Personalo vadyba

Pareigybės apibūdinimas :
Pardavėjo(s) pareigas gali užimti, pageidautina turintis aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. Turi žinoti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės pagrindus, prekių asortimentą, klasifikaciją, prekių markiravimo taisykles ;prekių kainas ; videoterminalų, kasos aparatų aptarnavimą ; kasos operacijų apskaitą ; inventorizacijos pravedimo tvarką ; pinigų inkasaciją ; saugumo technikos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus ; prekybos, vartotojų teisių gynimo įstatymus ; prekių keitimo ir grąžinimo taisykles. Pardavėjai turi mokėti valstybinę lietuvių kalbą ; išmanyti mandagaus elgesio su kitomis pardavėjomis ir pirkėjais taisykles.
Pardavėja(s) yra materialiai atsakingas asmuo. Pardavėja atsako už materialinių vertybių apsaugą, užž saugumo technikos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, už tvarką parduotuvėje, už piniginių įplaukų atitikimą parduotų prekių kiekiui ir kasos aparatų parodymams. Už padarytą žalą pilnai atsako pagal galiojančius LR įstatymus. Atsako už kokybišką pareigų, nurodytų šioje pareigybinėje instrukcijoje atlikimą.
Pardavėja(s) tiesiogiai pavaldi parduotuvės vedėjai. Dirba savarankiškai pagal pareiginius nuostatus vadovų duotus nurodymus ir pilnai atsako už pasekmes.

Pardavėjo(s) pareigos:
Teikia pasiūlymus parduotuvės vedėjai dėl paklausių prekių užsakymo.
Paruošia prekes pardavimui: patikrina jų pakuotę ir ženklinimą, tinkamai išdėsto paruoštas, išlygintas prekes lentynose ir vitrinose, paaruošia darbo vietą, patikrina darbo priemones, kasos aparatą. Savalaikiai ir teisingai pažymi kainas ant prekių.
Teisingai atsiskaito su pirkėjais, pateikia kasos aparato čekį, pirkėjui pageidaujant išrašo PVM sąskaitą faktūrą.
Aptarnauja pirkėjus, konsultuoja dėl prekių naudojimo, išklauso pirkėjų pageidavimus, padeda jiems išrinkti prekes.
Skiria re

eikiamą dėmesį savo išvaizdai ir elgesiui darbo vietoje.
Nesant parduotuvės vedėjai, atlieka jos pareigas, esant reikalui ruošia pinigus inkasacijai, daro teisingus įrašus kasos knygoje.
Kai reikia, priimant prekes, pasirašo priėmimo dokumentus ir ruošia jas pardavimui, patikrina pavadinimus, kiekį, komplektaciją, įpakavimą, lydimuosius dokumentus.
Dirba su kompiuterinėmis programomis ‘Prekyba’, ‘Sandėlis’ ir kitomis informacinėmis sistemomis.
Paruošia prekes inventorizacijai. Dalyvauja inventorizacijose.
Nesant valytojos, pagal vedėjos nurodymą valo patalpas, atlieka valytojos darbą.
Informuoja bendrovės vadovus apie neeilinius įvykius, susijusius su bendrovės veikla. Teikia pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo bei darbo organizavimo parduotuvėje, informuoja parduotuvės vedėją apie atsiradusias problemas darbe.
Atlieka bendrovės veiklai reikalingus darbus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose direktoriaus arba kitų bendrovės vadovų pavedimu.
Vadovaujasi LR įstatymais, poįstatyminiais aktais, nutarimais, bendrovės įstatais, direktoriaus įsakymais, nurodymais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais ir juos vyykdo.

Atsakomybė :
Materialiai atsako už parduotuvėje esamų materialinių vertybių trūkumą ar kitaip padarytą žalą.
Atsako už neteisingą apskaitos vedimą.
Už netinkamą saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos reikalavimų vykdymą.

Darbo apmokėjimas :
Pagal bendrovėje patvirtintą apmokėjimo tvarką.

Motyvacijos kriterijai :
Tiesioginių pareigų atlikimo kokybė, iniciatyvumas.
Kintamo atlyginimo dalį taikyti pagal patvirtintus apmokėjimo rodiklius.
Kintamos atlyginimų dalies kriterijai gali būti pakeisti, tobulinant motyvacijos sistemą.
Kartais gali būti įvertinta subjektyviai.

Bendrovės politika ir taisyklės :
Pardavėja savo veikla prisideda prie bendrovės tikslų įgyvendinimo bei bendrovės vardo gerinimo ir populiarinimo.
Pardavėja privalo nuolat kelti kv

valifikaciją.
Saugoti komercines paslaptis.

Personalo vadybos sistemos elementai.

1. Verbavimas – viliojimas.
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Įmonės tikslas yra surasti jos tikslams įgyvendinti geriausiai tinkantį darbuotoją (dažnai tenka rinktis tarp kvalifikuotos ir pigios darbo jėgos), todėl dažniausiai orientuojamasi ne į nedirbančius, bet į neapsisprendusius, neįvertintus, norinčius savo sąlygas pagerinti darbuotojus.

Personalo verbavimui naudojamos įvairios priemonės : skelbimai spaudoje – pateikiamas skelbimas su reklama, naudojamasi specialių konsultacinių firmų paslaugomis – dažniausiai, kai ieškoma labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų ; savo bendradarbių, jų giminių, draugų, biznio partnerių, pirkėjų įtraukimas į darbuotojų paiešką ; nuolatiniai ryšiai su mokymosi institucijomis. Yra ir kitų priemonių, tokių kaip : skelbimai įmonės laikraštyje, nemokamai platinami reklaminiai prospektai ; organizuojamos atvirų durų dienos, ekskursijos ; skelbimai viešose vietose, pvz. įmonės lange.
2. Personalo planavimas.
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Personalo poreikio planavimas turi visus sistemai būdingus bruožus. Galima išskirti posistemius pagal objektus, lygius planavimo terminus, funkcionavimo turinį. Pasikeitus vieno posistemio parametrams, neišvengiamai keičiasi ir kiti posistemiai, ir visa sistema.
Norint patenkinti vadovų sistemos poreikius, reikia žinoti :
– bendrąjį vadovų poreikį pagal atskiras grupes,
– papildomąjį vadovų poreikį išskirtose grupėse,
– papildomojo poreikio patenkinimo vidinius ir išorinius šaltinius.
Analogiškos informacijos reikia ir organizuojant darbą su specialistais ir kitais tarnautojais. Valdymo kadrų kvalifikacijos ir gamybos reikalavimų dermė priklauso ir nuo aukštojo mokslo, ir nuo kvalifikacijos kėlimo sistemos atliekamų darbų. Ir čia svarbiausios yra įmonės, kadangi jos formuoja uždavinius kadrų re

engimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemai. Įmonės yra pagrindinė poreikio planavimo grandis.
3. Atranka.
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Personalo įvertinimas yra daugiaplanis ir sudėtingas uždavinys. Tai matyti iš sąvokų, vartojamų darbuotojams įvertinti, įvairovės. Personalo, darbuotojų darbingumo, asmenybės, elgsenos, panaudojimo, suderinamumo, potencialo, gabumų įvertinimas – sąvokos, vartojamos vertinti ar tam tikriems vertinimo aspektams apibūdinti. Asmenybės vertinimo pagrindas yra charakterio savybių vertinimas. Esmė yra ta, kad asmenybės savybės turi būti siejamos su tam tikrais darbais.
• Vadovavimo proceso gerinimas: jis pagerėja, nes įvertinami darbo rezultatai, nustatomos stipriosios ir silpnosios darbuotojų savybės, numatomos priemonės trūkumams šalinti.
• Personalo įvedimo proceso optimizavimas: pareigybėms užimti parenkami tinkamiausi kandidatai, atsižvelgiant į darbo vietų reikalavimus ir darbuotojų savybes, kryptingai organizuojamas darbuotojų pavadavimas, perkėlimas ir atleidimas.
• Mokėjimo pagal darbo rezultatus ar savybes organizavimas: darbuotojų įvertinimas yra pagrįstas vienos ar kitos sistemos įvedimo bazė.
• Personalo ugdymo sistemos tobulinimas: organizuojama kryptinga darbuotojų atranka ir jų tobulinimo sistema.
• Bendradarbiavimo intensyvumo didinimas: vertinime naudojami pokalbiai, aptariami bendradarbiavimo trūkumai, todėl vertinimas yra kartu ir mokymasis.
• Bendradarbių motyvavimo gerinimas: darbuotojui aišku, ką jis turi padaryti, kad kiltų jo profesinis lygis, karjera.
• Laiko požiūriu vertinama orientacija į praeitį ar į ateitį. Orientacija į praeitį akcentuoja darbuotojų vertinimą pagal darbo rezultatus ir taikytus metodus. Orientaciją į ateitį labiausiai akcentuoja asmenybės svarbą. Daug svarbiau orientuotis į ateitį – darbuotojų gabumus, sugebėjimą keistis – tai yra į jo potencialą.
Vertinamas asmens gyvybingumas, op
ptimizmas, aktyvumas, agresyvumas – įtaiga, sensorinės sistemos lygis, emocionalumas, jausmingumas, komunikabilumas, spontaniškumas, psichinės energijos lygis, sąmonės laukas, praktiškumas, liguistumas, kūrybingumas.
4. Įdarbinimas.
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Naudojami įvairūs personalo įdarbinimo būdai. Visus juos galima suskirstyti į tris grupes : 1) įdarbinimas per darbo biržą ; 2) personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą ; 3) savarankiška darbo vietų paieška.
Skiriami keli priėmimo į darbą etapai. Verbavimosi dokumentų pateikimas. Dokumentų įvertinimas ir darbuotojų pirminė atranka pagal formalius duomenis. Atrinktų kandidatų pirminė kontaktinė atranka. Galutinė atranka.

Priėmimas į darbą reglamentuojamas darbo įstatymais. Svarbu kolektyvinė sutartis, nes joje pateikiamos pačios svarbiausios taisyklės, reglamentuojančios darbuotojų darbą, jų sąlygas, konflikto sprendimo tvarką, mokėjimą už darbą ir panašiai.
5. Adaptacija (apmokymas, kvalifikacijos kėlimas).
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Priimtas į darbą naujas darbuotojas turi prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų. Jei sunkiai sekasi prisitaikyti, veikiama darbuotojo psichika, jis negali pasiekti įprasto darbo našumo. Naujojo personalo operatyvinis reguliavimas apima daug priemonių : supažindinimą su nauja darbo vieta, darboviete ; Informavimą apie naujus uždavinius ir keliamus reikalavimus ; pagalbą diegiant darbo metodus ; naujo darbuotojo stebėjimą. Pirmaisiais mėnesiais naujieji darbuotojai dažnai nepatenkinti darbu, dėl to didėja darbuotojų kaita. Dažnai socialinė darbuotojo integracija yra sunkesnė nei profesinė. Visi naujieji darbuotojai turi būti supažindinami su įmonės tradicijomis, vidaus tvarka, galimais pavojais.
6. Atleidimas.
Algimantas Sakalas. Personalo vadyba .
Darbo nutraukimo priežastys būna labai įvairios. Formalios yra nustatytos darbo įstatymų kodekse.
Sutarties laiko pabaiga. Jei sutartyje nustatytas bandomasis laikotarpis, sutarties pabaiga, pavaduojamojo laikotarpio pabaiga arba pensinio amžiaus sukaktis, tai sutartis nutraukiama automatiškai.
Tikslo pasiekimas. Jei darbo sutartis sudaryta tam tikram tikslui pasiekti – suprojektuoti, sukurti naują gaminį – jį pasiekus, sutartis nutrūksta automatiškai.
Abipusis susitarimas. Darbo sutartis gali būti nutraukta laisvų partnerių susitarimu. Pavyzdžiui darbuotojui prašant ir darbdaviui sutinkant, atleisti galima jau nuo pareiškimo padavimo datos.
Atleidžiama darbuotojui mirus, dėl nelaimingo atsitikimo, kai kurių ligų, tačiau šiais atvejais dažniausiai mokamos kompensacijos.
Atleidimas vienos šalies pageidavimu yra pats sudėtingiausias, teisiškai griežtai reglamentuojamas ir nagrinėtinas išsamiau.

Leave a Comment