Referatas apie pasta

Kauno technologijos fakultetas
Vadybos katedra

Referatas
PAŠTO PASLAUGOS LIETUVOJE

Kaunas, 2004 m.
Turinys
1. Įvadas ……………………………………………………………………………………………. 3
2. Pašto paslaugas ………………………………………………………………………………. 4
2.1 Pašto siuntos ………………………………………………………………………………. 4
2.2 Laiškai ……………………………………………………………………………………… 10
2.3 Atvirukai ………………………………………………………………………………….. 10
2.4 Aerograma ………………………………………………………………………………… 11
2.5 Spaudiniai …………………………………………………………………………………. 11
2.6 Sekogramos …………………………………………………………………………………11
2.7 Smulkieji paketai ……………………………………………………………………….. 12
2.8 Siuntiniai …………………………………………………………………………………… 12
2.9 Pašto perlaidos …………………………………………………………………………… 13
3.0 Pašto siuntos ……………………………………………………………………………… 14
4.0 Pasiuntinių paslaugos …………………………………………………………………. 15
5.0 Kitos pašto paslaugos …………………………………………………………………. 15
6.0 Kitos paslaugos …………………………………………………………………………. 15
6.1 Mokesčių, įmokų priėmimas bei išmokų išmokėjimas ……………… 16
6.2 Reklaminės pašto siuntos ……………………………………………………… 16
6.3 Informacijos parengimo ir pristatymo paslauga ………………………. 17
6.4 Kopijavimas ir laminavimas …………………………………………………. 17
6.5 Prekyba ……………………………………………………………………………… 17
6.6 Draudimas ………………………………………………………………………….. 17
6.7 Prekės paštu ……………………………………………………………………….. 17
6.8 Prenumerata ………………………………………………………………………… 19
6.9 Grynųjų pinigų išmokėjimai pagal bankų korteles ……………………. 19
7.0 Pašto faksogramos ………………………………………………………………… 20
3. 2002 metų ataskaita ………………………………………………………………………… 21
4. Dar šis tas apie pašto paslaugas ………………………………………………………. 24
5. Išvados …………………………………………………………………………………………… 28
6. Literatūra ………………………………………………………………………………………. 30

1. Įvadas

… tačiau teisus buvo ir tas, kuris pareiškė, kad paštas atsirado jau tada, kai vienas žmogus pajuto, kad turi kai ką pasakyti kitam žmogui.
Kaimo vyresniajam prireikė sušaukti vyrus. Jis „siunčia“ krivūlę – kreivą lazdą. Seniūnas ją įteikia artimiausiam kaimynui ir pasako, kad praneštų, jog vyrai renkasi „saulei leidžiantis“. Pastarasis krivūlę su šiais žodžiais perduoda kitam. Šis toliau … Žinoma, kad XVII – XVIII a. tokia „informacijos“ sistema tikrai buvo Lietuvos teritorijoje. O iki tol pavojaus signalas buvo laužo dūmai, paukščių balsų mėgdžiojimas ir kiti būdai. Vėliau kunigaikštis, karo vadas perspėti apie pavojų siųsdavo pasiuntinius. Pradžioje jie perduodavo nurodymus žodžiu, vėliau – sutartiniais ženklais, o atsiradus raštijai – laiškais. Turtingesni gyventojai pasinaudodavo keliaujančių vienuolių, pirklių, gyvulių supirkėjų paslaugomis. Radosi kelių, o prie jų – užeigų, prekyviečių. Manoma, kad jau XVII a. pirmasis kelias Lietuvoje ėjo Baltijos jūros pakraščiu iš Prūsijos per Kuršių Neriją į Rygą.
XIX a. viduryje pašto plėtrai įtakos turėjo geležinkelio tiesimas.
Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvos teritorija buvo vokiečių okupuota. Visi paštai buvo uždaryti. Tik nuo 1916 m. sausio 15 d. Lietuvos gyventojams buvo leista naudotis vokišku paštu, bet laiškus rašyti buvo galima tik vokiečių kalba. 1916 m. gegužę okupacinė valdžia leido rašyti laiškus į JAV. Susirašinėjusiems su JAV gyvenančiais giminėmis buvo parengtas specialus tekstas, kurį siunčiantis laišką turėjo perrašyti vokiečio valdininko akivaizdoje.
1917 m. buvo leista Lietuvoje susirašinėti lietuviškai. 1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras M. Yčas pasirašė potvarkį, kuriuo įkuriama Lietuvos pašto valdyba. Gruodžio 27 d. – išleisti pirmieji Lietuvos pašto – ženklai.

2. Pašto paslaugos
2.1 Pašto siuntos

Valstybės įmonė Lietuvos paštas teikia klientams pašto paslaugas – priima išsiųsti pateiktas pašto siuntas (laiškus, smulkiuosius paketus, spaudinius, siuntinius) bei pristato gavėjams gautas pašto siuntas.
Pašto paslaugų teikėjų veiklą bei šių paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Pašto ir kiti įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Pasaulinės pašto sąjungos vykdomasis reglamentas, Pasaulinės pašto sąjungos konvencija ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
Pašto siuntos gali būti siunčiamos Lietuvoje ir į užsienį.
Siuntos siunčiamos:
Lietuvoje
paprastosios;
pasiuntinių paštu.
Į užsienį
žemės paštu;
oro paštu;
greituoju paštu (EMS).

Pašto siuntos gali būti :
Paprastosios – tai siuntos, kurias priėmus siuntėjui nereikia įteikti kvito, pristatomos nereikalaujant gavėjo parašo.
Registruotosios – tai siuntos, kurias priėmus siuntėjui įteikiamas kvitas, o gavimo pašte įteikiamos gavėjui pasirašytinai.
Įvertintosios – tai siuntos, kurias siuntėjai įvertina tam tikra pinigų suma, jas priėmus siuntėjui įteikiamas kvitas, o gavimo pašte įteikiamos gavėjui pasirašytinai.
Išpirktinės – tai siuntos, kurias priėmus siuntėjui įteikiamas kvitas, o gavimo pašte tokia siunta įteikiama gavėjui kai jis sumoka pašto paslaugų teikėjui siuntėjo nurodytą pinigų sumą.

Daiktai (prekės), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos bei jos viduje DRAUDŽIAMA
1. Vidaus ir užsienio valiuta, išskyrus siunčiamą Lietuvos banko ir jo įstaigų (apyvartines ir progines monetas arba jų rinkinius gali siųsti visi Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys).
2. Vertybiniai popieriai (pagal Finansų ministerijos patvirtintus sąrašus).
3. Kelionės čekiai (draudžiama siųsti tik paprastosiomis pašto siuntomis).
4. Tauriųjų metalų ir brangakmenių laužas ir atliekos.
5. Radioaktyviosios medžiagos ir radioaktyviosios atliekos.
6. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
7. Daiktai (prekės), kuriuos išvežti arba įvežti uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų.
Jeigu nustatoma, kad priimtoje pašto, dokumentų siuntoje yra pagal teisės aktus draudžiamų siųsti daiktų, jie konfiskuojami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
Jei įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka konfiskuojama pašto, dokumentų siunta kartu su draudžiamais siųsti daiktais, apie tai nedelsiant pranešama siuntėjui. Pranešime išvardijami konfiskuoti daiktai.

Daiktai (prekės), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA
1. B, C, D kategorijų ginklai, šaudmenys, taip pat visų kategorijų kolekciniai ginklai, jų dalys, policinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalinė technika, civilinės pirotechnikos priemonės (pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą sąrašą gali būti atsiųstos arba išsiųstos tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).
2. Kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą gali būti išsiųsti tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą).
3. Gyvi, negyvi laukiniai gyvūnai bei lengvai atpažįstamos jų dalys ar produktai, gauti iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjai, kiaušinia, žuvų ikrai, neapdoroti ir išdirbti kailiai, gyvūnų iškamšos, kiti zoologijos kolekcionavimo objektai, gaminiai, produktai ir preparati, įtraukti į Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų apsaugos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743, 1 priede pateikiamą sąrašą), gali būti atsiųsti arba išsiųsti tik turint pagal kompetenciją išduotą Aplinkos ministerijos ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.
4. Gyvūniniai maisto produktai ir žaliavos (gali būti atsiųsti ar išsiųsti Valstybinės maisto ir veterinarijostarnybos patvirtinta tvarka).
5. Augalai. augalinia produktai ir kiti objektai, su kuriais gali būti atsiųsti kenksmingi organizmai (gali būti atsiųsti arba išsiųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduotą leidimą).
6. Atliekos, kurioms pagal aplinkos ministro nustatytą atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką tvarką reikalingas leidimas ar kitas raštiškas įgaliotos institucijos sutikimas.
7. Taurieji metalai ir brangakmeniai, jų gaminiai, kuriems pagal finansų ministro nustatytą tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių importo, eksporto tvarką reikia Lietuvos prabavimo rūmų išduoto vienkartinio leidimo ir kokybės pažymėjimo, išskyrus fizinių asmenų, neturinčių ūkio subjekto statuso, siunčiamus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, kurių bendra masė – iki 25 gramų.

Daiktai (prekės), kurių atsiuntimas fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, yra APRIBOTAS
Pašto siuntoje negali būti daugiau kaip:
1. 1 litras alkoholinių gėrimų.
2. 50 cigarečių arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako.
3. 50 gramų kvepalų arba 0,25 litro tualetinio vandens.
4. 1 kilogramas kavos.
5. 0,5 kilogramo šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos.
6. 1 kilogramas cukraus.
7. 25 gramai bižuterijos.

MUITINĖS reikalavimai
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538 patvirtino Pašto siuntų pateikimo muitiniam tikrinimui ir jų muitinio tikrinimo taisykles bei importo muitų ir mokesčių už atsiunčiamas per VĮ Lietuvos paštas pašto siuntas apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

1. Bendra importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo tvarka atsiunčiamoms pašto siuntoms
1. Importo muitais ir pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinamos šios paštu atsiunčiamos siuntos:
1.1. nedidelės vertės pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o muitinė vertė ne didesnė kaip 75 Lt ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos PVM įstatymo sąlygas, t.y. nėra etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako ir etilo alkoholio turinčių skystų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;
1.2. nekomercinės mažos siuntos, kurių bendra muitinė vertė ne didesnė kaip 160 Lt ir kurios atitinka PVM įstatymo sąlygas, t.y.:
– siuntos gavėjas – fizinis asmuo;
– siuntą sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t.y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, jog šie daiktai skirti ekonominei veiklai;
– gavėjas siuntą iš siuntėjo gauna neatlygintinai;
– siuntoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas.
2. Pašto siuntos, kurios neatitinka 1-ame punkte nustatytų sąlygų ir kurių vertė ne didesnė kaip 1210 Lt, apmokestinamos 3,5% importo muitu. Kiti importo mokesčiai (akcizai, PVM ir kiti mokesčiai) nustatomi ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų, PVM įstatymais ir kitų mokesčių įstatymais.
3. Fiziniams ir juridiniams asmenims atsiunčiamos pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė didesnė kaip 1210 Lt, apmokestinamos taikant nustatytuosius importo muitų ir mokesčių tarifus (apmokestinama visa pašto siuntos vertė).

2. Muitų ir mokesčių apskaičiavimas pašto siuntoms, siunčiamoms į/iš Europos Sąjungos šalių ir kitų šalių
Muitinio tikrinimo bei muitų ir mokesčių apskaičiavimo tvarka pašto siuntoms, siunčiamoms į/iš Europos Sąjungos šalių, keisis nuo 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

3. Maisto ir vaistų siuntimas pašto siuntomis į JAV
Nuo 2003 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo Galutinis (laikinasis) įsakymas (Interim Final Rule (IFR)) dėl išankstinio pranešimo proceso pagal JAV Bioterorizmo įstatymą.
JAV Maisto ir vaistų administracijos (toliau – FDA) kontrolės priemonės pradėtos taikyti 2003-02-03, kai FDA kartu su muitine ir pasienio apsaugos tarnyba (toliau – CBP) parengė siūlomas taisykles.
Nuo š. m. gruodžio 12 d. siunčiant maisto produktus tarptautiniu paštu į JAV (JAV muitinės teritorija – 50 valstijų, Vašingtono miestas, Puerto Riko sandrauga, Havajai, Šiaurės Marianos salos) reikalingas išankstinis pranešimas.
Ką apima “Maisto” sąvoka? Tai FDA taisyklėmis reglamentuojami maisto produktai ir jų sudedamosios dalys, pavyzdžiai, skirti žmonėms ar gyvūnams:
– maisto papildai ir priedai,
– kūdikių maistelis,
– gėrimai (įskaitant alkoholinius gėrimus bei išpilstytą į tarą geriamąjį vandenį),
– vaisiai ir daržovės,
– žuvys bei jūrų gėrybės,
– pieno produktai,
– maisto ar maisto komponentų žaliavos,
– konservuotas ar šaldytas maistas,
– gyvūnai, naudojami maistui gauti,
– kepyklų gaminiai,
– užkandžiai,
– karamelė, kramtomoji guma, šokoladas, saldainiai,
– pašarai ir naminių gyvūnų ėdalas,
– kiti.

Į “Maisto” sąvoką pagal FDA taisykles neįeina:
– su maistu besiliečiančios medžiagos (pakuotė),
– pesticidai,
– mėsos (bet ne žvėrienos), paukštienos ir kiaušinių produktai, kurių importą išimtinai reguliuoja JAV Žemės ūkio departamentas (USDA).

Išankstinis pranešimas netaikomas:
– maisto produktams, kuriuos asmuo vežasi su savimi, t.y. asmeniškai vartoti, šeimai ar draugams, bet ne parduoti ar kitaip platinti,
– asmens paruoštam maistui, siunčiamam kaip personalinė dovana (ne komerciniais tikslais) asmenims JAV.

Išankstinį pranešimą JAV turi teikti siuntėjas.
Visa išankstiniame pranešime perduodama informacija turi būti pateikta anglų kalba naudojant lotyniškus rašmenis, išskyrus:
asmens pavardę, kompanijos ir gatvės pavadinimus, kurie gali būti pateikti užsienio kalba.
Išankstinis pranešimas turi būti perduotas elektroninėmis ryšio priemonėmis per ABI/ACS (CBP’s Automoted Broker Interface of the Automated Commercial System) arba FDA PNSI (PN System Interface).
Tarptautiniu paštu gabenamam maistui išankstinis pranešimas turi būti pateiktas prieš maistą išsiunčiant.
Išankstiniame pranešime reikia nurodyti: vardą, pavardę, adresą, tel., fakso Nr., el. pašto adresą, įvežimo paskirtį (pvz.: vartoti), pilną produkto FDA kodą (7 simbolių produkto kodą), įprastą produkto pavadinimą, kiekį, gamintojo ar firmos pavadinimą ir adresą, natūralios būklės maistui – augintoją, gamybos šalį, išsiuntimo datą, gavėją JAV.
FDA gavusi išankstinį pranešimą informuos, kad gavo, peržiūrės ir patvirtins numeriu. Patvirtinimo numeris apie išankstinio pranešimo gavimą turi būti kiekvienai maisto prekei, siunčiamai tarptautiniu paštu. Šis numeris turi būti nurodytas muitinės deklaracijoje CN 23 bei CN 22 išsiunčiant iš Lietuvos pašto siuntą.
Maisto produktai, apie kuriuos nebus gautas išankstinis pranešimas, į JAV neįleidžiami, sustoja muitinės procedūros.
Išankstinio pranešimo nepateikimas importuojamiems maisto produktams yra draudžiamas aktas. FDA gali taikyti administracines ir baudžiamąsias priemones. [1]

2.2 Laiškai

Laiškas – paštu siunčiamas rašytinis ar nerašytinis pranešimas, dedamas į voką
su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava.
Laiškų rūšys:
• paprastieji,
• registruotieji,
• įvertintieji.
Laiškų svoris iki 2 kg
Matmenys:
Vokų standartas (LST 1295-63)
114 x 162 mm + 2 mm
114 x 220 mm + 2 mm
155 x 226 mm + 2 mm
162 x 229 mm + 2 mm
229 x 324 mm + 2 mm

2.3 Atvirukai

Atvirukas (atvirlaiškis) – pašto lapelis laiškui, siunčiamas be voko, su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava.

Atvirukų (atvirlaiškių)rūšys:
• paprastieji;
• registruotieji.
Atvirukų (atvirlaiškių) matmenys – 105 x 148 mm + 2 mm.

2.4 Aerograma

Aerograma – pašto korespondencija, kurią sudaro oro paštu siunčiamas laiškas iš vieno popieriaus lapo, sulankstomo ir užklijuojamo kaip vokas.
Aerogramos, kaip supaprastintos formos laiško, siuntimas patogus tuo, kad nereikia klijuoti pašto ženklų, dėti laiško į voką, jo tekstas rašomas kitoje aerogramos pusėje (baltoje). Ją galima siųsti į užsienį.

2.5 Spaudiniai

Spaudinys – spausdintas leidinys, siunčiamas voke ar įdėtas į kitokį apvalkalą su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava.

Spaudinių rūšys:
• paprastieji;
• registruotieji.
Spaudiniai gali būti siunčiami iki 5 kg svorio, o jų matmenys:
Mažiausi: 90 x 140 mm + 2 mm, ritinio ilgio ir dvigubo skersmens suma 170 mm, didžiausias matmuo negali būti didesnis kaip 100 mm;
Didžiausi: spaudinių ilgio, pločio ir storio suma neturi viršyti 900 mm, didžiausias matmuo neturi viršyti 600 mm + 2 mm; ritinių ilgio ir dvigubo skersmens suma negali viršyti 1040 mm, didžiausias matmuo negali viršyti 900 mm + 2 mm.

2.6 Sekogramos

Sekograma – rašytinis pranešimas, klišė ar leidinys akliesiems iškiliuoju raštu, taip pat garso įrašų kasetės bei specialus popierius akliesiems iškiliuoju raštu, siunčiami voke ar įdėti į kitokį apvalkalą.
Sekogramos siunčiamos Lietuvoje ir į užsienį nemokamai.
Sekogramos svoris gali būti iki 7 kg, o matmenys kaip laiškų ir spaudinių.

2.7 Smulkieji paketai

Smulkusis paketas – smulkių daiktų siunta, siunčiama įdėta į patvarią pakuotę, pažymėtą specialia žyma.

Smulkiųjų paketų rūšys:
• paprastieji;
• registruotieji;
• įvertintieji (įvertintieji siunčiami tik Lietuvoje).
Registruotieji ir įvertintieji smulkieji paketai siunčiami Lietuvoje gali būti išpirktiniai.
Įvertintuose smulkiuosiuose paketuose siunčiamų daiktų vertė neturi viršyti 100 Lt.
Smulkiųjų paketų svoris iki 2 kg , o matmenys :
Mažiausi: 90 x 140 mm + 2 mm, ritinio ilgio ir dvigubo skersmens suma 170 mm, didžiausias matmuo negali būti didesnis kaip 100 mm;
Didžiausi: spaudinių ilgio, pločio ir storio suma neturi viršyti 900 mm, didžiausias matmuo neturi viršyti
600 mm + 2 mm; ritinių ilgio ir dvigubo skersmens suma negali viršyti 1040 mm, didžiausias matmuo
negali viršyti 900 mm + 2 mm.

2.8 Siuntiniai

Siuntinys – pašto siunta, kurią sudaro daiktai, siunčiami paštu patvarioje pakuotėje.

Siuntinių rūšys:
• paprastieji;
• įvertintieji.
Paprastieji ir įvertintieji siuntiniai siunčiami Lietuvoje gali būti priimami kaip išpirktiniai.

Siuntinių svoris ir matmenys:
Siuntinių rūšys
Svoris Matmenys
Paprastieji ir įvertintieji iki 31.5 kg Mažiausi: 90 x 140 mm ( + 2 mm);
Didžiausi: vienas siuntinio matmuo ne ilgesnis kaip 1.05 m, o siuntinio ilgio ir didžiausios apimties, išmatuotos kita kryptimi nei ilgis, suma ne didesnė kaip 2 m;
Smulkieji (tik Lietuvoje) iki 3 kg Ilgiausias matmuo ne didesnis kaip 30 cm, o trijų matmenų suma neviršija 50 cm;
Didelių matmenų iki 31.5 kg Vienas siuntinio matmuo ne ilgesnis kaip 1.5 m, jei ilgio ir apimties, matuojamos bet kuria kryptimi
(išskyrus ilgį), suma neviršija 3 m.

2.9 Pašto perlaidos

Pašto perlaida – tai pinigų siuntimas paštu.

Pašto perlaidų rūšys:
• elektroninio pašto – tai pašto perlaidos, siunčiamos elektroniniu paštu.
• paprastosios – tai pašto perlaidos, siunčiamos paštu Lietuvoje ir į užsienį. Į užsienį jos ,,gali” būti siunčiamos tik į tas šalis, su kuriomis VĮ “Lietuvos paštas” yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Pinigų siuntimas pašto perlaida
• Siųsti ir gauti pinigus, siunčiamus pašto perlaida (tiek Lietuvoje, tiek į/iš užsienį), galima tik litais;
• Vienos perlaidos suma neturi viršyti 50 000 Lt (Lietuvoje). Perlaida, siunčiama su nuoroda “Per pasiuntinį”, neturi viršyti 1000 Lt.
• Siunčiamas pašto perlaidas galima apmokėti grynaisiais pinigais, banko kortelėmis ir mokėjimo pavedimu.
• Jei siunčiama perlaida apmokama mokėjimo pavedimu, tuomet būtina pinigus pervesti į pašto sąskaitą o ateinat į paštą kartu su perlaidos blanku atsinešti mokėjimo pavedimo kopiją.
Pašto perlaidos išmokamos grynaisiais pinigais ir pinigai gali būti pervesti į gavėjo sąskaitą banke.

3. Pašto siuntos

Jeigu Jūs Lietuvoje ar į užsienį pašto siuntas siunčiate dideliais kiekiais – siūlome įsigyti leidimą siųsti licencines pašto siuntas. Licencinės pašto siuntos – specialiai pažymėtos pašto siuntos, priimamos grupėmis iš klientų, gavusių leidimą jas siųsti ir sudariusių licencinių siuntų siuntimo sutartis su paštu. Jeigu turėsite leidimą siųsti licencines siuntas Jums nebereikės klijuoti ant vokų pašto ženklų, o vietoj jų bus žyma “SUMOKĖTA” – siunčiant Lietuvoje arba “PORT PAYE” – siunčiant į užsienį.

Laiškas – atsakymas
Siunčiamuose savo klientams ar gyventojams pašto siuntose su spausdinta reklama galite įdėti laiškus – atsakymus, kuriuos pašto siuntų, leidinių gavėjai galėtų nemokamai Jums grąžinti.

Laiškas – atsakymas – tai specialus Jūsų pagamintas vokas ar atvirukas, už kurio siuntimą sumokėsite Jūs, kai laiškas – atsakymas grįš atgal. Tai greitas ir patikimas būdas klientų užsakymams, atsiliepimams bei įvairiems kitiems Jums svarbiems duomenims apie klientus gauti.

4. Pasiuntinių paslaugos

Valstybės įmonės Lietuvos paštas Pasiuntinių pašto skyrius teikia klientams
• tarptautinio greitojo (EMS) pašto;
• vidaus greitojo pašto;
• specislių siuntų pašto;
• EXSPRESS paslaugas.
Pasiuntinių pašto skyriaus teikiamos paslaugos – tai siuntmenų (laiško (paketo) siuntinio) paėmimas, paskirstymas, įforminimas, jų saugumo užtikrinimas, konfidencialumas, greitas pristatymas.
Tai šiuolaikiškas, paprastas ir patikimas būdas siųsti savo siuntmenas LIETUVOJE ir Į UŽSIENĮ per PASIUNTINĮ. [1]

5. Kitos pašto paslaugos

Visos siuntos, siunčiamos tiek Lietuvoje, tiek į užsienį, gali turėti ir papildomų nuorodų, kuriomis rekomenduojame pasinaudoti.
Čia Jūs galite rasti kiek kainuoja abonentinės dėžutės nuoma pašte, adreso užrašymas, siuntos įpakavimas ir pan.

6. Kitos paslaugos

Paštuose ne tik galima išsiųsti ar gauti pašto siuntą, bet ir:
užsiprenumeruoti periodinių leidinių;
sumokėti mokesčius bei įmokas;
apsidrausti vairuotojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimų;
išsiųsti ir gauti tarptautines “Western Union” pinigų perlaidas;
nusipirkti;
išsigryninti pinigus ar padėti indėlį.

Be to, paštas gali pasiūlyti ir kitokių paslaugų:
reklaminių pašto siuntų pristatymą;
informacijos parengimą ir pristatymą;
kopijavimą ir laminavimą;
pašto faksogramų siuntimo ir gavimo paslaugą;
pasirašyti Pensijų kaupimo sutartis;
pasirašyti sutartį dėl OMNITEL skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo;
užsakymų priėmimas AB “Lietuvos telekomas” siūlomoms paslaugomis
prekes paštu.

6.1 Mokesčių, įmokų priėmimas bei išmokų išmokėjimas

Užsukę į artimiausią paštą, Jūs galite sumokėti mokesčius už:
• elektros energiją;
• dujas;
• karštą ir šaltą vandenį;
• komunalines paslaugas;
• AB “Lietuvos telekomas” paslaugas;
• mobiliojo ryšio paslaugas (“Bitė GSM”, “Omnitel”, “TELE 2”);
• kabelinę TV.

6.2 Reklaminės pašto siuntos

Reklaminė pašto siunta – pašto siunta, kurią sudaro vieno siuntėjo dideliam gavėjų skaičiui paštu siunčiamas tik reklamos, komercinio ar viešai skelbiamo pobūdžio vienodo turinio pranešimas.
Reklaminių pašto siuntų (reklamos lankstinukų, žurnalų, ir kt.) platinimas yra patogus būdas paskleisti reklamą. Taip platinama reklama gali pasiekti klientus plačioje geografinėje zonoje.
Lietuvos paštas, turėdamas platų pašto tinklą Lietuvoje, gali Jūsų reklamines pašto siuntas pristatyti pagal Jūsų pageidavimą. Tuomet apie Jūsų teikiamas paslaugas ar prekes sužinos daugiau žmonių. Galite pasirinkti, kad reklama būtų pristatyta į gyventojų gaunamųjų laiškų dėžutes arba įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

6.3 Informacijos parengimo ir pristatymo paslauga

VĮ Lietuvos pašte nuo 1997 m. veikia modernus ir visiškai kompiuterizuotas spausdinimo ir dėjimo į vokus centras – Elektroninio pašto skyrius. Jame dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. Informacija, kuri turi būti išspausdinta, į šį skyrių perduodama klientams patogiu būdu: magnetinėse laikmenose, kompaktiniuose diskuose, elektroniniu paštu – ir pan.

6.4 Kopijavimas ir laminavimas
Visuose apskričių centriniuose ir rajonų centrų paštuose teikiame kopijavimo paslaugas.

6.5 Prekyba

Paštuose galite nusipirkti pašto ženklų, vokų, atvirukų, įvairių žurnalų, laikraščių, mobiliojo ryšio kompanijų (“Bitė GSM”; Omnitel; “Tele 2”) papildymo kortelių; AB “Lietuvos telekomas” taksofono kortelių bei kitų prekių. Taip pat paštuose galima nusipirkti mobiliųjų telefonų priedų.
6.6 Draudimas

Visuose Lietuvos paštuose Jūs galite apsidrausti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju DRAUDIMU.

6.7 Prekės paštu

Šiuo metu, kai sparčiai didėja konkurencija prekybos rinkoje, gamintojai ir tiekėjai ieško naujų produkcijos realizavimo būdų, kad geriau patenkintų augančius vartotojų poreikius ir dirbtų pelningai. Valstybės įmonė Lietuvos paštas, turėdama platų klientų aptarnavimo tinklą visoje Lietuvoje ir galinti pasiekti kiekvieną šalies gyventoją, siūlo Lietuvos rinkoje dirbančioms įmonėms paslaugą “Prekės paštu”.
Paslauga “Prekės paštu” yra šiuolaikiškas ir perspektyvus prekių pardavimo būdas, nereikalaujantis didelių investicijų. Tai papildomi prekių užsakymai, garantuotas atsiskaitymas, galimybės neribotai didinti prekių apyvartą bei plėsti vartotojų rinką. Prekių paštu galės užsisakyti ir nusipirkti žmonės, gyvenantys atokesnėse šalies vietovėse, kur nėra didelio prekių pasirinkimo, taip pat tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali ar nenori apsipirkti įprastais būdais.
Būtina prekių pardavimo paštu sąlyga yra prekių reklama. Paslauga “Prekės paštu” sudaro visoms Lietuvos įmonėms sąlygas pagal išplatintą reklamą siųsti savo produkciją (prekes, prekių pavyzdžius ar kitus daiktus) Lietuvoje siuntomis “Prekės paštu”.
Siunta “Prekės paštu” yra per pašto tinklą siunčiama siunta, kurią sudaro vieno siuntėjo Lietuvoje siunčiama sugrupuotų pašto siuntų, pažymėtų specialia žyma “PREKĖS PAŠTU”, partija.
Siuntos “Prekės paštu” siunčiamos atskirai kaip siuntos arba sudėtos maišuose ant padėklų, konteineriuose. Siunčiami siuntoje daiktai turi būti sudėti į medinę, gofruoto kartono dėžę ar įpakuoti į kitą patvarią medžiagą.
Siuntas “Prekės paštu” siuntėjas gali pateikti Vilniuje, Pašto pervežimo centre, arba apskričių centriniuose paštuose, kurie jas išsiųs nurodytais adresais gavėjams į jų artimiausius paštus. Pateikdamas šias siuntas, siuntėjas turi pridėti užpildytą lydraštį PPI.
Siuntėjas moka už kiekvienos siuntos “Prekės paštu” siuntimą bei už visų siuntų bendrą svorį. Toks paslaugos apmokėjimas patogus ir siuntėjui, ir VĮ Lietuvos paštui, kadangi nereikia sverti kiekvienos siuntos atskirai.
Siunta “Prekės paštu” gali būti su išpirka, kurios dydį nustato siuntėjas. Tokia siunta įteikiama gavėjui, kai jis sumoka išpirkos blanke siuntėjo nurodytą išpirkos sumą. Paštas informuoja gavėją apie gautą siuntą “Prekės paštu”, kuri jam įteikiama artimiausiame pašte – viename iš 944 Lietuvos paštų. Priimtos išpirkų sumos pervedamos nustatytais terminais į siuntėjo nurodytą sąskaitą banke.
Įteikus siuntą “Prekės paštu” gavėjo duomenys, t.y. gavėjo vardas, pavardė, siuntos numeris, mokėjimo data, išpirkos suma ir t. t., įrašomi į kompiuterį. Kiekvieną dieną šie duomenys iš visų paštų išsiunčiami VĮ Lietuvos pašto administracijai. Čia jie apibendrinami ir elektroniniu paštu perduodami siuntėjui pagal jo pageidavimą nustatytu periodiškumu (kiek kartų per savaitę).
Paslauga “Prekės paštu” teikiama verslo klientams pagal sutartis. Sutartis dėl siuntų “Prekės paštu” priėmimo, vežimo, pristatymo, grąžinimo, išpirkų pervedimo sudaro VĮ Lietuvos pašto administracija. Jose taip pat gali būti numatomos papildomos paslaugos (reklaminės pašto siuntos, laiškai – atsakymai, siuntų “Prekės paštu” įpakavimas, saugojimas, t. t.) ir kitos sąlygos.
Pagal pageidavimą įvairi įmonių reklama (prekių katalogai, reklamos lankstinukai ir kiti reklamos leidiniai) pristatoma visoje Lietuvoje, į kiekvieną arba pasirinktas gyventojų gaunamųjų laiškų ar pašto dėžutes, taip pat įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. Prekių katalogus ir kitus reklamos leidinius taip pat galima padėti paštuose.
Reklamuojamoms kataloguose ir kituose leidiniuose prekėms užsisakyti paštu gali būti naudojamas laiškas–atsakymas. Tai – specialus vokas ar atvirukas (atvirlaiškis), kurio siuntimo mokestį sumokės gavėjas, kai laiškas–atsakymas grįš jam atgal. Prekių užsakymus taip pat galima priimti paštuose.

6.8 Prenumerata

Visuose paštuose galite užsisakyti ne tik šalyje leidžiamų, bet ir užsienio periodinių leidinių, tuomet jie bus jums pristatyti pagal jūsų nurodytą adresą.
Prenumerata priimama:
2004 metų prenumerata priimama nuo bet kurio mėnesio visuose paštuose iki kiekvieno mėnesio 20 d.
2004 metų prenumerata priimama internetu nuo bet kurio mėnesio iki kiekvieno mėnesio 22 d. su sąlyga, kad pinigai į pašto sąskaitą bus pervesti iki kiekvieno mėnesio 24 d.

6.9 Grynųjų pinigų išmokėjimai pagal bankų korteles

AB Hansabankas
VISA Electron,
Eurocard/Mastercard,
MAESTRO
MAESTRO Euro<26 šiuose šalies paštuose.
AB bankas “SNORAS”
IMPAR Card,
IMPAR Card+Maestro,
IMPAR Card+MaestroCard,
eLitoCard,
eLitoCard+LAS,
eLitoCard+TANGOMANIJA šiuose paštuose.
AB “Vilniaus bankas”
VISA,
VISA ELECTRON šiuose šalies paštuose.

7. Pašto faksogramos

Pašto faksogramų siuntimo ir gavimo paslauga – tai greitas ir patikimas duomenų siuntimas faksu, įteikimas ar pristatymas per paštą.
Šiuose paštuose:
• siunčiame pašto faksogramas į gavėjų faksus Lietuvoje ir užsienyje;
• siunčiame pašto faksogramas gavėjams Lietuvoje, neturintiems fakso, į jų artimiausio ar pasirinkto pašto faksą;
• skubiai informuojame gavėjus telefonu apie gautas pašto faksogramas;
• jeigu gavėjai pageidauja, gautas pašto faksogramas įteikiame jiems pašte arba pristatome (įteikiame) nurodytais adresais.
Siunčiamoje pašto faksogramoje, skirtoje įteikti ar pristatyti gavėjui, siuntėjas turi nurodyti gavėjo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą).
Už pašto faksogramų siuntimą moka siuntėjai, už pašto faksogramų įteikimą ar pristatymą moka gavėjai pagal VĮ Lietuvos pašto nustatytas siunčiamųjų ir gaunamųjų pašto faksogramų kainas. [1]
3. 2002 METŲ ATASKAITA

1. Įmonės struktūra.

2. Personalas. Darbuotojų sudėtis pagal pareigybes (etatus), %.

3. Paslaugos. Pašto siuntų ir paslaugų skaičius, %.

Tarptautines pašto perlaidas buvo galima siųsti (gauti) į (iš) 19 šalių. Skubias tarptautines perlaidas “Western Union” buvo galima siųsti (gauti) į (iš) 197 šalis (-ų).
2002 m. buvo pasirašyta 216 sutarčių dėl periodinių leidinių prenumeratos. Pagal šias sutartis buvo platinami 119 pavadinimų laikraščiai ir 245 pavadinimų žurnalai. Apskričių centriniai paštai su vietos periodinės spaudos leidėjais sudarė 100 sutarčių dėl 108 pavadinimų vietos laikraščių platinimo. Be to, buvo platinama 52 pavadinimų užsienio laikraščiai ir 210 pavadinimų užsienio žurnalai.
Tarptautinio greitojo pašto (EMS) siuntos buvo siųstos į 47 šalis, gautos iš 77 šalių.
2002 m. liepos mėn. įdiegta nauja paslauga “Prekės paštu”.
Klientams 2002 m. gegužės mėn. pasiūlyta nauja paslauga – faksogramų priėmimas ir siuntimas.
Nuo 2002 m. kovo mėn. visuose šalies paštuose galima įsigyti privalomojo transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisų.

TECHNINĖS BAZĖS PLĖTRA
2002 m. buvo toliau plečiamas kompiuterių tinklas Lietuvos paštuose.
Baigti remontuoti Marijampolės ACP Kazlų Rūdos, Vilniaus 16 – asis paštai, Vilniaus 1 – ojo pašto filialas, Panevėžio ACP, Kauno ACP Pašto pervežimo skyrius, Vilkijos paštas, Telšių ACP Jonapolės ir Kulių paštai, atlikta Pasiuntinių pašto skyriaus rekonstrukcija.
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvos paštas aktyviai dalyvauja Pasaulinės pašto sąjungos (PPS), Europos valstybinių pašto operatorių asociacijos (PostEurop) ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS) veikloje. Bendradarbiavimas vyksta pagal šių organizacijų numatytas pašto sektoriaus veiklos kryptis.
Įmonės atstovai dalyvavo Ženevoje PPS surengtoje konferencijoje dėl pašto strategijos iki 2010 metų bei pasirengimo XXIII pasauliniam pašto kongresui, Kišiniove tarptautiniame seminare dėl pašto paslaugų kokybės, pašto komercinės veiklos ir kt., Taline – dėl naujų technologijų diegimo. Pastarasis seminaras buvo suorganizuotas bendradarbiaujant su Prancūzijos paštu.
Šiuo metu Europos Komisijos, Tarptautinės pašto korporacijos ir PostEurop iniciatyva palaikomas ryšys su “CAPERS” projekte dalyvaujančiomis šalimis – Vengrija, Rumunija, Kipru, Malta, Lenkija. 2002 – aisiais prie šio projekto prisijungė dar šešios Rytų Europos šalys: Rusija, Ukraina, Estija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija. Dabar apie siunčiamą ir gaunamą iš užsienio pirmenybinį paštą informacija perduodama ir gaunama iš daugiau kaip 30 partnerių. Iš visų projekte dalyvaujančių šalių geriausias Lietuvos rezultatas. Tai buvo pažymėta PostEurop plenarinėje asamblėjoje Kretoje.
Lietuvos pašto atstovai dalyvavo Portugalijoje tarptautinės finansinių paslaugų korporacijos “Western Union” pašto administracijoms surengtame seminare dėl strategijos, naujų produktų kūrimo, paslaugos plėtros, valdymo, kokybės matavimo ir kitų klausimų.
Įmonė dalyvauja Europos pašto saugumo tinklo (EPSN – European Postal Security Network) projekte “MARIA”. Įmonės specialistai nuolat dalyvauja susitikimuose, kuriuose aptariama, kaip vykdomas šis projektas.

FILATELIJA
• 2002 metais išleisti 22 nauji meniniai pašto ženklai (13 serijų) bendru 14,15 mln. tiražu, 3 standartiniai pašto ženklai – 7,00 mln. tiražu bei 2 pašto blokai – 0,10 mln. tiražu.
• Sukurta 13 proginių ir 16 pirmos dienos datos antspaudų, su kuriais pagaminta filatelinė produkcija.
• Išleista 1 aerograma 10 tūkst. tiražu ir 1 ženklintas atvirukas 5 tūkst. tiražu.
• Išleista 4 “Ekspres informacija” numeriai (lietuvių kalba – 920 egz. ir anglų kalba –2780 egz. tiražais).
• Išleistas katalogas “2001 metų Lietuvos pašto ženklai ir proginiai antspaudai” lietuvių ir anglų kalbomis.
2002 m. kovo 7 – 9 d. VĮ Lietuvos paštas dalyvavo Miunchene (Vokietija) tarptautinėje filatelijos parodoje. Joje savo filatelinę produkciją eksponavo 15 Europos šalių paštų atstovai bei kelios dešimtys žinomų filatelijos firmų.
Rugpjūčio 30 – rugsėjo 3 d. VĮ Lietuvos paštas ir Lietuvos filatelistų sąjungos nariai dalyvavo Amsterdame (Olandija) tarptautinėje pašto ženklų parodoje “Amphilex 2002”.
Kartu su Latvijos ir Estijos paštais lapkričio 1 – 3 d. dalyvauta Helsinkio filatelijos parodoje.
Gražiausio 2001 metų pašto ženklo rinkimo konkurse nugalėtoju pripažintas bendros laidos Baltijos šalių pašto blokas “Baltijos pajūrio gamta” (autorius – estų dailininkas Vello Lillemetsas). Konkurse dalyvavo 5947 dalyviai iš šalies ir užsienio. [1]

4. Dar šis tas apie pašto paslaugas

Pasak “Lietuvos pašto” vadovo, pati pašto sistema yra pasaulinė. Ji negali būti kurios nors vienos ar grupės šalių sistema. Ir anksčiau, sovietiniais metais, ir dabar mes esame įsilieję į tarptautinę pašto sistemą. Tai iliustruoja paprasčiausias pavyzdys. Bet kurios šalies žmogaus siųstas laiškas pasiekia adresatą, kur jis begyventų. Laiško maršrutas gali eiti per kitas valstybes, per kitus miestus bei sostines. Pašto ryšys, jo saitai tarp valstybių buvo ir yra visada. Visais laikais ir lėktuvai skrido, ir laivai plaukė, ir traukiniai važiavo gabendami pašto siuntas. Šioje sistemoje viskas vyksta panašiai. Skirtumas tik tas, kad vienoje ar kitoje šalyje labiau automatizuoti bei kompiuterizuoti daug rankų darbo reikalaujantys procesai. Pašto darbuotojai ypač apkrauti darbu buvo per paskutinį sovietų valdymo dešimtmetį. Šūsnis siuntinių tekdavo išsiųsti beveik į visas tuometines sovietines respublikas. Kruopos, miltai, makaronai, konservai, įvairūs mėsos produktai sudarydavo pagrindinę siuntinių dalį. Nemažai siuntinių gaudavo ir Lietuvos žmonės. Visas šis srautas nutrūko staiga, perėjus mūsų valstybei į rinkos ekonomiką. Darbo apimtys sumažėjo 5-6 kartus. Dabar siuntinių srautas vėl pastebimai didėja. Daugėja firmų, kurios per internetą ar kitais būdais sugeba užsisakyti įvairių daiktų, gaminių.
Šiandien, teigė “Lietuvos pašto” vadovas, labai tvirtas pozicijas yra užėmusios tokios pašto paslaugos, kaip laiškų, korespondencijos siuntimas ir pristatymas. Tačiau ir šioje srityje jaučiamos permainos. Anksčiau didžiąją korespondencijos dalį sudarė gyventojų siunčiami laiškai, o dabar šis srautas gerokai sumažėjo. Kaip ir Vakarų Europo šalyse, didžiąją laiškų dalį sudaro įmonių, organizacijų, įvairių bendrovių, firmų, kitų institucijų siunčiama gyventojams įvairi informacinė ir reklaminė medžiaga. Ši “Lietuvos pašto” teikiama paslauga yra pati didžiausia. Ji sudaro daugiau kaip 40 proc. visų pajamų. Laiškų srautas kasmet padidėja 5-6 procentais.
Kita svarbi pašto darbuotojų teikiama paslauga yra pensijų pristatymas gyventojams. Apie 60 proc. Lietuvos pensininkų naudojasi pašto darbuotojų patarnavimais. Nors tokio amžiaus gyventojų daugėja, tačiau pašto darbuotojų aptarnaujamų pensininkų skaičius pamažu mažėja. Šiuos reikalus tvarko pati “Sodra”, kuri su pensininkais vis dažniau atsiskaito per bankus. Tokiu būdu atsiskaitoma daugiausia miestuose ir rajonų centruose. Į kaimus, toliau nuo rajono centrų nutolusias vietoves pensijas išvežioja pašto darbuotojai. Pajamos už pensijų pristatymą sudaro apie 20 proc. visų pajamų. Dar viena svarbi pašto darbuotojų teikiama paslauga – tai periodinė spauda – laikraščių ir žurnalų prenumerata, jų pristatymas. Nuo 1997 m. pradžios visuose apskričių centriniuose ir rajoniniuose paštuose įdiegta programa “Prenumerata”. Duomenys apie prenumeratą perduodami į “Lietuvos paštą” kompiuterių tinklais. Visuose paštuose leidinių prenumeratą galima priimti nuo bet kurios mėnesio dienos.
Paklaustas apie naujas paslaugas, “Lietuvos pašto” generalinis direktorius išvardijo keletą, kuriomis gyventojai mielai naudojasi. Su AB “Vilniaus bankas” pasirašyta sutartis dėl VISA ir “Vilniaus banko” kortelių turėtojų aptarnavimo. Panaši sutartis pasirašyta su banku “Snoras”. Plečiasi paslauga “Prekės-paštu”. Greitai bus pradėta teikti paslauga per internetą. Gyventojai, išsirinkę prekę iš katalogų, galės per paštą ją užsisakyti. Prekės gali būti iš įvairių šalių ir pagal pageidavimą pristatytos į namus. Tai drabužiai, virtuvės reikmenys, sporto prekės ir kt. Katalogas storas, jame keli tūkstančiai siūlomų prekių. “Lietuvos paštas” teikia dar vieną paslaugą, kuri Vakarų Europos šalyse yra labai populiari. Tai elektroninis hibridinis paštas. Ši paslauga labai reikalinga bankams, draudimo kompanijoms, Lietuvos telekomui, mobilaus ryšio bendrovėms, trumpai sakant, visiems, kurie turi daug klientų ir kuriems siunčiama daug laiškų, sąskaitų, reklaminės informacijos. Šios institucijos į “Lietuvos pašto” IBM firmos centrinį kompiuterį perduoda informaciją, kurią reikia išspausdinti sąskaitoje. Čia pat stovi automatinės vokavimo mašinos, kurios sudeda parengtą medžiagą į vokus ir pastarieji išgabenami į pristatymo punktus. Tai naujausia technika, kurią naudoja Europos šalių paštų sistemos.
Pašto monopolis dar yra. Tik ne Lietuvoje. Visose Europos valstybėse paštas įpareigotas vežioti paštą vienodomis kainomis tiek miesto, tiek kaimo gyventojams. Vadinasi, valstybinis pašto monopolis šiuo metu yra visoje Vakarų Europoje. Ten neuždrausta dirbti ir privačioms kompanijoms. Yra nurodyta viena sąlyga: privati kompanija gali gabenti laiškus, kurie sveria iki 350 g, jeigu klientas moka penkis kartus daugiau negu tai kainuoja siunčiant per valstybinį paštą.
Klientas turi galimybę pasirinkti ir privačią kompaniją, mokėdamas jai penkis kartus didesnę kainą už paslaugą negu valstybiniam paštui. Tokio punkto “Lietuvos pašto” įstatyme pasigendama. Pasak generalinio direktoriaus J.Šalavėjaus, galima pasiguosti, kad ne mes vieni tokie. Estijoje irgi yra panaši situacija.
“Lietuvos paštas” bendroje pašto sistemoje dirba visą laiką. Ir anksčiau, ir dabar. Skirtumas tas, kad Europos šalys yra daugiau pasiekusios mechanizacijos srityje. Jos turi įdiegusios kokybės kontrolės valdymo sistemą, kuri leidžia kontroliuoti, kur, kada, kokius punktus paštas praeina. Tai brangi sistema, į kurią privalės įsijungti ir “Lietuvos paštas”. Jos esmė, kad, tarkime, pašto siuntai praeinant kiekvieną punktą duomenys nuskaitomi ir patenka į kompiuterį. Tokiu būdu kontroliuojamas korespondencijos judėjimo kelias. Žinoma, niekas negali pasakyti, kur, kuriuo metu yra paprastas laiškas. Tokios kontrolės dar nėra. Dabar dėl šios sistemos įdiegimo vedamos derybos. Turėtų būti suderinta įstatyminė bazė. Tokia būklė ne vien “Lietuvos pašto”, bet ir Estijos, Latvijos paštų.
Prieš keletą savaičių su Šiaurės šalimis pasirašyta kokybės sutartis, kurioje numatytas pašto kelias iš Lietuvos į Švediją, Daniją, Norvegiją, Islandiją, Suomiją. Sudaryti konkretūs grafikai, kuriuose numatyti lėktuvų reisai, nurodytos pašto siuntų pristatymo bei gavimo valandos. Tikimasi, kad taip bus pagerintas bei pagreitintas siunčiamo pašto kelias tarp Europos Šiaurės valstybių. Šios šalys yra įdiegusios kompiuterizuotą kokybės kontrolės sistemą, į kurią įsijungti kviečia ir “Lietuvos paštą”. Pagreitinti šį procesą taip pat trukdo lėšų stygius.
Užsiminęs apie naujos technikos bei modernių technologijų taikymą, generalinis direktorius J. Šalavėjus pažymėjo, kad daug dėmesio ir lėšų skirta kompiuterizacijai. Šis procesas prasidėjo jau 1994 m. Dabar “Lietuvos paštas” turi bendrą kompiuterių tinklą visoje šalyje, t.y. visi rajonų paštai turi kompiuterizuotą ryšį su centru. Operatyvi, tiksli informacija apie paštų veiklą, būklę iš rajonų patenka į sostinę.
Kompiuterizuota buhalterija, perlaidų siuntimas bei išmokėjimas. Į Estiją ir Latviją perlaidos taip pat siunčiamos kompiuteriais. Kompiuterinis tinklas toliau tobulinamas. Pirmieji kompiuteriai, įrengti 1994-1995 m., jau fiziškai paseno ir nepajėgūs apdoroti informacijos srauto. Jie keičiami naujais, galingesniais.
Kaip rodo užsienio patirtis, dabar pasaulyje paplitęs oro paštas. Ne išimtis ir Lietuva. Beveik visas paštas iš užsienio pristatomas lėktuvais. Aviakompanijų pasirinkimas tikrai didelis. Iš jų daug pasiūlymų gauna “Lietuvos paštas”. Pašte yra specialus skyrius, kuris užsiima tarptautiniais pervežimais. Kainos nustatomos konkursų būdu.
Nemaža dalis didesnių siuntinių ir laiškų geležinkeliu išvežama į Klaipėdą, o iš čia plukdoma į Mukraną. Geležinkelio paslaugomis pašto darbuotojai naudojasi ir siųsdami siuntinius bei laiškus į Rygą, Taliną, taip pat Minską, Maskvą. Geležinkeliu pervežamas ir tranzitinis paštas, kuris keliauja į Ukrainą, Vidurinės Azijos valstybes.
Lietuvoje šiam reikalui naudojamas automobilių transportas. Jo parke apie 400 mašinų.
“Lietuvos pašto” generalinio direktoriaus J.Šalavėjaus teigimu, pastarieji treji metai įmonei buvo pelningi. 1999 m. pajamos sudarė 134 mln. litų. Gryno pelno gauta 6 mln. litų.
Viena iš naujesnių teikiamų „Lietuvos pašto“ paslaugų yra „Prekės paštu“.
Ši paslauga tapo populiari. Gyventojai, išsirinkę prekes iš katalogų, gali per paštą jas užsakyti iš įvairių kraštų. Antai Skandinavijos kompanija „Hobby Hall“, turinti didelę parduotuvių tinklą, siūlo įvairiausių prekių. Populiariausios iš katalogų užsakomos prekės yra įvairios paskirties: patalinė, drabužiai, virtuvės reikmenys, sporto prekės. Pavasarį ypač didelę paklausą turi sėklos ir sodinukai. Šias prekes galima užsisakyti iš katalogo „Florexlit“. Ja daugiausiai naudojasi kaimo gyventojai. Pasirinkę pageidaujamų sėklų iš katalogų, jie palyginti lengvai apsirūpina sėklomis. Paslauga ekonomiškai naudinga: nereikia vykti į miestą, leisti kelionei pinigų. Ir laiko sutaupo. Belieka užsimokėti paštui už paslaugą.
„Lietuvos paštas“ teikia dar vieną svarbią paslaugą – leidžia pašto ženklus. Pagrindinė pašto ženklų paskirtis turbūt visiems žinoma. Jis naudojamas kaip priemonė apmokėti už suteiktą paslaugą gyventojams siunčiant laiškus tiek šalies viduje, tiek susirašinėjant su užsienio valstybių piliečiais.
Nuo praėjusių metų „Lietuvos paštas“ leidžia Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti pašto ženklų seriją. Iki 2009 m., Lietuvos tūkstantmečio datos, kasmet pasirodys po 4 naujus pašto ženklus. Šiai svarbiai sukakčiai paminėti bus išleista 36 ženklų serija. Du blokai po keturis ženklus jau išleisti. [2]

5. Išvados

1. Lietuvos paštas teikia klientams pašto paslaugas – priima išsiųsti pateiktas pašto siuntas (laiškus, smulkiuosius paketus, spaudinius, siuntinius) bei pristato gavėjams gautas pašto siuntas.
2. Pašto siuntos gali būti:
• paprastosios;
• registruotosios;
• įvertintosios;
• išpirktinės;
3. Lietuvos telekomas teikia šias pašto paslaugas:
• laiškai;
• atvirukai;
• aerograma;
• spaudiniai;
• sekogramos;
• smulkieji paketai;
• siuntiniai;
• pašto perlaidos;
• pašto siuntos;
• pasiuntinių paslaugos ir kt. paslaugos.
4. Labai tvirtas pozicijas yra užėmusios tokios pašto paslaugos, kaip laiškų, korespondencijos siuntimas ir pristatymas.
5. Didžiąją laiškų dalį sudaro įmonių, organizacijų, įvairių bendrovių, firmų, kitų institucijų siunčiama gyventojams įvairi informacinė ir reklaminė medžiaga. Ši “Lietuvos pašto” teikiama paslauga yra pati didžiausia. Ji sudaro daugiau kaip 40 proc. visų pajamų.
6. Dar viena svarbi pašto darbuotojų teikiama paslauga yra pensijų pristatymas gyventojams.
7. „Lietuvos paštas“ teikia dar vieną įdomią paslaugą, tai – elektroninis hibridinis paštas. Ši paslauga labai reikalinga bankams, draudimo kompanijoms, Lietuvos telekomui, mobilaus ryšio bendrovėms.
8. Viena iš naujesnių teikiamų „Lietuvos pašto“ paslaugų yra „Prekės paštu“.
9. „Lietuvos paštas“ teikia dar vieną svarbią paslaugą – leidžia pašto ženklus.
10. Iki 2010 metų dar bus daug naujovių ir didelių permainų pašto srityje. Paštų privatizavimo banga apims visą Europą. Jeigu Europos Sąjungos šalys sutiks privatizuoti nacionalinius paštus parduodant akcijas, tai jų skaičius gali smarkiai sumažėti. Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos, Olandijos nacionalinių paštų vadovai žada aktyviai dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir įsigyti kitų šalių pašto įmonių akcijų. Tai daugeliu atveju priklausys nuo valstybių vyriausybių sprendimų. Paprastai sakoma, kad viskas daroma kliento labui. Pastarajam nesvarbu, kas valdo ar kam priklausys nacionalinis paštas. Klientui svarbu, kad paslaugos kaina būtų nedidelė ir aukšta kokybė.[3]

6. Literatūra

1. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2004 04 03] prieiga per internetą: http://www.post.lt/-37k.
2. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2004 04 03] prieiga per internetą: http://www.ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2000/07/07/infopage.php?code=P170_00026617-21k.
3. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2004 04 05] prieiga per internetą: http://www.ktl.mii.lt/mt/straipsniai/2002 11/PAŠTAS.DOC.