Prekės analizė 4P požiuriu

TURINYSĮŽANGA 31. NAGRINĖJAMOS PREKĖS KLASIFIKACIJA 42. ASORTIMENTO ANALIZĖ PASIRINKTOS RINKOS ATVEJU 63. INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR PREKĖS PARDAVIMO VIETOS 74. PREKĖS RINKOS SEGMENTACIJA 75. KAINOS DYDIS PASIRINKTOJE RINKOJE 96. PREKĖS RĖMIMAS NAGRINĖJAMU LAIKOTARPIU 107. PASIŪLYMAI DĖL NAUJOS PREKĖS KŪRIMO/MODIFIKACIJOS 10IŠVADOS 10LITERATŪRA 10ĮŽANGAMarketingą galima aiškinti ir kaip ekonominį procesą, ir kaip valdymo funkciją, ir kaip gamybinės – ūkinės veiklos koncepciją.Įmonės požiūriu marketingą apibūdinti galima kaip gamybinės – ūkinės ir komercinės veiklos valdymo kompleksinę sistemą, kuri nukreipta į konkretaus vartotojų segmento poreikių patenkinimą. Dar paprastesnis marketingo apibrėžimas būtų toks: prekė, kaina, pateikimas ir rėmimas. Šis apibrėžimas dar vadinamas 4P (Product, Price, Place, Promotion), o kai kas priduria dar 2P (People and Packaging). Taigi, 4P arba 6P – tai svarbiausi marketingo programos elementai. Marketingo programos „prekė“ suprantamas kaip veiksmai ir sprendimai, susiję su vartotojų poreikius atitinkančiais prekės sukūrimo ir gamybos, jos įpakavimo, pavadinimo, prekinio ženklo, garantijų ir kitais klausimais.Marketingo programos elementas „kaina“ apima visus veiksmus ir sprendimus, susijusius su prekių kainos nustatymu ir reguliavimu, nuolaidų, premijinių kainų ir kitų kainos formų taikymu. Tai vienas sudėtingiausių marketingo programos elementų.Marketingo programos elementas „prekių pateikimas“ apima visus veiksmus, susijusius su pateikimo kanalų parinkimu ir prekių perkėlimu į vartotojui patogią vietą jam patogiu laiku ir forma. Marketingo programos elementas „rėmimas“ apima veiksmus ir sprendimus, kuriais siekiama informuoti pirkėjus apie prekes ir paskatinti juos tas prekes pirkti.Marketingo požiūriu rinka – tai visuma esamų ir potencialių prekių, siekiančių patenkinti savo poreikius pakeičiant ką nors vertinga su prekes ar paslaugas siūlančiais pardavėjais. Darbo tikslas: išanalizuoti gėlių rinką, 4P požiūriu;Darbo objektas: gėlių rinka;Dalykas: rožės;Uždaviniai: 1. Išanalizuoti literatūrą;

2. Ištirti gėlių rinką;3. Padaryti gėlių klasifikaciją;4. Padaryti asortimento analizę;5. Atlikti gėlių rinkos segmentaciją;6. Nustatyti kainos dydį pasirinktoje rinkoje.1. NAGRINĖJAMOS PREKĖS KLASIFIKACIJAMarketinge prekės pirmiausia klasifikuojamos į ilgalaikio naudojimo, trumpalaikio naudojimo prekes ir paslaugas.Ilgalaikio naudojimo prekės – tai materialūs gaminiai, paprastai naudojami daug kartų. Trumpalaikio naudojimo prekės – tai materialūs gaminiai, visiškai suvartojami per vieną ar keletą vartojimo ciklų. Paslaugos – tai pardavimo objektu laikoma veikla, kuri gali suteikti naudą, malonumą, patenkinti poreikius. Visos šios prekės dar skirstomos į asmeninio ir gamybinio naudojimo. Asmeninio naudojimo prekės klasifikuojamos pagal daugelį požymių. Marketinge aktualiausia prekę skirstyti pagal vartotojų požiūrį į jų pirkimą.

1 pav. Asmeninio naudojimo prekių klasifikacija

Kasdienės paklausos prekės – tai, prekės, kurias vartotojas dažnai perka nesvarstęs, ir kuo mažiau stengdamasis lyginti jas tarpusavyje.Ypatingosios paklausos prekės – tai unikalių savybių arba tam tikro prekinio ženklo prekės, kurias įsigydamas vartotojas pasirengęs padėti daugiau pastangų ir sugaišti tiek laiko, kiek reikia.Pasyviosios paklausos prekės – tai prekės, kurių vartotojas nežino arba jas žino, tačiau neketina jų pirkti. Mūsų pasirinkta prekė yra gėlės. Marketingo prekių klasifikacijoje jos yra priskiriamos pasirenkamosios paklausos prekėms. Pasirenkamosios paklausos prekės – tai prekės, kurias vartotojas pirkdamas lygina tarpusavyje, atsižvelgdamas į tokius kriterijus kaip kaina, kokybė, išorinis vaizdas (1, 45 – 47p.).

Taip pat gėlės klasifikuojamos taip:

2 pav. Gėlių klasifikacija2. ASORTIMENTO ANALIZĖ PASIRINKTOS RINKOS ATVEJUDažniausiai įmonėje gamina ne vieną kokią prekę, o tam tikrą prekių asortimentą.Prekių asortimentas – tai visų įmonės parduodamų prekių rinkinys. Yra skiriamas prekių asortimento plotis ir gylis: prekių asortimento plotis – tai prekių linijų skaičius, o prekių asortimento gylis – tai prekių liniją sudarančių variantų ir modifikacijų skaičius. Mūsų pasirinktoje rinkoje prekių asortimento plotį sudaro gyvos ir dirbtinės gėlės. Prekių asortimento gylį sudaro:

LIETUVIŠKOS SKINTOS ROŽĖS

Jau daugelį metų skinta rožė yra populiariausia gėlė Lietuvoje. UAB “Jūsų sodui” antri metai nuomoja 1.5 ha šiltnamių Pagirių šiltnamių kombinate. Čia auginamos naujos ir produktyvios rožių veislės.UAB “Jūsų sodui” naudojama rožių auginimo technologija skiriasi nuo tradicinės. Norint užauginti gerą derlių- tiesius, storus ir ilgus stiebus, su gerai išsivysčiusiais pumpurais – akli ir silpni ūgliai užlaužiami rožės kerpamos trumpai paliekant 1-2 netikrus lapelius. Toks krūmo formavimas padeda užauginti didesnę lapų masę.Naudojant šį metodą galima užauginti iki 300 vnt. rožių iš 1 m² (auginant ištisus metus). UAB “Jūsų sodui” auginamos veislės užima pirmaujančias vietas Olandijos aukcionuose. Iš 12 auginamų veislių 7 įeina į pirmąjį dešimtuką.Raudona – ugninė rožės spalva populiariausia pasaulyje. Trečdalyje ploto ir auginamos raudonos rožės. Stambiažiedžių rožių veislės “First red” ir “Red Berlin” žiedai dideli, 8-10 cm, lėtai besiskleidžiantys, stiebai užauga 70-100 cm aukščio. Dar auginamos baltos spalvos žiedais “Akito”, rožinės – “Corweta”, geltonos – “Papilon”, alyvinės – “Plazow”, rožinės – “Versilija”, oranžinės – “Naranga” ir “Milva”. Savo grožiu neatsilieka ir smulkiažiedžių rožių veislės: “Frisko”, “Jazz”, “Fanki Jazz” ir “Sacha”.Lietuvoje išaugintos rožės greičiau patenka į prekybos tinklą, todėl lėtai besiskleidžiantys žiedai gali džiuginti 14-18 dienų. Tik ką suskintos rožės merkiamos į maitinamąjį tirpalą ir 1 parą atšaldomos šaldytuve. Pasaulyje ir Lietuvoje skintų rožių poreikis kasmet didėja. Visi: ir augintojai, ir pirkėjai – pripažįsta, kad jos suteikia daugiau emocijų ir yra reikšmingesnės žmogaus gyvenime negu kitos gėlės. Ne veltui rožė vadinama meilės gėle.3. INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR PREKĖS PARDAVIMO VIETOSPotencialus vartotojas gali nutarti pirkti prekę tik sukaupęs apie ją pakankamai žinių. Vartotojui būtina pranešti apie parduodamą prekę, jos kainą, pateikimo vietą ir laiką, paskatinti prekę pirkti.

Rėmimas – tai į vartotoją orientuoti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai darantys įtaką pirkimų sprendimams. Siekiant pageidaujamos reakcijos didelę reikšmę turi perduodamos informacijos turinys, perdavimo būdas ir pateikimo forma, bei laikas. Skiriamos keturios rėmimo veiksmų grupės:  Reklama; Pardavimų skatinimas; Populiarinimas;  Asmeniškas pardavimas.Reklama – tai užsakovo apmokamas prekės ar paslaugos pristatančios ir remiančios informacijos neasmeniškas pardavimas.Pardavimų skatinimas – tai veiksmai, kuriais pirkėjui sudaromos ypatingos pirkimą skatinančios prekių įsigijimo sąlygos.Populiarinimas – tai įmonės santykiai su įvairiomis organizacijomis, visuomenės sluoksniais ir pavieniais asmenimis, padedantys kurti teigiamą įmonės įvaizdį ir sudarantys palankias sąlygas jos veiklai. Asmeniškas pardavimas – tai tiesioginis pardavėjo ir pirkėjo bendravimas kurio metu pardavėjas daro įtaką pirkėjo sprendimui.

1 – „Gėlės“;2 – „Gėlės ir dovanos“;3 – du gėlių kioskeliai, jie yra vienas šalia kito;4 – turgelis. 5 – „Gėlės“

6 – „Gėlės“.

7 – „Gėlės“4. PREKĖS RINKOS SEGMENTACIJARinkos segmentavimas – tai rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai reaguojama į marketingo veiksmus. Rinkos segmentuojama pagal šiuos požymius: geografinį, demografinį, psichografinį ir vartotojų elgseną.Gėlių rinką segmentavome taip:1. Geografinis segmentavimas: Miestas/kaimas: mūsų nuomone mieste žmonės labiau perka rožes; Rinkos tankumas: mūsų atveju, gėlių parduotuvės daugiausiai išsidėsčiusios centre.  Klimatas: žiemos sezonu rožės brangesnės, nes jų pasiūla mažėja. Vasaros sezonu rožių kainos krenta, nes jų pasiūla yra didesnė, didesnė rožių konkurencija „numuša“ jų kainas.2. Demografinis segmentavimas:  Lytis: mūsų manymu, vyrai daugiau perka rožių, nei moterys. Amžius: vaikai rožes perka tik tam tikromis progomis kaip ir jaunimas (pvz.: mokytojų diena, motinos diena ir pan.), vyresnio amžiaus žmonėms progų nereikia, jie rožes dovanoja savo nuožiūra. Pajamos: žmonės turintys didesnes pajamas perka brangesnes rožes ir dažniau, negu tie, kurių pajamos mažesnės.

 Išsilavinimas: išsilavinę žmonės perka ne tik brangesnes rožes, bet ir žino ką perka (nusimano apie prekės kokybę). Socialinė klasė: aukštesniosios ir vidurinės klasės atstovai žino kokioms progoms ir kokias gėles pirkti. 3. Psichografinis segmentavimas:  Gyvenimo būdas:  Asmenybės tipas:  Įprotis: kai kurie žmonės perka dažniau, todėl, kad jaučia malonumą pirkdami gėles.  Nuostatos tam tikrų prekių ar jų grupių atžvilgiu: vieni perka tik rožes, kiti tik gvazdikus ir pan.4. Pagal vartotojo elgseną:  Prekės pirkimo motyvai: gėlių pirkimo motyvacija yra tokia: sau, kitiems, dovanai. Vartojimo statusas. Vartojimo intensyvumas: švenčių dienomis gėlių pirkimas suintensyvėja, o paprastomis kalendorinėmis dienomis gėlių pirkimas yra pasyvesnis. Prisirišimas prie prekės ženklo: vieni pirkėjai perka rožes pagal savo poreikius, prioritetus (pvz.: perka tik raudonos ar geltonos spalvos rožes arba perka tik olandiškas arba lietuviškas, o trečiam pirkėjui tai neturi reikšmės)5. KAINOS DYDIS PASIRINKTOJE RINKOJEPrekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginant su visuomenės poreikiu rinkoje. Rožių kainos svyruoja nuo 1 lito iki 6 litų. Kaina priklauso nuo rožės koto ilgio. Kuo ilgesnis kotas tuo rožė brangesnė.

Mūsų nagrinėjamu laikotarpiu vidutinė rožių kaina yra 3,58 Lt.6. PREKĖS RĖMIMAS NAGRINĖJAMU LAIKOTARPIU7. PASIŪLYMAI DĖL NAUJOS PREKĖS KŪRIMO/MODIFIKACIJOSIŠVADOS LITERATŪRA1. Dekoratyvinių augalų ūkis. 2005, balandis (žiūrėta 2005-04-02). Prieiga per internetą: http://www.augalai.lt/.

2. Gėlės, šventės, sentimentai. 2005, balandis (žiūrėta 2005-04-03). Prieiga per internetą: http://www.sveikinu.com/.3. Rojaus sodai – augalai ir apželdinimas. 2005, balandis(žiūrėta 2005-04-02). Prieiga per internetą: http://www.rojaussodai.lt/.4. Vilniaus universiteto botanikos sodas. 2005, balandis (žiūrėta 2005-04-06). Prieiga per internetą: http://www.botanikos-sodas.vu.lt/lt/index.php.5. Jūsų sodui. 2005, balandis (žiūrėta 2005-05-03). Prieiga per internetą: http://www.sodui.lt/.6. Viršilaitė R. Marketingas. Mokomoji knyga. Kaunas. Technologija, 1997. 180 p.