Praktikos ataskaita

LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA

Lietuvos draudimo rinkos istorija nėra tokia ilga ir neturi tokių gilių tradicijų Lietuvos rinkoje, kaip, kad kitos Lietuvos pramonės šakos. Apskritai, ilgą laiką Lietuvoje draudimo rinka net gi nebuvo stebima. Viskas pasikeitė, kuomet 1992 metais pradėjo steigtis privačios draudimo įmonės, kapitalą pradėjo investuoti užsienio draudimo įmonės, buvo panaikintas privalomojo draudimo monopolis, o prieš aštuonerius metus priimtas naujas draudimo įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 1996m. liepos 31d. Tuo pačiu pradėta kurti patikima ir darni draudimo sistema kaip finansų rinkos dalis.
Tuoj po šio įstatymo priėmimo Lietuvos draudimo rinka pradėjo sparčiai augti. Šį augimą nulėmė keletas veiksnių. Vienas iš tokių veiksnių – stabili politinė padėtis: per rinkimus valdžia perduodama gana ramiai. Antra svarbi aplinkybė – gerėjantys šalies makroekonominiai rodikliai (BVP augimas, mažėjanti infliacija, augantis eksportas bei didėjančios investicijos į svarbiausias ūkio šakas). Pagaliau trečiasis ne mažiau svarbus veiksnys buvo būtent 1996 m. liepos mėn. įsigaliojęs naujas Draudimo įstatymas, suteikiantis mokesčių lengvatų savanoriškojo draudimo sutartis sudarantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, leidžiantis dalį lėšų draudimui skirti iš įmonių būūtinųjų išlaidų, o fiziniams asmenims ar individualioms įmonėms draudimo laikotarpiu atskaičiuojamas mažesnis fizinių pajamų mokestis. 1

Šiuo metu Lietuvos draudimo rinka yra ypač perspektyvi: per 2003 metus pasirašyta 815 mln. Lt gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų, kai 2001 metais ši suma siekė 443 mln. Lt

t .

Staigų draudimo įmokų šuolį lėmė mokesčių įstatymų pasikeitimas, ilgalaikių gyvybės draudimo sutarčių paklausa esant mokesčių lengvatoms bei transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įsigaliojimas 2002 m., taip pat užsienio kapitalo investicijos Lietuvos draudimo rinkoje. Labai daug lėmė ir bendras ekonomikos augimas – 2002 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) išaugo 6,8 proc., o 2003 m. Lietuvos BVP augo 8 proc. Šiemet šalyje planuojamas 7 proc. BVP augimas.

Per 2003 m. 11 mėnesių vienam šalies gyventojui teko 162 Lt pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų, kai 2001 metais šis skaičius siekė 110 Lt. Planuojama, kad šis skaičius sparčiai augs – šios prognozės siejamos su tuo, jog Lietuva 2004 m. gegužės 1 d. įstojo į Europos Sąjungą bei su faktu, jog sparčiai auga Lietuvos ekonomika.

ADB „SNORO GARANTAS“

Daugiau kaip penkerius metus Lietuvos rinkoje dirbanti ne gyvybės drraudimo kompanija „Snoro garantas“ šiandien yra viena iš sparčiausiai augančių draudimo įmonių Lietuvoje. 2003 m. „Snoro garantas“ tarp 19 ne gyvybės draudimo bendrovių užėmė 9 vietą ir valdė 2,5 proc. draudimo rinkos (2002 m. bendrovė buvo 13 vietoje ir užėmė 1,37 proc. rinkos). O jau pirmąjį šių metų mėnesį „Snoro garantas“ pakilo į 7 vietą tarp Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių ir užėmė 2.7 proc. rinkos.

Prioritetinė ADB „Snoro garantas“ veikla – transporto, turto, civilinės atsakomybės ir asmens draudimų kryptys, orientuotos į vidutinio ir smulkaus verslo įmones bei privačius klientus. Bendrovė šiuo metu s

siūlo 21 draudimo paslaugą, be to, „Snoro Garantas“ prisiima 9 rūšių perdraudimą iš kitų Lietuvos draudimo bendrovių.

Per 2003 m. ADB „Snoro garantas“ sudarė beveik 150 tūkst. sutarčių. Bendrovė pasirašė 14.7 mln. Lt tiesioginio draudimo įmokų – tai 85 proc. daugiau nei per visus 2002 m.

ADB „Snoro garantas“ išplėtojo visą Lietuvą apimantį mažmeninio draudimo paslaugų teikimo tinklą: visuose apskričių centruose dirba bendrovės atstovybės, rajonų centruose veikia 23 agentūros. „Snoro garanto“ siūlomus draudimo produktus galima įsigyti visuose banko „Snoras“ filialuose ir per 200 minibankų.

ADB „Snoro Garantas“ dirba per 330 darbuotojų. Be to, įmonė bendradarbiauja su daugiau nei 270 draudimo brokerių ir tarpininkų.2

Jau šešerius metus dirbanti akcinė draudimo bendrovė „Snoro garantas“ šiuo metu yra viena iš sparčiausiai augančių Lietuvos draudimo įmonių. Ji orientuojasi į smulkaus ir vidutinio verslo bei privačių klientų poreikius kurdama draudimo paslaugas, kurios taupo klientų lėšas ir kartu garantuoja jų saugumą.

Bendrovės patikimumą garantuoja įstatinio kapitalo dydis, siekiantis 5 mln. Lt. ADB „Snoro garantas“ mokumo atsarga, ypač svarbi užtikrinant įsipareigojimus klientams, 2002 m. pabaigoje net 2,3 karto viršijo įstatymais nustatytą normą, o turtas siekė 12,91 mln. Lt arba 1,5 karto daugiau nei 2001 m. 2002 m. bendrovė uždirbo beveik 400 tūkst. Lt pelno.

Tinkamą „Snoro garantas“ bendrovės įsipareigojimų vykdymą garantuoja ir tai, kad ši bendrovė priklausė vienai iš Lietuvos finansinių paslaugų lyderių – banko „Snoras“ grupei, o nuo 2003-ųjų ji priklauso, A++ pa
atikimumo grupę turinčiai, Rusijos draudimo kompanijai „Reso-Garantia“.

Siekdama, kad klientams apsidrausti būtų kuo patogiau, itin didelis dėmesys bendrovėje yra skiriamas aptarnavimo kokybei. „Snoro garantas“ išplėtojo visą Lietuvą apimantį draudimo paslaugų teikimo tinklą. Be to, populiariausias bendrovės siūlomas draudimo paslaugas galima įsigyti visuose banko „Snoras“ filialuose ir mini bankuose. Klientų patogumui Vilniuje ir Kaune įkurti specializuoti žalų reguliavimo centrai, visose Lietuvos apskrityse veikia žalų reguliavimo skyriai.

2002 m. „Snoro garantas“ sureguliavo daugiau nei 1200 draudiminių įvykių. Savo klientams išmokėjo per 2,5 mln. Lt draudimo išmokų.

Vien 2002 m. bendra ADB „Snoro garantas“ pasirašytų draudimo įmokų suma išaugo tris kartus. Spartų augimą lėmė ne tik transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įvedimas, bet ir kitų draudimo rūšių plėtojimas – net tris kartus išaugo turto draudimo įmokų suma, 1,5 karto daugiau apdrausta transporto priemonių.

Bendrovės pasirašytų įmokų suma 2002 m. sudarė 9,31 mln. Lt – 2,5 karto daugiau nei 2001 metais. Sudarytų draudimo sutarčių skaičius padidėjo daugiau, kaip 1,6 karto – nuo 26 tūkst. 2001 metais iki 41 tūkst. 2002 metais.

2004 m. planuojama dar sparčiau didinti tiek draudimo apimtis, tiek saugumo garantijas savo klientams. Buvo iš anksto ruošiamasi pokyčiams, kuriuos atnešė Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungos rinką, todėl klientams siūlomos jų poreikius atitinkančios draudimo paslaugos.

ADB „Snoro garantas“ pasiekimus lėmė klientų pasitikėjimas. Tai didžiausias šios bendrovės darbo ir pastangų įvertinimas, skatinantis nuolat tobulėti ir
r teikti kuo didesnes saugumo garantijas bei kokybiškas paslaugas. Svarbiausias kompanijos tikslas – dirbti savo klientams. 3

VALDYMAS

ADB „Snoro garantas“ valdymo struktūra yra ganėtinai sudėtinga, kaip ir bet kurioje kitoje paslaugų sferoje dirbančios bendrovės. Darbo pasiskirstymo principu veikiančioje įmonėje kiekvienas jos padalinys yra atsakingas už tam tikrą savo sritį.

Kadangi „Snoro garantas“ yra akcinė draudimo bendrovė, tad ir pagrindinis bendrovės valdymo „vairas“ priklauso bendrovės valdybai, kuri sprendžia su strateginiu įmonės planavimu susijusius klausimus. Bendrovės valdyba gavusi finansines ir bendro darbo ataskaitas analizuoja bendrą įmonės veiklos rezultatą, priima sprendimus dėl bendrovės tolimesnės plėtros, tvirtina jos įstatinį kapitalą.

Sekantis valdymo padalinys yra bendrovės generalinis direktorius. Jam yra priskirtinas bendras vadovavimas įmonėje. Gavęs iš žemesnių bendrovės valdymo instancijų bendrovės veikimo rodiklius jis valdybai pateikia metines ataskaitas, atstovauja įmonę, priima kitus, su bendru jos valdymu susijusius sprendimus.

ADB „Snoro garantas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas yra atskaitingas bendrovės generaliniam direktoriui. Į jo pareigas įeina vadovavimas visiems bendrovės departamentams.

ADB „Snoro garantas“ sudaro penki departamentai: Rizikų valdymo, Draudimo, Marketingo, Pardavimų bei Finansų ir apskaitos departamentai. Jie visi yra atskaitingi bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojui bei turi jiems pavaldžias žemesnes instancijas.

Rizikų departamentą sudaro Žalų reguliavimo bei Aktuarinis-statistinis planavimo skyrius. Šiame departamente analizuojama kitų draudimo kompanijų padėtis rinkoje. Gauti rodikliai lyginami su ADB „Snoro garantas“ rinkos rodikliais ir tuo remiantis padaromos išvados siekiant geresnių bendrovės veiklos rezultatų. Taip pat šiame departamente yra tvarkomos bendrovės draudiminės žalos, atsiskaitoma su servizais.

Draudimo departamentą sudaro Transporto rizikų draudimo, Turto ir inžinerinių rizikų draudimo, Civilinės atsakomybės ir laidavimo rizikų draudimo, Gabenimo rizikų draudimo bei Asmens rizikų draudimo skyriai. Kiekviename šiame skyriuje dirba tos srities specialistai, kurie yra atsakingi už sprendimų priėmimą produkcijos pardavimo klausimais, perdraudimą, taisyklių rengimą bei bendrą savo srities kuravimą.

Marketingo departamentą sudaro Personalo, Juridinis bei Informacinių technologijų skyriai. Šiame departamente yra sprendžiami su bendrovės personalo keitimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu susiję klausimai. Analizuojamos bendrovės teisinės problemos, vidinės bei išorinės informacijos sklaida, priimami sprendimai, nulemiantys atitinkamų sričių veiklą.

Finansų ir apskaitos departamentas yra sudarytas iš Draudimo apskaitos skyriaus bei Buhalterijos. Šiame departamente yra sudaromos visos bendrovės finansinės bei draudimo apskaitos suvestinės. Aukštesnėms bendrovės valdymo struktūroms pateikiamos įmonės finansinės ataskaitos, draudimo paslaugų įvertinimai.

Pardavimų departamentą sudaro regioninės atstovybės, išsidėsčiusios visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Jos yra atsakingos už draudimo paslaugų platinimą ir tiesioginį bendravimą su bendrovės klientais. Visas pardavimų departamentas rengia naujas draudimo paslaugų pardavimo akcijas, pardavimo projektus, teikia paslaugas.

ADB „SNORO GARANTAS“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

ADB „SNORO GARANTAS“ KAUNO REGIONINĖS ATSTOVYBĖS VADOVO VALDYMO STILIUS

Praktiką aš atlikau Kauno regioninėj atstovybei, man pačiai asmeniškai teko bendrauti su šios atstovybės vadovu, todėl ir išnagrinėsiu būtent jo valdymo stilių.

Kauno regioninei atstovybei vadovauja Algimantas Čiuderis. Tai vadovas, pasižymintis plačiu akiračiu, atkaklumu siekiant užsibrėžtų tikslų bei optimizmu įvairiose, su bendrovės valdymu susijusiose situacijose. Galbūt kaip tik dėl šių savo charakterio savybių A.Čiuderis savo darbe vadovaujasi demokratinio valdymo principais. Jis priešingai nei daugelis kitų stambių organizacijų vadovų, Kauno regioninės atstovybės darbuotojams vadovauja be jokio spaudimo, remdamasis jų sugebėjimais ir gerbdamas juos. Jis yra linkęs daugumą klausimų spręsti kolegialiai, pasitariant ir pasvarstant. Asmeniškai spręsti jam tenka tik ypatingai sudėtingus klausimus, visą kitą palieka nuspręsti kolektyvui. Jis skatina pavaldinių iniciatyvą, suteikia jiems galimybę dirbti savarankiškai, tuo pačiu stengdamasis ugdyti tokius darbuotojus, kuriems bendrovės tikslas taptų jų pačių tikslu. Toks demokratinis valdymo stilius teikia darbuotojams galimybę tiksliau suvokti darbo ar sprendžiamo klausimo esmę, pilnai panaudoti savo intelektualinį ir profesinį potencialą, bei suteikia galimybę tobulėti.
Norėdamas rasti optimaliausią sprendimą jis visada įsiklauso į kolegų, dažniausiai pavaduotojų nuomones, protingai reaguoja į kritiką , atsižvelgia į ją ir kuomet reikia, prisipažįsta klydęs.

Nurodymus pavaldiniams duoda pasiūlymų ir patarimų forma, juos formuluoja aiškiai ir įtikinamai. ADB „Snoro garantas“ regioninės atstovybės direktorius nekontroliuoja savo pavaldinių smulkmeniškai, tačiau nuolat būna informuojamas apie veiklos, kuriai jis vadovauja, eigą. Su pavaldiniais jis visada elgiasi pagarbiai, bendraudamas visada yra mandagus, taktiškas ir atidus, stengiasi atsižvelgti į darbuotojo interesus. Jis dirba ne atsiribojęs nuo kolektyvo, bet kaip kolektyvo narys, bendradarbis. Tai anaiptol nesumažina vadovo valdžios ir autoriteto, priešingai, tarp jo ir darbuotojų stiprėja tarpusavio pagarba bei pasitikėjimas, vadovo reali valdžia ir autoritetas išauga.
Demokratinis vadovo darbo stilius didžia dalimi priklauso nuo asmeninių vadovo savybių, bei charakterio bruožų. Demokratais dažniausiai tampa žmonės, išlaikantys pusiausvyrą, optimistai. Kadangi demokratinio tipo vadovai dažniausiai būna plataus akiračio žmonės, jie ypač efektyviai dirba ne tik gamybiniuose, bet ir kūrybinių organizacijų kolektyvuose.

ADB „SNORO GARANTAS“ KAUNO REGIONINĖS ATSTOVYBĖS VALDYMO STRUKTŪRA

ADB „Snoro garantas“ Kauno regioninės atstovybės struktūra yra analogiška visoms kitoms bendrovės regioninėms atstovybėms, įsikūrusioms visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Būtent Kauno atstovybėje šiuo metu dirba 86 darbuotojai. Svarbiausias vaidmuo čia tenka atstovybės direktoriui, kuris atstovauja draudimo bendrovę visame Kauno regione, vadovauja visai atstovybei, priima strateginius atstovybės sprendimus, vykdo pardavimų departamento vadovo nutarimus ir yra jam atskaitingas.

Atstovybės direktoriaus pavaduotojas yra atsakingas už darbą su draudimo brokeriais bei tarpininkais, vykdo tiesioginius atstovybės direktoriaus pavedimus.

Taip pat regioninėse atstovybėse yra produkto pardavimo vadybininkė-administratorė, kuri yra atskaitinga atstovybės direktoriaus pavaduotojui. Ji sprendžia bendrovės ūkinius klausimus, patalpų nuomos problemas bei kitus, su atstovybės administravimu susijusius reikalus.

Atstovybėje dirbanti sekretorė tvarko visus atstovybę pasiekiančius dokumentus, registruoja gautus vadovų įsakymus bei vykdo bendrą visų dokumentų apskaitą.

Šalia visų šių Kauno regioninės atstovybės valdymo padalinių dar yra ir 6 agentūros, kurių vadovai yra tiesiogiai atskaitingi, tiek pardavimų departamento vadovui, tiek regioninės atstovybės direktoriui. Šioms agentūroms tenka tiesiogiai bendradarbiauti ir su atstovybės produkto pardavimo vadybininke-administratore. Kaip tik šioms agentūroms ir priklauso žemiausia ADB „Snoro garantas“ struktūrinė valdymo grandis – tai draudimo agentai, kurių kiekvienoje agentūroje gali būti ne daugiau, kaip 10. Kaip tik draudimo agentai ir bendrauja su individualiais bendrovės klientais, sudarinėja draudimines sutartis.

ADB „SNORO GARANTAS“ VADOVO PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

Bendroji dalis
1. Įmonės direktoriaus pareigos priklauso vadovaujančiųjų pareigų kategorijai.
2. Įmonės direktoriumi skiriamas asmuo, turintis aukštąjį ekonomisto išsilavinimą ir ne mažesnį nei 5 metų vadovo darbo patirtį.
3. Įmonės direktorius skiriamas ir atleidžiamas bendruoju steigėjų susirinkimo ar kito įmonės organo sprendimu.
4. Įmonės direktorius turi žinoti (išmanyti):
4.1. Įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę, finansinę ir ekonominę įmonės veiklą, valstybės, regiono bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus, nustatančius prioritetines ekonomikos bei draudimo rinkos vystymosi kryptis.
4.2. Kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su įmonės veikla.
4.3. Įmonės profilį, specializaciją ir struktūros ypatumus.
4.4. Draudimo rinkos ekonomines ir socialines perspektyvas.
4.5. Mokesčių įstatymus.
4.6. Kaip rengti, sudaryti ir derinti įmonės finansinės ir ekonominės veiklos verslo planus.
4.7. Rinkos ūkininkavimo bei įmonės valdymo metodus.
4.8. Ekonominių rodiklių sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti įmonės padėtį rinkoje ir kurti realizavimo rinkos plėtimo programas.
4.9. Kaip sudaryti ir vykdyti ūkines ir finansines sutartis.
4.10. Rinkos konjunktūrą.
4.11. Kaip valdyti įmonės ekonomikos ir finansinius išteklius.
4.12. Kaip rengti ir sudaryti įmonės tarifinius susitarimus, kolektyvines sutartis bei reguliuoti darbo santykius.
4.13. Darbo įstatymus.
4.14. Darbo saugos taisykles ir normas.
5. Įmonės direktorius pavaldus įmonės steigėjams, t. y. bendram akcininkų susirinkimui.
6. Nesant įmonės direktoriui, jo pareigas atlieka nustatyta tvarka skiriamas(-i) pavaduotojas(-ai), atsakingas(-i) už tai, kad minėtos pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku.

II. Pareigos
Įmonės direktorius:
1. Pagal galiojančius įstatymus vadovauja ūkinei, finansinei ir ekonominei bendrovės veiklai bei visiškai atsako už priimamų sprendimų padarinius, bendrovės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus.
2. Organizuoja visų bendrovės regioninių atstovybių darbą, efektyvų bendradarbiavimą, skatina juos vystyti ir tobulinti paslaugų pardavimo būdus, atsižvelgiant į socialinius ir rinkos prioritetus, didinti bendrovės pelną, gerinti teikiamų draudimo paslaugų kokybę ir konkurencingumą, teikti tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas, didinti vidaus ar net užsienio rinką.
3. Užtikrina visus įmonės įsipareigojimus valstybinėms, regioninėms ir vietinėms biudžetinėms institucijoms, valstybiniams nebiudžetiniams socialiniams fondams, ir kreditoriams, taip pat banko įstaigoms bei darbo sutarčių ir verslo planų vykdymą.
4. Siekdamas didinti paslaugų lygį ir kokybę, racionaliai bei ekonomiškai naudoti visų rūšių resursus, skatina plačiai naudoti pažangias valdymo ir darbo organizavimo formas, moksliškai pagrįstus materialinių, finansinių ir darbo sąnaudų normatyvus, analizuoti rinkos konjunktūrą ir naujausią patirtį.
5. Kvalifikuotiems darbuotojams sudaro palankias sąlygas jų profesinių žinių bei patirties racionaliam naudojimui bei jų kvalifikacijos kėlimui, užtikrina saugias gyvybei ir sveikatai darbo sąlygas.
6. Užtikrina teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus, kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku.
7. Kartu su darbo kolektyvais ir profesinių sąjungų organizacijomis socialinės partnerystės pagrindu užtikrina kolektyvios sutarties sudarymą ir vykdymą, darbo disciplinos laikymąsi, skatina įmonės darbuotojų darbo motyvavimą, iniciatyvumą ir aktyvumą.
8. Sprendžia bendrovės finansinius ir ekonominius veiklos klausimus, įgyvendindamas įstatymų jam nustatytas teises, atskiroms veiklos kryptims skiria vadovauti kitus pareigūnus – direktoriaus pavaduotojus, gamybinių vienetų, bendrovės filialų ir regioninių atstovybių vadovus.
9. Užtikrina įstatymų vykdymą bendrovės veikloje, jos ekonominių ryšių įgyvendinimą, teisinių priemonių panaudojimą finansinio vadovavimo bei funkcionavimo rinkos sąlygomis tikslais, stiprinant sutarčių bei finansinę discipliną, reguliuojant darbo santykius, kad investuotojai bei akcininkai būtų suinteresuoti investuoti į tolimesnę bendrovės plėtrą.
10. Gina turtinius įmonės interesus teisme, arbitraže, valdžios ir savivaldos institucijose.

III. Teisės
Įmonės direktorius turi teisę:
1. Be įgaliojimo veikti bendrovės vardu.
2. Atstovauti bendrovei užmegzdamas ir palaikydamas ryšius su fiziniais, juridiniais asmenimis, valdžios ir savivaldos institucijomis.
3. Disponuoti turtu ir bendrovės resursais, kaip tai reglamentuoja įstatymai, bendrovės įstatai, kiti normatyviniai aktai.
4. Atidaryti banko įstaigose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas.
5. Sudaryti darbo sutartis (kontraktus).
6. Spręsti,
– ar patraukti darbuotojus, pažeidusius darbo discipliną ar kaltus dėl bendrovei padarytos materialinės žalos, į materialinę bei disciplinarinę atsakomybę.
– ar skatinti pasižymėjusius darbuotojus moraliai ir materialiai.
7. Išduoti įgaliojimus, sudaryti civilinius bei teisinius sandorius, atstovauti ir kt.
8. Nustatyti žinių, sudarančių komercinę paslaptį, sudėtį ir apimtį, bei komercinės paslapties gynimo tvarką.

IV. Atsakomybė
1. Įmonės direktorius atsako:
1.1. Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.
1.2. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksą.
1.3. Už padarytą materialinę žalą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksą.
2. Bendrovės direktorius asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, bendrovės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius. Bendrovės direktorius neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei veiksmai, sukėlę atsakomybę, buvo padaryti asmenų, kuriems jis delegavo savo teises.
3. Bendrovės direktorius, pasinaudojęs įmonės turtu ar lėšomis savo interesais ar interesais, priešingais steigėjų interesams, atsako, kaip tai numato civilinis, baudžiamasis ar administracinis kodeksas.

MARKETINGAS

RĖMIMO PRIEMONĖS

ADB “Snoro garantas” savo paslaugų pardavimo efektyvumui didinti naudoja platų rėmimo priemonių spektrą. Viena tokių priemonių yra reklaminės kampanijos, bei viešos akcijos, kurių ši bendrovė kasmet rengia vis daugiau ir kaskart vis įvairesnių:
 Tai reklama spaudoje, kuri ypač aktyviai naudojama akcijų metu. Pavyzdžiui, “Žiemos akcija”, pasižymėjusi ypatingomis nuolaidomis, buvo periodiškai skelbiama “Kauno dienoje”, “Lietuvos ryte”.
 Spausdinta reklama: bendrovė reklamuojasi visuose stambiuose Lietuvos kataloguose, pvz., “Lietuvos įmonių kataloge”, kataloge “Kontaktas”, įvairiuose informaciniuose turizmo leidiniuose ir pan. Taip pat platinami įvairūs prospektai, brošiūros apie bendrovės platinamą produkciją ir teikiamas paslaugas.
 Akcijų metu naudojama reklama per radiją, televiziją. Pvz., “Žiemos akcijos” metu reklaminiai skelbimai buvo skelbiami radijuje „M-1“ bei „Kelyje“. Taip pat buvo rodomi reklaminiai klipai televizijos laidų metu.
 Bendrovė naudoja ir tiesioginius reklamos nešiklius: plakatus – jie iškabinti visuose “Snoro” banko terminaluose; reklamos skydus – prie įėjimo, kaip papildoma reklamos priemonė; šviečiančias iškabas.
 Naudojami ir specialūs reklamos nešikliai – suvenyrai. Jie dovanojami klientams, ateinantiems draustis, dalinami parodų metu.
 Taip pat ADB “Snoro Garantas” reklamuojamas ir Interneto puslapiuose, turi savo Interneto svetainę.
ADB “Snoro Garantas” naudoja ir vartotojų bei tarpininkų (draudimo brokerių, turizmo agentūrų) skatinimą. Kaip skatinamoji priemonė jiems yra mokamas didesnis komisinių procentas už surinktas draudimo įmokas. Taip pat jiems suteikta teisė taikyti papildomas nuolaidas bendrovės produktui (tik tam tikroms draudimo rūšims) platinti.
Kaip jau buvo minėta, bendrovė aktyviai dalyvauja įvairiose parodose, kur reklamuoja teikiamas paslaugas ir produktus. Parodų metu draudėjams būtinai taikomos didelės nuolaidos, reklamuojamos paslaugos platinant bukletus, brošiūras, informacinius lapelius, dovanojami suvenyrai ( rašikliai, kalendoriai, kepurėlės su “Snoro Garanto” simbolika).
Paskutiniu metu spaudoje buvo daug publikacijų apie “Snoro Garantą” pranešant apie kompanijos savininkų pasikeitimą. Buvo skelbiami finansiniai bendrovės rodikliai (ataskaitos apie firmos padėtį), paskelbti rezultatai, pateikta bendrovės vieta lyginant su kitomis Lietuvos draudimo kompanijomis. Tokiu būdu stengiamasi sukurti teigiamą bendrovės įvaizdį, įgyti potencialių klientų pasitikėjimą.
Siekiant užmegzti ir toliau plėtoti ryšius su visuomene bendrovė nemažai lėšų investuoja į dalyvavimą televizijos laidose, tiesioginį ADB „Snoro garantas“ atstovų pasisakymą bei produkcijos platinimą naudojantis tiesioginiu televizijos eteriu. Pvz., per ART televiziją laidoje “Šeima” buvo siekiama supažindinti visus dalyvavusius joje su ADB „Snoro garantas“ veikla bei siūloma produkcija.
Taip pat kaip rėmimo priemonė, šiai draudimo bendrovei labai gerai pasitarnauja banko „Snoras“ įsteigti mini bankai – „Snoriukai“, kuriuose yra platinami prospektai, brošiūros, supažindinančios klientus su svarbiausiomis draudimo bendrovės teikiamomis paslaugomis. Labai daug dėmesio skiriama dalyvavimui parodose, įmonei svarbiuose renginiuose, sportinių renginių rėmimui (pvz., automobilių varžybos).
Taip pat ADB “Snoro Garantas” veikloje yra plačiai naudojamas asmeninis pardavimas. Draudimo atstovai, bendraudami su klientais, papildomai informuoja apie kitas draudimo rūšis, siekiant sužadinti besidraudžiančių poreikį; siūlo apdrausti savo draugus, pažįstamus; taiko nuolaidas grupiniam draudimui ir pavieniams asmenims. Po pardavimo nuolat palaiko ryšius su draudėjais, informuodami apie draudimo sąlygų pasikeitimą, papildomas nuolaidas; primena apie draudimo galiojimo pasibaigimą, konsultuoja, padeda išspręsti iškilusias problemas (draudiminio įvykio atveju).

ADB „SNORO GARANTAS SIŪLOMOS DRAUDIMO PASLAUGOS

ADB „Snoro garantas“ savo klientams siūlo įvairų draudimo paslaugų spektrą. Visos šios bendrovės teikiamos paslaugos yra suskirstytos į dvi pagrindines sritis, pagal klientų tipą, t.y. į draudimines paslaugas, skirtas privatiems bei draudimines paslaugas, skirtas verslo klientams.
Privatiems klientams
• namų turto draudimas;
• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
• pagalbos kelionėje draudimas;
• finansinių nuostolių dėl neišvykimo kelionėn draudimas;
• užsieniečių gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas;
• būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas;
• transporto priemonių draudimas;
• transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas;
• gyvulių ir kitų gyvūnų draudimas.
Verslo klientams
• įmonių turto draudimas;
• transporto priemonių draudimas;
• transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas;
• bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;
• krovinių draudimas;
• laivų draudimas;
• visų statybos fizikų (CAR) draudimas;
• kelionės organizavimo paslaugų finansinių garantijų draudimas;
• turizmo įmonės sutartinės civilinės atsakomybės laidavimo draudimas;
• atsakomybės laidavimo užtikrinant tinkamą prievolių įvykdymą draudimas;
• atsakomybės laidavimo atliekant muitinės procedūras draudimas;
• sutartinės civilinės atsakomybės draudimas;
• vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės (CMR) draudimas.
ADB „Snoro garantas” teikiamomis draudimo paslaugomis bendrovės klientai gali pasinaudoti visuose AB bankas „Snoras“ filialuose ar mini bankuose ir įsigyti šių draudimo rūšių polisus:
• kelionių draudimo;
• draudimo nuo nelaimingų atsitikimų;
• transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo;
• “žaliosios kortelės” draudimo.

NAMŲ TURTO DRAUDIMAS

Turbūt daugeliui teko patirti Jūsų turtui padarytus nuostolius, dėl gaisro, vandentiekio avarijos, gamtinių jėgų vagystės ar tyčinių trečiųjų asmenų veiksmų. Apsisaugoti nuo nemalonumų žmonės bando įvairiai – įsirengdami signalizacijas, keisdami vamzdynus ir kt., tačiau net šios priemonės neapsaugo nuo visų nemalonumų. Tad geriausias būdas išvengti nuostolių – apsidrausti. Draudimas neapsaugos Jūsų nuo gresiančių pavojų, bet suteiks dvasinę ramybę bei materialinį saugumą, padengdamas patirtus finansinius nuostolius.

ADB “Snoro garantas” siūlo įvairius turto draudimo variantus. Galite apsidrausti savo:
• nekilnojamą turtą – butą, gyvenamą namą, sodo namelį, ūkinius ar kitokius pastatus;
• kilnojamą turtą – namuose esančius baldus, buitinę techniką, indus, drabužius ir kitus daiktus;
• stiklus – langus, durų stiklus, veidrodžius, dušo kabinas, viryklių paviršius, akvariumus ir kt.;
• svečių daiktus.
Pasirūpinus savo turto apsauga, visada išlieka pavojus, kad ugnis ar vanduo sunaikins ne tik Jūsų, bet ir kaimynų turtą. Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu, AB “Snoro garantas” padengs aplinkinių asmenų patirtus nuostolius dėl netyčinių Jūsų veiksmų.

Turtas draudžiamas:
• nuo ugnies – gaisro, žaibo trenkimo, sprogimo, valdomų skraidančių objektų, jo dalių ar krovinio atsitrenkimo ar užkritimo;
• nuo gamtinių jėgų (stichinių nelaimių) – audros, liūties (smarkaus lietaus), krušos, gruntinio vandens poveikio, žemės nuošliaužos, potvynio, sniego slėgio, pūgos, grunto suslūgimo;
• nuo vagystės – vagystės su įsilaužimu, apiplėšimo, vandalizmo po įsilaužimo;
• nuo vandens – apšildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija, vandens prasiskverbimu iš gretimų patalpų;
• nuo transporto priemonių atsitrenkimo, smūgio;
• nuo neteisėtos trečiųjų asmenų veikos;
• nuo stiklo dužimo.
ĮMONIŲ TURTO DRAUDIMAS

Ar Jūs galite būti garantuoti, kad netikėtos nelaimės aplenks Jūsų įmonę? Kad dėl gaisro, vandentiekio avarijos, gamtinių jėgų, vagystės ar tyčinių trečiųjų asmenų veikos patirti nuostoliai nesukliudys sėkmingai Jūsų įmonės veiklai? ADB “Snoro garantas”, rūpindamasis visapusiška Jūsų įmonės turto apsauga, siūlo įvairius turto draudimo variantus.
Draudžiamas juridinių asmenų turtas:
• nekilnojamas turtas – biurai, sandėliai, parduotuvės, ūkiniai ir kiti pastatai bei statiniai;
• kilnojamas turtas – visas turtas, skirtas gamybinei – ūkinei veiklai vykdyti: inventorius, elektroninė įranga, atsargos, žaliavos ir kiti Draudėjo ir Draudiko sutarti daiktai;
• stiklas – visi pastato vidaus ir išorės įstiklinimai – langų ar durų stiklai, stiklo paketai ir veidrodžiai iš stiklo; stiklinės vitrinos, sienos, langų stiklai ir stiklo paketai iš plastmasės; stiklo paketai iš stiklo keramikos; stiklo blokeliai ir profiliniai statybiniai stiklai; reklaminiai įrenginiai iš stiklo ar plastmasės; kiti gaminiai iš stiklo;
• įmonės darbuotojų daiktai;
• kiti Draudėjo ir Draudiko draudimo sutartyje nurodyti daiktai.
Užsitikrinus savo įmonės turto saugumą, lieka pavojus kad dėl Jūsų kaltės ugnis ar vanduo sunaikins ne tik Jūsų, bet tretiems asmenims priklausantį turtą. Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu, AB “Snoro garantas” padengs dėl Jūsų kaltės padarytos žalos nuostolius aplinkinių turtui.

Turtas draudžiamas:
• nuo ugnies – gaisro, žaibo trenkimo, sprogimo, valdomų skraidančių objektų, jo dalių ar krovinio atsitrenkimo ar užkritimo;
• nuo gamtinių jėgų (stichinių nelaimių) – audros, liūties (smarkaus lietaus), krušos, gruntinio vandens poveikio, žemės nuošliaužos, potvynio, sniego slėgio, pūgos, grunto suslūgimo;
• nuo vagystės – vagystės su įsilaužimu, apiplėšimo, vandalizmo po įsilaužimo;
• nuo vandens – apšildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija, vandens prasiskverbimu iš gretimų patalpų;
• nuo transporto priemonių atsitrenkimo, smūgio;
• nuo neteisėtos trečiųjų asmenų veikos;
• nuo stiklo dužimo.
Nuolatiniams ADB „Snoro garantas” klientams taikomos nuolaidos.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS

Įsigiję automobilį ir sėsdami už jo vairo, tikimės, vien malonių įspūdžių. Jūsų kelionė bus rami, o Jūsų automobilis – apsaugotas nuo galimų netikėtumų, jei būsite įsigiję Transporto priemonių draudimo polisą.
Palankiausiomis sąlygomis siūlome apdrausti įvairias Jūsų žinioje esančias motorines transporto priemones (lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius, vilkikus, autobusus) bei jų priekabas ir puspriekabes. Kartu su transporto priemone galima drausti transporto priemonės papildomus įrenginius (lengvo lydinio ratlankius, žibintus, garso aparatūrą ir jos priedus, mobiliojo ryšio priemones ir kt.) bei apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų vairuotoją ir keleivius, jeigu jie draudiminio įvykio metu buvo transporto priemonėje. Transporto priemonė ir papildoma įranga draudžiamos draudėjo pasirinktomis sumomis, bet ne didesnėmis negu transporto priemonių rinkos vertė sutarties sudarymo dieną.
Atlyginame žalą, jei Jūsų automobilis ar jame sumontuota įranga nukentės dėl:
• avarijos,
• vagystės,
• trečiųjų asmenų neteisėtos veikos,
• gaisro,
• stichinės nelaimės.
Vairuotojas ir keleiviai nuo nelaimingų atsitikimų draudžiami draudėjo pasirinkta suma.
Naudinga: Vairuotojas, apsidraudęs transporto priemonių draudimu, yra nemokamai apdraudžiamas nuo nelaimingų atsitikimų 10 000 litų sumai.
Jeigu jūsų netenkina bazinės draudimo sąlygos – Papildomai galite pasirinkti ypatingas draudimo sąlygas:
• apmokame kito automobilio nuomą,
• remontuojant automobilį, detalėms netaikomas nusidėvėjimas (automobiliams iki 5 metų).
Taip pat atlyginame:
• transporto priemonės ir žmonių gelbėjimo išlaidas,
• transportavimo iš įvykio vietos išlaidas,
• automobilio saugojimo iki remonto išlaidas.
Apdraudžiant transporto priemonę, draudimo įmokos (premijos) dydis priklauso nuo draudimo trukmės ir sumos atsižvelgiant į draudimo rizikos laipsnį. Lengvųjų automobilių draudimo įmokos (premijos) dydis svyruoja nuo 3 iki 12 proc. draudimo sumos. Kitų transporto priemonių – nuo 1 iki 8 proc. Galima mokėti visą sumą iš karto arba dalimis draudimo sutartyje nustatytais terminais naudojantis banko ar pašto paslaugomis arba mokant grynaisiais pinigais.
Draudėjas, kuris ne mažiau kaip vienerius metus draudžia transporto priemones ADB “Snoro garantas” ir per tą laiką jam neišmokama draudimo išmoka, sudarydamas sutartį naujam draudimo laikotarpiui turi teisę gauti draudimo įmokos (premijos) nuolaidą. Draudžiant tris ir daugiau transporto priemonių, taip pat taikoma draudimo įmokos nuolaida.

ŽALIOJI KORTELĖ

Vairuojant automobilį už Lietuvos Respublikos ribų, Jums reikalinga “žalioji kortelė”-transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas užsienyje. Minimalus draudimo laikotarpis – 15 d.
Draudimo įmoka priklauso nuo laikotarpio ir lankomos šalies.

KELIONIŲ DRAUDIMAS

Jeigu susiruošėte į komandiruotę, svetur praleisti atostogas ar į kitokią kelionę, kurios metu Jūs išvyksite toli už Lietuvos Respublikos ribų, būtų tikslinga įsigyti kelionių draudimo polisą. Be abejo, niekas išvykdamas neketina susirgti, nukentėti dėl nelaimingo atsitikimo arba pamesti, pavyzdžiui, pasą, ir, paprastai, to neatsitinka. Tačiau kur kas ramiau keliauti, įsitikinus, kad esate apsaugoti nuo visų netikėtumų, nes įsigijote ADB “Snoro garantas”kelionių draudimo polisą.

Pagal šią draudimo rūšį siūlomi draudiminės apsaugos variantai:
• būtinoji medicininė pagalba;
• negalėjimas išvykti;
• pavėlavimas išvykti;
• paso praradimas;
• kelionės jungties praradimas;
• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu;
• bagažo praradimas.
Draudimo suma ir poliso galiojimo teritorija pagal būtinosios medicininės pagalbos draudiminės apsaugos variantą pasirenkama iš penkių kompanijos siūlomų dydžių (nuo 5 000 iki 50 000 EUR). Draudimo sumos dydis kiekvienam kitam draudiminės apsaugos variantui: 1 000Lt – negalėjimas išvykti, 300Lt – paso pametimas, 200Lt – pavėlavimas išvykti, 1 500Lt – kelionės jungties praradimo variantui, 2 000Lt – bagažui (už vieną daiktą ne daugiau kaip 400Lt).
Draudimo įmoka (premija) yra vienkartinė už visą draudimo laikotarpį ir mokama naudojantis banko paslaugomis arba grynaisiais pinigais. Jos dydis priklauso nuo draudimo sutarties galiojimo trukmės, draudimo sumų pagal kiekvieną draudiminės apsaugos variantą, apdraustojo amžiaus bei draudimo rizikos. Be to, kompanija taiko daugybę įvairių individualių bei grupinių nuolaidų.

Asmenims iki 25m. amžiaus taikoma 25% asmeninė nuolaida

ADB „SNORO GARANTAS“ TAIKOMA KAINŲ POLITIKA

Lietuvos draudimo rinkoje kasmet vis daugėja naujų draudimo kompanijų. Dėl šios priežasties didėjanti konkurencija skatina draudimo bendroves kurti vis naujas klientų draudimo sąlygas, skelbti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas įvairioms klientų grupėms.

Kaip tik tai ir yra svarbiausias kriterijus, pagal kurį ADB „Snoro garantas“ sudaro savo kainų kėlimo ar mažinimo strategiją. Kompanijos aktuariniam skyriui išanalizavus kainų lygį bei draudimo paslaugų paklausą rinkoje, peržiūrėjus konkurentų taikomas nuolaidas, priimami sprendimai bendrovės kainų politikoje. Akcijos bei nuolaidos yra kuriamos stengiantis užimti kuo didesnę dalį draudimo rinkoje, žinoma, tuo pačiu nepamirštant gerinti ir bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.

ADB „Snoro garantas“ draudimo paslaugų kainos labai žymiai nesiskiria nuo kitose Lietuvos draudimo bendrovėse egzistuojančių kainų. Tai gi tokioje situacijoje labiausiai konkurencinėje kovoje gelbsti naujos akcijos ir taikomos nuolaidos. ADB „Snoro garantas“ tokių nuolaidų turi tikrai ne vieną. Štai, kad ir studentai, vykdami studijuoti į užsienį pagal Socrates/Erasmus mobilumo programą, už privalomąjį sveikatos draudimą moka 15 % mažesnę įmoką, nei kitose draudimo bendrovėse. Taip pat tiems klientams, kurie ne pirmuosius metus draudžiasi šioje draudimo bendrovėje ir neturėjo draudiminių įvykių, draudimo įmoka mažinama tam tikru procentu. Dažnai siūlomi nuolaidų kuponai. Kai įmoka yra labai didelė ir klientas neturi galimybių sumokėti ją iš karto – leidžiama mokėti dalimis. Prie tam tikrų draudimo rūšių nemokamai siūlomi papildomi draudimai. Pvz., prie Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo siūlomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, nemokamai išduodamos banko “Snoras” Maestro kortelės. Parodos “Namų pasaulis 2003” metu buvo siūlomos nuolaidos namų turto draudimui, parodos “Autodienos 2003” metu – nuolaidos Transporto priemonių (KASKO) draudimui. Šiuo metu vykdoma “Mokyklinė akcija”, kurios metu siūlomos nuolaidos moksleivių draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.

APSKAITA

ADB „Snoro garantas“ apskaitos procesas vyksta panašiai kaip ir kitose Lietuvos verslo bendrovėse.

Kiekviename ADB „Snoro garantas“ padalinyje ar atstovybėje visas apskaitos procesas yra vykdomas analogiškai, kaip ir centrinėje kompanijos būstinėje, Vilniuje. Skirtumas, tik tas, kad visi bendrovės pirminiai dokumentai yra gaunami kaip tik iš sostinės todėl dėl šios priežasties bendrovės atstovybėse apskaitos procesas šiek tiek sutrumpėja.

Visi, regioninę atstovybę pasiekiantys, dokumentai, vidiniai bei išoriniai raštai yra registruojami, uždedamas antspaudas su prierašu „GAUTA“ ir archyvuojami. Dalis gaunamų dokumentų yra tiesiogiai suvedami į elektroninę duomenų bazę, kai kurie jų persiunčiami į žemesnius bendrovės padalinius.

Šalia viso to, dar bendrovėje įvertinus mėnesines pardavimų apimtis yra sudaromos mėnesinės finansinės ataskaitos, kurios vėliau siunčiamos į centrinę bendrovės būstinę Vilniuje.

Pagrindiniai šioje draudimo kompanijoje naudojami dokumentai yra draudimo polisai, kurie yra gaunami iš Lietuvos draudimo inspekcijos. Vidiniai kompanijos dokumentai – tai ataskaitos, sąskaitos-faktūros, raštai, yra leidžiami bendrovės viduje.

Kiekvienoje atstovybėje yra už ataskaitų tikrinimą ir tvarkymą atsakingi darbuotojai. Jos yra kruopščiai tikrinamos, rūšiuojamos, nes kaip tik pagal jas yra skaičiuojami darbuotojų atlyginimai, komisiniai.

Visi užpildyti draudimo kvitai yra suvedami į elektroninę duomenų bazę, naudojant kompiuterinę „Saiko“ programą. Taip pat naudojantis šia programa yra registruojami skolų raštai, stebimi ir suvedami buhalteriniai pavedimai.

ASMENINIS INDĖLIS

Šią šešių savaičių pažintinę praktiką atlikau ADB „Snoro garantas“ Kauno regioninėje atstovybėje. Visą tą laikotarpį dirbau jauname, draugiškame kompanijos darbuotojų kolektyve. Dirbau pagrindinėse atstovybės patalpose, kuriose vyko pagrindinis atstovybės darbas. Todėl galėjau išmokti atlikti, ne tik tam tikrus, tiesiogiai man pavestus darbus, bet ir stebėti, kaip dirba, kiti darbuotojai, analizuoti šio darbo pliusus bei minusus, net gi bendrauti su individualiais klientais.

Nors, atėjusi į šią kompaniją nesitikėjau, jog dirbsiu labai lengvą, mažai pastangų reikalaujantį darbą, tačiau tikrai negalėčiau skųstis, kad labai pervargdavau per darbo dieną. Dažniausiai man tekdavo dėti antspaudus ant draudimo polisų, suvedinėti užpildytų polisų duomenis į duomenų bazę. Tokiu būdu pirmą kartą susidūrus su draudimo kompanijose naudojama kompiuterine programa „Saikas“ įgijau darbo su ja pagrindus. Taip pat dirbdama čia išmokau naudotis fakso aparatu, nes tekdavo jo pagalba išsiųsti ne vieną įsakymą ar kitą vidaus raštą draudimo brokeriams, ar draudimo bendrovės rajoninėms atstovybėms. Šalia visų šių darbų dar teko į duomenų bazę suvedinėti darbuotojų darbo rezultatus, apdraustų fizinių asmenų, kilnojamo ir nekilnojamo turto bei kito gyventojų turto draudimo duomenis. Deja, šios praktikos metu pritaikiau tik mokslo metais įgytas kompiuterinio raštingumo žinias. Visa kitą teko išmokti tiesiog darbo vietoje, nes per pirmuosius studijų metus įgytos žinios buvo daugiau teorinės, nei pritaikytinos būtent dirbant draudiminėje srityje.

Man atliekant šią praktiką labiausiai nustebino, atstovybės darbuotojų paslaugumas ir, apskritai, visas elgesys su praktikantais. Man tik atėjus, jie priėmė mane taip, tarsi jau seniai čia dirbčiau. Švęsdami bendradarbių gimtadienius ar kokią kitą progą niekada nepamiršdavo ir manęs. Jei kada ko nesuprasdavau, jie visada paaiškindavo ir patardavo, kaip geriau atlikti vieną ar kitą man paskirtą užduotį. Už kiekvieną atliktą darbą sulaukdavau padėkos, o kuomet klausinėjau ataskaitai reikalingos informacijos net keletą valandų man smulkiai pasakojo visą, kompanijos valdymo struktūrą, įmonėje taikomas marketingo strategijas bei kitas draudimo rinkos subtilybes. Todėl tikrai drąsiai galiu teigti, kad šios, 6 savaičių pažintinės praktikos metu nesusidūriau su jokiais sunkumais. Nuostabaus kolektyvo dėka ten jaučiausi tarsi antruose namuose ir jei visose kompanijose darbas vyktų vadovaujantis tokiais valdymo, darbo organizavimo bei bendradarbiavimo principais, manau, darbas tikrai visiems taptų kasdieniu malonumu.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

AKCINĖS DRAUDIMO BENDROVĖS “SNORO GARANTAS”
RĖMIMO VEIKSMŲ ĮVERTINIMAS IR PASIŪLYMAI

TIKSLAS – PATEISINA PRIEMONES

Pagrindinis ADB “Snoro Garantas” tikslas – klientų pasitikėjimas. Tai didžiausias darbo ir pastangų įvertinimas, skatinantis nuolat tobulėti ir teikti kuo didesnes garantijas ir kokybišką draudiminių įvykių administravimą. Siekiant šios nuostatos įgyvendinimo, kompanija savo darbe naudoja visas esamas rėmimo priemones. Tai labai kruopštus ir gana sudėtingas procesas, nes rezultatams daro įtaką, atrodytų visiškai nereikšmingos smulkmenos, galinčios nulemti kompanijos populiarumą.

RĖMIMO VEIKSMŲ ATLIEKAMŲ KOMPANIJOJE ĮVERTINIMAS:
Reklama
 Akcijų metu spaudoje naudojama reklama dažnai nepasiekia pageidaujamo rezultato, nes skelbimai būna per daug smulkūs ir tiesiog ties jais “neužstringa” skaitytojų akys;
 Spausdinta reklama t.y. įvairios skrajutės, brošiūros kurios yra mėtomos į pašto dėžutes, beveik neduoda jokio rezultato, nes tam nėra išskiriama tikslinė auditorija;
 Vienas iš geriausių rezultatų buvo gautas naudojant reklamą per televiziją ir radiją. Tai žinoma labai brangus reklamos būdas, tačiau gana efektyvus;
 Tiesioginiai reklamos nešikliai tokie kaip plakatai kurie iškabinami “Snoro” banko terminaluose, gana puikiai atlieka savo vaidmenį, tačiau šviečiančios iškabos naudojamos labai retai ir nepakankamo dydžio;
 Suvenyrus mėgsta visi, bet dažniausiai tai būna labai pigūs mažmožiai tokie kaip šratinukai, kalendoriukai ir pan. Toks pigus daiktelis dažniausiai neįpareigoja žmogaus pasinaudoti šios kompanijos paslaugomis;
 Reklama Interneto puslapiuose, kompanijos Interneto svetainėje, labai svarbus reklamos būdas. Jis jau yra skirtas tikslinei auditorijai – tiems kurie domisi draudimu.

PARDAVIMŲ SKATINIMAS

Naudojamos pardavimų skatinimo priemonės vartotojams, tokios kaip kainų mažinimas – pati efektyviausia priemonė. Pardavimo tarpininkų skatinimas didinant jų komisinį atlygį tai dar viena efektyvi priemonė leidžianti padidinti kompanijos produktų pardavimų apimtis. Tačiau kompanija neturi jokios personalo skatinimo sistemos, kuri taip pat suvaidintų labai svarbų vaidmenį pardavimų apimtyse.

Kompanijos rengiamos akcijos tokios kaip “Mokyklinė akcija” – praktiškai nedavė jokių rezultatų, nes siūlomos nuolaidos nebuvo tokios didelės kaip konkurentų.

Parodų metu taikomos nuolaidos gana mėgstamos lankytojų, tačiau jų metu informacinius lapelius ir bukletus susirenka labai įvairi auditorija kuomet didesnė dalis šios informacijos iškeliauja tiesiog į šiukšlių dėžes.

RYŠIAI SU VISUOMENE IR POPULIARINIMAS

Populiarinimas – tai neasmeniškas prekės ar paslaugos formavimas, skleidžiant apie jas duomenis informacijos perdavimo priemonėmis. Tačiau šiuo rėmimo veiksmu kompanija pasigirti negali. Jos įvaizdis rinkoje toli gražu nėra nepriekaištingas, nes šia linkme dirbama per mažai.

Ryšiai su visuomene – tai veikla, kuria siekiama visuomenėje bei tam tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo bei supratimo atmosferą. Teisinga linkme vystant šią veiklą, ji turėtų duoti ypatingai gerus rezultatus, tačiau kompanija vis dar nesugebėjo įrodyti, kad jos savininkai (Rusų kompanija ) nei kiek ne mažiau patikimi nei investuotojai iš vakarų. Gal būt tai nėra vien tik pačios kompanijos bėda, nes Lietuvos žmonių atmintyje vis dar gyva socializmo šmėkla, tačiau ši veikla reikalauja kur kas didesnių pastangų nei jų buvo įdėta iki šiol. Be to, paskutiniu metu, kompanija laukdama savininkų pasikeitimo taupė pinigus ir retai kada rėmė kokią nors televizijos laidą ar renginį.

ASMENINIS PARDAVIMAS

Kompanijos draudimo atstovai betarpiškai bendrauja su klientais tuo būdu papildomai teikdami žinių apie kompaniją, jos produktus bei paslaugas. Tačiau kompanija turi rimtų problemų kalbant apie kvalifikuotus specialistus. Rinkoje tarp draudimo kompanijų vyksta atkakli kova, produktų bei paslaugų pasiūla labai didelė, todėl kompanijos stengiasi bet kuria kaina išlaikyti savo geriausius darbuotojus. Be to kiekvienas darbovietės pakeitimas, tai turimų klientų “nubyrėjimas”, todėl žmonės nelinkę taip dažnai keisti savo darbovietės. Tam, kad kompanija pati išsiaugintų tokius specialistus, reikia laiko.

PASIŪLYMAI RĖMIMO KOMPLEKSO VEIKSMŲ TOBULINIMUI:

Įvertinę naudojamus rėmimo komplekso veiksmus ADB “Snoro Garantas”, nusprendėme pateikti savo pasiūlymus šių veiksmų tobulinimui:
 Jei jau kompanija turi tikslą patekti į geriausią Lietuvos draudimo kompanijų trejetuką, ji turi skirti daugiau lėšų reklamai. Mes turime omenyje, kad skelbimai laikraščiuose turi būti pakankamai didelio formato, reklaminiai stendai turi būti dideli ir matomi nes tik tada jie lieka pastebėti ir jais domimasi.
 Reklama per radiją ir televiziją turi būti intensyvesnė t.y. ne tik akcijų metu. Kompanija turi reguliariai, laikas nuo laiko priminti apie save.
 Pinigai kurie išleidžiami pigių suvenyrų pirkimui gali būti panaudoti loterijoms, kurių metu būtų lošiami stambesni prizai.
 Būtina įvesti personalo skatinimo sistemą.
 Būtina kuo daugiau pateikti medžiagos auditorijai apie kompanijos savininkus, kompanijos misiją ir jos viziją.
 Dažniau remti įvairius renginius kurių metu būtų pateikiama informacija apie kompaniją, jos produktus ir paslaugas.
 Kelti darbuotojų kvalifikaciją.
Baigiant norime išreikšti viltį, kad kompanija pasieks užsibrėžtus tikslus ir taps viena iš geriausių draudimo kompanijų Lietuvoje.

Informacijos šaltiniai:
1. http://www.lrinka.lt/Leidinys/finansu.kapitalo.rinkos/1998.6.draudimas.phtml
2. http://www.snorogarantas.lt/news/lt/naujiena.2004.03.10.html
3. ADB “Snoro garantas” 2002 m. metinė ataskaita

Leave a Comment