.3.Reklamos esmė ir vaidmuo.............................9
1.4.Reklamos funkcijos..............................12
1.5. Reklamos vaidmuo įmonėse..............................14
2. UAB “ARVYDO PASLAUGOS” ĮMONĖS REKLAMOS VEIKSNIAI KONKURENCINĖJE KOVOJE..............................16
2.1. Įmonės pristatymas..............................16
2.2. Įmonėje naudojamos reklamos rūšys..............................17
2.3 Reklamos biudžetas įmonėje.............................. 19
2.4Įmonės konkurentų analizė..............................19
2.5. Įmonės konkurentų naudojamos reklamos rūšys.......................20
2.6.Tyrimo metodika..............................21
3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS.........................23
3.1. Tyrimo rezultatų pristatymas..............................23
IŠVADOS ..............................43

REKOMENDACIJOS ..............................44

SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA ..............................45

SANTRAUKA ANGLŲ KALBA................ ..................46

LITERATŪRA ..............................47ĮVADAS
Kiekvienas iš mūsų, kiekvieną dieną susiduriame su reklama. Reklama, ji visur gatvėje, autobuse, radijuje, televizijoje spaudoje. Augant ekonomikai, plečiantis verslams gausėja prekių ir paslaugų pasiūla. Reklama tampa svarbiausia priemonė pritraukti klientus, formuoti jų poreikius, taaip juos paveikti, kad jie taptų nuolatiniai klientai. Reklama tampa viena iš priemonių, kurią naudoja įmonės prieš konkurentus. Reklama – tai šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindas, be reklamos nebūtų prekių paklausos.
Reklama – tai dinaminė, greitai besitransformuojanti žmogiškosios veiklos sfera (Ромат, 2003).
Reklama – tai reklamos užsakovo apmokėta neasmeninė komunikacijos forma, skleidžiama per žiniasklaidą, siekiant įtikinti arba paveikti auditoriją (Wells William, Moriaty San¬dra, Burnet John. 2006).
Problematika. Baigiamajame darbe nagrinėjama problema – reklamos veiksniai konkurencinėje kovoje. Kokias reklamos rūšis naudoja įmonė pateikdama naują prekę rinkai.
Darbo objektas – UAB “Arvydo paaslaugos” įmonės reklamos veiksniai konkurencinėje kovoje.
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB “Arvydo paslaugos” įmonės reklamos rūšis, panaudojus analizės metodus.
Darbo uždaviniai:
1) Aprašyti teoriškai reklamos svarbą;
2) Išanalizuoti UAB “Arvydo paslaugos” įmonės reklamos pasirinkimą;
3) Atlikti klientų anketinę apklausą.
Darbe taikyti metodai:
Teoriniai: metodinės literatūros, susijusios su personalo valdymu analizavimas.
Darbo struktūra. Da

arbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, rekomendacijos, literatūra ir priedai. Pirmame skyriuje (teorinėje dalyje) pateikiama informacijos šaltinių apžvalga, nagrinėjami reklamos teoriniai pagrindai, reklamos rūšys. Antras skyrius (praktinė dalis) skirtas UAB “Arvydo paslaugos” įmonės reklamos taikymas konkurencinėje kovoje, analizė. Jame pristatoma įmonė, atliekame įmonės klientų anketinę apklausą. Trečioje dalyje aptariame tyrimo rezultatus.
Baigiamajame darbe atskleistos šios profesinės kompetencijos:

1) Mokėti taikyti duomenų analizės metodus
2) suvokti informacijos svarbą verslo veikloje, žinoti galimus informacijos šaltinius;
3) mokėti atsirinkti būtiniausią informaciją
4) gebėti įvertinti verslo aplinką ir galimybes;
5) gebėti valdyti pokyčius;
6) mokėti nustatyti verslo pranašumus ir konkurentabilumą;
7) mokėti analizuoti;
8) mokėti parengti įmonės (padalinio) veiklos vystymo strategiją ir taktiką;
9) mokėti valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius;
10) mokėti pateikti informaciją vartotojams.
 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA
1.1. Reklamos samprata
Reklama – tai šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindas, be reklamos nebūtų prekių paklausos. Per ją mees sužinome apie teikiamas paslaugas, prekes, jų kainas, išrastas ar įdiegtas naujoves. Reklama suteikia daug informacijos. Ji yra visur televizoriuje, kompiuteryje, radijuje ant troleibusų, ant parduotuvių sienų. Mes ją matome ir girdime. O tai ir yra svarbiausia prekių ir paslaugų tiekėjams, jiems svarbu, kad apie jų prekes sužinotu, kuo didesnė auditorija. Reklama, tai dalykas, kuris kelia rinka ir neša nauda rinkos dalyviams. Reklama – tai dinaminė, greitai besitransformuojanti žmogiškosios veiklos sfera (Ромат, 2003).
Reklama – tai reklamos užsakovo apmokėta neasmeninė komunikacijos forma, skleidžiama per ži

iniasklaidą, siekiant įtikinti arba paveikti auditoriją (Wells William, Moriaty San¬dra, Burnet John. 2006).
Reklama Lietuvoje – jaunas dalykas, tik dabar vis dažniau ir dažniau supranta jos svarbą, nors dar senovės romėnai suprato, kad investuoti į reklamą pinigai atsiperka. Reklamos sąvoka literatūroje nagrinėjama gana plačiai, kiekvienas autorius savaip apibudina ją. (http://dehaba.wordpress.com/tag/reklama-lietuvoje/).
I. Smetonienė teigia, kad nėra universalaus reklamos pavadinimo, nes „reklama – veiklos sritis, kurioje dirba, taigi ir bando ją apibrėžti ekonomistai, sociologai, psichologai, lingvistikai, dailininkai ir žurnalistai (I. Smetonienė, 2009).
Pasak Jokubausko (2006), didžiausią informacijos kiekį žmogus gauna regėdamas (90%). Jo manymu, kad vaizdinis reklamos pateikimas yra paprasčiausias būdas perduoti informaciją, nes vaizdo suvokimui žmogus sunaudoja mažiausiai energijos. Bent vienas reklamoje pateiktas vaizdinis elementas turi nesąmoningai veikti vartotoją. Tai gali būti spalva, neįprasta pirmos raidės forma ar dydis, dėmesį patraukianti didelė ir spalvota nuotrauka ar teksto kompozicija. Jokubausko straipsnyje teigiama, kad žinomiausias reklamos pakopų modelis yra AIDA:
Attention – atkreipti dėmesį;
Interest – išlaikyti susidomėjimą;
Desire – sužadinti norą pirkti;
Action – sukelti veiksmą.
Reklama reikalinga ne tik komercinėms organizacijoms ir didžiulėms pramoninėms kompanijoms. Jos galimybės daug platesnės . reklamą galima apibūdinti kaip informacijos platinimo priemonę, visuotinai naudojamą visuomenės tam, kad būtų pasiekta daugelio tikslų:

• komercinėse įmonėse prekėms ir paslaugoms realizuoti;
• personalui pritraukti;
• valstybės organuose . visuomenei informuoti;
• municipalinėse struktūrose . informacijai apie vietines paslaugas paskleisti;
• knygoms rašyti, kelionėms ir išsilavinimui (Фарби, 2004).
Keller (2001) ir Kotler (2003) išskyrė re

eklamai būdingus du požymius:
1) specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą dalyką arba vykdyti kitus reklamuotojo užsakymus,
2) atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina).
Lietuvos Respublikos Reklamos įstatyme (2000) reklama apibrėžiama kaip „bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinant įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.“

Pasak Kotler ir Armstrong (2001) reklama– tai užsakovo apmokėtas prekių, paslaugų, idėjų pristatymas ir propagavimas netiesioginės komunikacijos būdu, siekiant užsakovo numatytų tikslų.
Buttle išskyrė pagrindinį reklamos tikslą- reklama turi paveikti vartotoją taip, kad būtų pasiekti reklamuotojo tikslai (Buttle, 1996).
Iš apibudintų reklamos sąvokų ir tikslų, galime teikti, kad reklamos tikslas yra atnešti įmonei, organizacijai ar asmeniui, pelną. Jei reklama gali paveikti žmogų, tai ji gali ir įtakoti jo gyvenimą.1.2. Reklamos savybės
Reklama literatūroje apibrėžiama įvairiai, nes kiekvienas autorius ją analizuoja savaip. Esminė reklamos savybė, išskirianti ją iš rėmimo veiklos rinkodaros kontekste, yra ilgalaikis poveikis – reklama atkreipia varto¬tojo dėmesį į prekę, kuria teigiamą požiūrį į prekės ženklą; kita rėmimo veikla yra trum¬palaikiškesnė, orientuota į greitą pardavimo didinimą (Percy, Larry; Elliot, Richard. 2005, 3 p).
В.В. Барабаш, В.Л. узыкант išskiria tris pagrindines reklamos savybes tai:
1) tai yra apmokamas informacijos perdavimo būdas;
2) reklama yra neasmeninis arba netiesioginis informacijos perdavimo būdas;
3) visada yra reklamos iniciatorius, kuris paprastai moka už jos iš
šlaidas, todėl dar yra vadinamas rėmėju ar užsakovu. (В.В. Барабаш, В.Л. узыкант. 1994, p. 34).
Reklama turi teigiamų ir neigiamų savybių. Urbanskienė R. ir Obelenytė O išskyrė teigiamas ir neigiamas reklamos savybes:
Teigiamos – tai reklamos prieinamumas. Jis gali pasiekti didžiulę ir įvairiai demografiškai išsidėsčiusią rinką. Informacija sklinda nuo vieno vartotojo prie kito, tik reikia žinoti, kokią auditoriją pasieks konkretaus pobūdžio reklama. Didesnį efektą gali sukelti tai, kad vienu metu galima panaudoti daugelį reklamos rūšių. Rėmėjas ar tuo suinteresuotas asmuo gali kontroliuoti naudojamą reklamos priemonę, jos grafinį atlikimą, vaizdą, dydį, dažnumą, trukmę, auditorijos apimtį. Be to, didelei auditorijai kartais užtenka perduoti tik vieną kreipinį, o spausdintos reklamos vartotojai jos turinį gali perskaityti pakartotinai. Reklama yra pagalbinė grandis asmeniško pardavimo proceso metu.
Neigiamos reklamos savybės yra tos, kad reklamos priemonės dažnai standartizuotos. Taip pat jos nėra nukreiptos konkrečiai pirkėjų grupei, kuriai turėtų būti skirta atitinkama reklama. Blogai yra ir tai, kad dažnai įvairių rūšių reklama reikalauja didelių išlaidų, nors vienam vartotojui skaičiuojant jos yra labai mažos. Tai trukdo nedidelėms organizacijoms naudoti kai kurias reklamos priemones. Aukštos kainos tiesiog trumpina reklaminius skelbimus ir dauguma jų nesukelia reikiamo auditorijai poveikio. Ypač tai būdinga televizijai, kur reklama itin trumpa ir brangi. Ir, pagaliau, reklamai būdingas neasmeninis charakteris, todėl sunku sulaukti grįžtamojo poveikio rezultatų. Skaitytojas gali sąmoningai neskaityti reklamos puslapių, o žiūrovas perjungti televizijos programą reklaminės laidos metu,( 1995,138 p.)
Dar keli autoriai išskyrė reklamos teigiamus ir neigiamus, bei reklamos nešiklius (1 lentelė).
1 lentelė
Reklamos rūšių privalumai ir trūkumai bei jų nešikliai ( pagal V. Kinduriu (1998), R. Kuvykaite (2001), R. Virvilaite (2004) ir V. Pranuliu ir kt. (2008).

Reklamos rūšis
Nešikliai Privalumai Trūkumai
Spausdinta Periodiniai(laikraščiai, žurnalai ir kt.)ir neperiodiniai leidiniai (atmintinės, plakatai, kalendoriai ir kt.). Lankstumas, gana platus aprėpimas. Trumpalaikiškumas,
palyginti didelė kaina.
Transliacinė Televizija ir radijas. Plačios galimybės išreikšti idėjas meninėmis priemonėmis, ilgalaikis panaudojimas. Platinimo sunkumai, didelis darbo imlumas, gana didelė kaina.
Viešoji (išorinė) Transporto priemonės (reklama ant transporto priemonių), stacionarūs įrengimai (plakatai, skydai, stendai ir t.t.). Lankstumas ir operatyvumas, didelis pakartotinų kontaktų dažnis, silpna konkurencija.

Nėra auditorijos pasirinkimo galimybės, apibrėžtos meninio įgyvendinimo galimybės.

Specialioji Reklaminiai suvenyrai. Didelis įsiskverbimo laipsnis, daugkartinis panaudojimas. Palyginti didelė kaina.
Demonstracinė Kino, vaizdo ir kompiuterinė
medžiaga Efektyvus poveikis tikslinei
auditorijai, galimybė
nedelsiant užmegzti
kontaktus. Sunkumai organizuojant tikslines peržiūros grupes, didelė kaina.
Pardavimo
vietose Vitrinos, interjeras. Daugkartinis panaudojimas, didelis įsiskverbimo laipsnis. Didelė kaina, riboti reklamos reiškimosi būdai.

Amerikiečių mokslininkai D. Evans ir B. Berman trupai ir aiškiai išdėstė reklamos neigiamas bei teigiamas s.avybes.
Jų manymu teigiamos reklamos savybės: sugebėjimas patraukti geografiškai nutolusios ir įvairios publikos dėmesį; galimybė naudoti įvairias priemones norimai informacijai perduoti.
Neigiamos savybės: reklamos skelbimų vienodėjimas; didelės reklamos kainos; reklama dėl anksčiau minėtų savybių praranda galimybę perduoti išsamią informaciją.
Literatūroje išskiriama reklamos naudojimas ir jos savybės:
Masiškumas. Reklama yra ne tik individuali, bet masinė komunikacija. Ji orientuota į daugelį žmonių. Reklama, kaip tarpininkas tarp prekės ir potencialių jos pirkėjų, turi atitinkamomis priemonėmis užmegzti tarp jų ryšį. Gyventojai, kaip potencialūs pirkėjai, yra labai įvairūs ir sudėtingi, todėl reklamos uždavinys yra rasti su šia įvairialype visuma kuo daugiau sąlyčio taškų.
Viešumas. Reklama yra viešojo gyvenimo dalis. Ji dažniausiai skiriama ne kuriam nors konkrečiam asmeniui, o atvira visiems, kurie yra ja suinteresuoti, sugeba ją suvokti bei priimti. Reklama gali paveikti ir viešąją nuomonę.
Vienakryptingumas. Reklama gali būti tik monologu, bet ne dialogu su auditorija. Reklama yra vienos krypties komunikacija, joje nėra tiesioginio grįžtamojo ryšio, grįžtamosios informacijos, iš karto nustatančios kreipinio efektyvumą.
Tarpininkavimas informacijos perdavime. Reklamoje informacija yra perduodama per tarpininkus, o ne tiesiogiai. Svarbu parinkti tinkamus tarpininkus, priklausomai nuo jų individualių galimybių perduoti reklamos idėją.
Reklamos tikslų slėpimas. Neretai reklamoje tikslai būna užmaskuoti. Negalima pasiekti norimo tikslo, jei to yra siekiama atvirai. Ypač tai pasakytina apie žmonių auklėjimą. Tokiu atveju elgtis reikia apdairiai.
Idėjiškumas. Konkrečiame reklamos objekte (prekėje ar paslaugoje) reklama atspindi žmogaus darbo rezultatą, pasiektą ekonomikos ar kultūros lygį. Taigi, be komercinių tikslų reklama pasižymi ir idėjiškumu.
Reklamos teisingumas. Jis išreiškiamas visų žinių, pateiktų reklaminiame skelbime, tikrumu. Neturi būti klaidingos reklamos. Kai kurių prekių reklama iš viso ra draudžiama, ypač tų, kurių vartojimas kenksmingas žmogaus sveikatai.
Konkretumas. Dažniausiai reklama nėra ilgas prekės charakterizavimas, o trumpa, paprasta bei įtaigi kalba, realus reklaminių priemonių realizavimas, suprantamas platiems gyventojų sluoksniams.
Planingumas. Visa reklaminė veikla yra planuojama. Tikslus priemonių bei reklaminių kompanijų planavimas sumažina neracionalias išlaidas, palengvina efektyvumo įvertinimą.
Išanalizavus literatūra galiu drąsiai teigti, kad reklama gerai išanalizuotas dalykas ir turintis užsibrėžtus tikslus. Reklama tai sąmojinga, neprievartinė žmonių poveikio forma, kuria siekiama, kad jie atliktų tam tikrus veiksmus.1.3.Reklamos esmė ir vaidmuo
Reklama, tai neatsiejamas mūsų kasdienybės palydovas. Be reklamos nebeįsivaizduojama prekyba, paslaugų tiekimas apskritai daugelį ekonomikos sričių.
Reklama, tai faktorius, kuris pritraukia daugiau vartotojų, formuoja jų poreikius. Reklamos dėka didėja prekių ir paslaugų perkamoji galia. Reklama naudojama konkuruojant, prieš kitas įmones, kurios teikia panašias paslaugas.
Nagrinėdami reklamos sąvoka, pamatome, kad reklama susideda iš sociologijos, psichologijos, ekonomikos ir estetikos dalių.
Rinkodaros specialistai pabrėžia, jog reklama, – tai siūlymo, įtikinėjimo bei informavimo priemonė, už kurią reikia mokėti ir kuri yra skirta tam tikrai auditorijai, su ja bendraujant netiesiogiai. Pranulis ir kt. (1999) teigia, jog reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. Na, o pagrindiniuose Lietuvos Respublikos reklamos teisės aktuose (2001), reklamos sąvoka yra apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, kuri skatina įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Jokubauskas (2003) knygoje „Reklama ir jos poveikis vartotojui“ pateikia keletą reklamos apibrėžimų:
– Reklama — tai vaizduojamojo meno rūšis.
– Reklama — tai socialinės veiklos rūšis, susidedanti iš įvairių reklamos priemonių ruošimo, gaminimo, platinimo, taip pat reklaminės veiklos organizavimo.
– Reklama – tai kontroliuojamas poveikis auditorijai masinės informacijos priemonėmis.
– Reklama – tai tam tikrų žmonių grupių informavimo būdai.
– Reklama – tai menas įsiūlyti vienintelį, labiausiai vykusį vartojimo motyvą kuo didesniam žmonių skaičiui. Vienas garsiausių reklamos specialistų, D. Ogilvy’is, reklamą apibrėžia kaip patį gyvybingiausią verslo elementą.
Reklama – tai mokslas ir kūryba viename. Kūryba – matomuose ir išreiškiamuose reklaminiuose siuntimuose, o mokslas – strateginiame mąstyme (Kotler, 1994, p. 239). Tačiau reikėtų pabrėžti, jog rinkodaros specialistai reklamos sąvoką apibrėžia kaip neatskiriamą rinkodaros sistemos dalį, o ji, anot Vitkienės (1999, p. 62), yra informacijos platinimo rinkoje kanalas, kuriuo užsakovas pristato paslaugas, kitaip tariant neasmeniškai perduoda informaciją.
Reklamos esmė — tai specialiai paruošta, apdorota ir tam tikrai auditorijai perduodama informacija. Anot Mažeikaitės (2001, p. 7), reklamos esmę galima nusakyti, arba paaiškinti, jos paskirtimi, arba tomis funkcijomis, kurias ji atlieka versle ir visuomenėje.
Reklama yra daugiafunkcinė veikla, kurios pagalba gali būti siekiama daug ir skirtingų tikslų. Sūdžius (2002) knygoje „Pardavimų valdymas: principai ir praktika“ pateikia tokius reklamos tikslus:
– informuoti apie produkto ir įmonės egzistavimą,
– sukurti palankią nuomonę apie produktą,
– informuoti apie jo savybes ir naudingumą,
– atremti konkurentų kritiką,
– ištaisyti blogą įspūdį ar neteisingą informaciją,
– padaryti pakuotę ar prekės ženklą gerai žinomus,
– sukurti kompanijos įvaizdį,
– sukurti geros reputacijos pagrindą prieš įdiegiant naujus produktus,
– pateikti unikalų pardavimo pasiūlymą,
– parodyti pavyzdį pardavėjams,
– įtikinti, kad produktą verta įsigyti dabar.

Reklamos tikslas— tai žmonių raginimas atlikti kokį nors konkretų veiksmą, pvz. nusipirkti prekę, aplankyti parodą ir t.t. Noriu paminėti, kad ne visos skelbiamos reklamos turi vieną tikslą. Kiekviena reklama yra individuali, su savo tikslu ir uždaviniais.
Pasak Mažeikaitės (2001, p. 9), egzistuoja dvi pagrindinės funkcijos, būdingos kiekvienai reklamai. Tačiau be šių pagrindinių funkcijų yra skiriamos ir antrinės reklamos funkcijos. Autorė pažymi, kad prekės reklamos tikslas – informuoti pirkėją apie rėmėjo produkciją, arba stimuliuoti rinką. Reklamos paskirtis akivaizdi – parduoti konkrečią produkciją, nukreipti dėme.sį nuo analogiškos konkurentų produkcijos. Pagrindinis reklamos uždavinys atkreipti dėmesį ne į prekę, o užjos esančią įmonę. Prekės reklama skirstoma į pirmines ir antrines:

Pirminė reklama būna skirta tam tikros paskirties produkcijos paklausos didėjimui skatinti. O antrine reklama stengiamasi didinti tam tikros rūšies prekės paklausą. Be to, prekės reklama gali būti komercinė ir nekomercinė. Komercinė reklama padeda prekiauti produkcija, siekiant iš to gauti apčiuopiamos naudos. Nekomercinę reklamą užsako tokios organizacijos, kurių veiklos tikslai nėra komerciniai (labdaros organizacijos, ne pelno siekiančios organizacijos ir pan.) (Mažeikaitė, 2001, p. 9-10).
Skiriami tokie pagrindiniai reklamos tipai:
– Bendranacionalinė reklama – tai šalies mastu priimta prekių firminė informacija. Šiam tikslui firma nuperką vietą žurnaluose, laikraščiuose bei televizijoje.
– Didmeninė reklama arba vietinė reklama naudojama universalinėse parduotuvėse, dilerių ar kitų prekybininkų.
– Industrinė reklama – tai firmos reputacija: jos stabilumo, patiklumo, etinė verslo pusė.
Reklama yra gamintoją ir vartotoją siejantis veiksnys. Tai gana efektyvi priemonė, palaikanti esamus ir pritraukianti būsimus vartotojus. Reklama yra būtina, nes be jos nevyktų pardavimai. Nebūtų vykdomas procesas prekė – pinigai.
Reklama padeda gamintojui išreikšti parduodamos prekės išvaizdą, sudėti ir vertę. Ji kaip socialinis reiškinys, kuris išreiškia reklamos teikėjo interesus. Ji taip pat išreiškia ekonominius interesus ir tampa pats veiksmingiausias veiksnys konkuruojant rinkoje.1.4.Reklamos funkcijos
Reklama – tai dinaminė, greitai besitransformuojanti žmogiškosios veiklos sfera (Ромат, 2003). Reklamą rengiantys asmenys, reklamą apibudina, kaip veiksnį, pagal kurį žmogus gali rinktis prekes ir paslaugas. Nuo informacijos pertekliaus pavargęs reklamos vartotojas, gali paprieštarauti, kad reklama – tai nereikalinga priemonė, kuri kartais tiesiog nervina žmones ir teršia jų protą. Abu teiginiai teisingi. Viskas priklauso nuo to, kas, kiek ir kur reklamuojama (Šimašius, 2004).
Reklamos kaip komunikacijos reikšmę ir svarbą rodo atliekamos funkcijos, kurios yra socialinės ir ekonominės.
Socialinės reklamos funkcijos:
• Reklama plečia gyventojų akiratį, praturtina jų žinias, supažindina su mokslo ir technikos pasiekimais, informuoja, auklėja bei šviečia pirkėjus;
• Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas ir dailias prekes, naudodama meniškai apipavidalintas priemones;
• Reklama turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūringo gyvenimo būdo propagavimui, padeda įtvirtinti racionalius poreikius, atsikratyti pasenusių ir žalingų vartojimo įpročių.
• Reklama padeda saugoti aplinką, kovoti su netinkamais reiškiniais, skatina gyventojus užsiimti visuomenei naudinga veikla.
Ekonominės reklamos funkcijos:
• Reklama padeda subalansuoti rinkoje prekių pasiūlą ir paklausą;
• Padeda formuoti ir keisti prekių paklausą norima kryptimi, nuo vienų prekių į kitas;
• Reklama palengvina gyventojams geriau apžvelgti rinką ir orientuotis joje, greičiau apsispręsti, kuri prekė ar paslauga gali patenkinti jų poreikius;
• Reklama veikia prekių realizavimo kanalus, turi įtaką gaminamų prekių rinkos paruošimui, nes iš anksto supažindina su prekių charakteristikomis;
• Reklama padeda kelti prekybos, aptarnavimo kultūrą, taupyti laiką prekėms įsigyti, propaguoja pažangius prekių pardavimo metodus;
• Reklama padeda formuoti gyventojų nuomonę apie prekybos įmonę bei atsitiktinius pirkėjus padaryti nuolatiniais savo klientais. (В.В.Барабаш, В.Л. Музыкант. 1994,164 p.)
Socialinė ir ekonominė reklama yra neatsiejamos viena nuo kitos. Jei reklama sudaryta gerai, ji veikia kryptingai ir įtinamai, suteikia vartotojams pakankamai žinių apie teikiamas prekes ir paslaugas, tai veikia ir paklausą, prekių pardavimui. Tai kelia ekonomiką.
Reklama padeda vykdyti gamybos ir prekybos planus, padeda tenkinti gyventojų poreikius, ugdo vartotojiškus įpročius, skatinančius įsigyti reklamuojamas prekes. Reklama populiarina buities, mados kultūrą, padeda gyventojams tikslingai organizuoti laisvalaikį.
Pagrindinės reklamos funkcijos:
• paklausos užtikrinimas;
• informavimas apie tam tikros produkcijos arba prekės egzistavimą;
• informavimas apie teikiamas paslaugas;
• informavimas apie naujų prekių atsiradimą;
• prekės ženklo sukūrimas arba supažindinimas su juo;
• pardavimų dalies didinimas tam tikroje rinkoje;
• teigiamų pirkėjų poreikių sukėlimas;
• pagalba realizuojant prekes, paslaugas, idėjas ir pan,(Informacijos visuomenės studijų centras 2011)
Kiekvienas reklamos naudojimo būdas yra gerai apgalvotas ir tikslingai nukreiptas į tam tikrą vartotojų sluoksnį. Reklamos sklaidos rūšis pasirenkama priklausomai nuo tikslinės auditorijos, reklaminio pranešimo specifikos bei kitų parametrų. Reklamos priemonių įvairovę bandoma apibendrinti įvairiais reklamos priemonių naudojimo variantais.

Apžvelgdami pagrindines reklamos funkcijas, paaiškėjo jog abi tiek socialinė, tiek ekonominė reklama yra naudinga. Reklama naudinga vartotojui, ji padeda jam orientuotis prekių ir paslaugų įvairovėje. Taip pat ji padeda vartotojui išsirinkti tinkamą produktą ar paslaugą, sužinoti jo savybes bei teikiamo paslaugos įmonę. Reklama, tai efektyviausia informacijos skleidimo priemonė šiuolaikiniame gyvenime.1.5. Reklamos vaidmuo įmonėse
Reklama daro didelę įtaką įmonės ar organizacijos prekių ir paslaugų pardavimuose. Reklamos dėka, jie gali pristatyti savo teikiamus produktus ar paslaugas plačiai vartotojų auditorijai.
Jokubauskas (2006) teigia, kad didžiausią informacijos kiekį žmogus gauna regėdamas. Todėl šio pobūdžio reklama laikoma viena populiariausių. Įmonės turi atkreipti dėmesį į reklamos platinimo rūšį.
Reklamos rūšys naudojamos įmonėse ir organizacijose:
• Spausdinta reklama
• Lauko reklama
• Radijo ir televizijos reklama
• Internetinė reklama
Spausdinta reklama – tai plačiausiai naudojama reklamos rūšis. Ji orientuota į regimąjį suvokimą. Akcentuojant pagrindinius komunikacijos tikslus . konkrečios prekės arba paslaugos (prekės ženklo) žinomumas ir vartotojo požiūris į prekės ženklą (Čereška, 2004). Spausdinta reklama skirstoma į porūšius:
• reklaminiai katalogai – informaciniai leidiniai reklamuojantys konkrečias prekes arba paslaugas. Tokius reklaminius katalogus galime rasti parduotuvėse, galime gauti su spauda, dalinami prekybos vietose. Tai katalogai, prospektai, bukletai, plakatai, lapeliai, informaciniai biuleteniai.
• proginiai leidiniai. Tai tam tikros įmonės, tam tikrai progai užsakyti, staliniai ar sieniniai kalendoriai, užrašų knygutės ir kt. Juose pateikiama informacija apie pačią įmonę, jos teikiamas paslaugas ir prekes, pavaizduojama įmonės simbolika.
Reklama spaudoje – viena seniausių, populiariausių ir pigiausių reklamos būdų, o jos efektyvumas, palyginti su kitomis priemonėmis, yra gana aukštas. Spauda yra populiari, laikraščius ir žurnalus skaito daugybė žmonių, įdėta reklama į laikraštį ar žurnalą norom nenorom žmogus peržvelgia. Tai yra didelė tikimybė, kad nemažai potencialių pirkėjų susipažins su įmonės ar organizacijos prekėmis ir paslaugomis.

B. Čereška (2004), taip pat išskiria reklamą spaudoje (laikraščiai, žurnalai, dienraščiai, savaitraščiai, mėnraščiai ir kt.) ir spausdintą reklamą žinynai, prospektai, katalogai, lapeliai, skrajutės, informaciniai laiškai ir kt.).
Visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad daugiau negu 80 proc. Lietuvos gyventojų iš visų šalies institucijų labiausiai pasitiki spauda. Reklama laikraščiuose – tai gerai įsimenama reklama, ji greitai padaroma ir dažnai kartojama. Ši reklamos rūšis yra pigesnė nei reklama žurnale ar televizijoje.
Reklaminiai lapeliai ir skrajutės yra iš kelių ar vieno puslapio sudaryti nespalvoti arba spalvoti lapeliai. Ši reklamos rūšis yra nemokama ir vartotojams jie dalinami dykai, už lapelių, bei skrajučių išleidimą moka reklamos užsakovai. Vartotojus reklaminiai lapeliai ir skrajutės gauna kartu su laikraščiai į jų pašto dėžutę, taip pat skrajutės dalinamos gatvėse ar prekybos vietose
• Lauko reklama – tai reklama, kurią matome gatvėse, ant mašinų, autobusų, miesto aikštėse, parduotuvių vitrinų, gyvenamuosiuose rajonuose: įvairūs reklaminiai skydai, afišos, šviečiančios iškabos, transparantai, elektroninės švieslentės. Reklaminiai skydai, bei stendai priskiriami reklamos priemonėms.
Ši reklamos priemonė yra efektyvi, vartotojai dažnai atkreipia dėmesį į reklaminius stendus, skydus gatvėse ir šią informaciją jie įsimina. Ypač tada, kai reklamos stendai spalvingi, gerai apšviesti. Norint išvengti vartotojų pasipiktinimo reklaminius stendus reikia keisti, jie neturi ilgai užsilaikyti nekeičiami
• Radijo ir televizijos reklama – didžiausios apimties reklamos tipai, nes ją mato ir girdi daug vartotojų. Radijo ir televizijos reklama skirstoma į rūšis:
• Radijo reklamos rūšis: radijo skelbimas, radijo klipas ir kt.
• Televizijos reklamos rūšys yra: televizijos reklaminiai sukiniai, reklaminiai skelbimai, reportažai, TV laidos ir kt.
Radijo ir televizijos gana brangi, bet galima teikti, kad efektyviausia reklamos skelbimo rūšis. Taigi galime daryti išvadas, kad reklama veikia žmones, jos dėka parduodamos prekės ir paslaugos. Reklamos dėka vartotojai supažindinami su prekės sudėtimi.

2. UAB ,, Arvydo paslaugos“ REKLAMOS VEIKSNIAI KONKURENCINĖJE KOVOJE2.1. Įmonės pristatymas
Įmonė savo veiklą pradėjo 1994 metais. Pradžioje įmonė buvo įsteigta kaip individualios įmonės statusu. Nuo 2002 metų įmonė pertvarkyta į UAB “Arvydo paslaugos”.
Bendrovė įsikūrusi Vilniuje Aukštuosiuose Paneriuose, šalia magistralinio kelio Kaunas-Vilnius-Minskas. Bendrovės juridinis adresas: Kirtimų g. 53, Vilnius.
Įmonės pagrindinė veiklos sritis – sandėlių nuoma, komercinių patalpų ir biurų nuoma, trumpalaikis – ilgalaikis sandėliavimas ir saugojimas, su sandėlių nuoma tiesiogiai susijusių paslaugų teikimas (tokių kaip: krovos, krovinių saugojimo ir pan.).
UAB “Arvydo paslaugos” nuosavybės teise priklauso A ir B klasės sandėliai su administracinėmis patalpomis adresais: Kirtimų g. 53, V. A. Graičiūno g. 2a ir V. A. Graičiūno g. 2b, Vilniuje. Šiai dienai jų bendras plotas virš 25 000 kv.m. Šalia sandėlių ir administracinių patalpų įrengtos didelės automobilių stovėjimo aikštelės. Šiuo metu įmonė nuomoja biuro ir sandėlių patalpas įvairiems klientams, tarp jų – UAB “Vilniaus Augma”, UAB “Eurovaistinė“, UAB “Hormann Lietuva”, UAB „Vilniaus mojonezo gamykla“, UAB „Longana“, UAB „Docpartner“, UAB „Savingė“, UAB „Rivi“, UAB „JML Group“ ir kitoms, nemažiau svarbioms, įmonėms.
Įmonė dirba be tarpininkų, ji nuomoja tik savo turimas patalpas, todėl klientams visuomet gali pasiūlyti palankiausias nuomos sąlygas, geras nuomos kainas. Įmonės kolektyvas greitai ir lanksčiai sprendžia einamuosius klausimus, kurie padeda užtikrinti klientų ir verslo sėkmę.
Įmonės valdymo struktūra yra nesudėtinga todėl, kad bendrovė nėra didelė ( 1 pav. ). Ši valdymo struktūra yra nesudėtinga, tačiau efektyvi kontroliuojant įmonės veiklą.

1pav. Patriarchalinė struktūra

Ši struktūra, tarsi šeimos modelis. Įmonės vadovas yra vienas ir vienas rūpinasi visais įmonės reikalais, aprėpia viską. Tik jam vienam pavaldūs administracija ir visi darbuotojai. Šią struktūrą galima naudoti tik nedidelėje įmonėje, kai vienas žmogus sugeba atlikti visas vadybos funkcijas. Šią struktūrą galima naudoti, kol įmonė maža, vėliau gali būti naudojami tik simboliai.
Svarbiausius sprendimus bendrovės veikloje priima vadovas ar generalinis direktorius.2.2. Įmonėje naudojamos reklamos rūšys
UAB “Arvydo paslaugos” taip pat naudoja reklamos teikiamomis paslaugomis. Reklama, tai įmonės apibudinimas, teikiamų paslaugų apibendrinimas. Kitaip tariant tai informacija apie įmonės teikiamas paslaugas plačiai vartotojų auditorijai. Išnagrinėjau kokias reklamos rūšis naudoja įmonė, taip pat kokių ne ir kodėl?
Spausdinta reklama – tai pagrindinės reklamos tipas, ja naudoja kiekviena įstaiga, tai ne išimtis ir ši. Ši reklamos rūšis orientuota į regimąjį suvokimą. Spausdintą reklamą skirstoma suskirstyti į du pogrupius:
• Reklaminiai katalogai – informaciniai leidiniai reklamuojantys konkrečias prekes arba paslaugas. Tai katalogai, prospektai, bukletai, plakatai, lapeliai, informaciniai biuleteniai.

• Proginiai reklaminiai leidiniai. Tai firminiai sieniniai ir staliniai kalendoriai, dienoraščiai, užrašų knygelės ir kt. Juose surašoma informacija apie siūlomą prekę ar paslaugą. Ant jų viršelių pavaizduojama įmonės atributika, simboliai.
UAB “Arvydo paslaugos” naudoja šias spausdintos reklamos rūšys:
• Reklama laikraščiuose – tai reklamos rūšis, kurią žmogus gerai įsimena, nes ji yra dažnai kartojama. Be to ši reklamos rūšis greitai padaroma, ji yra pigesnė nei reklama televizijoje. Taigi pagrindinis informacijos šaltinis apie prekę yra laikrašti, tai įmonė tuo ir naudojasi. Savo reklaminius skelbimus į laikraštį „Lietuvos rytas“, ,, Respublika“ dėdama keturis kartus per mėnesį.

• Reklaminiai lapeliai ir skrajutės yra iš kelių ar vieno puslapio sudaryti nespalvoti arba spalvoti lapeliai. Šiuos lapelius bei skrajutes įmonė leidžia periodiškai kas mėnesį. Ši reklamos rūšis yra nemokama ir vartotojams jie dalinami dykai, už lapelių, bei skrajučių išleidimą moka įmonė UAB “Arvydo paslaugos”. Lapeliai su skrajutėmis yra išnešiojami po visą Vilniaus miestą, dedami į pašto dėžutes, paliekami prekybos vietose.
Lauko reklama – tai reklama kurią matome gatvėse, įvairūs reklaminiai skydai šviečiančios iškabos, švieslentės. Šiam reklamos tipui priskiriama ir paveikslėliai ant transporto, parduotuvių vitrinų.
• Reklaminiai skydai, bei stendai, taip pat yra viena iš reklamos priemonių naudojamų įmonėje. Šią reklamos priemonę naudoja įmonė, ji yra nebloga, nes vartotojai atkreipia dėmesį į pakelėje esančius stendus, bei skydus juose esanti informacija užsifiksuoja vartotojo galvoje. Vienas minusas tokių skydų yra tas , kad juos reikia laikas nuo laiko keisti, keisti jo turinį paveikslėlį, nes ilgai užsibuvusi reklama tampa nuobodi vartotojui ir jam nebeužkliūva už akių tas vaizdas ar užrašas.
• Radijo ir televizijos reklama – tai masiškiausi pagal apimtį reklamos tipai.
Dažniausiai naudojamos radijo reklamos rūšys yra : radijo skelbimas, radijo klipas ir kt. Dažniausiai paplitusios televizijos reklamos rūšys yra: televizijos reklaminiai sukiniai, reklaminiai skelbimai, reportažai, TV laidos ir kt.
Šių reklamos rūšių įmonė dar nenaudoja, tačiau ateityje tikriausia teks pasinaudoti, nes konkurencija didėja, o norit konkuruoti reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad ir kiek tai kainuotų įmonei.
Noriu paminėti, kad įmonė turi savo internetinį puslapį, kuria visa reikiama informacija apie pačią įmonę, bei jos teikiamas paslaugas, kontaktiniai duomenys.
Įmonė UAB “Arvydo paslaugos” informuoti vartotojus apie savo teikiamas paslaugas naudoja transporto reklamą. Įmonė turi savo automobilius, kuriuos apklijavo reklaminiais atributais apie įmonę, jos teikiamas paslauga, telefono numerį, bei savo internetinį puslapį. Manau, kad tai labai gerai apgalvota reklama, nes retas žmogus neskaito užrašų ant transporto mašinų, be to už ją sumokama vieną kartą ir ji gana ilgai išsilaiko.
Dar kitose įmonėse naudojama reklamos rūšis yra demonstracinė – propaguojančią reklamą. Apie plačiai nekalbėsiu, nes mūsų analizuojama įmonė jos netaiko.
Dar noriu paminėti, kad įmonė naudoja savo reklamai suvenyrus. Suvenyrai yra skirstomi į : firminius (ant šių suvenyru patalpinamas įmonės simbolis ar prekės žen.klas),
• serijinius įvairūs suvenyrai, ant kurių užklijuojami firminiai lipdukai su prekės ženklu,
• sveikinimų, naudojami kai pasirašoma stambi sutartis, jubiliejų metu ir švenčių pan.
Šiuos suvenyrus įmonė teikia savo esamiems ir busimiems klientams.
Taigi galiu teikti, kad įmonė naudoja įvairias reklamos rūšis, norėdama pritraukti vartotojus. Kintant rinkai ir vartotojų požiūriui į reklamą įmonė stengiasi prisitaikyti prie aplinkybių.2.3 Reklamos biudžetas įmonėje
UAB “Arvydo paslaugos” išanalizavusi, kokias reklamos rūšis naudos, planuoja ir reklamos biudžetą, kiek ir kokioms reklamos rūšims galės skirti įmonės lėšų. Įmonė yra paskaičiavusi, jog aštuonių šimtų litų užtenka reklamos paslaugoms apmokėti.
UAB “Arvydo paslaugos” įmonė stengiasi skirti pakankamai lėšų reklamai, juk reklama, tai naudą įmonei nešantis veiksnys, todėl čia nelabai gali taupyt, bet reikia ir paskaičiuoti ar įmonė pajėgi skirti tiek lėšų kiekvieną mėnesį, kad skyrus per daug lėšų reklamai nepatirtų nuostolio.
Įmonė reklamos biudžetą apskaičiuoja atskirai, nors galima jį priskirti prie sudėtinio viso rėmimo komplekso dalių. Tai priklauso nuo įmonės marketingo tikslų, nuo jos dydžio bei rėmimo veiksmų panaudojimo apimties galimybių.
Įmonė UAB “Arvydo paslaugos” kiekvieną mėnesį skiria skirtingą nuo 6 iki 8 šimtų litų per mėnesį.

2.4. Įmonės konkurentų analizė

Įmonės UAB “Arvydo paslaugos” pagrindiniai konkurentai yra du. Tai UAB „Elfanta“ logistikos kompanija. UAB ,,Vilniaus tranzitas“.
UAB „Elfanta“ veikia nuo 1997 metų. Įmonė yra įsikūrusi Kirtimų g. 51, LT- 02244, Vilniuje. Pradėjusi veiklą kaip nedidelė muitinės tarpininko paslaugas teikianti įmonė, dabar yra viena didžiausių logistikos terminalų Vilniuje. Ši įmonė teikia pilną logistikos paslaugų kompleksą. Įmonės teikiamos paslaugos:
• Visą logistikos paslaugų kompleksą iš vienų rankų;
• Nuosavą geležinkelio atšaką prie logistikos terminalo;
• Patyrusį ir kompetentingą kolektyvą, gebantį spręsti sudėtingiausias logistines problemas;
• Konkurencingas paslaugų kainas;
• Puikią paslaugų kokybę ir išskirtinį profesionalumą;
• Konsultacijas logistikos klausimais;
• Prisitaikymą prie kliento poreikių.
Įmonė UAB ,,Vilniaus tranzitas“ 1994 m. įsikūrė buvusioje sandėlių ir transporto ūkio bazėje. Muitinės departamento įsakymu 1995 m. UAB “Vilniaus Tranzitas” patalpose įkurtas muitinės krovinių postas, o 1996 m. įsteigtas vienas pirmųjų Lietuvoje importo – eksporto terminalas. Nuo 1999 metų “Vilniaus tranzitas” priklauso logistikos kompanijų grupei “AD REM Group. Įmonė įsikūrusi Metalo g. 2A/7, LT-02190 Vilniuje. Patogi strateginė padėtis (šalia tarptautinis oro uostas, aplinkkelis Vilnius – Minskas – Maskva, įmonės teritoriją siekia geležinkelio atšaka, atstumas iki rytinės ES sienos tik 32 km.) bei daugiametė patirtis aptarnaujant krovinius leido sparčiai vystyti šiuolaikišką sandėlių infrastruktūrą ir su tuo susijusias paslaugas. Sandėlių plėtrai, krovimo ir sandėliavimo įrangos modernizavimui įmonė skiria daug lėšų, taip dar stipriau įsitvirtindama rinkoje.
Galiu teikti, kad viena iš pagrindinių konkurentų vis dėlto “Vilniaus tranzitas”, kaip matyti iš pateiktų duomenų įmonė įsikūrusi labai geroje verslo plėtrai vietoje.2.5. Įmonės konkurentų naudojamos reklamos rūšys
Reklama yra rinkodaros dalis, tad ir jos tikslas yra pritraukti vartotojus, parodant jiems produkto naudą. Prieš kurdami reklaminę strategiją, reklamos specialistai surenka ir analizuoja informaciją apie siūlomą produktą, konkurencinę rinką bei vartotojus.
Kiekviena įmonė norėdama konkuruoti rinkoje renkasi įvairias priemones pritraukti daugiau vartotojų. Reklama viena efektyviausių priemonių norint tai padaryt. Mano analizuojamos įmonės naudojamas reklamos rūšis jau žinome iš ankščiau pateiktame skyriuje, bandėme išsiaiškint konkurentų pasirinktas reklamos rūšis.

UAB „Elfanta“ naudoja internetinį puslapį, kuriame skelbiama apie įmonės įkūrimą, teikiamas paslaugas, vadovybe, adresus ir telefonus. Įmonė taip pat naudoja spaudos reklama. Ji skelbiasi didžiuosiuose Lietuvos dienraščiuose. Įmonės transportas apklijuotas reklaminiais lipdukais. Kiekvienais metai įmonė išleidžia kalendorius su savo įmonės rekvizitais. Proginius suvenyrus. Įmonė nesinaudoja televizine reklama, mažai naudoja ir radijo reklamą. Pradžioje įkūrimo įmonė naudojo skrajutes, bet tai nelabai pasiteisino, todėl šiandienai tokios reklamos rūšies atsisakė. Informaciniai stendai – tai paprasčiausia ir veiksmingiausia vizualinės informacijos pateikimo priemonė, kuria naudoja įmonė. Logotipas – tai grafinė esmės išraiška, įmonės sąvoka. Reklamos dizaine logotipas yra firminio stiliaus sukūrimo pagrindas, o reklamos politikoje – priemonė, kuri klientų emocijų lygyje taps įmonės įsikūnijimu. Taigi, nuo logotipo priklauso įmonės įvaizdis ir statusas. Įmonė su savo logotipais turi vizitines korteles, taip pat rašymo priemonės, kepurės darbininkams, darbininkų apranga pažymėta įmonės atributika.
Įmonė UAB ,,Vilniaus tranzitas“ įmonės įsikūrusi labai palankioje vietoje pro ją eina dideli srautai mašinų, tai galime sakyt kad vien jau įsikūrimo vieta palanki reklamai. Įmonės teritorijoje stovi dideli stendai, kurie apibudina įmonę, jos teikiamas paslaugas yra nurodyti kontaktai. Kaip ir kiekviena save gerbianti įmonė turi savo internetinį tinklalapį, kuriame išdėstyta išsami informacija apie įmonę. Įmonės teritorijoje plevėsuoja vėliavos, kuriose yra įmonės atributika, tai byloja, kad įmonė labai stipri ir jau gerai įsitvirtinusi rinkoje. Įmonė, kaip ir visos įmonės norėdamos pritraukti kuo daugiau klientų skelbiasi spaudoje. Įmonė taip pat leidžia stalinius ir sieninius kalendorius, rašymo priemonės, puodeliai, marškinėliai ir kt., puošiami įmonės atributika. Įmonės darbuotojai važiuoja su transportu, kuris apklijuotas įmonės rekvizitais. Kiekvienas įmonės darbininkas turi spec., apranga su įmonės inicialais. Tai stambi įmonė, kuriai nereikia naudoti reklamos per televiziją. Ji taip pat nenaudoja radijo reklamos, bet įmonės vadovai dalyvauja laidose, kuriose nepraleidžia progos pareklamuoti savo įmonę.
Taigi matome, kad turime du stambius ir labai stiprius konkurentus, taigi reikia pasinaudoti tomis reklamos priemonėmis, kurių nenaudoja įmonės konkurentai, gal šitaip UAB “Arvydo paslaugos” įmonė įgaus pranašumą konkurencinėje kovoje.2.6.Tyrimo metodika
Reklama – tai šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindas, be reklamos nebūtų prekių paklausos. Per ją mes sužinome apie teikiamas paslaugas, prekes, jų kainas, išrastas ar įdiegtas naujoves. Reklama suteikia daug informacijos. Ji yra visur televizoriuje, kompiuteryje, radijuje ant troleibusų, ant parduotuvių sienų. Mes ją matome ir girdime. O tai ir yra svarbiausia prekių ir paslaugų tiekėjams, jiems svarbu, kad apie jų prekes sužinotu, kuo didesnė auditorija. Norėdami išsiaiškinti vartotojų požiūrį į reklamą ir išanalizuoti įmonėse labiausiai paplitusią reklamos rūšį atlikome tyrimą.
Tyrimas buvo atliekamas anketinės apklausos metodu. Apklausa yra labiausiai paplitęs informacijos rinkimo metodas. Apklausa – tai tokia duomenų rinkimo technika, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba artimu jam) metu atsakinėja į raštu (anketoje) pateiktus klausimus.

Anketa – klausimų rinkinys, kuris padeda gauti norimą informaciją iš respondentų. Anketinė apklausa buvo atliekama tiesiogiai bendraujant su respondentais. Šis duomenų rinkimo metodas pasirinktas dėl kelių priežasčių:
• pagal iš anksto sudarytus klausimus galima operatyviai apklausti didelį respondentų skaičių, ko negalima padaryti kitais duomenų rinkimo metodais;
• anketa anoniminė, todėl tikimasi, kad respondentai bus atviresni ir sąžiningesni atsakinėdami į anketos klausimus.
Rengiant anketą buvo laikytasi šių reikalavimų:
• klausimai ir atsakymai formuluoti suprantamai ir konkrečiai, kad atspindėtų tikrovę ir tiriamos problemos turinį;
• numatyta respondentų kompetencija atsakyti į klausimus bei rinktis iš pateiktų atsakymų;
• skatinta UAB “Arvydo paslaugos” klientus objektyviai vertinti įmonės reklamavimosi būdus ir reklamos naudą įmonei.
 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
3.1. Tyrimo rezultatų pristatymas
Vartotojų apklausa. Siekiant išsiaiškinti reklamos poveikį vartotojams. Taip pat išsiaiškinti reklamos svarba įmonės konkurencinėje veikloje. (žr.1priedą 49 psl.).
Tyrimo metu buvo apklausta 60 įmonės. Tai respondentai esantys arba būsimi įmonės klientai. Suvedus visus surinktų anketų duomenis į atitinkamą formą, buvo gauti apibendrinti rezultatai.
Pirmuoju anketos klausimu respondentų lytį. Grafikas 3.1.1. pav.

3.1.1. pav. Respondentų lytis
65 procentai įmonės klientų yra vyriškos lyties. 36 procentų respondentų buvo moterys. Sunku nusakyti , kodėl daugiau klientų yra vyriškos lyties, gal tai lemia įmonės teikiamos paslaugos paskirtis.
Antruoju anketos klausimu buvo norima išsiaiškinti vartotojų amžių. Atsakymus pateikiau grafike 3.1.2.pav.

3.1.2.pav. Vartotojų amžius

57 procentai vartotojų sudaro nuo 35- 45metų amžiaus. 28 procentai nuo 15 – 35 metų amžiaus. 15 proc. 45 -70 metų.
Jūsų pajamos ? Atsakymus pateikiau grafike 3.1.3.pav.

3.1.3. pav. Respondentų pajamos

Kaip matyti iš gautų respondentų įmonės teikiamomis paslaugomis domisi gana dideles pajamas gaunantys respondentai 36 proc. nuo 3000 – 5000lt. 23 proc. Procentai respondentų gaunamos pajamas nuo 1500 – 3000 lt . 17 proc, respondentų pajamas 800 – 1500 lt. 14 proc. Pajamas yra 5000 ir daugiau. 10 procentų respondentų pajamas sudaro iki 800 lt.
Atliekant apklausą paaiškėjo, jok į mano pateiktus anketinius klausimus daugiausia atsakinėjo kitų įmonių savininkai, bei vadybininkai, todėl daugiausia apklaustųjų tokios aukštos pajamos. Nors aukštos pajamos, tai dar nereiškia, jog tai yra faktorius renkantis paslaugas.
Kokio tipo reklama jus dažniausiai pasiekia ? Tai parodo žemiau pateiktas grafikas 3.1.4. pav.

3.1.4. pav. Pasiekiamiausia reklama

Kaip matyti iš rezultatų net 35 procentams respondentų labiausiai prieinama reklama internete. 25 procentams respondentų prieinama spaudos reklama. 23 proc. Televizijos reklama, na o 17 procentų sudaro radijo reklama.
Peršasi išvada, kad sėdint darbo vietoje tikrai geriausiai prieinamas reklamos būdas yra internetas, įmonių internetiniai puslapiai, taip pat spauda. Retas įmonės vadovas ar jo pavaldinys darbo metu klausosi reklamos, nebent atliekant kokia užduoti, važiuojant automobiliu. Susidarė įspūdis, kad mano apklausti respondentai mažai laiko praleidžia prie televizijos, nors kaip jau minėjau ankščiau tai viena brangiausių reklamos rūsių, šiuo atveju ji mažai pasiteisintu. Internetinis įmonės puslapis daro įtaka įmonės paslaugos pardavimui, juk tai lengviausiai prieinamas reklamos būdas.
Penktuoju anketos klausimu norėjome išsiaiškinti respondentų nuomonę į reklamą. Atsakymai pateikti žemiau esančiame grafike 3.1.5. pav.

3.1.5. pav. Respondentų nuomonės į reklamą

Kaip matyti iš gautų rezultatų dauguma respondentų net 54 proc. mano, kad tai informavimo būdas, juk iš jo sužinome apie teikiamas paslaugas ir prekes. 26 procentai mano, kad tai apgaulė, reklamos dėka įmonės, įstaigos taip apgauna vartotojus. 15 proc. respondentų reklamą laiko, kaip nereikalingą dalyką, kuris užima vietą laikraščiuose, televizijos eterio laikai, bei radijo eterį. 25 proc. mano, kad tai menas, juk norint sukurti reklamą reikia turėti ir meninių gabumu, juk reikia ne vien parašyt, bet ir meniškai išreikšti mintis. Taigi išvada viena, kad reklama yra reikalingas dalykas, ji priskiriama prie švietėjiško dalyko.
Jūsų nuomone, kasdieniniame gyvenime reklamos yra per daug? Respondentų atsakymus pateikiau žemiau esančiame grafike 3.1.6. pav.

3.1.6. pav. Respondentų nuomonė dėl reklamos gausos kasdieniniame gyvenime

Apklausa parodė, kad nėra reklamos per daug kasdieniniame gyvenime, tai pažymėjo 37 procentai respondentų. 35 proc. galvoja, kad tai sunku nusakyti. 15 procentų susilaikė ir pažymėjo kita skirsnį.. 13 procentų mano, kad reklamos yra per daug, jos visur pilna ir radijuje, televizijoje, laikraščiuose, net ant transporto priemonių, neminint dar didžiulių iškabų gatvėse. Ta.igi iš apklausos duomenų galime daryti išvadą, kad reklamos dar neerzina žmonių, jos nėra per daug kasdieniniame gyvenime, nors nedaug skyrėsi nuo sunku nusakyti skilties, tai manau, kad dar galima plėsti reklamos skleidimo mastus.
Septintuoju klausimu bandėme išsiaiškinti, koks reklamos būdas turi didžiausią įtaką respondentams. Grafikas su duomenimis pavaizduotas žemiau 3.1.7.pav.

3.1.7. pav. Reklamos būdas labiausiai veikiantis respondentus

Kaip matome iš grafiko paveikslėlio net 42 procentai respondentų pažymėjo televizija ir radiją 36 reklamos patalpintos žurnaluose ir laikraščiuose. 28 procentai pažymėjo, įvairūs reklaminiai stendai, plakatai 4 procentai respondentų pažymėjo skrajutes. Taigi iš gautų rezultatų, susidaro nuomonė, kad pats geriausias reklamos būdas yra televizijoje ir radijuje skelbiama reklama. Nedaug atsilieka reklama talpinama laikraščiuose ir žurnaluose. Įvairūs reklaminiai stendai taip pat, gali būt naudojami, kaip vieni iš naudingiausių reklamos būdų. Mažiausiai naudingas yra skrajutės. Nors reklama radijuje ir televizijoje yra pats brangiausias reklamos būdas, bet jis efektyviausias, taip pat ir spaudoje skelbiama reklama.
Aštuntuoju klausimu norėjome sužinoti, ar respondentai ieško informacijos internete apie Juos dominančias prekes / paslaugas ? Grafikas pateiktas žemiau 3.1.8. pav

3.1.8. pav. Interneto naudojimas prekės įsigijimui

Didžioji dauguma respondentų atsakė 42 proc, jog dažnais ieško informacijos apie prekę kurią nori įsigyti. 36 proc. tai daro retai, pasitiki paslaugos tiekėjo teikiama informacija. 28 proc., tai daro kartais, to niekas neįtakoja. 4 procentai niekada neieško informacijos apie juos dominančią prekę ar paslaugą internete, nes norima informacija galima gaut ir įmonėje.
Vis dėlto įmonė neapsirinktų jei savo teikiamos paslaugos apibudinimą smulkiai apibudintų ir savo internetiniame puslapyje, ar kurioje nors įmonės reklamos naudojimo rūšyje.
Respondentų klausėme, kokį poveikį jiems daro reklama, atsakymai grafike 3.1.9. pav.

3.1.9. pav. Reklamos poveikis vartotojams
Anketos duomenys parodė, jog reklama didelę įtaką vartotojams, net 52 proc. respondentų, tai pažymėjo. 28 proc. mano jok reklama nedaro jokios įtakos jiems, jie renkasi prekes ir nėra reklamuojamas. 20 proc. sakė, kad jiems reklama daro poveikį, bet nežymų. Sprendžiant pagal gautus rezultatus vis dėlto reklama daro įtaką vartotojams. Naujos prekės ar paslaugos atsiradimą rinkoje paskelbia reklamos. Graži reklama, tarsi vilioja vartotojus pasinaudoti siūloma paslauga arba išbandyti naują prekę. Reklamos dėka nauja prekė ar paslauga greičiau įsitvirtina rinkoje, negu ta kurios niekas nereklamuoja. Reklama svarbi net tik įmonėms, bet ir vartotojams.
Sekantis klausimas buvo, kam reklama daro didžiausią poveikį? Grafikas 3.1.10. pav.

3.1.10. pav. Reklamos įtaka vartotojų amžiui
Gauti duomenys, didžiausią įtaką reklama daro vaikams, net 35 proc. pažymėjo tai. 30 procentų pažymėjo, jog senjorams. 25 proc. suaugusiems ir 10 proc. jaunimui.
Didžiausią įtaką reklama daro vaikams, jiems patinka spalvotos, gražiai įgarsintos reklamos, net nuo mažų dienų pastebime, jog vaikai reaguoja į reklamą per televiziją, ši reklamos rūšis efektyviausia kalbant apie vaikus. Antrieji pagal duomenis yra senjorai, jie dažniausiai perka prekes reklamuojamas per televiziją ir radiją.
Vienuoliktasis klausimas respondentams skambėjo šitaip, ką manote apie žmones, kurie vadovaujasi reklamomis? Grafikas 3.1.11 pav.

3.1.11. pav. Nuomonė apie žmones, kurie vadovaujasi reklamomis

35 procentai respondentų pažymėjo pastraipą, šaunuoliai. 30 procentų, kad kartais ir pats (i) patikiu reklamom. 25 procentai, pažymėjo, kad šie žmonės neturi nuomonės. 10 procentų mano, jok reklama, tai visiškai jų nesuprantu gi reklama tai apgaulė.
Dauguma respondentų sako, kad tie žmonės, kurie tiki reklama yra šaunuoliai, juk reklamuojamas dalykas yra kokybiškas, naujas rinkoje ir jį pravartu išbandyti. Reklama yra s.kleidžiama tam , kad informuotų pirkėją, o ne apgautų jį, kad pirkėjas įsigytų kokybišką prekę, o ne kokį nukopijuotą dalyką.
Kokie veiksniai Jus dažniausiai paskatina pirkti prekę ar paslaugą?(galimi keli atsakymų variantai) ? Grafikas 3.1.12. pav.

3.1.12. pav. Veiksniai skatinantys pirkti

Naujos prekės ar paslaugos reklama veikia 18 procentų respondentų. 17 proc. respondentų įvertina tik savo poreikius. Žinomos prekės ar paslaugos reklama lemia paslaugos ar prekės įsigijimą, net 16 procentų respondentų pažymėjo šį skirsnį. 14 procentų respondentų nurodė, kad jiems įtaką daro reklamos elementai(vaizdai, garsai). 13 procentų reklamos pranešimo dažnumas. 12 proc. respondentų atsižvelgia į reklaminio šūkio sukeliamos emocijos. Na o 10 procentų teigia, kad reklama nėra tas veiksnys, kuris priverstų respondentą pirkti prekę ar paslaugą.
Taigi, kaip matome tik 10 procentų respondentų sako, kad reklama niekaip neįtakoja jų prekės ar paslaugos pasirinkimo. Iš gautų rezultatų visi išvardyti variantai, veikia vartotojus renkantis prekes ir paslaugas.
Į klausimą, kaip Jus paveikia reklamos? Respondentų atsakymai atsispindi grafike 3.1.13. pav.

3.1.13.pav. Reklamos poveikis vartotojui

52 procentai respondentų atsakė, kad supažindina su naujienomis rinkoje. 18 procentų, paskatina pirkti prekę ar paslaugą. 15 procentų paskatina pagalvoti apie prekės ar paslaugos pirkimą. 15 procentų, kad jų tas neveikia visai.
Taigi reklama daro poveikį vartotojams supažindindama su naujomis prekėmis ar paslaugomis, kurios naujai įvedamos į rinką arba paskatina vartotoją pagalvoti apie produkto pirkimą, ir netgi paskatina pirkti. Tai reklama vartotoja veikia, kaip švietėjiškas būdas. Dauguma vartotojų naudojasi reklama, norėdami sužinoti naujienas rinkoje.
Kaip manote, kokio tipo reklama labiausiai patraukia vartotojo dėmesį? Grafikas 3.1.14 pav.

3.1.14. pav. Labiausiai dėmesį traukianti reklama

Pasirodo, kad labiausiai dėmesį vartotojams traukia šokiruojanti ir humoristinė reklama abi surinko po 20 procentų respondentų nuomonių. Po 15 procentų surinko buitinė ir romantinė reklamos. 18 procentų animacinė reklama. Na o palyginamoji 12 proc.
Daryti išvadas labai sunku, nes labai apytiksliai surinko procentų visos išvardytos reklamos rūšys. Taigi kuo įvairesnė reklama, tuo labiau akį trauks ji ir sudomins vartotoją.
Ar sutinkate, kad reklama naudinga vartotojui, nes ji teikia informaciją apie prekes ir paslaugas? Gauti rezultatai pateikti žemiau esančiame grafike 3.1.15. pav.

3.1.15. pav. Naudingumas reklamos
Diagrama parodė, kad 48 procentai respondentų sutinka, jog reklama naudinga. 40 procentų respondentų pažymėjo, kad neturi į tai nuomonės, o 22 respondentai nesutinka, kad reklama naudinga.
Taigi pagal gautus rezultatus, galiu teikti kad vis dėl to reklama yra naudinga vartotojams ir ji reikalinga. Reikia reklamuoti naujas prekes ir paslaugas, tokiu būdų pritraukiami pirkėjai ir vartotojai.
Ar žinote įmonę UAB “Arvydo paslaugos”? Grafikas 3.1.16.pav.

3.1.16.pav. UAB “Arvydo paslaugos” žinomumas

87 procentai respondentų žino apie įmonę ir jau senokai naudojasi, jos teikiamomis paslaugomis. 13 procentų nežinojo, bet dabar jau žinos apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas bei naudosis, jos teikiamomis paslaugomis.
Sekančiu klausimu siekėme išsiaiškinti, iš kur respondentai sužinojo apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas? Tai atspindi grafike 3.1.17. pav.

3.1.17. pav. Įmonės žinomumas
Apklausa parodė apie įmonę 46 proc. apklaustųjų sužinojo iš laikraštyje skelbiamos reklamos. 38 proc. Iš internete skelbiamos reklamos, informacijos. 12 proc. Apie šias įmonėsi teikiamas paslaugos ir pačią įmonę sužinojo iš pažystamų rato. 4 proc. iš skrajučių. Taigi įmonėje naudojama reklama pateisino lūkesčius. Jie neapsiriko pasirinkdami tokias reklamos paslaugas. Labiausiai įmonė neapsiriko paskelbdama reklamą laikraštyje ir internete. Šį reklamos būdą įmonė turėtų naudoti ir ateity.je, skrajutės mažai naudos nešantis reklamos būdas.
Kurie iš įmonėse reklamos skleidimo būdų Jums priimtiniausi? Grafikas 3.1.18. pav.

3.1.18. pav. Priimtiniausia reklamos rūšis vartotojui
30 proc. respondentų atsakė, kad jiems priimtiniausia yra spaudoje skelbiama reklama. 20 proc. Internetinė reklama. 14 proc. elektroniniu paštu teikiama reklama. 10 proc. radijo reklama. 7 procentai pardavimo taškuose skelbiama reklama, 6 proc. Lauko reklamos, o 3 procentus surinko paštu gaunamos skrajutės. Priimtiniausia reklama, tai spaudoje skelbiama, tai labiausiai prieinama reklama, spaudą skaitos daugelis vartotojų, radijo nevisi turi galimybes klausytis ypač dieną, nes nevisose darbo vietose yra radijo imtuvas. Internetu teikiama reklama turi privalumų ir trūkumų. Privalumas, tai nemokama reklama, mokama tik už įmonės tinklalapio sukūrimą, o paštu siuntinėjama reklama yra nemokama, trūkumas šios reklamos platinimo būdo yra, tas jog nevisi dar turi internetą arba nemoka juo naudotis. Taigi pasirinkus reklamą spaudoje įmonė išlošia, vartotojų atžvilgiu.
Kaip manote įmonė UAB “Arvydo paslaugos” pakankamai reklamuojasi ?Grafikas 3.1.19. pav.

3.1.19. pav. UAB “Arvydo paslaugos” reklamos gausa

39 proc. respondentų atsakė, kad ne. Tai yra įmonė mažai reklamuojasi, sunku apie ją sužinoti. 21 proc. atsakė, kad pakankamai, norintis rasti tikrai ilgai netektų ieškot, pakanka reklamos. 19 proc. pažymėjo, kad nevisiškai, juk kuo daugiau reklamos tuo daugiau klientų. 11 proc. nežinojo.
Atsižvelgiant į respondentų pateiktus duomenis įmonė galėtų labiau reklamuotis. Daugiau reklamos apie siūlomas paslaugas, jų kainas, savo kontaktus.
Ar lankėtės įmonės internetinėje svetainėje ? Grafikas 3.1.20. pav.

3.1.20. pav. Įmonės tinklalapio paklausa

Pasirodo, kad net 80 proc. respondentų lankėsi įmonės internetiniame puslapyje ir domėjosi jos veikla, įsikūrimu ir jos teikiamomis paslaugomis. 20 proc. nesilankė įmonės tinklapyje, nes užteko žinių apie įmonę.
Jūsų nuomone ar reklama naudinga įmonei? Rezultatai pateikti žemiau esančiame grafike 3.1.21. pav.

3.1.21.pav. Reklamos naudingumas įmonei

Pagal gautus duomenis, net 80 procentų respondentų pasakė, kad taip reklama naudinga, nes juk taip yra suteikiama informacija apie įmonę, jos teikiamas paslaugas ar prekes, taip padedama įmonei išgarsėti ir įsitvirtinti rinkoje, bei konkurencijos atžvilgiu yra nauda. 20 procentų, kad iš dalies, nes juk, kad ir kiek reklamuotumeisi nevisada pirkėjas susidomi teikiamomis paslaugomis. 10 procentų, kad nenaudinga, jie mano, kad reklama tai įmonės lėšų švaistymas, jei įmonė teikia kokybiškas prekes ar paslaugas, tai jų populiarinimui nereikia nei reklamos, jos ir taip pritrauks vartotojų. Svarbu viską atlikti kokybiškai ir nepavesti vartotojo. Nors viena menkiausia klaida gali įmonei kainuoti kliento praradimą.
Sekančiu klausimu labai norėjome išsiaiškinti, kas paskatino respondentus pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis? Grafikas 3.1.22. pav.

3.1.22. pav. Paskata pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis

Net 38 proc. respondentų atsakė, kad juos rinktis įmonės teikiamas paslaugos paskatino reklama. Reklamos akcijos paskatino, net 21 proc respondentų. 20 procentų paminėjo, kad naujovės juos domina, tai stengiasi esant aplinkybėm jomis pasinaudoti ypač jei, tos teikiamos paslaugos yra jiems aktualios. Kitus 12 procentų paskatino pažystami, jau pasinaudoję įmonės teikiamomis paslaugomis ir likę patenkinti, todėl pasiūlė pažystamiems, kuriems taip pat prireikė tokias paslaugas teikiančio įstaigos paslaugos, pasinaudoti kokybiškomis ir kokybiškai teikiamomis paslaugomis. 6 procentai respondentų negalėjo nusakyti, kodėl pasirinko šią įmonę ir pasinaudoti jos teikiamomis paslaugomis. 3 proc. pažymėjo kitą.
Taigi įmonės paslaugos teikimo pasirinkimą lemia reklama, reklamos akcijos, siūlomos naujovės, bei pažystamų ratas.
Jūsų nuomone, reklamuojamos įmonės paslaugos geresnės už nereklamuojamos? .Grafikas 3.1.23. pav.

3.1.23. pav. Reklamuojamų paslaugu kokybė

Dauguma 43 proc. respondentų mano, kad tai labai sunku nusakyti nežinia ar gali būt geresnė paslauga kai ją įmonė reklamuoja. Ji gali būt ir gerai ir nelabai. Daugelis mano, kad ar bloga, ar gera paslauga nuo reklamos nepriklauso jos kokybė. 30 procentų mano, kad gera, juk ne reklamuotų įmonė prastos prekės ar paslaugos. 20 procentų sako, kad ne jie mano, kad kaip tik reklamuojamos nekokybiškos mažai perkamos paslaugos ar prekės, juk jei ji gera būtų, tai reklamos jai nereikėtų ir ji uždirbtų pelną įmonei. Reklamuoja, tas prekes, kurios yra niekam tikusios. Likę 7 procentai respondentų pažymėjo, kitą. Taigi pagal pateiktus rezultatus, vartotojai sako, kad reklama nenulemia paslaugos ar prekės kokybės.
Sekančiu klausimu sužinojome ar reklama reikalinga gerai prekei? Grafikas 3.1.24. pav.

3.1.24 pav. Geros prekės ar paslaugos reklamos reikiamumas

Pagal gautus rezultatus net 69 proc. respondentų, sako, kad reikalinga prekės ar paslaugos nepaisant jos gerumo. Be reklamos prekės ir paslaugos žinomumas būtų ženkliai mažesnis. Sunku pasakyti ar reklama reikalinga gerai prekei, taip mano 14 proc. 11 respondentų sako, kad nereikia, nes gera prekė ar paslauga save reklamuoja. 6 proc. pasirinko kita, nes neturi nuomonės į tai.
Taigi nors ir prekė gera vis tiek jai reikalinga reklama, be reklamos prekės nepristatysi vartotojams, nesuteiksi informacijos apie prekę ir paslaugą.
Sekantis klausimas kurį uždavėme respondentams buvo apie įmonės reklamos formatą. Kokia įmonės reklama labiausiai patraukia jūsų dėmesį? Atsakymai pavaizduoti grafiškai 3.1.25.pav.

3.1.25.pav.Dėmesį traukianti reklamos rūšis

Daugiausia dėmesio sulaktų išradinga reklama 30 proc. respondentų. 20 procentų patiktų matyti šmaikščią reklamą. Didesnio dėmesio sulaukia nauja reklama 17 proc. kas naujas, tas traukia akį ir domina, todėl norisi pasižiūrėti, kas per reklama ir ką ji reklamuoja.16 procentų respondentų norėtų, kad rodoma reklama būtų konkreti ir suprantama. 14 procentų žiūrovų norėtų, kad reklama intriguotų, o 3 proc. pažymėjo, kad sunku pasakyti kokia reklama juos suintriguotų ir kokią jie norėtų matyti.
Norėdama pritraukti naujų pirkėjų ir vartotojų, įmonė turėtų sukurti išradingą, intriguojančią, šmaikščią ir naują, tokios kokios dar niekas nėra rodęs reklamos klipą ar šūksnį. Šioje srityje įmonės vadovybė turi viską gerai apgalvoti ir pateikti vartotojui patrauklią reklamą.

Kaip dažnai nusiperkate daiktus paskatinti reklamos ? Grafikas 3.1.26. pav.

3.1.26. pav. Reklamuojamų prekių įsigijimo dažnumas

Pasirodo, kad mūsų respondentai 60 proc. bent kartą per mėnesį įsigyja reklamuojamą prekę.
23 procentai respondentų reklamuojam prekę ar paslaugą įsigyja bent tris kartus per mėnesį.17 proc. respondentų tai padaro bent kartą į metus.
Taigi pagal gaustus rezultatus reklama daro įtaką vartotojams įsigyjant prekes ir paslaugas. Reklamuojamos prekės įsigyjamos dažniau negu, tos kurios nėra reklamuojamos. Įmonė turi stengtis kuo dažniau ir įvairiau reklamuoti savo paslaugą, nes tai įtakos paslaugos įsigijimą.
Jus labiau domina reklamoje informacija, kai ji yra pateikta? Grafikas 3.1.27. pav.

3.1.27. pav. Reklamoje pateiktos informacijos aprašymas

Norėdami išsiaiškinti, kaip reklamoje turėtų būt pateikta informacija, kad ji būtų įdomi vartotojui paaiškėjo, kad 60 procentų respondentų, reklamoje pateikta informacija turėtų būt pateikta glaustai ( nurodytas pavadinimas, adresas, telefono numeris). 30 procentų respondentų norėtų, kad reklamoje informacija būtų pateikta plačiai ( nurodyta paslaugų įvairovė, kainos ir pan.) 10 procentų respondentų norėtų labai plačiai pateikta informacija (nurodyta darbuotojų kvalifikacija, jų nuopelnai ir pan.)
Manau, kad įmonė turėtų rasti tą viduriuką, nors dauguma norėtų glaustai pateiktos informacijos reklamoje, bet nors viena naudojamą reklamos rūšį jie turėtų pateikti ir kitai respondentų auditori.jai.
Kaip vertinate šios įmonės reklamą ? Rezultatus apibudinantis grafikas pateiktas žemiau 3.1.28.pav.

3.1.28.pav. Įmonės reklamos įvertinimas
47 procentai apklaustųjų įmonės reklamą vertina puikiai, ji puikiai informuoja vartotojus apie paslaugą, jos galimybes įsigyti. 25 procentai mano, kad įmonės reklama vidutiniška, 15 proc. yra kur tobulėti. 13 procentų pažymėjo, kad gerai.
Taigi įmonės reklama tenkina vartotojus, bet taikantis prie kintančios rinkos ir vartotojų nuomonių kaitos, įmonė turi visada tobulinti savo teikiamą reklamą.
Paskutinis respondentams užduotas klausimas buvo , koks Jūsų išsimokslinimas: 3.1.29.pav.

3.1.29.pav. Respondentų išsimokslinimas

Tyrimo rezultatai parodė, kad net 37 respondentų turi aukštesnįjį įsilavinimą, 28 procentai vidurinį arba spec. Vidurinis. .23 procentai respondentų aukštasis išsimokslinimas, o 12 procentų studijuoju.
Atlikus tyrimą apaiškėjo, jog didžioji dalis respondentų turi aukštąjį įsilavinimą, tai savo įmonės turintys asmenys ir norintys pasinaudoto UAB “Arvydo paslaugos” paslaugomis.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galime teigti, kad reklama turi didelę įtaką įmonės paslaugų pasiūlai. Nuo reklamos priklauso įmonės siūlomos paplitimo spektras. Priimami sprendimus, kokia reklamos rūšį naudos įmonė, turi gerai atsvarstyti. Svarbu apsvarstyti reklamos rūšį, paskirti į kokia auditorija vartotojų ji bus nukreipta, kokio stiliaus ir turinio ji bus. Visi šie veiksniai susiję su Įmonės paslaugų pardavimu ir turi įtakos įsitvirtinant į rinką, bei konkuruojant. Taigi, atsižvelgiant į tyrimo duomenis galime daryti išvadą, kad tyrimo hipotezė pasitvirtino – reklama įmonei naudinga.  IŠVADOS
1. Reklama – tai šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindinis variklis, be jos niekas nežinotų tam tikrų prekių, paslaugų buvimo. Reklama, tai informacijos šaltinis vartotojui apie prekės ar paslaugos bendra informaciją, jos teikimo pobūdį.
2. Išanalizavus literatūra išsisaikinome, kad reklama daro įtaką įmonės pardavimams ir klientų pritraukimui. Gausus reklamos rūšių pasirinkimas palengvina įmonių savininkams pasirinkimą.
3. Kiekviena įmonė naudoja pagrindines reklamos skleidimo rūšis, tai spauda, televizija, plakatai, švieslentės ir proginiai suvenyrai.
4. UAB “Arvydo paslaugos” naudojasi reklamos teikiamomis paslaugomis. Reklama, tai įmonės apibudinimas, teikiamų paslaugų apibendrinimas.
5. UAB “Arvydo paslaugos” informuoti vartotojus apie savo teikiamas paslaugas naudoja transporto reklamą. Įmonė turi savo automobilius, kuriuos apklijavo reklaminiais atributais apie įmonę, jos teikiamas paslauga, telefono numerį, bei savo internetinį puslapį. Tai labai gerai apgalvota reklama, nes retas žmogus neskaito užrašų ant transporto mašinų, be to už ją sumokama vieną kartą ir ji gana ilgai išsilaiko.
6. Panaudojant anketinės apklausos metodą buvo apklausta 30 respondentų, kurie naudojasi arba naudosis įmonės teikiamomis paslaugomis. Paaiškėjo, kokia reklamą norėtų matyti respondentai ir kokia reklamos rūšis jiems priimtiniausia. Į tai turėtų atsižvelgi įmonė.REKOMENDACIJOS
• Rekomenduojama plėsti reklamos akcijas, naudoti platesnį jų spektrą. Rinktis, tokia reklamos rūšis, kurių nenaudoja konkurentai, taip įgyjant pranašumą prieš juos.

• Skatinti klientus naudotis įmonės teikiamomis paslaugomis, vykdant akcijas, teikiant jiems suvenyrus su įmonės atributika.

• Atsižvelgti į respondentų pateiktus atsiliepimus apie įmonės reklamą. Stengtis juos ištaisyti ir prisitaikyti prie vartotojų poreikių. Skleisti tokią reklamą, kuri yra labiau priimtina vartotojui. Vartoti proginius suvenyrus, kalendorius ir kitas atributika, kaip skatinimo priemonę.

• Skleisti reklamą ne vien Vilniaus srityje, bet visoje Europoje. Laikytis teisinių aktų reglamentuojančių reklamos skleidimą.

SANTRAUPA LIETIVIŲ KALBA

Šio baigiamojo darbo tikslas, išanalizuoti UAB “Arvydo paslaugos” įmonės reklamos rūšis, panaudojus analizės metodus. Išanalizavus reklamos samprata teoriniu aspektu paaiškėjo, jos rūšys bei paskirtis. Autorių nuomonių lyginimas, padėjo geriau pažinti reklamos svarbą įmonėms.
Įmonės pristatymas, įmonės įkūrimo istorija, jos kontaktus, paslaugų teikimo spektrą. Taip pat išanalizavome įmonės naudojamas reklamos rūšis, bei įmonės reklamos biudžetą.
UAB “Arvydo paslaugos” įmonė stengiasi skirti pakankamai lėšų reklamai, juk reklama, tai naudą įmonei nešantis veiksnys, todėl čia nelabai gali taupyt, bet reikia ir paskaičiuoti ar įmonė pajėgi skirti tiek lėšų kiekvieną mėnesį, kad skyrus per daug lėšų reklamai nepatirtų nuostolio.
Išanalizavome įmonės pagrindinius konkurentus, bei jų naudojamas reklamos rūšis. Įmonės UAB “Arvydo paslaugos” pagrindiniai konkurentai yra du. Tai UAB „Elfanta“ logistikos kompanija, UAB ,,Vilniaus tranzitas“.
Norėdami išsiaiškinti UAB “Arvydo paslaugos” naudojamas reklamos rūšis konkurencinėje kovoje pasitelkėme anketinę apklausą. Anketinė apklausa buvo atliekama tiesiogiai bendraujant su respondentais. Anketinės apklausos būdu išsiaiškinome, kokį vaidmenį reklamą atlieka vartotojų gyvenime, jos naudą. Kokias reklamos rūšys labiau traukia vartotojų dėmesį.

SANTRAUPA ANGLŲ KALBA

In this the final work purpose to analyze enterprises UAB ,,Arvydas paslaugos ” advertising types , using analytical methods. The analysis the theoretical aspect of the concept of advertising revealed the types and uses. Authors advertising opinions comparison, helps a better advertising understanding of the importance of advertising firms. The company’s presentation, the foundation history they contacts, service spectrum. Also have analyzed kind of advertising is used by the company and the company advertising budget.
UAB Arvydas services “company trying to allocate sufficient funds for advertising, because advertising is the result of the company carrying the factor, so there cant save, but it should be and calculate or company is able to devote as much money each month, except that a lot of money advertising suffers a loss.
We do anilyzed company competitors, they kind of advertising is used.Company UAB “Arvydas services” are the two main competitors. Its UAB Elfanta “logistics company. UABVilnius transit”.
To find out UAB Arvydas service “kind of advertising is used in competition pasitelkėme questionnaire. Questionnaire survey was carried out in direct contact with respondents. Questionnaire survey methods to find out what the role of advertising by consumers’ lives, its benefits. What types of advertising are increasingly attracted the attention of consumers. 
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Buttle F., (1996). Relationship marketing: Theory and practice. Sage publications
2. Čereška B., 2004, Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo Liber
3. Čereška B., 2004, Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo Liber
4. De haba. Prieiga per internetą (http://dehaba.wordpress.com/tag/reklama-lietuvoje/). žiūrėta [2011-12-01].
5. Informacijos visuomenės studijų centras IVSC biblioteka. Prieiga per internetą. <http://www.infovi.vu.lt/ivs/biblioteka/temos/reklama.htm>.[žiūrėta 2011-12-01].
6. Jokubauskas D., (2006). Reklamos poveikio etapai. Žurnalas „Marketingas“
7. Jokubauskas, D. Reklama ir jos poveikis vartotojui. Vilnius, 2003
8. Kindurys, V. (1998). Paslaugų marketingas. Vilniaus: universiteto leidykla.
9. Kotler P., Armstrong G., (2001). Marketing: an Introduction. Prentice Hall.
10. Kotler, P. (2003). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education.
11. Kuvykaitė, R. (2001). Gaminio marketingas. Kaunas: Technologija.
12. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas (2000). Prieiga per inernetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106104 [žiūrėta 2011-12-01].
13. Mažeikaitė, R. Reklamos pradmenys. Vilnius, 2001
14. Prieiga prie interneto http://www.nemoku.lt/marketingas/4 žiūrėta [2011-11-27].
15. PERCY, Larry; ELLIOT, Richard. Stra¬tegic Advertising Management. New York: Ox¬ford University Press, 2005.
16. Pranulis ir kt. Marketingas. Vilnius, 1999
17. Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilaitė, R. (2008). Marketingas. Garnelis.
18. Prieiga prie interneto http://vddb.library.lt/ žiūrėta [2011-11-27].
19. Reklamos reikšmė rinkos ir informavimo sistemos. Prieiga prie interneto http://www.leidykla.vu.lt žiūrėta [2011-11-27].
20. Reklamos studija ,, Reco“ http://www.reco.lt/history/reklama.php [žiūrėta 2011-11-25].
21. Smetonienė I., (2009). Reklama..Reklama? Reklama!. Vilnius: Tyto Alba
22. Sūdžius, V. Pardavimų valdymas: principai ir praktika. Vilnius, 2002.
23. Šimašius R., 2004, Kodėl kyla reklamos kainos. Reklamos ir marketingo idėjos, 8. Vilnius: Spaudos rūmai.
24. Urbanskienė R., Obelenytė O. Reklama ir Rėmimas: mokomoji knyga. – K.: Technologija, 1995.- 138 p.
25. Vitkienė, E. Paslaugų marketingas. Klaipėda: KU, 1999.
26. WELLS, William; MORIARTY, San¬dra; BURNET, John. Advertising Principles and Practices. 7th ed. Upper Saddle River; New York: Prentice Hall, 2006.
27. Ромат Е. В., 2003, Реклама. Санкт-Петербург: Питер.
28. Фарби Э. Д., 2004, Как создать успешную рекламу. Санкт-Петербург: Издательский Дом Нева.

Leave a Comment