PERSONALO TARNYBOS

Vilniaus kolegijos

Verslo vadybos fakultetas

PERSONALO TARNYBOS ( DARBUOTOJAI ),
JŲ DARBO TURINYS IR ATSAKOMYBĖ

PERSONALO VADYBA

REFERATAS

Verslo vadybos

VVN03M1 grupės studentės _______________ Olga Bazinova

2004-12-29

Dėstytoja _______________ Zoja Kuosienė

2004/2005 m.m.

DARBUOTOJŲ VAIDMUO ORGANIZACIJOJE
Svarbiausias organizacijos elementas

,,Mūsų bendradarbiai – svarbiausias firmos turtas.”
,,Darbuotojai vertinami kaip kolegos ir padėjėjai, o ne kaip priemonės pelnui gauti.”
,,Į kiekvieną darbuotoją žiūrime kaip į idėjų šaltinį, o ne tik kaip į porą rankų…”
Šie teiginiai įrašyti gerai pasaulyje žinomų firmų ,,IBM”, TEXAS INSTRUMENTS”, ,,SONY” filosofijoje. Jie rodo, kad šiose organizacijose ypatingas dėmesys skiriamas vienam iš jos elementų – darbuotojams.
Kodėl taip yra, geriau suvokti padės organizacijos struktūros schema, pateikta 1.1 paveikslėlyje.

Darbuotojai – asmenys, darbo proceso metu fizinėmis ir protinėmis galiomis veikiantys darbo objektą ir verčiantys jį visų organizacijos narių bendro darbo produktu.

Darbuotojai

Darbo procesas

Darbo objektai

Darbo produktas
Darbo priemonės

1.1 pav. Organizacijos struktūra

Darbuotojų vaidmens išskirtinumą organizacijoje lemia šios priežastys:

• tik darbuotojai sujungia pavienius elementus, tai yra darbo objektus, darbo priemones, į sistemą, įgyvendinančią organizacijos tikslus;
• organizacijos tikslus numato, juos įgyvendina, kontroliuoja, o esant reikalui ir koreguoja taip pat darbuotojai;
• be gamybos funkcijos, darbuotojai atlieka dar ir vartojimo funkciją, todėl gali vertinti organizacijos veiklos rezultatus;
• darbuotojai – tai skirtingus asmeninius siekius, požiūrius, pasirengimo lygį turintys individai, todėl dirbant su jais labai svarbūs asmeniniai aspektai.

Be šių vidinių priežasčių, esama ir daugelio bendrųjų pasaulinio masto priežasčių, lemiančių darbuotojų vaidmens didėjimą:

• spartus technikos, technologijos, darbo procesų automatizavimas ir kompiuterizavimas;
• spartus naujų gamybos ir valdymo metodų diegimas;
• visuomenės, pačių organizacijų visuomeninio ir ekonominio gyvenimo demokratizavimas, gyvenimo ir mokslo humanizavimas;
• spartus visuomenės išsimokslinimo ir kultūrinio lygio kilimas;
• aukšto gyvenimo lygio siekimas;
• didėjantys žmonių fizinio, materialinio ir socialinio saugumo reikalavimai.

Šios tendencijos reikalauja, kad geriau profesiškai pasirengtų darbuotojai, nuolatos rūpintųsi savo kvalifikacija, asmeniškai tobulėtų, kistų vadovų ir pavaldinių bendravimas.
Darbuotuojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijos
Verslo įmonėje dirbantys asmenys skirstomi i dvi grupes:
• valdantieji (vadovai);
• valdomieji(pavaldiniai).

S.F. Butkus knygoje ,,Organizacijos ir vadyba‘‘ šių dviejų grupių indelį į organizacijos veiklą ir jų pasiekiamus rezultatus vaizduoja schema, patiekiama 1.2. paveikslėlije.

1

1.2.pav.Darbuotojų indelis į organizacijos veiklą ir jų pasiekiami rezultatai
Vadovo veiklos motyvai – noras ir gebėjimas vadovauti kitiems žmonėms ir matyti aiškius savo bei pavaldinių pastangomis pasiektus organizacijos veiklos rezultatus .Paprastai toks rezultatas yra sukurta ir sėkmingai veikianti ,savo veiklą nuolat atnaujinantis ir garantuojantis darbą darbuotojams organizacija ,jai skirtą nuosavybę panaudojantis pagal savininkų pasirinktą paskirtį.
Pavaldinio veiklos motyvacija- dirbti darbą ,kuriam atlikti turi žinių bei įgūdžių ,ir susidaryti materialines sąlygas savo poreikiams tenkinti.Jo darbo rezultatas – konkretus ,pavaldinio funkciją organizacijoje atitinkantis indelis į visų pastangomis sukurtą darbo produktą .Pastebėta . kad ne mažiau svarbūs ir galimybės per darbą išreikšti save bei darbo rezultatų motyvai.
Įsijungdamas į organizacijos veiklą ,darbuotojas paprastai sudaro darbo sutartį ,t.y. ekonominę sutartį ,kurioje aptariamas jo darbo užmokesti ,darbo laikas ,kitos darbo sąlygos .Tačiau tuo pat metu sudaroma dar viena ,,nerašyta“sutartis –psichologinė sutartis ,apimanti darbuotojo psichologinio įsijungimo į sistemą sąlygas. Pastebėta ,kad darbuotojas ,psichologiškai nusiteigdamas dirbti organizacijos labui, iš jos tikisi daugiau negu tik ekonominio atlyginimo.

JAV valdybos specialistai J.D.Portvodas ir D.A.Darvinas nurodo šiuos galimus psichologinės ir ekonominės sutarties rezultatus ,kurie pateikiami 1.3.paveikslėlyje.

1.3.pav.Galimi ekonominės ir psichologinės sutarties rezultatai

Pavaldinio ir vadovo lūkesčių išsipildymas sukuria pasitikėjimo ir tarpusavio supratimo atmosferą ,kuri sudaro sąlygas iš kiekvieno darbuotojo gauti brangiausią energiją žemėje –jo iniciatyvą , entuziazmą , kūrybiškumą ir nukreipti ją ir organizacijos labui.

Rezultatyviai kasdieniniai veiklai organizuoti darbuotojus tenka suskirstyti į mažesnes ,apibrėžtesnės paskirties grupės .

Organizacijoje įprasta išskirti tokias darbuotojų grupes :

• darbo grupė ,tiesiogiai darbo objektą verčianti darbo produktu;
• vidurinioji valdymo ir aptarnavimo grupė ,sudaranti sąlygas našiai dirbti darbo grupei;
• organizacijos strategijos vystymo grupė ,vadovaujanti visai veiklai ir lemianti pagrindinius jos gyvenimo reiškinius.
IŠVADOS

Darbuotojų vaidmens išskirtinumą organizacijoje lemia šios priežastys: tik darbuotojai pavienius išteklius sujungia į sistemą, įgyvendinančią organizacijos tikslus; organizacijos tikslus numato, juos įgyvendina ir kontroliuoja bei koreguoja darbuotojai, kurie, be gamybos funkcijos, dar atlieka ir vartojimo funkcija; darbuotojai – skirtingos asmenybės, todėl dirbant su jais labai svarbūs individualūs aspektai.
Organizacijoje dirbantys asmenys skirstomi į valdančiuosius ir valdomuosius, jų veiklos motyvai yra skirtingi. Vadovo veiklos motyvai – noras ir gebėjimas vadovauti kitiems žmonėms, siekis užtikrinti, kad savo veiklą nuolat atnaujintų, sėkmingai veiktų bei savo darbuotojams darbą garantuotu jo organizacija. Pavaldinio veiklos motyvai – dirbti darbą, kuriam atlikti turi žinių bei įgūdžių, ir susidaryti materialines sąlygas savo poreikiams tenkinti.
Darbuotojas, nusprendęs dirbti organizacijos labui, iš jos tikisi ne tik tinkamo materialinio atlyginimo, bet ir malonių tarpusavio santykių, saugumo bei paramos įgyvendinant savo lūkesčiu.
Išsipildę vadovo ir pavaldinių lūkesčiai organizacijoje sukuria pasitikėjimo ir tarpusavio supratimo atmosferą, kuri organizacijos labui skatina bendradarbių iniciatyvą, kūrybiškumą, savarankiškumą.
Įvertinant skirtingus vaidmenis organizacijos veikloje, darbuotojai skirstomi į tris grupes: darbo grupė, tiesiogiai darbo objektą verčiantį darbo produktą; vidurinioji valdymo ir aptarnavimo grupė, sudaranti sąlygas našiai darbo grupės veiklai; organizacijos strateginio vystymo grupė, vadovaujanti visai organizacijos veiklai ir lemianti pagrindinius jos gyvenimo reiškinius.